Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 408/2002 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 25.07.2002
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Cudzinecký režim, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD4DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 408/2002 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 408/2002 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore