Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 23.02.2019 do 28.02.2019


Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 23.02.2019
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32 JUD>999209 DS14 EU PP3 ČL3
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 23.02.2019 do 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 38/1993 s účinnosťou od 23.02.2019 na základe 40/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

§ 1
(1)

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) je nezávislý súdny orgán ochrany ...

(2)

Sídlom Ústavného súdu sú Košice.

§ 2
(1)

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov.

(2)

Na čele Ústavného súdu je predseda, ktorého zastupuje podpredseda.

(3)

Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v senátoch.

(4)

Plénum Ústavného súdu tvoria všetci sudcovia Ústavného súdu (ďalej len „sudcovia“).

(5)

Senát Ústavného súdu (ďalej len „senát“) sa skladá z predsedu senátu a z dvoch sudcov.

§ 4
Plénum Ústavného súdu
(1)

Zasadnutie pléna Ústavného súdu zvoláva, program určuje a rokovanie vedie predseda Ústavného ...

(2)

Ústavný súd je spôsobilý v pléne konať a uznášať sa, ak je na rokovaní a rozhodovaní prítomných ...

(3)

Plénum Ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina ...

(4)

Rokovanie pléna Ústavného súdu je neverejné, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Môžu ...

(5)

Plénum Ústavného súdu môže rozhodnúť, že sa na jeho rokovaní alebo na časti rokovania môžu ...

(6)

Predseda Ústavného súdu môže poveriť niektorého zo sudcov prípravou podkladov potrebných na ...

(7)

Predseda Ústavného súdu vedie rokovanie pléna Ústavného súdu tak, aby sa prerokovali všetky ...

§ 5
Senát Ústavného súdu
(1)

O veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti pléna Ústavného súdu, rozhoduje senát.

(2)

O prítomnosti na rokovaní senátu a o poverení spravodajcu na prípravu konania primerane platia ...

(3)

Členov senátu určuje plénum Ústavného súdu na jeden rok. Členovia senátu volia predsedu senátu. ...

(4)

Neprítomného predsedu senátu zastupuje vekom najstarší člen senátu.

(5)

Neprítomného člena senátu dočasne zastúpi iný sudca, ktorého určí predseda Ústavného súdu. ...

§ 6
Zjednocovanie právnych názorov senátov

Senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odchylnému ...

Predseda Ústavného súdu

§ 7

Predsedu a podpredsedu Ústavného súdu vymenúva zo sudcov Ústavného súdu prezident Slovenskej ...

§ 8
(1)

Predseda Ústavného súdu zabezpečuje jeho riadny chod prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu ...

(2)

Predsedu Ústavného súdu v určenom rozsahu a v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu zastupuje podpredseda ...

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVOVANIE SUDCOV ÚSTAVNÉHO SÚDU A ZÁNIK ICH FUNKCIE

§ 11

Pracovný pomer sudcu vzniká dňom zloženia sľubu. Na pracovné vzťahy vyplývajúce z funkcie sudcu ...

Zánik funkcie sudcu

§ 12
(1)

Funkcia sudcu zaniká uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný.

(2)

Sudca sa môže svojej funkcie sudcu vzdať. Vzdanie funkcie písomne oznámi predsedovi Ústavného ...

(3)

Ak sa sudca stane poslancom alebo členom vlády, zaniká jeho funkcia dňom zloženia sľubu poslanca ...

(4)

Pracovný pomer sudcu zaniká dňom zániku jeho funkcie.

§ 13
(1)

Predseda Ústavného súdu je povinný bez zbytočného odkladu zaslať prezidentovi Slovenskej republiky ...

(2)

Ak sudca vykonáva činnosť nezlučiteľnú s výkonom funkcie sudcu, vyzve ho predseda Ústavného ...

Postavenie sudcov Ústavného súdu

§ 14
(1)

Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava") ...

(2)

Ústavný súd je viazaný aj zákonmi pri rozhodovaní o súlade

a)
nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných ...
b)
všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 Ústavy s Ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými ...
c)
všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných ...
(3)

Sudcu nemožno vziať do väzby bez súhlasu Ústavného súdu.

(4)

Ak bol sudca pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď ...

§ 15
(1)

Sudcovia sú povinní vykonávať svoju funkciu svedomite a zdržať sa pri jej výkone i v občianskom ...

(2)

Sudcovia sú povinní zachovávať v úradných veciach mlčanlivosť, a to aj po zániku sudcovskej ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 platí aj pre pracovníkov Ústavného súdu.

§ 16
Disciplinárna zodpovednosť sudcov
(1)

Predseda Ústavného súdu môže podať plénu Ústavného súdu návrh na začatie disciplinárneho ...

(2)

Plénum Ústavného súdu vypočuje sudcu, voči ktorému návrh smeruje. Návrh odmietne, ak zistí, ...

(3)

Od ustanovenia disciplinárneho senátu až do skončenia konania môže plénum pozastaviť sudcovi ...

(4)

Za konanie podľa odseku 1 možno uložiť ako disciplinárne opatrenie napomenutie. Ak disciplinárny ...

(5)

Sudca alebo predseda Ústavného súdu môže proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu podať do 15 ...

(6)

Ak sa sudca dopustil takého konania, že jeho zotrvanie vo funkcii by bolo v rozpore s poslaním Ústavného ...

(7)

Na postup v disciplinárnom konaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,5) ak tento ...

§ 16a
Príplatok za výkon funkcie sudcu Ústavného súdu a príplatok k dôchodku pozostalých
(1)

Sudca, ktorý viac než polovicu funkčného obdobia vykonával funkciu sudcu, má nárok na príplatok ...

a)
skončil výkon funkcie sudcu a
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...
(2)

Sudcovi patrí príplatok za výkon funkcie sudcu vo výške 33,3 % základného platu sudcu zaokrúhlený ...

(3)

Sudcovi patrí iba jeden príplatok za výkon funkcie sudcu bez ohľadu na počet funkčných období, ...

(4)

Ak má sudca nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu a súčasne má aj nárok na príplatok za ...

(5)

Príplatok k dôchodku pozostalých patrí

a)
manželke k vdovskému dôchodku po zomretom manželovi, ktorý bol sudcom, vo výške 60 % z príplatku, ...
b)
manželovi k vdoveckému dôchodku po zomretej manželke, ktorá bola sudkyňou, vo výške 60 % z príplatku, ...
c)
nezaopatrenému dieťaťu k sirotskému dôchodku po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ...
(6)

Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa zvýšia, ak sa zvýši ...

(7)

O príplatku za výkon funkcie sudcu a o príplatku k dôchodku pozostalých rozhodne ústavný súd ...

(8)

Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých vypláca ústavný súd vopred ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na sudcu, ktorý vykonával funkcie sudcu pred dňom nadobudnutia ...

§ 17
(1)

Mesačný plat, funkčné príplatky a ostatné požitky sudcov ustanoví Národná rada Slovenskej ...

(2)

V čase, keď sudca nevykonáva sudcovskú funkciu pre chorobu, patrí mu plat podľa osobitného predpisu,6) ...

(3)

Sudca má nárok na preventívnu rehabilitáciu mimo svojej dovolenky v trvaní dvoch týždňov v kalendárnom ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 18
(1)

Ústavný súd začne konanie, ak návrh podá

a)
najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prezident Slovenskej republiky,
c)
vláda Slovenskej republiky,
d)
súd, v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou,
e)
generálny prokurátor Slovenskej republiky,
f)
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. ...
g)
verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy, ak ich ...
h)
každý, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v čl. 127 a čl. 127a Ústavy.
(2)

Konanie sa začína dňom doručenia návrhu Ústavnému súdu.

§ 19

Súdom podľa § 18 ods. 1 písm. d) sa rozumie príslušný senát alebo samosudca.7)

§ 20
(1)

Návrh na začatie konania sa Ústavnému súdu podáva písomne. Návrh musí obsahovať, akej veci ...

(2)

K návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom ...

(3)

Ak ten istý navrhovateľ doručí Ústavnému súdu v jeden deň desať a viac návrhov na začatie ...

(4)

Ústavný súd je viazaný návrhom na začatie konania okrem prípadov výslovne uvedených v tomto ...

§ 21
(1)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a prípadne ten, proti komu návrh smeruje, ako aj osoby, o ktorých ...

(2)

Vedľajším účastníkom konania je osoba, ktorej toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či je osoba vedľajším účastníkom konania, rozhodne o tom ústavný ...

(4)

Štátne orgány alebo orgány územnej samosprávy ako účastníkov konania alebo vedľajších účastníkov ...

(5)

Ak je účastníkom konania súd, zastupuje senát jeho predseda.

§ 22

Ak o to účastník konania požiada, Ústavný súd mu doručuje všetky písomnosti elektronicky podľa ...

§ 23

Fyzické osoby môžu na ústnom pojednávaní alebo pri inom osobnom rokovaní používať svoj materinský ...

§ 23a

Ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania, podanie odloží. O odložení ...

§ 24
Návrh nie je prípustný, ak
a)

sa týka veci, o ktorej Ústavný súd už rozhodol, okrem prípadov, v ktorých sa rozhodovalo len ...

b)

Ústavný súd v tej istej veci koná,

c)

navrhovateľ sa ním domáha preskúmania rozhodnutia Ústavného súdu.

§ 25
(1)

Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ...

(2)

Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá Ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú ...

(3)

Ak sa návrh neodložil alebo neodmietol, prijme sa na ďalšie konanie v rozsahu, ktorý sa vymedzí ...

§ 26
(1)

Pri prerokúvaní návrhov sa Ústavný súd nemusí riadiť poradím, v akom mu došli, ak vec, ktorej ...

(2)

Pri prerokovaní návrhov na začatie konania tvoriacich hromadný návrh postupuje Ústavný súd tak, ...

§ 27
(1)

Sudca je vylúčený z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer k ...

(2)

Dôvody vylúčenia podľa odseku 1 oznámi sudca bez meškania predsedovi Ústavného súdu.

§ 28
(1)

Účastník konania môže vyhlásiť, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť. Ak ...

(2)

Ak ide o rozhodovanie v pléne Ústavného súdu, o vylúčení sudcu pre jeho predpojatosť rozhodne ...

(3)

Ak ide o rozhodovanie v senáte Ústavného súdu, o vylúčení sudcu pre predpojatosť rozhodne iný ...

(4)

Ak sudca sám vyhlási svoju predpojatosť vo veci a uvedie dôvody, postupuje sa podľa odseku 2, ak ...

§ 29
(1)

Návrh vo veci, o ktorej rozhoduje Ústavný súd v senáte alebo v pléne, sa v súlade s rozvrhom ...

(2)

Ak spravodajca neodloží podanie podľa § 23a, pripraví vec na predbežné prerokovanie. Ak sa návrh ...

(3)

Spravodajca zabezpečí, aby návrh, ktorý sa prijal na ďalšie konanie, bez meškania sa doručil ...

(4)

Spravodajca môže každému účastníkovi konania uložiť, aby v určenej lehote odovzdal Ústavnému ...

§ 30
(1)

Vo veciach prerokúvaných Ústavným súdom podľa čl. 125, 125a, 126, 127, 127a, 129 ods. 4, 5 a ...

(2)

Od ústneho pojednávania môže Ústavný súd so súhlasom účastníkov konania upustiť, ak od tohto ...

(3)

Na ústnom pojednávaní majú právo byť prítomní účastníci konania a ich zástupcovia.

(4)

Ústne pojednávanie vo veciach podľa čl. 125, 126, 127a a 129 ods. 4 Ústavy je verejné. V ostatných ...

(5)

O verejnosti ústneho pojednávania platia primerane ustanovenia právnych predpisov o konaní pred ...

(6)

Nálezy Ústavného súdu a uznesenia Ústavného súdu sa po ústnom pojednávaní vyhlasujú verejne. ...

§ 31
(1)

Ústavný súd vykonáva dôkazy potrebné na zistenie stavu veci. Vykonaním určitého dôkazu mimo ...

(2)

Všetky súdy, orgány verejnej správy a iné štátne orgány poskytujú Ústavnému súdu na jeho ...

(3)

Svedok alebo znalec sa nemôže odvolávať na svoju povinnosť mlčanlivosti ustanovenú právnymi ...

§ 31a
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred Ústavným ...

(2)

Ustanovenia osobitného predpisu7a) upravujúceho elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov ...

(3)

Vytváranie, aktualizáciu a zrušovanie platnosti elektronického formulára pre elektronický úradný ...

(4)

Ak z technických dôvodov nie je Ústavný súd objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone ...

§ 32
(1)

Sudca, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím pléna alebo senátu Ústavného súdu alebo s ich odôvodnením, ...

(2)

Pri hlasovaní v pléne alebo v senáte o rozhodnutí môžu byť prítomní len sudcovia a zapisovateľ. ...

(3)

O veciach podľa čl. 136 ods. 2 a 3 Ústavy sa hlasuje tajne.

§ 33
(1)

Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ak tento zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach ...

(2)

Rozhodnutia Ústavného súdu o súlade právnych predpisov, o pozastavení účinnosti napadnutých ...

(3)

Rozhodnutie vo veci samej musí byť odôvodnené a vyhlasuje sa „V mene Slovenskej republiky“.

(4)

Rozhodnutia Ústavného súdu v konaniach začatých na základe hromadných návrhov v skutkovo a právne ...

§ 34

Účastníkom konania alebo ich zástupcom sa doručujú všetky rozhodnutia Ústavného súdu vydané ...

§ 35
(1)

Konanie pred Ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

V konaní o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 127 ústavy, ak ide ...

(3)

Ústavný súd v uznesení podľa odseku 2 určí navrhovateľovi lehotu na zaplatenie súdneho poplatku. ...

(4)

Ak navrhovateľ súdny poplatok v lehote určenej Ústavným súdom nezaplatí, Ústavný súd uznesením ...

(5)

Súdny poplatok sa bez krátenia podľa osobitného predpisu8c) vráti, ak ho zaplatil ten, kto ho nebol ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na vyberanie súdnych poplatkov ...

§ 36
(1)

Trovy konania pred Ústavným súdom, ktoré vzniknú účastníkovi konania, uhrádza účastník konania ...

(2)

Ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému ...

§ 36a
Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu
(1)

Ústavný súd je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia ...

(2)

V rozhodnutiach uvedených v odseku 1 sa pred zverejnením anonymizujú také údaje, ktorých anonymizovaním ...

(3)

Ústavný súd sprístupňuje verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona8a) všetky ...

DRUHÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel

Konanie o súlade právnych predpisov

§ 37
(1)

Ak osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až g) dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej ...

(2)

Vedľajším účastníkom konania je vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti ...

(3)

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí obsahovať

a)
označenie predpisu, ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily sa namieta, s vyjadrením, ...
b)
označenie predpisu vyššej právnej sily, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie alebo označenie ...
§ 38
(1)

Ak Ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. ...

(2)

Ústavný súd môže rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, ...

(3)

Uznesenie o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ...

(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 3 sú všeobecne záväzné odo dňa ich vyhlásenia v Zbierke zákonov. ...

§ 39
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej podľa § 37 až 41b tohto zákona si predseda Ústavného súdu vyžiada ...

(2)

Predseda Ústavného súdu si môže vyžiadať stanovisko predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...

§ 40

Ak Ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 Ústavy zistí nesúlad preskúmavaného právneho ...

§ 41
(1)

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje účastníkom konania. Predseda ...

(2)

Nález, ktorým sa zistil nesúlad právnych predpisov s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo ...

§ 41a
(1)

Právny predpis, jeho časti alebo niektoré jeho ustanovenia strácajú účinnosť10) dňom vyhlásenia ...

(2)

Orgán, ktorý je povinný uviesť právny predpis do súladu podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy, je viazaný ...

(3)

Stratou účinnosti, prípadne platnosti právnych predpisov na základe nálezu Ústavného súdu sa ...

(4)

Ak preskúmavané právne predpisy stratia platnosť pred vyhlásením nálezu Ústavného súdu, konanie ...

§ 41b
(1)

Ak súd v trestnom konaní vydal na základe právneho predpisu, ktorý neskôr stratil účinnosť ...

(2)

Ostatné právoplatné rozhodnutia vydané v civilnom procese alebo správnom konaní na základe právneho ...

Druhý oddiel

Konanie o súlade medzinárodných zmlúv

§ 41c
(1)

Návrh na začatie konania o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy s Ústavou alebo s ústavnými ...

(2)

Návrh okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 ods. 1 musí obsahovať

a)
označenie dojednanej medzinárodnej zmluvy,
b)
podklady, z ktorých sa vychádzalo pri dojednaní medzinárodnej zmluvy,
c)
dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k pochybnostiam o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy s Ústavou ...
(3)

K návrhu sa pripojí predmetná medzinárodná zmluva.

§ 41d

Ústavný súd rozhodne o návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia.

§ 41e
(1)

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sa doručí navrhovateľovi a Národnej rade ...

(2)

Ak Ústavný súd rozhodol, že dojednaná medzinárodná zmluva nie je v súlade s Ústavou alebo s ...

Tretí oddiel

Konanie o predmete referenda

§ 41f
(1)

Návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť podľa osobitného ...

(2)

Návrh okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 ods. 1 musí obsahovať

a)
predmet referenda,
b)
právny základ na vyhlásenie referenda,
c)
dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k pochybnostiam, či predmet referenda je v súlade s Ústavou ...
§ 41g
(1)

Ústavný súd rozhodne o návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia.

(2)

Ústavný súd si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa má ...

§ 41h
(1)

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sa doručí navrhovateľovi a Národnej rade ...

(2)

Ak Ústavný súd rozhodne, že predmet referenda nie je v súlade s Ústavou alebo s ústavnými zákonmi, ...

Štvrtý oddiel

Konanie vo veciach sporov o príslušnosť

§ 42

Návrh na začatie konania môže podať ústredný orgán, ktorý tvrdí, že je príslušný na rozhodnutie, ...

§ 44

Ústavný súd v týchto veciach rozhoduje nálezom.

Piaty oddiel

Výklad ústavných zákonov

§ 45

Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov len vtedy, ak je vec sporná.

§ 46
(1)

Oprávnenými na podanie návrhu sú osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až e).

(2)

Účastníkom konania je tiež iný štátny orgán, o ktorom navrhovateľ tvrdí, že ústavný zákon ...

§ 47

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí obsahovať údaje ...

§ 48

O návrhu na podanie výkladu koná senát Ústavného súdu na neverejnom zasadnutí a rozhoduje uznesením. ...

Šiesty oddiel

Konanie o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení individuálnej milosti alebo ...

§ 48a

Na konanie o preskúmaní uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky schváleného podľa čl. 86 ...

§ 48b
(1)

Ústavný súd začne konanie vo veci podľa čl. 129a Ústavy bez návrhu, konanie sa začína dňom ...

(2)

Účastníkom konania je len Národná rada Slovenskej republiky.

(3)

Vedľajším účastníkom konania je vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti ...

(4)

Pred rozhodnutím vo veci samej podľa tohto oddielu si predseda Ústavného súdu vyžiada

a)
stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky spolu s pripojeným záznamom o diskusii na jej schôdzi ...
b)
stanovisko prezidenta Slovenskej republiky a
c)
stanovisko vlády Slovenskej republiky; stanovisko za vládu Slovenskej republiky predkladá Ministerstvo ...
(5)

Plénum Ústavného súdu rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje Národnej rade Slovenskej ...

(6)

Ústavný súd rozhodne o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie ...

(7)

Uznesenie o zastavení konania alebo zamietnutí návrhu vytvára prekážku veci rozhodnutej, ktorá ...

Siedmy oddiel

Konanie o sťažnostiach

Konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb

§ 49

Sťažnosť môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „sťažovateľ"), ktorá ...

§ 50
(1)

Sťažnosť okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí obsahovať označenie,

a)
ktoré základné práva alebo slobody sa podľa tvrdenia sťažovateľa porušili,
b)
právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým sa porušili základné práva ...
c)
proti komu sťažnosť smeruje.
(2)

K sťažnosti sa pripojí kópia právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo dôkaz o inom zásahu.

(3)

Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, musí uviesť rozsah, ktorý ...

§ 51
(1)

Účastníci konania sú sťažovateľ a orgán verejnej moci, proti ktorému sťažnosť smeruje.

(2)

Ak Ústavný súd na predbežnom prerokovaní prijme sťažnosť na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3) ...

§ 52
(1)

Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok.

(2)

Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť ...

(3)

Dočasné opatrenie zaniká najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak Ústavný ...

(4)

Dočasné opatrenie možno zrušiť aj bez návrhu, ak pominú dôvody, pre ktoré sa nariadilo.

§ 53
(1)

Sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne ...

(2)

Ústavný súd neodmietne prijatie sťažnosti, aj keď sa nesplnila podmienka podľa odseku 1, ak sťažovateľ ...

(3)

Sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia ...

§ 54

Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví okrem prípadu, ...

§ 55

Ústavný súd vychádza zo skutkových zistení urobených v predchádzajúcich konaniach, ak sa nerozhodne ...

§ 56
(1)

Ak Ústavný súd sťažnosti vyhovie, v náleze vysloví, ktoré základné právo alebo sloboda a ...

(2)

Ak sa základné právo alebo sloboda porušili rozhodnutím alebo opatrením, Ústavný súd také ...

(3)

Ak Ústavný súd sťažnosti vyhovie, môže

a)
prikázať, aby ten, kto základné právo alebo slobodu porušil svojou nečinnosťou, vo veci konal ...
b)
vrátiť vec na ďalšie konanie,
c)
zakázať pokračovanie v porušovaní základného práva alebo slobody, alebo
d)
prikázať, aby ten, kto základné právo alebo slobodu porušil, obnovil stav pred porušením základného ...
(4)

Ústavný súd môže priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané ...

(5)

Ak Ústavný súd rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, orgán, ktorý základné ...

(6)

Ak Ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie ...

(7)

Ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je viazaný rozhodnutím ...

Konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy

§ 57

Sťažnosť môže podať orgán územnej samosprávy,15) ktorý tvrdí, že neústavným alebo nezákonným ...

§ 58
(1)

Sťažnosť okrem všeobecných náležitostí návrhu uvedených v § 20 musí obsahovať označenie ...

a)
neústavného alebo nezákonného rozhodnutia, alebo neústavného alebo nezákonného zásahu,
b)
veci územnej samosprávy, do ktorej sa zasiahlo,
c)
proti komu sťažnosť smeruje.
(2)

K sťažnosti sa pripojí kópia právoplatného rozhodnutia alebo dôkaz o inom zásahu.

§ 58a

Účastníci konania sú orgán územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť, a ten, proti komu sťažnosť ...

§ 58b
(1)

Sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu ...

(2)

Ústavný súd neodmietne prijatie sťažnosti, aj keď sa nesplnila podmienka podľa odseku 1, ak sťažovateľ ...

(3)

Sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia alebo upovedomenia ...

§ 58c

Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví.

§ 58d
(1)

Ak Ústavný súd sťažnosti vyhovie, v náleze vysloví, v čom spočíva neústavné alebo nezákonné ...

(2)

Ak zásah do veci územnej samosprávy nastal rozhodnutím, Ústavný súd toto rozhodnutie súčasne ...

(3)

Ak Ústavný súd rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie, orgán, ktorý vo veci rozhodol, ...

§ 58e

V konaní o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy sa primerane použijú aj ustanovenia § 53 ...

Ôsmy oddiel

Konanie vo volebných veciach

§ 59
(1)

Sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do ...

(2)

Sťažnosť proti výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu ...

§ 60
(1)

Návrh na začatie konania popri všeobecných náležitostiach uvedených v § 20 musí obsahovať

a)
vyjadrenie sťažovateľa o tom, či napáda voľby na celom území Slovenskej republiky, alebo len ...
b)
dôvody, pre ktoré voľby napáda, s označením dôkazov,
c)
údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 59; to neplatí v prípade navrhovateľov ...
d)
návrh na rozhodnutie vo veci podľa § 63 ods. 2.
(2)

Návrh podľa odseku 1 sa musí podať do desiatich dní po oznámení výsledku volieb.

§ 61

Okrem navrhovateľa sú účastníkmi konania aj politické strany a politické hnutia, ktoré vo voľbách ...

§ 62

Ústavný súd si vyžiada všetky doklady a správy týkajúce sa volieb.

§ 63
(1)

Ústavný súd môže

a)
vyhlásiť voľby za neplatné,
b)
zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c)
zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d)
sťažnosť zamietnuť.
(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) Ústavný súd rozhoduje nálezom.

(3)

Nález, ktorým sa vyhlásili voľby za neplatné, doručí sa aj s odôvodnením neodkladne Národnej ...

(4)

Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) oznámi Ústavný súd Národnej rade Slovenskej republiky ...

(5)

Uznesenie o zamietnutí sťažnosti sa oznamuje iba sťažovateľovi.

(6)

Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej ...

§ 63a
(1)

Sťažnosť na neústavnosť alebo nezákonnosť voľby prezidenta Slovenskej republiky môžu podať ...

(2)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a kandidát, ktorý bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky ...

§ 63b
(1)

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí ďalej obsahovať: ...

a)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda voľbu prezidenta Slovenskej republiky na celom území ...
b)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda voľbu prezidenta Slovenskej republiky pre neústavnosť ...
c)
dôvody, pre ktoré voľbu prezidenta Slovenskej republiky napáda, s označením dôkazov,
d)
údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 63a; to neplatí, ak ide o navrhovateľov ...
e)
návrh na rozhodnutie vo veci podľa § 63a.
(2)

Návrh podľa odseku 1 sa musí podať do desiatich dní po oznámení výsledku voľby prezidenta Slovenskej ...

§ 63c

Účelom tohto konania je preskúmať ústavnosť a zákonnosť napadnutej voľby prezidenta Slovenskej ...

§ 63d
(1)

Ústavný súd môže

a)
vyhlásiť voľbu prezidenta Slovenskej republiky za neplatnú a nariadiť opakovanie voľby podľa ...
b)
sťažnosť zamietnuť.
(2)

Ústavný súd rozhoduje nálezom.

(3)

V prípade podľa odseku 1 písm. a) Ústavný súd nález neodkladne doručí aj s odôvodnením predsedovi ...

(4)

Nález o zamietnutí sťažnosti podľa odseku 1 písm. b) Ústavný súd oznámi navrhovateľovi.

Deviaty oddiel

Konanie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia

§ 64

V konaní podľa čl. 129 ods. 4 Ústavy sa primerane použijú ustanovenia § 49 až 56 tohto zákona. ...

§ 65
(1)

Návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...

(2)

Pred rozhodnutím vo veci si predseda Ústavného súdu alebo predseda senátu vyžiada stanovisko Ministerstva ...

(3)

Rozhodnutie Ústavného súdu sa doručuje navrhovateľovi a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. ...

Desiaty oddiel

Konanie o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania ...

§ 66
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia pre konanie o sťažnosti proti výsledku referenda ...

(2)

Navrhovateľom môže byť

a)
najmenej 1/5 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prezident Slovenskej republiky,
c)
vláda Slovenskej republiky,
d)
generálny prokurátor Slovenskej republiky,
e)
skupina najmenej 350 tisíc občanov Slovenskej republiky.
(3)

Sťažnosť musí byť podaná Ústavnému súdu do 30 dní od zverejnenia výsledkov referenda.

§ 67

Štátne orgány a orgány, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní referenda a zisťovaní jeho výsledkov, ...

§ 68
(1)

Predseda Ústavného súdu a členovia senátu sú oprávnení za prítomnosti predsedu príslušnej ...

(2)

O otvorení zložky a zistených skutočnostiach sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu predseda Ústavného ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov predseda Ústavného súdu zložku zapečatí.

§ 69

Ak Ústavný súd zistí, že porušenie ústavnosti rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo alebo mohlo ...

§ 70
(1)

O sťažnosti proti výsledku referenda rozhodne Ústavný súd do desiatich dní od jej doručenia.

(2)

Nález Ústavného súdu sa neodkladne uverejní prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky ...

§ 70a
(1)

V konaní o sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky ...

(2)

Navrhovateľom môže byť

a)
najmenej pätnásť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
vláda Slovenskej republiky.
(3)

Sťažnosť musí byť podaná Ústavnému súdu do desiatich dní od zverejnenia výsledku ľudového ...

§ 70b
(1)

O sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky rozhodne ...

(2)

Nález Ústavného súdu sa neodkladne oznámi prezidentovi Slovenskej republiky, navrhovateľovi, predsedovi ...

Jedenásty oddiel

Konanie o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca Národnej rady ...

§ 71

Konanie sa začína na návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 72
(1)

K sťažnosti sa pripojí uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o overení alebo neoverení ...

(2)

Lehota na podanie sťažnosti proti uzneseniu o overení alebo neoverení mandátu je 30 dní.

§ 73

O návrhu rozhodne senát uznesením.

Dvanásty oddiel

Konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

§ 73a
(1)

Konanie sa začína na návrh verejného funkcionára,19) ktorého sa týka rozhodnutie orgánu, ktorý ...

(2)

O podaní návrhu platí § 20. K návrhu sa pripojí napadnuté rozhodnutie orgánu podľa odseku 1. ...

§ 73b
(1)

Účastníkom konania je navrhovateľ a orgán, ktorý vydal rozhodnutie vo veci ochrany verejného ...

(2)

O návrhu koná a rozhoduje senát Ústavného súdu na neverejnom zasadnutí.

(3)

Ak senát ústavného súdu zistí, že konanie verejného funkcionára19) je v rozpore s ústavným ...

(4)

Rozhodnutie Ústavného súdu je konečné.20)

Trinásty oddiel

Konanie o obžalobe na prezidenta republiky

§ 74
(1)

Pri rozhodovaní o obžalobe Národnej rady Slovenskej republiky na prezidenta republiky pre vlastizradu ...

(2)

Pre konanie sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku.

(3)

Ústavný súd rozhoduje rozsudkom.

(4)

Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu znamená podľa čl. 107 Ústavy stratu funkcie prezidenta ...

Štrnásty oddiel

Konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu

§ 74a
(1)

Návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu a ďalších rozhodnutí ...

(2)

Návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu a ďalších rozhodnutí ...

(3)

Účastníci konania sú navrhovateľ a prezident Slovenskej republiky.

§ 74b
(1)

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 ods. 1 musí obsahovať ...

a)
opísanie podmienok, za akých bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového ...
b)
uvedenie ďalších rozhodnutí nadväzujúcich na rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo ...
c)
dôvody, pre ktoré má navrhovateľ pochybnosti o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného ...
(2)

Navrhovateľ, ak je to možné, pripojí rovnopis rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo ...

§ 74c

Návrh na začatie konania možno podať do desiatich dní od vyhlásenia výnimočného stavu alebo ...

§ 74d

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sa doručí účastníkom konania. Súčasne ...

Šestnásty oddiel

Ďalšia disciplinárna a iná právomoc Ústavného súdu

§ 74e
(1)

Na disciplinárne konanie voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedovi Najvyššieho ...

(2)

Ak príslušný orgán oznámi predsedovi Ústavného súdu, že žiada Ústavný súd o vydanie súhlasu ...

(3)

Ak bol sudca podľa osobitného predpisu22) alebo generálny prokurátor Slovenskej republiky pristihnutý ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

Obnova konania pred Ústavným súdom

§ 75
(1)

Právoplatné rozhodnutie Ústavného súdu možno za podmienok ustanovených týmto zákonom napadnúť ...

(2)

Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom podľa čl. 133 Ústavy musí okrem všeobecných náležitostí ...

a)
označenie rozhodnutia Ústavného súdu, proti ktorému smeruje,
b)
označenie rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie, o ktoré sa opiera.
(3)

Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom je oprávnený podať ten, kto bol vo veci uvedenej ...

(4)

Účastníkmi konania o návrhu na obnovu konania sú tiež účastníci konania pred Ústavným súdom, ...

(5)

Návrh na obnovu konania pred Ústavným súdom možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ...

§ 75a
(1)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu pléna Ústavného súdu, rozhoduje plénum ...

(2)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu senátu Ústavného súdu, rozhoduje iný ...

§ 75b
(1)

Ak Ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie nevyplýva povinnosť ...

(2)

Ak Ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie vyplýva povinnosť ...

(3)

Ak na základe návrhu na obnovu konania Ústavný súd obnovu konania povolí, znovu prerokuje pôvodný ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 76
(1)

Zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vydané v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ...

(2)

Na konanie sa primerane použijú ustanovenia tretej časti druhej hlavy prvého oddielu tohto zákona. ...

§ 77

Ústavný súd má v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú kapitolu.

§ 78

V čase, keď Ústavný súd zasadá, je zakázané zhromažďovanie občanov za účelom pôsobenia ...

§ 79

Podrobnosti o organizácii Ústavného súdu a o konaní pred ním upravuje spravovací a rokovací ...

§ 79a
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej ústavnej sťažnosti alebo podnete sa do nadobudnutia ...

(2)

Ústavný súd sťažnosť odmietne, ak už vo veci, ktorá je s ňou obsahovo zhodná, rozhodol v konaní ...

§ 79b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Konanie o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo ...

§ 79c
Prechodné ustanovenie

Na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa použije tento zákon.

§ 80

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

§ 81

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

  v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie ...

  Funkcia: hlavný referent

  Činnosti:

  4.01

  Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátnozamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej ...

  4.02

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy v oblasti utajovaných skutočností.

  4.03

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, ...

  4.04

  Samostatná odborná činnosť v oblasti súdnej agendy a správy registrov.

  4.05

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy v oblasti protokolu a zahraničných vzťahov. ...

  4.06

  Samostatná činnosť v oblasti odbornej prípravy a realizácie archivovania záznamov, fotodokumentácie ...

  4.07

  Samostatná odborná činnosť na úseku sprístupňovania informácií.

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: radca

  Činnosti:

  5.01

  Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť na vypracúvanie ...

  5.02

  Zostavovanie rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

  5.03

  Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: samostatný radca

  Činnosti:

  6.01

  Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.02

  Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania. ...

  6.03

  Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie ...

  6.04

  Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

  6.05

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

  6.06

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií s prípadným ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: odborný radca

  Činnosti:

  7.01

  Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych ...

  7.02

  Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

  7.03

  Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie o otázkach ...

  7.04

  Koordinovanie a odborné redakčno-organizačné zabezpečovanie vydávania Zbierky nálezov a uznesení ...

  7.05

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti zabezpečovania komplexných odborných právnych a ...

  7.06

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania ...

  7.07

  Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného ...

  7.08

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností na všetkých stupňoch ...

  7.09

  Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, s prostriedkami zo zahraničia a s majetkom ...

  7.10

  Rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: hlavný radca

  Činnosti:

  8.01

  Analýza podaní doručených na Ústavný súd vrátane prípravy návrhov na rozhodovanie.

  8.02

  Koncepčná a analytická činnosť, vypracúvanie komplexných informácií a príprava podkladov na ...

  8.03

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí.

  8.04

  Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov.

  8.05

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení štátnych záležitostí v oblasti zahraničných ...

  8.06

  Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu ...

  8.07

  Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému Ústavného súdu v nadväznosti ...

  8.08

  Tvorivé spracúvanie a koordinovanie masmediálnej politiky.

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: štátny radca

  Činnosti:

  9.01

  Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie ...

  Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.

  Platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 471,00 2. 499,50 3. 545,00 4. 583,00 5. 694,50 6. 745,00 7. 834,00 ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 3)  Zákon č. 55/2017 Z. z.
 • 4)  § 159 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 4a)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 123 až 130, § 133 a 134 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 4 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
 • 7a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 8)  Civilný sporový poriadok a Trestný poriadok.
 • 8a)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8b)  § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 9)  Čl. 7 a 125 Ústavy.
 • 1a)  Čl. 11 a čl. 125 Ústavy.
 • 10)  Čl. 125 ods. 3 Ústavy.
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
 • 14)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb., zákon Slovenskej ...
 • 15)  Napríklad § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 16)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. ...
 • 19)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 20)  Čl. 9 a 10 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ...
 • 20a)  § 5 a 6 zákona č. 402/2013 Z. z.
 • 20b)  Zákon č. 402/2013 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. ...
 • 22)  Zákon č. 385/2000 Z. z.
 • 1f)  Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného ...
 • 1g)  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 17)  § 26 ods. 3, § 28 ods. 3 a § 30 ods. 3 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej ...
 • 18)  Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho ...
 • 2a)  Článok 34 Protokolu č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniaci kontrolný ...
 • 23)  Čl. 152 ods. 2 Ústavy.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore