Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998 375/1997 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 30.12.1997
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD2DS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 375/1997 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 468/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnom rozpočte na rok 1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1998 sa rozpočtujú sumou 168 600 000 000 Sk, celkové výdavky ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 1998 sa určuje sumou 16 200 000 000 Sk.

(3)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1998 je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona. ...

(4)

Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1998 je ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1998 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí, ktorých prehľad je uvedený ...

a)
400 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 3 000 podľa počtu obyvateľov ...
b)
1 179 800 000 Sk na mestskú hromadnú dopravu,
c)
130 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej ...
d)
92 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií. ...
(6)

Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu straty, jej časti alebo na iné vyrovnania ...

(7)

Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1998 rozpočtujú ...

§ 2
(1)

Pre štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva Slovenskej republiky vedené na účtoch v Národnej ...

(2)

Úroková sadzba z úverov poskytnutých Národnou bankou Slovenska Slovenskej republike podľa osobitného ...

§ 3
(1)

Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1998 do štátneho rozpočtu osobitný odvod ...

(2)

Štátny podnik Slovenské telekomunikácie odvedie za rok 1998 do štátneho rozpočtu osobitný odvod v sume ...

(3)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na ...

a)
1 000 000 000 Sk do 31. mája 1998,
b)
1 000 000 000 Sk do 30. novembra 1998.

Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov ...

(4)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 2 odvádza štátny podnik Slovenské telekomunikácie na osobitný ...

a)
250 000 000 Sk do 31. mája 1998,
b)
250 000 000 Sk do 30. novembra 1998.

Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov ...

(5)

Ak na osobitný odvod podľa odsekov 1 a 2 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik ...

§ 4
(1)

Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister ...

(2)

Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1998 uvedené v § 1 ods. 1 môžu ...

(3)

Minister financií môže určovať rozpočtovým kapitolám ďalšie záväzné limity a záväzné úlohy v rámci limitov ...

(4)

Minister financií môže vykonať rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 vo vzťahu k jednej rozpočtovej kapitole ...

a)
v rezerve vlády,
b)
v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa,
c)
na základe porušenia rozpočtovej disciplíny,
d)
v súvislosti s prijatím nových právnych predpisov,
e)
na základe rozhodnutia vlády,
f)
podľa osobitného zákona,4)
g)
v súvislosti s novozačínanými stavbami alebo so stavbami v havarijnom stave.
§ 5

Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1998 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného ...

§ 6
(1)

V roku 1998 je výnos

a)
dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa ...
b)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona6) vo výške 94,67 % príjmom ...
c)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)

Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne ...

(3)

Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí ...

(4)

Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam ...

(5)

Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov ...

(6)

Výnos dane z nehnuteľností7) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto ...

(7)

Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov8) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu ...

§ 7

Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona9) ...

§ 8

Štát platí v roku 1998 poistné na zdravotné poistenie10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva ...

§ 9 - Štát platí v roku 1998 poistné11) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
a)

nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk,

b)

dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

§ 10 - Národný úrad práce platí v roku 1998 poistné na
a)

zdravotné poistenie12) vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,

b)

nemocenské poistenie13) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,

c)

dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 27,5 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

§ 11

V roku 1998 môže vláda poskytnúť štátne záruky aj za bankové úvery pre Štátny fond cestného hospodárstva ...

§ 12 - Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ...
a)

za prvý štvrťrok 1998 do 20. mája,

b)

za druhý štvrťrok 1998 do 20. augusta, ak osobitný zákon neustanoví inak,

c)

za tretí štvrťrok 1998 do 20. novembra, ak osobitný zákon neustanoví inak,

d)

za štvrtý štvrťrok 1998 do 28. decembra, ak osobitný zákon neustanoví inak.

§ 13
(1)

Vláda je oprávnená v roku 1998 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného zákona18) do výšky ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 1998 zvýšiť len o sumu výťažku z predaja štátnych ...

§ 14

Vláda je oprávnená v roku 1998 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov na krytie splátok istín štátnych ...

§ 15
(1)

Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu alebo na vojenskú službu ustanovia ďalšie ...

(2)

Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu alebo na vojenskú službu ustanovia funkčné ...

(3)

Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu ustanovia stupnicu platových taríf, neuskutoční ...

(4)

Ak osobitný zákon v roku 1998 ustanoví platové náležitosti vojakov, je ich finančné krytie v roku 1998 ...

(5)

Ak osobitné predpisy v roku 1998 upravia štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

§ 16
(1)

Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu účelovo určené krajským úradom v roku 1996 na zriadenie štátnych ...

(2)

V súlade s osobitným zákonom19) sa upravené stupnice platových taríf na rok 1998 uplatnia pre pedagogických ...

(3)

Ak rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie majú nevyčerpaný zostatok prostriedkov na účte fondu ...

a)
na príjmový účet štátneho rozpočtu, ak ide o rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu,
b)
do rozpočtu obce, ak ide o rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce.
(4)

Ak štátne rozpočtové organizácie vedú iné účty ako podľa osobitného zákona,21) zostatky na týchto účtoch ...

(5)

V roku 1998 sa neuplatní ustanovenie osobitného zákona22) na poskytnutie dotácie

a)
Štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške 800 000 000 Sk, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 6 tohto zákona, ...
b)
obciam podľa § 1 ods. 5 písm. a).
(6)

Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona23) sa v roku 1998 určuje úhrnnou ...

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem ustanovenia § 16 ods. 1, ktoré nadobúda účinnosť ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1998 (v tis. Sk)

  Ukazovateľ Štátny rozpočet A. Daňové príjmy 155 636 000 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1998(v tis. Sk)

  Kapitola Záväzný ukazovateľ a 1 Kancelária Národnej rady SR 14 000 Kancelária prezidenta ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1998(v tis. Sk)

  Prevziať prílohu - Príloha 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM(v tis. Sk)

  Bežné výdavky Kapitálové Spolu výdavky a 1 2 3 Spolu 1 161 600 640 200 1 801 800 z toho: ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)(v tis. Sk)

  Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MHD a 1 2 Bratislavský kraj 52 773 1 055 v tom: Malacky ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

  REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL(v tis. Sk)

  1. Rozpočtové rezervy - rezerva vlády SR 400 000 - rezerva predsedu vlády SR 30 000 - rezerva ...

Poznámky

 • 1)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
 • 2)  § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov. ...
 • 4)  § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. ...
 • 5)  § 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 6)  § 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších ...
 • 9)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...
 • 10)  § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
 • 11)  § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení ...
 • 12)  § 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady ...
 • 13)  § 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady ...
 • 14)  § 24 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 15)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 17)  § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
 • 18)  § 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 ...
 • 19)  § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ...
 • 20)  § 15 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej ...
 • 21)  § 34 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 22)  Posledná veta § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona ...
 • 23)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore