Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 37/2014 účinný od 01.09.2015

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.09.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 37/2014 s účinnosťou od 01.09.2015 na základe 129/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
§ 1
(1)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave ...

(2)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými ...

§ 2

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodného ...

§ 3 - Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane ...

a)
výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
b)
odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných ...
c)
finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a iných občianskych združení zaradených do celoplošného ...
d)
zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
e)
civilnej ochrany obyvateľstva,
f)
dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,1a)
g)
verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
h)
organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
i)
zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
j)
cezhraničnej spolupráce,
k)
tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.
(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou ...

(3)

Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky ...

§ 3a - Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce
(1)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky každoročne z finančných prostriedkov získaných z dotácie ...

(2)

Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z paušálnej a pohyblivej zložky.

(3)

Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného ...

(4)

Súčasťou finančnej podpory môžu byť aj peňažné dary v závislosti od počtu výjazdov a účasti na nich.

(5)

Podrobnosti o poskytovaní finančnej podpory a výšku paušálnej zložky ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 4 - Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade ...

(2)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských ...

(3)

Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie ...

§ 5 - Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky hospodári podľa rozpočtu schváleného jej orgánmi podľa ...

(2)

Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky ...

§ 6 - Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.5)

(2)

Účtovná závierka je prístupná verejnosti v sídle Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ...

§ 7 - Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
(1)

Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana ...

(2)

Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana ...

§ 8 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej ...

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)

§ 9 - Iné správne delikty
(1)

Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 ...

(2)

Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo o ...

(5)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

Čl. II

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 ...

1.

V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
dobrovoľný hasičský zbor obce.“.

2.

V § 30 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

3.

V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zamestnanci obce zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku ...

4.

V § 30 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. d) nevykonávajú“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c) spravidla ...

5.

Nadpis pod § 33 znie: „Dobrovoľný hasičský zbor obce“.

6.

V § 33 odsek 7 znie:

„(7) Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategóriách dobrovoľných hasičských ...

7.

V § 33 sa vypúšťa odsek 8.

8.

V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obecného hasičského útvaru“.

9.

V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „z obecného hasičského útvaru a“.

10.

V § 41 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

11.

V § 41 ods. 10 sa vypúšťajú slová „,veliteľ obecného hasičského útvaru“.

12.

V § 58 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

13.

§ 72a znie:

„§ 72a (1) Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, ...

14.

Slová „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dobrovoľný ...

Čl. III

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

V § 3 ods. 5 sa slová „obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov,“ nahrádzajú slovami ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • 1a)  § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
  • 2)  § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
  • 2a)  § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
  • 4)  Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...
  • 5)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
  • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore