Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 387/2015 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)
jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len „cestný informačný systém“),
b)
registre cestného informačného systému,
c)
rozsah údajov vedených v cestnom informačnom systéme,
d)
podmienky poskytovania a sprístupňovania údajov z cestného informačného systému,
e)
práva a povinnosti osôb pri evidencii a používaní údajov v cestnom informačnom systéme,
f)
pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vedení a používaní cestného informačného systému.
Cestný informačný systém
§ 2
(1)

Cestný informačný systém je informačný systém verejnej správy1) na úseku cestnej dopravy podľa osobitných ...

(2)

Správcom cestného informačného systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

§ 3
(1)

Cestný informačný systém slúži najmä na

a)
vedenie registrov uvedených v odseku 2,
b)
evidenciu vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy,
c)
schvaľovanie vozidiel uvádzaných do prevádzky v cestnej premávke, sledovanie a posudzovanie kontroly ...
d)
evidenciu prepravných kapacít v osobnej a nákladnej preprave,
e)
evidenciu a používanie iných údajov podľa osobitných predpisov.2)
(2)

Cestný informačný systém obsahuje tieto registre:

a)
register technických staníc,
b)
register technikov,
c)
register prehliadok z technických staníc,
d)
register autoškôl a školiacich stredísk,
e)
register odborne spôsobilých osôb,
f)
register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.
(3)

V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov a evidencií ...

a)
informačný systém,3)
b)
register taxislužby,4)
c)
ADR register,5)
d)
vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy,6)
e)
centrálny register kariet,7)
f)
jednotný informačný systém vydávania kvalifikačných kariet vodičov,8)
g)
evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,9)
h)
evidencia o inštruktoroch autoškôl,10)
i)
evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy.
(4)

V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto evidencií a registrov iných orgánov verejnej ...

a)
evidencia o schváleniach vozidiel vedená okresnými úradmi,9)
b)
evidencia priestupkov,11)
c)
evidencia vozidiel a evidencia vodičov,12)
d)
evidencia dopravných nehôd,12)
e)
register fyzických osôb,13)
f)
register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,14)
g)
register adries.15)
(5)

V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z

a)
informačných systémov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, poverenej technickej ...
b)
informačných systémov a evidencií Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl, autoškôl, školiacich ...
(6)

V cestnom informačnom systéme sa používajú údaje z informačných systémov, evidencií a registrov uvedených ...

(7)

Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 4, sú povinné bezodplatne ministerstvu ...

(8)

Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy a evidencie uvedené v odseku 5, sú povinné bezodplatne ...

§ 4

Orgány verejnej moci a iné osoby používajú cestný informačný systém v rozsahu a spôsobom uvedeným v ...

§ 5
(1)

V cestnom informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2) ...

(2)

Údaje evidované v cestnom informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým ...

(3)

Na neverejné časti registrov cestného informačného systému sa nevzťahuje osobitný predpis o sprístupňovaní ...

Registre cestného informačného systému
§ 6
Register technických staníc
(1)

Register technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely

a)
evidencie osôb, ktoré majú udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej ...
b)
evidencie staníc technickej kontroly (ďalej len „stanica“), pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly ...
c)
evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmene a) a k staniciam a pracoviskám. ...
(2)

Register technických staníc obsahuje aj údaje o osobách, ktoré vykonávajú diagnostiku a opravy cestných ...

(3)

V registri technických staníc sa používajú údaje

a)
o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej ...
b)
o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné ...
c)
na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné ...
d)
o vedúcich staníc v rozsahu údajov podľa písmena c) a miesto narodenia.
(4)

V registri technických staníc sa evidujú:

a)
oprávnenia na vykonávanie činnosti, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie ...
b)
sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,
c)
údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa ...
d)
údaje o kontaktnej osobe stanice alebo pracoviska, a to v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej ...
e)
údaje o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
f)
údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach, opatreniach a vykonanom štátnom odbornom dozore alebo odbornom ...
g)
údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) súvisiacich s výkonom činností9) v rozsahu ...
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3.
spôsob vybavenia veci,
4.
uložená sankcia.
(5)

Register technických staníc sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria

a)
údaje o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej ...
b)
údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, ...
c)
sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,
d)
údaje na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, ...
e)
údaje na vedúceho stanice v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej ...
(6)

Na údaje poskytnuté do registra osobami podľa odseku 2 sa ustanovenia odsekov 3 až 5 vzťahujú primerane. ...

(7)

Údaje evidované vo verejnej časti registra technických staníc sa zverejňujú bezodkladne.

(8)

Údaje podľa odseku 4 sú v registri technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného ...

§ 7
Register technikov
(1)

Register technikov vedie ministerstvo dopravy na účely

a)
evidencie o kontrolných technikoch, technikoch emisnej kontroly, technikoch kontroly originality a technikoch ...
b)
evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k technikom.
(2)

V registri technikov sa používajú údaje

a)
o technikoch v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ...
b)
o osobách, s ktorými sú technici v pracovnoprávnom vzťahu, a o osobách, s ktorými boli technici v minulosti ...
c)
o osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika ...
d)
o osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových ...
e)
potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu.9)
(3)

V registri technikov sa evidujú údaje o

a)
školeniach a doškoľovacích kurzoch technikov vrátane ich termínov, miesta konania, ich priebehu, zoznamu ...
b)
dosiahnutom vzdelaní technikov,
c)
technikoch v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
d)
rozhodnutiach v správnom konaní podľa osobitného predpisu,9) týkajúcich sa technikov, najmä údaje o ...
e)
osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika ...
f)
osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových ...
g)
správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom činnosti9) v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3.
spôsob vybavenia veci,
4.
uložená sankcia.
(4)

Register technikov je neverejný.

(5)

Údaje podľa odseku 3 sú v registri technikov povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného ...

a)
ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných ...
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na ...
§ 8
Register prehliadok z technických staníc
(1)

Register prehliadok z technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie údajov z vykonaných ...

(2)

V registri prehliadok z technických staníc sa používajú údaje o stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu ...

a)
obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby v ...
b)
údaje v rozsahu podľa § 6 ods. 3 písm. c) a miesto narodenia, ak ide o vedúcich staníc technickej kontroly. ...
(3)

V registri prehliadok z technických staníc sa evidujú údaje o

a)
technických kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o technickej kontrole vozidla alebo osvedčení ...
b)
emisných kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o emisnej kontrole motorového vozidla alebo osvedčení ...
c)
kontrolách originality v rozsahu uvedenom v odbornom posudku o kontrole originality, a to v štruktúrovanej ...
d)
montážach plynových zariadení v rozsahu uvedenom v protokole o montáži plynového zariadenia, a to v ...
e)
kontrolných nálepkách ako dokladoch o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality, ...
f)
technikovi v rozsahu čísla osvedčenia technika vzťahujúcemu sa k vykonanému úkonu,
g)
stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovisku, ...
1.
uvedenie oprávnenia na vykonávanie činnosti, údaje technického charakteru vrátane údajov o technologickom ...
2.
o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
3.
sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny.
(4)

Register prehliadok z technických staníc je neverejný.

(5)

Údaje podľa odseku 3 sú do registra prehliadok z technických staníc povinné evidovať prostredníctvom ...

a)
ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne,
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na ...
§ 9
Register autoškôl a školiacich stredísk
(1)

Register autoškôl a školiacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na účely

a)
evidencie autoškôl,21)
b)
evidencie školiacich stredísk,8)
c)
evidencie poverených zariadení,22)
d)
evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich ...
(2)

V registri autoškôl a školiacich stredísk sa používajú údaje

a)
o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu ...
b)
o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, ...
c)
na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, ...
d)
o zodpovedných zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu údajov podľa písmena c),
e)
o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu údajov ...
f)
o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a).
(3)

V registri autoškôl a školiacich stredísk sa evidujú

a)
údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach ...
b)
adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb ...
c)
technické údaje v rozsahu technickej základne autoškoly s uvedením údajov inštruktora autoškoly v rozsahu ...
d)
údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa ...
e)
údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu ...
f)
údaje z matričnej knihy, triednej knihy, autocvičiskovej knihy, trenažérovej knihy autoškôl,
g)
údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov23) týkajúcich ...
h)
údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) súvisiacich s výkonom činnosti23) v rozsahu ...
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3.
spôsob vybavenia veci,
4.
uložená sankcia.
(4)

Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria ...

a)
údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach ...
b)
údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, ...
c)
adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb ...
d)
údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický ...
e)
údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu ...
f)
údaje o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov meno a priezvisko, titul.
(5)

Údaje evidované vo verejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk sa zverejňujú bezodkladne.

(6)

Údaje podľa odseku 3 sú v registri autoškôl a školiacich stredísk povinné evidovať prostredníctvom cestného ...

a)
ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyššie územné celky pri plnení úloh dopravného správneho ...
b)
autoškoly, školiace strediská a poverené zariadenia pri zmene údajov v registri okrem zmien údajov týkajúcich ...
(7)

Ustanovenia o registri autoškôl a školiacich stredísk podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na autoškolu ...

§ 10
Register odborne spôsobilých osôb
(1)

Register odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie o

a)
vodičoch vozidiel, ktorí majú povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného ...
b)
vedúcich dopravy,24)
c)
držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby a vodičoch vozidiel taxislužby, dopravcoch, vodičoch ...
d)
inštruktoroch autoškôl,10)
e)
lektoroch,25)
f)
správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmenách a) až e).
(2)

V registri odborne spôsobilých osôb sa používajú údaje

a)
o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, ...
b)
o osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými ...
c)
o osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti26) a ktorých ...
d)
o osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu ...
e)
o kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti ...
f)
potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitných predpisov.26)
(3)

V registri odborne spôsobilých osôb sa evidujú údaje o

a)
osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, ...
b)
osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými boli ...
c)
dosiahnutom vzdelaní osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e),
d)
kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti ...
e)
skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu ich odbornej spôsobilosti vrátane ich termínov, ...
f)
osvedčeniach odborných spôsobilostí osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a o inštruktorských preukazoch ...
g)
úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov týkajúcich sa osôb ...
h)
osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a ktorých ...
i)
osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu ...
j)
správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) súvisiacich s výkonom činnosti26) v rozsahu ...
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3.
spôsob vybavenia veci,
4.
uložená sankcia.
(4)

Register odborne spôsobilých osôb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria údaje ...

a)
osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, udelené osvedčenia odborných ...
b)
kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti ...
c)
skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu ich odbornej spôsobilostí v rozsahu termínov, ...
(5)

Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je aj evidencia o inštruktoroch autoškôl podľa odseku 1 písm. ...

(6)

Údaje evidované vo verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb sa zverejňujú bezodkladne.

(7)

Údaje podľa odsekov 3 a 5 sú v registri odborne spôsobilých osôb povinné evidovať prostredníctvom cestného ...

a)
ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných ...
b)
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl,27) a to bezodplatne a bezodkladne,
c)
školiace strediská a poverené zariadenia v rozsahu ich pôsobnosti,25) a to bezodplatne a bezodkladne. ...
§ 11
Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel
(1)

Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie ...

(2)

V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa používajú údaje ...

a)
o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) číslo dokladu totožnosti, ...
2.
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) obchodné meno, identifikačné ...
3.
názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné ...
b)
údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte v rozsahu údajov podľa písmena a) o ...
(3)

V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa evidujú

a)
údaje o vozidle, ktorým bol spáchaný delikt, v rozsahu
1.
druh vozidla,
2.
kategória vozidla,
3.
značka vozidla,
4.
obchodný názov vozidla,
5.
typ vozidla, jeho variant a verzia,
6.
identifikačné číslo vozidla VIN,
7.
evidenčné číslo vozidla,
8.
dátum prvej evidencie vozidla,
b)
opis porušenia povinnosti,
c)
údaje o dôkazoch o porušení povinnosti,
d)
údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte s uvedením dátumu doručenia podania ...
e)
údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia ...
f)
údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje ...
(4)

V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa používajú údaje ...

a)
o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo ...
2.
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, obchodné meno, identifikačné ...
3.
názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné ...
b)
údaje o osobe, ktorá podanie urobila, v rozsahu údajov podľa písmena a),
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla a krajina, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo ...
(5)

V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa evidujú

a)
údaje o vozidle, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,30) v rozsahu ...
b)
údaje o type vozidla, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,31) a to, ...
c)
opis porušenia povinností podľa osobitných predpisov29) prevádzkovateľom vozidla,
d)
miesto, dátum a čas porušenia povinnosti,
e)
fotodokumentácia porušenia povinnosti prevádzkovateľom vozidla,
f)
údaje o podaniach osôb v rozsahu dátumu doručenia podania orgánu verejnej moci,
g)
údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia ...
h)
údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje ...
(6)

Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel je neverejný.

(7)

Údaje podľa odsekov 3 a 5 sú do registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel povinné evidovať ...

§ 12
Poskytovanie údajov z registrov cestného informačného systému
(1)

K údajom z registra technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy ...

a)
okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh a
c)
každý k údajom z verejnej časti registra.
(2)

K údajom z registra technikov majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

a)
okresné úrady, ministerstvo vnútra a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
orgány verejnej moci iné, ako sú uvedené v písmene a), v rozsahu ich pôsobnosti, v nasledujúcom rozsahu: ...
1.
či orgánom verejnej moci uvedená osoba je kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom ...
2.
pre ktorý druh technickej kontroly a kategóriu vozidla je orgánom verejnej moci uvedený kontrolný technik ...
3.
pre ktorý emisný systém a druh paliva na pohon motora je orgánom verejnej moci uvedený technik emisnej ...
4.
pre ktorý druh plynného paliva je orgánom verejnej moci uvedený technik montáže plynových zariadení ...
c)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.
(3)

K údajom z registra prehliadok z technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý ...

a)
okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti s vozidlami, ktorých sú prevádzkovateľmi, v rozsahu nasledujúcich ...
1.
VIN čísla vozidla,
2.
typ vozidla,
3.
rok výroby vozidla,
4.
dátum prvej evidencie vozidla,
5.
znak osobitného využitia vozidla v cestnej doprave,22)
6.
platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly,
7.
údaj o vykonaní kontroly originality vozidla,
8.
údaj o montáži plynového zariadenia s definíciou druhu plynného paliva,
9.
evidovaný stav tachometra s uvedením dátumu zaevidovania tohto stavu tachometra.
(4)

K údajom z registra autoškôl a školiacich stredísk majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý ...

a)
okresné úrady, iné dopravné správne orgány,22) ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo ...
b)
orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a
d)
každý k údajom z verejnej časti registra.
(5)

K údajom z registra odborne spôsobilých osôb majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy ...

a)
okresné úrady, iné orgány verejnej moci, obce, vnútroštátne elektronické registre6) a Vojenské spravodajstvo ...
b)
orgány Policajného zboru k údajom o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských ...
c)
každý k údajom z verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb.
(6)

K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo ...

a)
okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich ...
b)
správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,30) ...
c)
správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky v ...
(7)

Ak z technických alebo iných dôvodov automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov cestného ...

a)
príslušný okresný úrad v sídle kraja, a to z registrov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e),
b)
okresný úrad príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov,32) a to z registra ...
(8)

Z neverejnej časti registra technických staníc podľa odseku 1, z neverejnej časti registra autoškôl ...

(9)

Z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Do doby, kým nie je možná komunikácia medzi agendovými systémami prostredníctvom modulu úradnej komunikácie ...

(2)

Do doby, kým nie sú evidencie a registre uvedené § 3 ods. 4 zaradené v zozname referenčných registrov ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „zvýšený“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 214 - Ostatné poradové číslo 20 znie:

„Por. číslo Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam 20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 68 časti Splnomocnenie druhom bode sa slová ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položka 69a znie:

„Položka 69a Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa za položku 69a vkladá položka 69b, ktorá vrátane ...

„Položka 69b Podanie žiadosti o a) poskytnutie údajov z jednotnéhoinformačného systému v cestnej doprave,21b)ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 74 písmená e) a f) znejú:

„e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A ............................................ ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 74 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti ........................................... ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položka 77 vrátane časti Poznámky znie:

„Položka 77 Podanie žiadosti o a) registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov 1. skupiny AM, A1, A2, ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 77a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ...

„b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzovzákladnej kvalifikácie alebo pravidelnéhovýcviku .................................................... ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

8.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 77a časti Splnomocnenie sa slová „písmena ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 77a dopĺňa časťou Poznámky, ktorá znie:

„Poznámky 1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a ...

10.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 77b dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú: ...

„c) schválenie spôsobilosti typu identifikačnéhozariadenia na používanie v autoškoláchalebo schválenie ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 78a písm. a) a časti Splnomocnenie sa slová ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 78a písm. a) druhom bode sa slová „80 eur“ ...

13.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. d) sa slová „Podanie žiadosti o schválenie ...

14.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. g) sa slovo „Vydanie“ nahrádza slovami ...

15.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. h) a i) sa slovo „Vydanie“ nahrádza ...

16.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno k) znie:

„k) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov,predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátuosvedčenia ...

17.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno m) znie:

„m) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajovalebo vydanie duplikátu ADR osvedčeniao školení vodiča22a) ...

18.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. n) a r) sa slová „Vykonanie skúšky“ ...

19.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. o) a s) sa slovo „Vydanie “ nahrádza ...

20.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno p) znie:

„p) Podanie žiadosti o odňatie povoleniana vykonávanie povolania prevádzkovateľanákladnej cestnej alebo ...

21.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. q) sa slovo „Zmena“ nahrádza slovami ...

22.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 79 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú: ...

„t) Podanie žiadosti o vydanie povereniana vykonávanie odbornej prípravybezpečnostných poradcov a vodičovvozidiel ...

23.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená ...

„c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).

24.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Splnomocnenie druhom bode sa za slová ...

25.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Splnomocnenie sa za druhý bod vkladá ...

„3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ...

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.

26.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Poznámky šiestom bode sa bodka na ...

27.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Poznámky dvanástom bode sa za slová ...

28.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 80 časti Poznámky trinástom bode sa slová ...

29.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 sa časť Poznámky dopĺňa bodmi 14 až 16, ...

„14. Poplatok podľa písmena d) sa použije, ak dopravca preukáže, že nie je technicky možné znížiť hmotnosť ...

Čl. V

Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej ...

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Komora a) organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 3 znejú:

„2) § 9 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. VI

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ za slovami „(ďalej len „kontrola vnútorného trhu“)“ nahrádza čiarkou, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

„9e) § 13a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

3.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa odkaz 18aa a poznámka pod čiarou k odkazu 18aa.

Čl. VII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov ...

2.

V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).“.

3.

V § 4 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...

4.

V § 5 ods. 10 písmeno b) znie:

„b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...

5.

V § 7 ods. 5 písm. c) a ods. 8 písm. c) sa slová „vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia a kvality výroby,6) ...

6.

V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...

7.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q) plniť povinnosti ustanovené v osobitnom predpise,6b) r) dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Čl. 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní ...

8.

V § 12 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.

9.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7f znejú:

„7a) Napríklad čl. 3 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 3 bod 54 nariadenia (EÚ) ...

10.

V § 14 ods. 2, § 14a ods. 1, § 15 ods. 2 a 8, § 16 ods. 3, § 16d ods. 2 a § 23a ods. 3 sa slová „podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa)
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z.“.

11.

V § 16a odseku 2 písmene a) bod 6 znie:

„6. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia ...

12.

V § 16d sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ...

13.

V § 16d ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

14.

V § 17 ods. 7, § 18 ods. 17 a § 19 ods. 2 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ...

15.

V § 17 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ...

16.

V § 17 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).

17.

V § 18 ods. 8 písmeno c) znie:

„c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu hromadnej ...

18.

V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť 1. v ustanovených lehotách vozidlo technickej kontrole ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d)
§ 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.“.

19.

V § 21a ods. 3 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby“ nahrádzajú ...

20.

V § 23 ods. 14 písm. a) sa slová „podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla“ ...

21.

§ 23a sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom ...

22.

V § 24 ods. 4 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla“ nahrádzajú ...

23.

V § 24b ods. 2 prvá veta znie: „V prípadoch podľa odseku 1 okresný úrad rozhodne o trvalom vyradení ...

24.

V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) evidovať protokoly o testoch a protokoly o skúškach podľa písmena b) spolu s návrhmi na spracovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

„22aa) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

25.

V § 30 ods. 1 písm. f), § 31 ods. 1 písm. f), § 32 ods. 1 písm. f) a § 33 ods. 1 písm. f) sa na konci ...

26.

V § 32 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo či je v pátraní doklad totožnosti ...

27.

V § 37 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže byť zriadené ...

28.

V § 38 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať a) stacionárnu stanicu technickej ...

29.

V § 38 ods. 8 a § 39 ods. 5 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.

30.

V § 38 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje o mieste na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.“.

31.

V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slová „adresu sídla stanice technickej kontroly“ vkladajú slová „a v prípade ...

32.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly.“. ...

33.

V § 39 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.“.

34.

V § 40 ods. 1 písm. k), § 41 písm. f) a § 42 ods. 3 písm. h) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka ...

35.

V § 42 ods. 3 písm. d) a § 60 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „tretíkrát“.

36.

V § 42 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) umožní vykonať technickú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, ...

37.

V § 43 ods. 5, § 61 ods. 5, § 78 ods. 5 a § 91 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „každú“.

38.

V § 47 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo fyzickej osobe alebo ...

39.

V § 47 ods. 4, § 65 ods. 4 a § 95 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa ...

40.

V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah kontrolných úkonov technickej kontroly je rovnaký ...

41.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS“.

42.

V § 48 odsek 3 znie:

„(3) Technické kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené ...

43.

V § 48a ods. 1 prvej vete a ods. 3 sa slová „stanice technickej kontroly“ nahrádzajú slovami „stanice ...

44.

V § 54 ods. 1 sa slová „mimo stanice technickej kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom ...

45.

V § 54 ods. 5 sa za slová „kontrolou na vozidle“ vkladajú slová „kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4“.

46.

V § 55 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže byť zriadené ...

47.

V § 56 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať a) stacionárne pracovisko emisnej ...

48.

V § 56 ods. 8 a § 57 ods. 5 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.

49.

V § 56 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

50.

V § 57 ods. 2 písm. a) sa za slová „adresu sídla pracoviska emisnej kontroly“ vkladajú slová „a v prípade ...

51.

V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.“. ...

52.

V § 57 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

53.

V § 58 ods. 1 písm. k), § 59 písm. e) a § 60 ods. 3 písm. h) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka ...

54.

V § 60 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) umožní vykonať emisnú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly, ...

55.

V § 65 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má udelené ...

56.

V § 66 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah kontrolných úkonov emisnej kontroly je rovnaký ...

57.

V § 66 ods. 2 sa slová „vozidiel kategórie N3, T a C“ nahrádzajú slovami „podľa § 67 ods. 2“.

58.

V § 66 odsek 3 znie:

„(3) Emisné kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené osoby ...

59.

V § 66a ods. 1 prvej vete a v ods. 3 sa slová „pracoviska emisnej kontroly“ nahrádzajú slovami „pracoviska ...

60.

V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality.“. ...

61.

V § 82 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má platné ...

62.

V § 82 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na základe ...

63.

V § 83 ods. 4 písm. b) sa za slová „na základe rozhodnutia okresného úradu8)“ vkladajú slová „o uložení ...

64.

V § 84 ods. 4 prvej vete sa za slová „doklad o evidencii vozidla“ vkladajú slová „alebo doklad totožnosti ...

65.

V § 95 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo žiadateľovi o udelenie ...

66.

§ 98 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
Slovenská obchodná inšpekcia.33)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 2 písm. k) a l) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany ...

67.

§ 99 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w)
metodicky usmerňuje výkon dohľadu nad trhom podľa tohto zákona.“.

68.

V § 101 písm. e) sa slová „stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,“ nahrádzajú slovami ...

69.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom33) a ukladá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane ...

70.

V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
z informačných systémov.“.

71.

V § 107 ods. 1 písm. b) a c) sa za slová „podľa § 21 ods. 1 písm. e)“ vkladajú slová „prvého až tretieho ...

72.

V § 107 ods. 2 úvodnej vete sa suma „166 eur“ nahrádza sumou „165 eur“.

73.

V § 107 ods. 2 písmená c) až e) znejú:

„c) nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej podľa ...

74.

V § 107 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom ...

75.

V § 107 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokuta sa uloží ...

76.

V § 107 ods. 9 písm. a) sa slová „n) až p)“ nahrádzajú slovami „n) až q)“.

77.

V § 107 ods. 10 písm. a) až c) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

78.

V § 107 ods. 11 sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. a) až d)“. ...

79.

V § 107 ods. 12 písm. a) sa slová „písm. a) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) alebo písm. ...

80.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad čl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 v platnom znení, čl. 13 ods. 2 nariadenia ...

81.

V § 107 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 18, ktoré znejú:

„(15) Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán ...

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 19 až 22.

82.

V § 107 odsek 22 znie:

„(22) Pokutu podľa odsekov 1 až 13 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho ...

83.

V § 107a odsek 7 znie:

„(7) Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán ...

84.

Za § 107a sa vkladajú § 107b až 107d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla § 107b Rozkazné konanie (1) Ak okresný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

„40b) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

85.

Štvrtá časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA HLAVA DOHĽAD NAD TRHOM § 108a Výkon dohľadu nad trhom (1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z.Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 ...

86.

§ 109 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii účastník správneho konania predkladá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

„45a) § 27 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

87.

Za § 112g sa vkladá § 112h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý ...

88.

§ 114 vrátane nadpisu znie:

„§ 114 Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené ...

89.

V prílohe č. 1 časti B prvý až deviaty bod znejú:

„1. Kategórie vozidiel L: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.50) 2. Kategórie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50 až 52 znejú:

„50) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení. 51) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej ...

90.

Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. VIII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných ...

2.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy a) prvej pomoci, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých ...

3.

V § 2 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a)“.

4.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

5.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.“.

6.

V § 3 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského ...

7.

V § 3 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.

8.

V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme ...

9.

V § 3 ods. 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

10.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

11.

V § 3 ods. 6 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 3 ods. 7 sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slovo „bezúhonnosti“, slová „odseku ...

13.

V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten, a) kto bol právoplatne odsúdený ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

14.

V § 3 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

15.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad ...

16.

V § 5 ods. 2 sa za slovo „tvorí“ vkladá slovo „kancelária,“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ...

17.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií: 1. autocvičisko a trenažér, 2. autocvičisko ...

18.

V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

19.

V § 5 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Na praktický výcvik ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

20.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly (1) Výrobca alebo zástupca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

21.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

22.

§ 6 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spĺňajú požiadavky ...

23.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej ...

24.

V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného ...

25.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.“.

26.

V § 7 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) alebo d)“ a slová „šiestich mesiacov“ ...

27.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Prílohou žiadosti je a) doklad o vzdelaní žiadateľa, b) doklad o doterajšej praxi žiadateľa, c) výpis ...

28.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

29.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten, a) kto bol právoplatne odsúdený ...

30.

V § 8 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) v konaní ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

31.

V § 9 odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou ministerstvom. Správu skúšobných ...

32.

V § 10 ods. 1 druhej vete sa za slová „údaje o žiadateľovi“ vkladá čiarka a slová „podľa § 8 ods. 3 ...

33.

V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „sa štátnym dozorom“.

34.

V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,“.

35.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly, g) nesplnil ...

36.

V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 6 až 8.

37.

V § 10a písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorá sa priamo podieľa na vedení vozidla a“.

38.

§ 10a sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške na predĺženie platnosti ...

39.

Doterajší text § 10a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný a) chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9b) § 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. ...

40.

V § 11 ods. 1 sa za slová „vykonal skúšku“ vkladajú slová „na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu“ ...

41.

V § 11 ods. 2 druhá veta znie: „Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu ...

42.

V § 11 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov ...

43.

V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom „trenažéry“ vypúšťajú slová „alebo normy cvičiska“.

44.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

„f) schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená h) a i).

45.

V § 14 písm. a) sa za slová „rozhoduje o registrácii autoškôl“ vkladá čiarka a slová „o zmene v registrácii ...

46.

V § 14 písmeno c) znie:

„c) zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl ...

47.

§ 15 znie:

„§ 15 (1) Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a ...

48.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v informačnom systéme.3a)“.

49.

V § 17 ods. 1 úvodná veta znie: „Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly pokutu ...

50.

V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „typu“ vkladá čiarka a slová „nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu“ ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

51.

V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

52.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

„i) prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly, j) nevedie priebežne predpísanú ...

53.

V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa slová „do 330 eur,“ nahrádzajú slovami „od 50 eur do 330 eur,“.

54.

V § 17 ods. 2 písm. d) a v § 18 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „ktorá sa priamo nepodieľa na vedení ...

55.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) poruší povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3, f) nezabezpečí počas výučby a ...

56.

V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo“.

57.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
porušil povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3.“.

58.

V § 18 ods. 2 sa slová „možno uložiť pokutu“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta od 50 eur“.

59.

Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie platnosti inštruktorského ...

60.

V § 21 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „evidenčnej karty inštruktora autoškoly a preukazu o kvalifikácii ...

61.

V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné ...

62.

Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. IX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených ...

2.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému ...

3.

V § 2 ods. 4 písm. f) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.

4.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“ a druhá veta znie: „Základnej kvalifikácii ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

5.

V § 3 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy a) po dovŕšení veku 18 rokov, ak 1. je držiteľom osvedčenia ...

6.

V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vodič ...

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie ...

8.

V § 4a ods. 2 písmená b) až d) znejú:

„b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne ...

9.

§ 4a ods. 2 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) výpis z registra trestov žiadateľa a štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace, g) meno a ...

10.

§ 4a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne ...

11.

V § 4c ods. 4 písm. a) sa za slovo „lehote“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

12.

V § 4c sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) prestal spĺňať požiadavky na registráciu alebo d) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § ...

13.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od ...

14.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

15.

V § 7 ods. 1 úvodná veta znie: „Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej ...

16.

V § 7 ods. 1 a § 10 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných ...

17.

V § 7 a § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) štátne občianstvo vodiča, i) číslo vodičského preukazu, j) platnosť osvedčenia.“. ...

18.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a skúšky“ a slová „v rozsahu“ sa nahrádzajú slovami „v celom rozsahu“. ...

19.

V § 8 ods. 1 sa za slová „cestnej premávky“ vkladá čiarka a slová „defenzívnej jazdy“ a na konci sa ...

20.

V § 8 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko, a) do ...

21.

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

22.

V § 9 ods. 1 druhá veta znie: „Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska na vykonávanie kurzov ...

23.

V § 9 ods. 2 sa slová „praktické jazdy“ nahrádzajú slovami „praktických zručností“.

24.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

25.

V § 10 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje ...

26.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak vodič vykonáva kurz pravidelného výcviku v priebehu ...

27.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.

28.

V § 11 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii ...

29.

V § 11 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5aa znejú:

„5) § 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

30.

Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Verejná správa § 11a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (1) Ministerstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ab až 5ae znejú:

„5ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...

31.

§ 12 znie:

„§ 12 Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič ...

32.

V § 12a odsek 2 znie:

„(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie ...

33.

§ 12a sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

„5c) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

34.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ...

35.

Nadpis prílohy č. 1 sa dopĺňa slovami „A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU“.

36.

V prílohe č. 1 sa slová „C, C+E a C1+E a podskupiny C1“ nahrádzajú slovami „C, CE, C1 a C1E“ a slová ...

37.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“ a slová „a podskupín“.

38.

V prílohe č. 1 oddiele 2 sa slová „280 hodín.“ nahrádzajú slovami „280 vyučovacích hodín; vyučovacia ...

39.

V prílohe č. 1 oddiele 3 sa slová „140 hodín.“ nahrádzajú slovami „140 vyučovacích hodín; vyučovacia ...

40.

V prílohe č. 1 oddiele 4 sa slová „v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov“ nahrádzajú ...

41.

V prílohe č. 2 oddiele A.2.1 písm. d) deviatom bode a v oddiele A.2.2. písm. a) deviatom bode sa vypúšťajú ...

Čl. X

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 71 ods. 1 sa za slová „rýchlostných ciest“ vkladá čiarka a slová „za priestupok spáchaný na úseku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37a a 37b znejú:

„37a) § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37b) § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. ...

Doterajší odkaz 37a a poznámka pod čiarou k odkazu 37a sa označujú ako odkaz 37c a poznámka pod čiarou ...

2.

V § 71 ods. 3 sa za slová „rýchlostných ciest“ vkladá čiarka a slová „priestupku na úseku výberu mýta,37a) ...

3.

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu ...

4.

V § 72 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „škodu spôsobenú v ...

5.

V § 107 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
údaje o priestupkoch na úseku výberu mýta,“.

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

6.

V § 108 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7.

V § 108 ods. 4 sa slová „odsekoch 1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.

8.

V § 109 ods. 1 sa slová „ministerstvu dopravy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu dopravy, výstavby a ...

9.

V § 119a ods. 7 prvá veta znie: „Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 21 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. ...

Čl. XI

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., ...

1.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného ...

2.

V § 6 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému správnemu ...

3.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 13 až 18, ktoré znejú:

„(13) Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje ...

4.

V § 7 písm. d) sa slová „koncesia podľa § 27“ nahrádzajú slovami „kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie ...

5.

V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).

6.

V § 11 úvodnej vete sa vypúšťa označenie odseku 1 a § 11 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami ...

7.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

8.

V 23 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 a označujú ako odseky 4 a 5.

9.

V § 27 ods. 2 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo prepraviť cestujúceho aj ...

10.

V § 27 ods. 3 písm. d) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „na vykonávanie taxislužby“.

11.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
je odborne spôsobilý.“.

12.

§ 28 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:

„(5) Od skúšky je oslobodený ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

13.

V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nie je evidované v inej koncesii.“.

14.

V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území ...

16.

V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,“.

17.

V § 34 ods. 3 sa slová „typovo schváleným vozidlom“ nahrádzajú slovami „vozidlom vyhovujúcim požiadavkám ...

18.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v preukázateľnej forme“.

19.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne ...

20.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne ...

21.

V § 36 ods. 3, § 37 vrátane nadpisu a § 41 ods. 1 písm. n) a o) sa slová „odborná príprava“ vo všetkých ...

22.

V § 36 ods. 3 sa slová „osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prepravu príslušného druhu nebezpečných ...

23.

V § 37 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „poverí“ vkladajú slová „najviac na päť rokov“.

24.

V § 37 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.

25.

V § 37 ods. 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prílohou ...

26.

V § 37 ods. 4 písm. c) sa slová „osvedčenie bezpečnostného poradcu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o ...

27.

V § 37 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak a) získala poverenie na základe vedome ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

28.

V § 37 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

29.

V § 37 ods. 9 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová „vykonáva sa po skončení odbornej prípravy.“ ...

30.

V § 37 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Skúška vodičov sa vykonáva ...

31.

V § 37 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 12.

32.

V § 37 odsek 12 znie:

„(12) Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu ...

33.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje ...

34.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona a ...

35.

V § 41 ods. 1 písm. n) sa za slovo „poradcov“ vkladajú slová „a vodičov“.

36.

V § 41 ods. 1 písm. p) sa slová „o odbornej príprave bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich ...

37.

V § 41 ods. 1 písmeno q) znie:

„q) ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) vrátane ...

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 56 sa slová „Čl. 12 a 13“ nahrádzajú slovami „Čl. 12 ods. 2 písm. a) ...

39.

V § 41 ods. 1 písm. r) sa za slová „osvedčení o odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „osvedčení ...

40.

V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až y), ktoré znejú:

„u) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja ...

41.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí, m) podrobnosti o podmienkach a rozsahu ...

42.

V § 41 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „jednotný“.

43.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje: a) o držiteľoch koncesie ...

44.

V § 42 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osvedčenia vozidla taxislužby“.

45.

V § 42 písmeno d) znie:

„d)
vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,“.

46.

V § 42 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

47.

V § 42 písmeno i) znie:

„i) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy ...

48.

V § 42 písmeno j) znie:

„j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej ...

49.

V § 43 písm. b) sa vypúšťajú slová „v prvom stupni“.

50.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi ...

51.

V § 45 ods. 2 sa za slovo „cestách“ vkladá čiarka a slová „v colnom priestore“.

52.

V § 45 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov ...

53.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, ...

54.

V § 45 ods. 7 sa za slová „sprievodnými dokladmi“ vkladajú slová „a dokladmi podľa tohto zákona“ a na ...

55.

V § 45 odsek 8 znie:

„(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách u vodičov preukaz vodiča ...

56.

V § 45 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj príslušníka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.“. ...

57.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom na ...

58.

V § 46 ods. 4 sa slová „osvedčenie ADR o školení vodiča“ nahrádzajú slovami „ADR osvedčenie o školení ...

59.

V § 47 ods. 1 druhá veta znie: „Ak orgán odborného dozoru zistí iný správny delikt podľa § 48 alebo ...

60.

V § 47 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie ...

61.

V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Colník môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerušiť alebo zakázať ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

62.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Policajné orgány, colné orgány a Národný inšpektorát práce62a) sú povinní zapisovať do vnútroštátneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a a 62b znejú:

„62a) § 33 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona ...

63.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto a) prevádzkuje cestnú dopravu ...

64.

V § 48 ods. 3 písm. b) sa za slová „dopravnej licencie“ vkladajú slová „alebo cestovného poriadku“.

65.

V § 48 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bez stanovených náležitostí,“.

66.

V § 48 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

67.

V § 48 odsek 4 znie:

„(4) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi ...

68.

V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak a) neoznámi ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

69.

V § 48 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.

70.

V § 48 odsek 9 znie:

„(9) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel o ...

71.

V § 48 ods. 10 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovami „Pokuty sú“.

72.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon ...

73.

V § 50 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby, ...

74.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 65a a 65b znejú:

„65a) § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

75.

V § 51 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zmene sídla alebo ...

76.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom „základne“ vypúšťa čiarka a slová „o druhovej a typovej skladbe ...

77.

V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „údaje preukazujúce splnenie požiadaviek ku dňu prvého zápisu ...

78.

V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová „číslo a dátum udelenia“ nahrádzajú slovom „kópiu“.

79.

V § 54 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a b)“.

80.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „na vykonávanie taxislužby“. ...

81.

V § 54 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) titul, meno a priezvisko jedného z členov štatutárneho orgánu, ktorý je odborne spôsobilý; to neplatí, ...

82.

Za § 56b sa vkladá § 56c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67) § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...

Čl. XII

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa nad slovami „prevádzkovateľa vozidla“ vypúšťa odkaz 1. Súčasne sa vypúšťa poznámka ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

3.

V § 3 písmeno e) znie:

„e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických osôb, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15a znejú:

„15) § 7 písm. a) a b) a § 9 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom ...

4.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) ...

5.

V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „Vodič vozidla“ vkladajú slová „a prevádzkovateľ vozidla“.

6.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

7.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

8.

V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

9.

V § 10 ods. 2, 3 a 6, § 12 ods. 7 a § 17 ods. 4 sa za slová „podľa § 3“ vkladajú slová „ods. 1“.

10.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje ...

11.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa odseku 2 je povinný oznámiť správcovi výberu ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

12.

V § 10 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

13.

V § 11 ods. 3 sa za slovo „zákonom“ vkladajú slová „a spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach ...

14.

V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalej postupuje podľa pokynov poskytovateľa palubnej ...

15.

§ 11 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a ďalej je povinný postupovať podľa pokynov ...

16.

V § 12 ods. 5 písmeno a) znie:

„a)
evidenčné číslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,“.

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú slová „o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

18.

V § 12 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
údaje o okamžitej hmotnosti vozidla.“.

19.

V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní na požiadanie poskytnúť Ministerstvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

20.

V § 13 ods. 2 sa slová „Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

21.

V § 23 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa § 28 ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 2 a 4“.

22.

V § 25 ods. 5 písm. b) sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „a orgánom Policajného zboru“.

23.

V § 25 ods. 10 a 11 sa slová „až 32“ nahrádzajú slovami „až 31“.

24.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť ...

25.

§ 26 sa vypúšťa.

26.

§ 27 až 29 vrátane nadpisov znejú:

„§ 27 Priestupky (1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý a) užíva vymedzené ...

27.

V § 30 ods. 1 písm. c) až e) sa slová „podľa § 29 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1 a 2, ...

28.

V § 30 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a údaj o odložení veci sa zaznamená v evidencii podľa § ...

29.

V § 30 ods. 3 sa slová „porušenie povinnosti podľa § 29 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1 ...

30.

§ 31 a 32 vrátane nadpisu znejú:

„§ 31 (1) Rozkaz vydaný podľa § 29 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje ...

31.

§ 33 sa vypúšťa.

32.

V § 34 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

33.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Konania o priestupkoch alebo o správnych ...

Čl. XIII

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou zakúpená ...

4.

V § 4 ods. 2 sa nad slovom „súpravy“ vypúšťa odkaz 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu ...

5.

V § 6 ods. 1 druhej vete sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

6.

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

7.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Držiteľ parkovacieho preukazu môže mať v rovnakom čase ...

8.

V § 7 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

9.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za ...

10.

V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

11.

V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

12.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky ...

13.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon ...

14.

V § 9 ods. 5 písm. b) sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „a orgánom Policajného zboru“.

15.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť ...

16.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije ...

17.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

18.

V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 10.

19.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, ...

20.

§ 13 a 14 vrátane nadpisu znejú:

„§ 13 (1) Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 2 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje ...

21.

§ 15 sa vypúšťa.

22.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Konania o priestupkoch alebo o správnych ...

Čl. XIV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 3)  § 41 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 4)  § 41 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 5)  § 41 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 6)  § 41 ods. 1 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z.Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ...
 • 7)  § 11 zákona č. 461/2007 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 15 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 14)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 15)  Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  Napríklad zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona ...
 • 17)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 18)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 19)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 20)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21)  Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
 • 25)  Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 27)  § 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.§ 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona ...
 • 28)  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 ...
 • 30)  Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 4 ods. 5, § 10 ods. 11, § 52 ods. 5 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 ...
 • 34)  § 51 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore