Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 40/2013 účinný od 01.04.2013

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 40/2013 účinný od 01.04.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 40/2013 s účinnosťou od 01.04.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac a) omamných látok ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné ...

3.

V nadpise § 3 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.

4.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „Omamné“ vkladá slovo „látky“.

5.

V § 3 ods. 3 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „a prípravky podľa § 2 ods. 3 písm. ...

6.

V § 5 ods. 5 sa slová „praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre deti a dorast“ ...

7.

V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore ...

8.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1eb znie:

„1eb) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...

9.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „absolventskou skúškou alebo“.

10.

V § 7 ods. 2 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „okrem prípadu, ak je odborný ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

„5) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú ...

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Zoznam rizikových látok (1) Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak ...

13.

V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 a 2 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.

14.

V § 33 ods. 4 písm. a) až d) sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.

15.

V § 33 ods. 5 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.

16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009. 6c) Čl. ...

17.

V § 37 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

18.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013 (1) Odborná spôsobilosť ...

19.

V názve prílohy č. 1 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo“ látok.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore