Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 355/2012 účinný od 23.11.2012


Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 23.11.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD15 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 355/2012 účinný od 23.11.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 355/2012 s účinnosťou od 23.11.2012

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

K predpisu 355/2012, dátum vydania: 23.11.2012

5

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. júla 2011 zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzť ahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon'). V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol vyhlásený pod číslom 260/2011 a účinnosť nadobudol 15. septembra 2011.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona cieľom prijatia predloženého návrhu zákona bolo vytvoriť legislatí vny mechanizmus, ktorý ukončí ingerenciu štátu do užívania súkromného majetku a umožní postupne pristúpiť na podmienky zaužívané v iných demokratických štátoch, ktoré nemuseli prejsť č asovo a materiálne transformačným procesom. Zároveň nájomcom, ktorí nie sú natoľko solventní, aby si dokázali po doručení výpovede z nájmu bytu bez uvedenia dôvodu zabezpečiť bez pomoci náhradn é bývanie, dal možnosť požiadať obec o pridelenie náhradného nájomného bytu. Nájomná zmluva v náhradnom byte by bola uzavretá na dobu neurčitú s regulovanou cenou nájmu, prípadne s možnosťou odkúpenia takéhoto bytu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh na zmenu a doplnenie zákona v navrhnutých štyroch bodoch upravuje tie ustanovenia zákona, ktoré spresňujú a upravujú práva nájomcu a predlžujú niektoré lehoty upravené v zákone.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o končení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskej ú nie,

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštá tny charakter predpisu je bezpredmetné sa vyjadrovať k bodom 4, 5 a 6.

Doložka vybraných vplyvov

1.Odhad vplyvu na verejné financie: návrh zákona nebude mať priamy vplyv na rozpočet verejnej správy.

2.Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie: návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.

3.Odhad sociálnych vplyvov: návrh zá kona nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí, rodovú rovnosť a vplyv na zamestnanosť.

4.Odhad vplyvov na životné prostredie: ná vrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.

5.Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti: návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Podľa § 3 ods. 6 zákona nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu, nie je povinný sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým mu obec neposkytne bytovú ná hradu podľa § 5 ods. 4. Na práva a povinnosti nájomcu podľa prvej vety sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Súčasné znenie zákona vlastne znamená, že ak do uplynutia 12 mesačnej výpovednej lehoty nájomca nebude ma ť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o priznaní nároku, stráca právo v byte zotrvať do poskytnutia bytovej náhrady. Záleží len na prenajímateľovi, či nájomcov v byte za stanovený ch podmienok ponechá alebo sa bude zákonnými spôsobmi dožadovať jeho vypratania. Z dôvodov uvedených ni žšie v súčasnosti nevedia obce zabezpečiť, aby každý zo žiadateľov do uplynutia výpovednej lehoty mal právoplatné rozhodnutie.

Niektoré rozhodnutia totiž závisia od posúdenia predbežnej otázky iným orgánom (napríklad sú dom), niektorí nájomcovia si síce uplatnia nárok v rámci zákonnej lehoty, ale niekoľko mesiacov po podaní výpovede, pričom niektoré žiadosti vyžadujú zložité prešetrovanie a o niektorých bude v preskúmavacom konaní rozhodovať súd. Všetky tieto situácie pritom budú mať spoločného menovateľa, a to zánik zákonného nároku zotrvať v dotknutom byte až do pridelenia bytovej náhrady. Situácia, že výpovedná lehota uplynie bez rozhodnutia o priznaní, prípadne nepriznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady, môže nastať nielen v dôsledku nekonania obce, ale aj v dôsledku iných okolností, ktoré m ôžu byť aj na strane nájomcu. Dôsledky tejto situácie a zodpovednosť za ňu bude však v plnom rozsahu prenesená na obce a teoreticky možno rátať aj so vznikom občianskoprávnej zodpovednosti za vzniknutú situáciu a povinnosti uhradiť vzniknuté škody.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby prvá veta § 3 ods. 6 zákona bola upravená v znení 'Nájomca, ktor ý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4.'.

K bodu 2

Do 31. marca 2012 mali prenajímatelia bytov, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť zákona, možnosť vypovedať nájom bytu. V praxi sa ukazuje, že pre krátkosť lehoty nie všetci prenajímatelia bytov ju využili, a to z rôznych dôvodov, preto je potrebné túto lehotu predĺžiť. Nakoľko lehota pre prenajímateľ ov bytov uplynula 31. marca 2012, nenavrhuje sa jej predĺženie v § 3 ods. 1 zákona, ale navrhuje sa nová úprava (§ 3a), ktorá umožní prenajímateľom bytov vypovedať nájom bytu ešte aj v čase od účinnosti novely zákona do 31. decembra 2012.

Zároveň sa dopĺňa aj nová možnosť nájomcu podať v lehote do 31. decembra 2012 výpoveď ná jmu bytu, ak tak neurobil prenajímateľ. Cieľom je predísť situáciám, aby v dôsledku nekonania prenajímateľa nestratil nájomca možnosť uchádzať sa o bytov ú náhradu. Týmto doplneným ustanovením chráni zákon nájomcu, ktorý nemohol a nemôže ovplyvniť prenajímateľa, aby mu dal výpoveď a on mal možnosť z ískať bytovú náhradu a dáva mu možnosť, aby sa aj sám mohol rozhodnúť dať výpoveď a pritom získať bytovú náhradu.

K bodu 3

Podľa § 5 ods. 1 zákona, ak sa nájom skončí podľa tohto zákona, nárok na bytovú náhradu má len nájomca bytu podľa § 2 ods. 1, ktorý požiada o bytovú náhradu podľa § 7 a ktorý je v materiálnej bytovej núdzi. Vzhľadom na nový § 3a (bod 2) sa v citovanom ustanovení dopĺňa, že nárok na bytovú náhradu má aj nájomca bytu, ktorý požiada o bytovú ná hradu podľa novo navrhovaného § 7a (bod 4).

K bodu 4

Podľa § 7 ods. 1 doterajšieho znenia zákona žiadateľ podá po doručení výpovede nájmu bytu od prenajímateľa podľa § 3 zákona do 30. septembra 2012 žiados ť obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza byt, ktorý sa má vypratať; inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne. Navrhuje sa nová úprava § 7a, ktorá umožní nájomcovi podať žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady do 30. apríla 2013, nakoľko pre krátkosť lehoty upravenej v zákone v § 7 ods. 1 nie všetci nájomcovia, ktorí obdržali výpoveď nájmu bytu mali možnosť a boli schopní podať žiadosť obci o poskytnutie bytovej náhrady. Nová úprava v § 7a súvisí aj s úpravou v § 3a, kde sa vytvorila dodatočná lehota pre prenajímateľa dať výpoveď z nájmu bytu a zaviedla sa nová možnosť pre ná jomcu dať výpoveď, preto je potrebné vytvoriť aj novú lehotu na podanie žiadosti o bytovú náhradu.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia.

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore