Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 355/2012 účinný od 23.11.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 23.11.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD13DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 355/2012 účinný od 23.11.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 355/2012 s účinnosťou od 23.11.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „s obcou“.

2.

Nadpis pod § 3 sa vkladá nad označenie § 3.

3.

V § 3 ods. 6 prvá veta znie: „Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého ...

4.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a Prenajímateľ bytu, ktorý nepodal výpoveď nájmu bytu podľa § 3 ods. 1 alebo nájomca ...

5.

V § 5 ods. 1 sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „alebo § 7a“.

6.

V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) nevlastní nehnuteľný majetok podliehajúci deklarácii majetku podľa § 6 a ktorý spĺňa ...

7.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) spĺňa technické parametre bytovej náhrady podľa odseku 6, ktorá by žiadateľovi patrila ...

8.

V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

9.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Deklarácii majetku podľa odseku 1 podlieha nehnuteľný majetok nájomcu a spoločne posudzovaných ...

10.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

„§ 7a Žiadateľ, ktorý nepodal žiadosť podľa § 7 ods. 1, a žiadateľ, ktorému bol vypovedaný ...

11.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „žiadateľ prestane“ nahrádzajú slovami „vyjde najavo, že ...

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia (1) Žiadosti, o ktorých obec nerozhodla do účinnosti tohto zákona, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore