Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 387/2015 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019


§ 9
Register autoškôl a školiacich stredísk

(1)
Register autoškôl a školiacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na účely
a)
evidencie autoškôl,21)
b)
evidencie školiacich stredísk,8)
c)
evidencie poverených zariadení,22)
d)
evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich stredísk a povereným zariadeniam.23)
(2)
V registri autoškôl a školiacich stredísk sa používajú údaje
a)
o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23)
b)
o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23) spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c)
na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,
d)
o zodpovedných zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu údajov podľa písmena c),
e)
o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu údajov podľa písmena c),
f)
o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a).
(3)
V registri autoškôl a školiacich stredísk sa evidujú
a)
údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu vymedzenia činností, ktoré sú oprávnení vykonávať,
b)
adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
c)
technické údaje v rozsahu technickej základne autoškoly s uvedením údajov inštruktora autoškoly v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre, údaje o učebniach a o výcvikových vozidlách školiaceho strediska, údaje o učebniach a priestoroch na praktické cvičenie povereného zariadenia,
d)
údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e)
údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo a podpis,
f)
údaje z matričnej knihy, triednej knihy, autocvičiskovej knihy, trenažérovej knihy autoškôl,
g)
údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov23) týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
h)
údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) súvisiacich s výkonom činnosti23) v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3.
spôsob vybavenia veci,
4.
uložená sankcia.
(4)
Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria
a)
údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, vymedzenie činností, ktoré sú oprávnení vykonávať,
b)
údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c)
adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
d)
údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e)
údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu meno a priezvisko, titul,
f)
údaje o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov meno a priezvisko, titul.
(5)
Údaje evidované vo verejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk sa zverejňujú bezodkladne.
(6)
Údaje podľa odseku 3 sú v registri autoškôl a školiacich stredísk povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému
a)
ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyššie územné celky pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,22) a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. d); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,
b)
autoškoly, školiace strediská a poverené zariadenia pri zmene údajov v registri okrem zmien údajov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ministerstva dopravy, okresných úradov, obcí a vyšších územné celkov pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,22) a to bezodplatne a bezodkladne.
(7)
Ustanovenia o registri autoškôl a školiacich stredísk podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 12
Poskytovanie údajov z registrov cestného informačného systému

(1)
K údajom z registra technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh a
c)
každý k údajom z verejnej časti registra.
(2)
K údajom z registra technikov majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, ministerstvo vnútra a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
orgány verejnej moci iné, ako sú uvedené v písmene a), v rozsahu ich pôsobnosti, v nasledujúcom rozsahu:
1.
či orgánom verejnej moci uvedená osoba je kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení,
2.
pre ktorý druh technickej kontroly a kategóriu vozidla je orgánom verejnej moci uvedený kontrolný technik oprávnený vykonávať technickú kontrolu,
3.
pre ktorý emisný systém a druh paliva na pohon motora je orgánom verejnej moci uvedený technik emisnej kontroly oprávnený vykonávať emisnú kontrolu,
4.
pre ktorý druh plynného paliva je orgánom verejnej moci uvedený technik montáže plynových zariadení oprávnený vykonávať montáže plynových zariadení,
c)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.
(3)
K údajom z registra prehliadok z technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti s vozidlami, ktorých sú prevádzkovateľmi, v rozsahu nasledujúcich údajov:
1.
VIN čísla vozidla,
2.
typ vozidla,
3.
rok výroby vozidla,
4.
dátum prvej evidencie vozidla,
5.
znak osobitného využitia vozidla v cestnej doprave,22)
6.
platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly,
7.
údaj o vykonaní kontroly originality vozidla,
8.
údaj o montáži plynového zariadenia s definíciou druhu plynného paliva,
9.
evidovaný stav tachometra s uvedením dátumu zaevidovania tohto stavu tachometra.
(4)
K údajom z registra autoškôl a školiacich stredísk majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, iné dopravné správne orgány,22) ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a
d)
každý k údajom z verejnej časti registra.
(5)
K údajom z registra odborne spôsobilých osôb majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, iné orgány verejnej moci, obce, vnútroštátne elektronické registre6) a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
orgány Policajného zboru k údajom o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu,
c)
každý k údajom z verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb.
(6)
K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b)
správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,30)
c)
správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.31)
(7)
Ak z technických alebo iných dôvodov automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov cestného informačného systému nie je možný, osobám podľa odsekov 1 až 6 na ich písomnú žiadosť poskytne údaje
a)
príslušný okresný úrad v sídle kraja, a to z registrov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e),
b)
okresný úrad príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov,32) a to z registra podľa § 3 ods. 2 písm. f).
(8)
Z neverejnej časti registra technických staníc podľa odseku 1, z neverejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk podľa odseku 4 a z neverejnej časti registra odborne spôsobilých osôb podľa odseku 5 sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.
(9)
Z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, ktorý je príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov.32)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore