Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 359/2000 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 01.11.2000
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD2 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2000 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl ...

§ 2
Zriadenie komory
(1)

Komora sa zriaďuje ako samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti fyzické ...

(2)

Komora je právnická osoba; nezapisuje sa do obchodného registra.

(3)

Sídlom komory je Bratislava.

§ 3
Poslanie komory

Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáhať pri zvyšovaní ...

§ 4
Členstvo v komore
(1)

Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku ...

(2)

Členstvo v komore vzniká osobám uvedeným v odseku 1 zápisom do zoznamu členov komory (ďalej len „zoznam ...

(3)

Komora zapíše do zoznamu členov každého, kto preukáže, že

a)
spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1,
b)
vyhlási, že bude plniť povinnosti člena komory,
c)
zaplatí určené zápisné [§ 9 ods. 2 písm. h)].
(4)

Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.

(5)

Komora nesmie zasahovať do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb podnikajúcich v oblasti ...

(6)

Členstvo zaniká

a)
vystúpením z komory,
b)
vyčiarknutím zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku najmenej počas jedného štvrťroka po ...
c)
na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o zrušení oprávnenia na podnikanie ...
d)
vylúčením na základe disciplinárneho rozhodnutia pre závažné porušenie povinností člena komory,
e)
smrťou fyzickej osoby,
f)
skončením s predmetom podnikania právnickej osoby,
g)
zánikom právnickej osoby.
(7)

Členstvo v komore sa dočasne preruší na žiadosť člena.

(8)

Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.

DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ KOMORY

§ 5
Základné úlohy komory
(1)

Komora

a)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej ...
b)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov,2a)
c)
organizuje a zabezpečuje kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára komory a doškoľovacie kurzy skúšobného ...
d)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov ...
e)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených kurzoch podľa písmen a) až d) do informačného systému podľa ...
f)
zasiela prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2c) Ministerstvu dopravy a výstavby ...
g)
spolupôsobí s okresným úradom v sídle kraja pri vykonávaní inštruktorských skúškok2d) tým, že zástupcovia ...
h)
spolupôsobí s ministerstvom dopravy pri vykonávaní skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára komory3) ...
(2)

Komora plní ďalej tieto úlohy:

a)
zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánu štátnej správy,
b)
dohliada, aby jej členovia vykonávali svoju činnosť odborne a spôsobom upraveným všeobecne záväznými ...
c)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi alebo vo vlastnej pôsobnosti zvyšovanie odbornosti ...
d)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich ...
e)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri kontrole výcvikových zariadení autoškôl,
f)
vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory (stanovy komory, organizačný poriadok),
g)
spolupracuje s obdobnými odbornými a profesijnými organizáciami,
h)
poskytuje svojim členom pomoc pri zabezpečovaní schválených učebných pomôcok a tlačív používaných vo ...
i)
spolupôsobí pri vykonávaní dopravnej výchovy v základných školách a stredných školách a na dopravných ...
j)
organizuje kurzy na zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov a inštruktorov,
k)
poskytuje svojim členom informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním,
l)
vedie zoznam členov.
§ 6
Práva člena komory

Člen komory má právo

a)

voliť a byť volený do orgánov komory,

b)

zúčastňovať sa na plnení úloh komory a predkladať návrhy na činnosť komory,

c)

žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výcviku zabezpečeného výcvikovým ...

d)

na finančnú pomoc z prostriedkov komory za podmienok ustanovených stanovami.

§ 7
Povinnosti člena komory

Člen komory je povinný

a)

zabezpečovať výkon činnosti výcvikového zariadenia autoškoly odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným ...

b)

dodržiavať stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok komory,

c)

riadne platiť členské príspevky.

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY KOMORY A ORGANIZÁCIA KOMORY

§ 8
Orgány komory
(1)

Činnosť komory riadia volené orgány komory, a to:

a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada,
e)
disciplinárna komisia.
(2)

Komora zriaďuje odborné komisie a podľa potreby odborné a poradné orgány.

§ 9
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory. Tvoria ho členovia komory. Právnickú osobu zastupuje na ...

(2)

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a)
schvaľovať stanovy komory a volebné pravidlá komory,
b)
určovať hlavné smery činnosti komory,
c)
voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu komory,
d)
voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady komory,
e)
zriaďovať úrad komory a schvaľovať jej organizačný poriadok,
f)
schvaľovať rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku,
g)
preskúmavať a schvaľovať správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,
h)
určovať výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov a zápisného.
(3)

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných ...

(4)

Valné zhromaždenie zvoláva najmenej raz ročne predstavenstvo komory. Mimoriadne valné zhromaždenie je ...

(5)

Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komory. Na prijatie uznesenia ...

§ 10
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. ...

(2)

Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením.

(3)

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy komory alebo uznesenia ...

(4)

Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej raz za dva mesiace.

(5)

Predstavenstvo môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie platného uznesenia ...

§ 11
Predseda
(1)

Predseda je štatutárny orgán komory, zastupuje komoru navonok, dozerá na činnosť úradu komory (§ 15) ...

(2)

Predsedu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje podpredseda; pravidlá ...

§ 12
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(2)

Dozorná rada

a)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
b)
podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
c)
kontroluje najmenej raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,
d)
plní ďalšie úlohy podľa stanov komory a uznesení valného zhromaždenia.
(3)

Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu, ak zistí, že rozhodnutie ...

(4)

Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.

(5)

Dozorná rada si zvolí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Predseda dozornej rady zvoláva zasadania ...

(6)

Dozorná rada môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie platného uznesenia ...

(7)

Zástupca dozornej rady sa môže zúčastňovať na zasadnutí predstavenstva.

§ 13
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia je iniciatívnym a rozhodcovským orgánom v sporoch medzi orgánmi komory a členmi ...

(2)

Disciplinárna komisia koná a ukladá opatrenia podľa disciplinárneho poriadku schváleného valným zhromaždením. ...

§ 14
Spoločné ustanovenie o orgánoch komory
(1)

Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné.

(2)

Funkcie členov volených orgánov komory sú čestné. Poskytovanie úhrady výdavkov, ktoré vzniknú členom ...

(3)

V mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi komory za výkon funkcie mimoriadnu ...

§ 15
Úrad komory
(1)

Komora môže vytvoriť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý

a)
pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,
b)
vykonáva administratívne práce komory,
c)
vedie evidenciu členov komory, inštruktorov, skúšobných komisárov, prevádzkovateľov autoškoly, zodpovedných ...
d)
vykonáva agendu hospodárskej správy komory,
e)
zabezpečuje plnenie úloh podľa požiadaviek predstavenstva,
f)
zabezpečuje organizovanie kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c).
(2)

Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva predstavenstvo. ...

(3)

Podrobnosti o organizácii úradu komory a jeho úlohách určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje valné ...

§ 16
Financovanie komory
(1)

Činnosť komory je financovaná z vlastných príjmov, najmä z príspevkov členov, prípadne z výnosov z vlastnej ...

(2)

Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa osobitných ...

(3)

Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17
Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory, ktoré musia obsahovať ...
a)

práva a povinnosti členov komory,

b)

dôsledky porušenia členských povinností,

c)

vymedzenia úloh komory,

d)

ustanovenia o organizácii komory a jej orgánoch,

e)

podrobnosti o evidencii členov a členských príspevkov,

f)

výšku členských príspevkov, spôsob ich platenia a lehoty splatnosti,

g)

volebný poriadok a rokovací poriadok.

§ 18
(1)

Do zvolenia výkonných orgánov komory práce súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje prípravný výbor ...

(2)

Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia ...

(3)

Valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000 a ustanovenie čl. II bodu 1 nadobúda účinnosť 1. januára ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 2a)  § 11 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 2b)  § 9a zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
  • 2c)  § 9 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 2d)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 3)  § 9a ods. 6 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
  • 4)  Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  • 5)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore