Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD205DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 4/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

„1. o stave všetkých zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovo „znečisťujúcich látok“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodiť“ nahrádzajú ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „združenia“ vkladajú slová „organizácie alebo skupiny“. ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa nad slovo „odpadových vôd“ umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.“.

6.

V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prevádzkovateľ3b)je podnikateľ, ktorému patrí taký podnik,3c) prípadne taká organizačná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3f znejú:

„3b) Čl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 3c) § 5 Obchodného ...

7.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 ...

9.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa možnosti“ vypúšťajú.

11.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (1) Národný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5k znejú:

„5a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

12.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré majú alebo sú pre ne uchovávané, ...

13.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodzovať“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 7 ods. 2 písm. h) sa slovo „znečistenia“ nahrádza slovom „znečisťovania“.

15.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu a) od ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie ...

16.

V § 10 ods. 5 sa slová „podľa prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „uvedený v prílohe“.

17.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010 Ministerstvo alebo ním ...

18.

Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú. Príloha č. 3 sa označuje ako príloha.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore