Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 15.02.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019§ 1

Tento zákon upravuje
a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,
c)
postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy (§ 30) pri plnení úloh finančnej správy,
d)
štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 2
Základné ustanovenia

(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
a)
ministerstvo financií,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady, ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet finančného riaditeľstva, a
d)
Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2)
Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu.
zobraziť paragraf
§ 3
Ministerstvo financií

(1)
Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
g)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa osobitných predpisov,1)
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,3)
j)
spravuje informačné systémy finančnej správy,
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.4)
(2)
Ministerstvo financií ukladá orgánom finančnej správy úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v odseku 1 písm. a) až f).
(3)
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov4) ministerstvo financií spracúva osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi5) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi konania vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona, správneho konania, daňového konania alebo colného konania, zástupcami účastníkov týchto konaní, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu financií na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam týchto osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Ministerstvo financií dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva financií sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 4
Finančné riaditeľstvo

(1)
Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
(2)
Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií a je
a)
služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
b)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „zamestnanec finančného riaditeľstva“),
c)
služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), v oblasti daní, poplatkov a colníctva a navrhuje ich zmeny,
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu financií,
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,9) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,10)
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,12)
k)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
l)
poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami13) a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie14) (ďalej len „členský štát“),
m)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,15)
n)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,16)
o)
informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú,17) vo veciach správy daní a o osobitných predpisoch,16)
p)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov18) a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi18) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie tohto opatrenia,
q)
poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi19) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti a do pôsobnosti colných úradov,
r)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a vo veciach daní a poplatkov aj proti rozhodnutiam obcí a preskúmava tieto rozhodnutia mimo odvolacieho konania,1)
s)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov20) na základe poverenia ministerstva financií,
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a správy daní podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov,20)
u)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými predpismi,21) podľa ktorých vykonáva svoje úlohy, je potrebný bezprostredný zásah, alebo
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného dohľadu,
v)
schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise22) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo financií,
w)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,23)
x)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú a koncepčnú činnosť v oblasti správy daní,
y)
vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
z)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
aa)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu24) za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je príjmom štátneho rozpočtu,
ab)
zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného historického dedičstva z oblasti cla a daní a zabezpečuje osvetovú činnosť v tejto oblasti,
ac)
vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov, daňových predpisov a osobitných predpisov,25)
ad)
zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov vrátane výpočtu nároku z výnosu dane z príjmov územnej samospráve26) a realizácie platobného styku za daňové úrady a colné úrady,
ae)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi27) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)
Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak funkcia prezidenta nie je obsadená, finančnú správu riadi v rozsahu práv a povinností prezidenta viceprezident finančnej správy (ďalej len „viceprezident“).
(5)
Za finančné riaditeľstvo koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom prezident; prezident môže poveriť konaním za finančné riaditeľstvo pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom iného príslušníka finančnej správy.
(6)
Vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta schvaľuje minister.
zobraziť paragraf
§ 5
Daňový úrad

(1)
Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja,28) ak § 6 ods. 1 alebo osobitný predpis11) neustanovuje inak.
(2)
Daňový úrad plní tieto úlohy:
a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,11)
b)
kontroluje platenie správnych poplatkov,29) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty,30) vymáha správne poplatky, ktoré sa platia orgánom finančnej správy, a odvádza do štátneho rozpočtu celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
c)
vracia súdne poplatky31) na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov prokuratúry, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov nimi poukázanú do štátneho rozpočtu z úkonov a konaní pred ich zapojením do centrálneho systému evidencie poplatkov,
d)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,32)
e)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv a osobitných predpisov,33)
f)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
g)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami, účtovných závierok a finančných výkazov predkladaných rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami a ostatnými subjektmi verejnej správy zriadenými alebo založenými obcami a spracovanie ostatných dokumentov, ktoré tieto subjekty ukladajú do registra účtovných závierok,32)
h)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,34)
i)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35)
j)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv podľa § 4 ods. 3 písm. c),
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(3)
Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu.
(4)
Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.
(5)
Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.
(6)
Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; pobočky daňového úradu a kontaktné miesta na návrh riaditeľa daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident.
zobraziť paragraf
§ 6
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

(1)
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty je daňovým úradom a vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Úradu pre vybrané hospodárske subjekty je Bratislava.
(2)
V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty sú vybrané hospodárske subjekty; pri plnení úloh podľa odseku 5 písm. h) sú v pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty aj žiadatelia o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Na účely tohto zákona sa vybraným hospodárskym subjektom rozumie
a)
banka alebo pobočka zahraničnej banky,37)
b)
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne,38)
c)
obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,39)
d)
dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,40)
e)
platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,41)
f)
subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,42)
g)
daňový subjekt, ktorý dosiahol za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 000 000 eur a viac.
(3)
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
a)
sa pre vybrané hospodárske subjekty podľa odseku 2 písm. f) a g) stáva príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol subjektu udelený status schváleného hospodárskeho subjektu,
2.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu podmienky podľa odseku 2 písm. g),
b)
prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia,
2.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
3.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal spĺňať podmienku podľa odseku 2 písm. g).
(4)
Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. g) a odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie43) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.
(5)
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty plní tieto úlohy:
a)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35)
b)
vykonáva správu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,44)
c)
koordinuje získavanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť colných úradov vo veci vydávania povolení na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu45) a rozhodovaciu činnosť vo veci udelenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu, o ktorých vydanie má schválený hospodársky subjekt záujem požiadať,
d)
poskytuje pomoc a konzultácie vybraným hospodárskym subjektom pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu45) a pred podaním žiadosti o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
e)
informuje vybrané hospodárske subjekty o uplatňovaní colných predpisov,
f)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,
g)
rozhoduje o vrátení správnych poplatkov a vymáha správne poplatky,
h)
rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní,
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(6)
Okrem úloh podľa odseku 5 plní Úrad pre vybrané hospodárske subjekty úlohy podľa § 5 ods. 2 písm. a), d) až f) a j).
(7)
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva činnosť uvedenú v odseku 5 písm. d) a e) v súčinnosti s colnými úradmi.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 alebo osobitný predpis46) neustanovuje inak. Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(2)
Colný úrad plní tieto úlohy:
a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon alebo osobitné predpisy47) neustanovujú inak,
b)
rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu48) a o zabezpečení a prepadnutí veci podľa osobitného predpisu,49)
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,50)
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov,18)
g)
objasňuje a prejednáva colné priestupky51) a priestupky podľa osobitných predpisov,52) odhaľuje a prerokúva colné delikty53) a iné správne delikty podľa osobitných predpisov,54) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov v oblasti spotrebných daní, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťuje ich páchateľov,
h)
vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov55) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,11)
i)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
j)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
k)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,56)
l)
vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,57)
m)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
n)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemskej pobočky colného úradu,
o)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a pri ich porušení prijíma opatrenia,
p)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku13) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, a s tým súvisiace činnosti,
q)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
r)
vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,58)
s)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,15)
t)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná podľa § 4 ods. 3 písm. c),
u)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
v)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.47)
(3)
Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu.
(4)
Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident.
(5)
Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky colného úradu a stanice colného úradu sú organizačnými zložkami colného úradu.
(6)
Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka je vnútrozemská pobočka colného úradu.
(7)
Colný úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za colný úrad koná pred súdom riaditeľ colného úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom colného úradu alebo prezidentom.
zobraziť paragraf
§ 8
Colný úrad Bratislava


Colný úrad Bratislava okrem plnenia úloh podľa § 7 ods. 2 vydáva aj záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 9
Kriminálny úrad finančnej správy

(1)
Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho úradu finančnej správy je Bratislava.
(2)
Kriminálny úrad finančnej správy
a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv59) vo vymedzenej oblasti,
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje5) o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,60) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia, prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu,61) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil, a na účely predchádzania trestným činom, vyšetrovania a stíhania trestných činov umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu,
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely62) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych predpisov63) podľa osobitného predpisu,64)
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,65) proti nedovolenej preprave jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, nedovolenej prepravy jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín, chránené živočíchy a exempláre druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie, alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné povolenie,66) tovar, pri ktorom je podozrenie, že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov, veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva67) v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou; ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach,
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,59)
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný zákrok,
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je potrebné utajiť,
5.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,68)
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,69)
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania colných predpisov,70)
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných osôb podozrivých zo spáchania trestného činu,
n)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom71) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.72)
(3)
Kriminálny úrad finančnej správy riadi riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4)
Vnútornú organizačnú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy určuje prezident.
(5)
Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy sú organizačnými zložkami Kriminálneho úradu finančnej správy.
(6)
Kriminálny úrad finančnej správy má procesnú subjektivitu v konaní podľa Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za Kriminálny úrad finančnej správy koná pred súdom riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy alebo prezidentom.
zobraziť paragraf
§ 10
Ochrana určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(1)
Finančná správa vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (ďalej len „strážený objekt“) a ochranu poriadku v stráženom objekte; ochranu stráženého objektu a poriadku v ňom vykonávajú ozbrojení príslušníci finančnej správy.
(2)
Zoznam strážených objektov určí minister.
zobraziť paragraf
§ 11
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom a osobám


Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, Vojenským spravodajstvom, Vojenskou políciou, vyššími územnými celkami, obcami a s inými osobami.
zobraziť paragraf
§ 12

(1)
Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúčastnených strán.
(2)
Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.
(3)
O vysielaní príslušníkov finančnej správy na výkon štátnej služby do zahraničia vrátane vysielania príslušníkov finančnej správy k daňovým správam alebo colným správam iných štátov rozhoduje minister na návrh prezidenta.
(4)
Minister na návrh prezidenta po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky môže do zahraničia vyslať príslušníkov finančnej správy do medzinárodných organizácií, operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou a k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. O vyslaní príslušníkov finančnej správy do zahraničia do mierových pozorovateľských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(5)
Príslušník finančnej správy je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný podľa odsekov 3 a 4,
a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo na základe dohody zúčastnených strán,
b)
na základe rozhodnutia vlády o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c)
v rámci mandátu operácie civilného krízového manažmentu vedenej medzinárodnou organizáciou, ktorej je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou73) a týmto zákonom vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti príslušníka finančnej správy.
(2)
Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu so súhlasom ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu iného štátu pre potreby finančnej správy a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.74)
(3)
Činnosť príslušníka daňovej správy alebo colnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi príslušník finančnej správy poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4)
Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 232 až 254 alebo podľa § 313 a 314.
zobraziť paragraf
§ 14
Informačno-technické prostriedky

(1)
Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy sú oprávnení používať informačno-technické prostriedky75) pri
a)
odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní,
b)
zisťovaní páchateľov zločinov uvedených v písmene a).
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
zobraziť paragraf
§ 15
Operatívno-pátracia činnosť

(1)
Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme a zisťovania jej páchateľov.
(2)
Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 16
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti

(1)
Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie osôb podľa medzinárodnej zmluvy,73) kontrolovaná dodávka, krycie doklady, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech finančnej správy.
(2)
Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme.
(3)
Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný zbor na žiadosť prezidenta alebo ním poverenej osoby.
(4)
Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy udeľuje prezident alebo ním poverená osoba; prezident alebo ním poverená osoba tiež žiada príslušný orgán iného štátu o povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy na území tohto iného štátu.
zobraziť paragraf
§ 17
Používanie krycích dokladov

(1)
Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka finančnej správy a osoby konajúcej v prospech finančnej správy. Na krytie činnosti príslušníka finančnej správy možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým zaznamenávať a vyberať v informačných systémoch finančnej správy podľa § 20 a v informačných systémoch Policajného zboru, štátnych orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, orgánov samosprávy a iných právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov potrebné údaje.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
g)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
i)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
k)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
l)
diplomatický pas.
(3)
O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident.
(4)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu76) na žiadosť prezidenta.
(5)
Evidenciu používaných krycích dokladov vedie Kriminálny úrad finančnej správy.
(6)
Krycie doklady Kriminálny úrad finančnej správy vráti Policajnému zboru bezodkladne po tom, ako zanikne účel ich použitia podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 18
Osobitné finančné prostriedky

(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré finančná správa používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti.
(2)
Podrobnosti o používaní osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident vnútorným predpisom.
zobraziť paragraf
§ 19
Osoby konajúce v prospech finančnej správy

(1)
Osobou konajúcou v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajeným spôsobom poskytuje informácie a služby finančnej správe pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme.
(2)
Osobou konajúcou v prospech finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.
(3)
Finančná správa môže evidovať osoby konajúce v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
zobraziť paragraf
§ 20
Spracúvanie informácií finančnou správou

(1)
Finančná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh finančnej správy vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.
(2)
Finančná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, finančná správa je povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 1, zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 2 písm. a), sa poskytujú alebo sprístupňujú
a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,77)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitné predpisy78) alebo medzinárodná zmluva.59)
(5)
Ak osobitný predpis77) alebo medzinárodná zmluva59) neustanovujú inak, informácie a osobné údaje z informačných systémov sa poskytujú alebo sprístupňujú štátnym orgánom alebo osobám podľa odseku 4 len na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov.79) Informácie a osobné údaje podľa prvej vety nie sú verejne prístupné a štátne orgány a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť alebo sprístupniť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom finančnej správy; to neplatí, ak sa informácia alebo osobný údaj poskytli na účely konania podľa osobitných predpisov.79)
(6)
Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh finančnej správy, bezodkladne také osobné údaje zlikviduje.
(7)
Finančná správa najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh finančnej správy.
(8)
Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné riaditeľstvo, okrem spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely, ktorého prevádzkovateľom je Kriminálny úrad finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 21
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania

(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h), zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov (ďalej len „plnenie úloh finančnej správy na účely trestného konania“) je finančná správa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná
a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh finančnej správy.
(2)
Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je finančná správa oprávnená spracúvať aj osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v zozname osobných údajov podľa § 28 ods. 1.
(3)
Finančná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie týchto úloh:
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)
Finančná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania aj bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinná dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh finančnej správy na účely trestného konania, finančná správa zlikviduje osobné údaje po splnení účelu bezodkladne.
zobraziť paragraf
§ 22
Poskytovanie osobných údajov

(1)
Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám
a)
podľa § 20,
b)
ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov písomný súhlas, alebo
c)
ak je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme.80)
(2)
Finančná správa poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a) a b) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže finančná správa poskytnúť alebo sprístupniť iným štátnym orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; štátny orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch kalendárnych dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť finančnej správe.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s tými údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom finančnej správy.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovujú osobitné predpisy78) alebo medzinárodná zmluva.59)
zobraziť paragraf
§ 23
Výmena informácií a osobných údajovso štátmi Európskej únie pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania

(1)
Finančná správa je oprávnená pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov alebo od orgánu zriadeného Európskou úniou na tento účel (ďalej len „orgán členského štátu“) alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré finančná správa prijala od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je finančná správa touto podmienkou osobitného spôsobu spracúvania viazaná.
(3)
Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného predpisu.81)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje finančná správa odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného predpisu,81) ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má finančná správa priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich kalendárnych dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného predpisu,81) ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má finančná správa priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 kalendárnych dní, ak ide o žiadosť inú ako uvedenú v písmene a) alebo písmene b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, finančná správa poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácií a osobných údajov presiahnuť tri kalendárne dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, alebo iného orgánu, finančná správa na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, finančná správa mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala finančná správa od iného členského štátu, finančná správa na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť, získala finančná správa od štátu, ktorý nie je členským štátom, a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, finančná správa o tento súhlas požiada.
(9)
Finančná správa môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného stíhania alebo výkonu trestov,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo financií oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 24
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi na účely trestného konania

(1)
Finančná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 23 vrátane vnútornej kontroly a zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov vedie dokumentáciu o každom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré sa poskytli, len ak ide o
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov a výkonom trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich finančná správa pseudonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3)
Finančná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 23 ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý finančnej správe poskytol osobné údaje podľa § 23 ods. 1, požiada finančnú správu, aby ho oboznámila so spracúvaním takýchto osobných údajov, finančná správa je povinná jeho žiadosti vyhovieť.
(4)
Finančná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 23 ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v osobitnom predpise.82)
(5)
Ak tento zákon alebo osobitné predpisy5) ustanovia podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, finančná správa tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 23 ods. 3.
(6)
Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 23 ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh finančnej správy, bezodkladne také osobné údaje zlikviduje alebo pseudonymizuje.83)
(7)
Finančná správa pri poskytovaní osobných údajov podľa § 23 ods. 3 môže uviesť príjemcovi osobných údajov lehotu, po uplynutí ktorej je povinný takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či ich naďalej potrebuje.
(8)
Ak finančná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením lehoty, po ktorej uplynutí sa musia takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh finančnej správy naďalej potrebné, finančná správa je touto lehotou viazaná; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú takéto osobné údaje potrebné na prebiehajúce odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov alebo výkon trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, postupuje finančná správa podľa odseku 6 a § 20 ods. 7.
zobraziť paragraf
§ 25
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov na účely trestného konania

(1)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý jej osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)
Finančná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
Finančná správa je oprávnená požiadať toho, komu poskytla alebo sprístupnila osobné údaje, aby bez predchádzajúceho súhlasu finančnej správy neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(2)
Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu podľa § 23 ods. 1 o tom, aké osobné údaje o nej spracúva, ak tento orgán požiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní takýchto osobných údajov alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy.84)
zobraziť paragraf
§ 27
Zverejňovanie osobných údajov


Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh finančnej správy s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
zobraziť paragraf
§ 28
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb

(1)
Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh finančnej správy vrátane osobných údajov prijímaných zo zahraničia a poskytovaných do zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.85)
(3)
Osobné údaje získavajú príslušníci finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,85) cestou sprostredkovateľa, od oprávnených osôb podľa osobitných predpisov77) a zo zahraničia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(4)
Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.86)
zobraziť paragraf
§ 29
Oprávnenia a povinnosti finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému

(1)
Finančná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie z informačného systému prevádzkovaného podľa osobitných predpisov,8) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa informačného systému87) alebo od sprostredkovateľa informačného systému,88) a to na náklady prevádzkovateľa informačného systému alebo sprostredkovateľa informačného systému. Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému je povinný písomnej žiadosti finančnej správy bezodkladne vyhovieť.
(2)
Podnikateľ poskytujúci elektronickú komunikačnú sieť alebo elektronickú komunikačnú službu je povinný podľa osobitného predpisu89) poskytovať údaje z informačného systému elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy a finančnému riaditeľstvu na účely vykonania colného dohľadu a uplatňovania ustanovení § 9 ods. 2 písm. h) a i).
(3)
Finančná správa je za podmienok podľa osobitného predpisu90) oprávnená získavať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v boji proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, proti nedovolenej preprave jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom a pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h), na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva, a pri zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich.
(4)
Finančná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý najmenej päť rokov zabezpečí uchovávanie identifikačných údajov o útvare finančnej správy alebo o príslušníkovi finančnej správy, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5)
Finančná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia tohto paragrafu použijú primerane.
(6)
Finančná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, poskytovaním alebo sprístupnením. Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh finančnej správy.
(7)
Ustanovenia osobitných predpisov5) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 30

(1)
Príslušníkom finančnej správy sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona.
(2)
Príslušník finančnej správy plní úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov21) a medzinárodných zmlúv na finančnom riaditeľstve, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy alebo v zahraničí.
(3)
Príslušník finančnej správy môže byť ozbrojený príslušník finančnej správy podľa § 71 ods. 6 alebo neozbrojený príslušník finančnej správy podľa § 71 ods. 10.
(4)
Ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Príslušník finančnej správy preukazuje svoju príslušnosť k finančnej správe služobným preukazom; ustanovenie § 36 tým nie je dotknuté.
(2)
Príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy povinný dbať, aby v súvislosti s plnením úloh finančnej správy nevznikla inej osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaného účelu.
zobraziť paragraf
§ 32
Povinnosť mlčanlivosti

(1)
Príslušník finančnej správy je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri plnení úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi alebo podľa osobitných predpisov47) a ktoré si v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou; táto povinnosť trvá aj po skončení služobného pomeru príslušníka finančnej správy.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich práv, ani na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.91)
(3)
Príslušníka finančnej správy môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť ten, v koho záujme príslušník finančnej správy povinnosť mlčanlivosti má. Na účely trestného konania môže príslušníka finančnej správy povinnosti mlčanlivosti zbaviť prezident. Na účely trestného konania môže prezidenta povinnosti mlčanlivosti zbaviť minister.
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.92)
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa osobitného predpisu.93)
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri výkone štátnej služby aj mimo výkonu štátnej služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je v súvislosti s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, že sa takýto trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt pácha.
(2)
Služobný zákrok je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať aj vtedy, ak je páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt v stráženom objekte.
(3)
Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri plnení úloh finančnej správy spojenom so zásahom do práv alebo slobôd osoby poučiť ju o jej právach pri prvom úkone, a ak to nie je vzhľadom na okolnosti prípadu možné, ihneď po odpadnutí prekážky.
zobraziť paragraf
§ 34

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší orgán finančnej správy.
(3)
Dôležitý záujem služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak ozbrojený príslušník finančnej správy vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(4)
Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zjavne
a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)
Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla neplnením úloh podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky jeho použitia, pred výzvou použije ozbrojený príslušník finančnej správy slová „V mene zákona“.
(3)
Každý je povinný poslúchnuť výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri vykonávaní služobného zákroku.
zobraziť paragraf
§ 36
Osobitné ustanovenia o preukazovaní príslušnosti

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k finančnej správe, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku, najmä vzhľadom na bezprostrednosť hroziaceho alebo trvajúceho útoku osoby, proti ktorej ozbrojený príslušník finančnej správy zakročuje, dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k finančnej správe preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k finančnej správe aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením „finančná správa“ pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou, alebo ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov, osobe pristihnutej pri trestnom čine alebo priestupku páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, osobe ozbrojenej zbraňou, predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila štátnu hranicu.
(5)
Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy svoju príslušnosť k finančnej správe iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa ozbrojený príslušník finančnej správy preukáže, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(6)
Ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k finančnej správe pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením „finančná správa“ a služobným preukazom alebo služobným odznakom.
(7)
V prípadoch uvedených v odseku 4 ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k finančnej správe, len ak to okolnosti a podmienky služobného zákroku, najmä vzhľadom na potrebu bezprostredného zákroku, dovoľujú.
(8)
Ozbrojený príslušník finančnej správy pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie vydať služobný preukaz a služobný odznak z rúk. Na požiadanie dá na nahliadnutie prednú stranu služobného preukazu, nie je pritom povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, hodnosť ani služobné zaradenie.
(9)
Zbraňou podľa odseku 4 a podľa § 45 sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
zobraziť paragraf
§ 37
Oprávnenie požadovať vysvetlenie

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie colného priestupku,51) colného deliktu53) alebo porušenia daňových predpisov, colných predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, ktoré zakladá podozrenie zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu, a na zistenie ich páchateľov, ako aj na vypátranie tovaru a vecí súvisiacich s porušením týchto predpisov.94) Ak je to potrebné, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na príslušný orgán finančnej správy na účely spísania zápisnice a podania vysvetlenia.
(2)
Poskytnutie vysvetlenia môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo iný správny delikt, alebo ten, kto je viazaný spovedným tajomstvom alebo nedotknuteľnosťou tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti, ak je poverený duchovnou alebo pastoračnou starostlivosťou.
(3)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by tým porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebol od tejto povinnosti oslobodený.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odseku 2 a o zákaze požadovať vysvetlenie podľa odseku 3.
(5)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného príjmu. Túto náhradu poskytuje finančné riaditeľstvo. Nárok na túto náhradu nemá ten, kto sa dostavil iba vo vlastnom záujme alebo v dôsledku svojho protiprávneho konania.
(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich kalendárnych dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba dostavila, inak nárok na náhradu podľa odseku 5 zaniká; o tom treba vyzvanú osobu poučiť.
zobraziť paragraf
§ 38
Oprávnenie požadovať informácie


Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h) a na zistenie jeho páchateľa.
zobraziť paragraf
§ 39
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.
(2)
Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka finančnej správy, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, osobnú identifikačnú kartu profesionálneho vojaka, služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva alebo služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený túto osobu predviesť na najbližší orgán finančnej správy na účel zistenia totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený predviesť osobu na najbližší orgán finančnej správy a o zistenie totožnosti požiadať príslušný útvar Policajného zboru.
(5)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidencii obyvateľov a ak je podozrenie, že fyzická osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný túto osobu odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu.95)
(6)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak sa zistia dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu prepustí hneď po zistení jej totožnosti.
(7)
Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, ozbrojený príslušník finančnej správy o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo zariadeniu; ak ide o osobu, ktorej bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony a je to dôvodné, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu, a ak ide o duševne chorú osobu, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.
zobraziť paragraf
§ 40
Oprávnenie na prehliadku osoby

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku osoby, ak je dôvodné podozrenie, že osoba má u seba tovar alebo vec, ktoré podliehajú colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,96) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, alebo na účely § 45 ods. 1. Prehliadku osoby môže vykonať len osoba rovnakého pohlavia.
(2)
Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva ozbrojeného príslušníka finančnej správy na vydanie tovaru alebo veci bezvýsledná.
(3)
Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke mohol byť ohrozený jej život alebo zdravie. O vyslovení súhlasu nezúčastnenej osoby ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoví zápisnicu.
(4)
Ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať odloženie jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby tak, aby sa spoľahlivo presvedčil, či osoba v odeve alebo na tele má tovar alebo vec podliehajúce colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,96) podľa ktorého vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, a prikázať osobe, aby sa podrobila lekárskej prehliadke na dosiahnutie účelu, ktorý sa ňou sleduje. Ak sa má osoba podrobiť lekárskej prehliadke, ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný túto osobu s dôvodmi lekárskej prehliadky oboznámiť.
(5)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
zobraziť paragraf
§ 41
Oprávnenie na zaistenie osoby

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, zdravie alebo majetok iných osôb,
b)
pristihnutú pri páchaní konania, ktoré má znaky priestupku, alebo inom správnom delikte páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, alebo pristihnutú pri konaní, ktoré má znaky priestupku páchanom v stráženom objekte, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c)
u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové predpisy alebo iné osobitné predpisy,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
d)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h) alebo trestného činu spáchaného v stráženom objekte bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom.
(2)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(4)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5)
Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo advokáta. Ak ide o vojaka, ozbrojený príslušník finančnej správy upovedomí Vojenskú políciu, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, jej zákonného zástupcu.
(6)
O zaistení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.
zobraziť paragraf
§ 42
Oprávnenie na predvedenie osoby

(1)
Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa § 37 ods. 1 nevyhovie, môže ju ozbrojený príslušník finančnej správy predviesť na najbližší orgán finančnej správy, aby sa s ňou mohla spísať zápisnica o podaní vysvetlenia. O predvedení spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.
(2)
Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou predvedenou podľa odseku 1 spísaná bezodkladne.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať osobu predvedenú podľa odseku 1 orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak sa z podaného vysvetlenia zistia dôvody na takýto postup; inak ozbrojený príslušník finančnej správy osobu ihneď prepustí. O odovzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený predviesť osobu na žiadosť97) colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Žiadosť o predvedenie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá má byť predvedená, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ustanovenie osobitného predpisu, na ktorého základe má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia. Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený predviesť osobu na účely colného konania alebo iného správneho konania pred colným orgánom aj bez žiadosti podľa prvej vety, ak tak ustanovuje osobitný predpis.98)
(5)
O predvedení ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu predvedenej osoby, ustanovenie osobitného predpisu, na ktorého základe bola osoba predvedená, dôvod predvedenia a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí colný orgán alebo zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na úradnom zázname.
zobraziť paragraf
§ 43
Oprávnenie použiť psa na pachové práce

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce, a to najmä na sledovanie stopy osoby, vyhľadávanie osôb a vecí, vyhľadávanie omamných látok a psychotropných látok a ich prekurzorov, anabolík a iných látok s hormonálnym účinkom, tabaku a tabakových výrobkov, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zbraní, výbušnín a ich prekurzorov a finančnej hotovosti a identifikáciu osôb a vecí.
(2)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, bola rešpektovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické pravidlá.
(3)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h).
zobraziť paragraf
§ 44
Oprávnenie na zaistenie veci

(1)
Ak je dôvodné podozrenie, že tovar alebo vec súvisia s porušením colných predpisov, daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený ich zaistiť na vykonanie potrebných úkonov; zaistenie môže trvať najviac 60 kalendárnych dní.
(2)
Kto má tovar alebo vec uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy ich vydať; to sa nevzťahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti, na ktorú sa vzťahuje právo odoprieť podanie vysvetlenia alebo o ktorej platí zákaz požadovať podanie vysvetlenia podľa § 37, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Ak tovar alebo vec uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich ozbrojený príslušník finančnej správy odňať.
(4)
Tovar alebo vec, ktoré boli vydané alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo komu boli odňaté, ak dôvody na zaistenie pominuli; na tovar alebo vec zaistené podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,99) ak odseky 5, 6 a 8 neustanovujú inak.
(5)
Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, ozbrojený príslušník finančnej správy ho odovzdá príslušnému orgánu finančnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní.
(6)
Ak orgán finančnej správy vydá rozhodnutie o zabezpečení veci alebo o zaistení tovaru alebo veci podľa osobitných predpisov,100) tovar alebo vec sa nevydajú podľa odseku 4, ak trvajú dôvody na zabezpečenie veci alebo zaistenie tovaru alebo veci podľa osobitných predpisov.100)
(7)
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému orgánu finančnej správy po skončení trestného stíhania na účely ďalšieho konania; tovar pod colným dohľadom sú orgány činné v trestnom konaní povinné vrátiť aj vtedy, ak súd uložil trest jeho prepadnutia alebo ak súd uloží, že sa predmet zaistenia zhabáva.
(8)
Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, ozbrojený príslušník finančnej správy odovzdá predmet zaistenia orgánu finančnej správy, na ktorom je služobne zaradený.
(9)
O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam a o zaistení veci vydá potvrdenie. Úradný záznam a potvrdenie musia obsahovať aj dostatočne presný opis vydaného alebo odňatého tovaru alebo veci, aby nemohli byť zamenené s iným tovarom alebo vecou; ak je to vhodné, na tento účel môže ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoviť aj fotografie predmetu zaistenia.
zobraziť paragraf
§ 45
Oprávnenie odňať zbraň

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vykonať prehliadku osoby; o odňatí zbrane ozbrojený príslušník finančnej správy vydá písomné potvrdenie.
(2)
Zbraň odňatú podľa odseku 1 je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vrátiť po skončení služobného zákroku. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom, inak jej ozbrojený príslušník finančnej správy zbraň nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane zákonný dôvod, ozbrojený príslušník finančnej správy vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane a oznámi jej, že zbraň bude odovzdaná najbližšiemu útvaru Policajného zboru a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.
zobraziť paragraf
§ 46
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste


Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený prikázať, aby osoby
a)
po dobu nevyhnutne potrebnú na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali,
b)
po dobu nevyhnutne potrebnú zotrvali na určenom mieste.
zobraziť paragraf
§ 47
Oprávnenia na vstup na pozemky a do nebytových priestorov

(1)
Pri vykonávaní colného dohľadu alebo daňového dozoru, alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov; do obydlia je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vstupovať, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Ozbrojený príslušník finančnej správy je zároveň oprávnený požadovať doklady a potrebné vysvetlenia, nahliadať do účtovných a iných evidencií bez ohľadu na spôsob ich vedenia a vyhotovovať potrebnú dokumentáciu.
(2)
Pri vykonávaní colného dohľadu, daňového dozoru a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov alebo osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený uzavrieť priestory uvedené v odseku 1, ktoré nie sú súčasťou obydlia, a verejné miesta a vykonať ich prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že sa v týchto priestoroch nachádzajú osoby, tovar alebo veci podliehajúce colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy.
(3)
Pri odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h) a pri pátraní po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, je ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy oprávnený
a)
vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, uzavrieť tieto priestory a verejné miesta a vykonať ich prehliadku,
b)
vstupovať do obydlia, ak slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť podľa § 44.
zobraziť paragraf
§ 48
Oprávnenie na zastavenie osoby a dopravného prostriedku


Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov47) oprávnený dávať pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku a vykonávať kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín; na tento účel je oprávnený použiť vhodné technické prostriedky vrátane technických zariadení na zisťovanie látok a predmetov.
zobraziť paragraf
§ 49
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky

(1)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz ozbrojeného príslušníka finančnej správy a strpieť výkon jeho oprávnení podľa tohto zákona.
(2)
Ak osoba, voči ktorej smeruje výkon oprávnení ozbrojeného príslušníka finančnej správy ustanovených v § 37 až 48, neumožní tieto oprávnenia vykonať, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami a spôsobom podľa tohto zákona prekonať odpor takej osoby alebo ňou vytvorenú prekážku. O prekonaní odporu alebo vytvorenej prekážky ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoví úradný záznam.
zobraziť paragraf
§ 50
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí

(1)
Určený ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takýmito látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné látky a psychotropné látky, ich prekurzory, látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, výbušniny, výbušné predmety a prekurzory výbušnín, jedy, falzifikáty známok a cenných papierov.
(2)
Ozbrojeného príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písomne určuje vedúci orgánu finančnej správy, na ktorom je dotknutý ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený, ktorý zároveň zabezpečí, aby sa určený ozbrojený príslušník finančnej správy riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami pred začatím prác s nimi.
(3)
Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa na určeného ozbrojeného príslušníka finančnej správy vzťahujú osobitné predpisy.101)
zobraziť paragraf
§ 51
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie


Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou.73)
zobraziť paragraf
§ 52
Oprávnenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený
a)
preverovať oprávnenosť vstupu osôb do stráženého objektu a vyzvať ich, aby preukázali svoju totožnosť,
b)
nepovoliť vstup do stráženého objektu osobám, ktoré nepreukážu oprávnenosť vstupu do stráženého objektu, odmietnu preukázať svoju totožnosť alebo ktoré svoju totožnosť nemôžu preukázať; ustanovenia § 39 ods. 3 až 8 sa nepoužijú,
c)
kontrolovať osoby vstupujúce do stráženého objektu technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec,
d)
povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Slovenskej informačnej služby, príslušníkovi Vojenského spravodajstva, príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu a príslušníkovi Vojenskej polície, ak plní služobné úlohy,
e)
vyzvať osobu, ktorá vstupuje do stráženého objektu alebo sa v ňom nachádza, aby sa pri dôvodnom podozrení, že je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov, podrobila kontrole na ich požitie; ak sa osoba odmietne podrobiť takejto kontrole alebo je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov, je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený takejto osobe nepovoliť vstup do stráženého objektu alebo nepovoliť pohyb v stráženom objekte a prikázať jej, aby opustila strážený objekt.
(2)
Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do stráženého objektu, v stráženom objekte alebo pri výjazde zo stráženého objektu. Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a nahliadnutím. Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri prehliadke dopravného prostriedku oprávnený na pachové práce použiť služobného psa.
zobraziť paragraf
§ 53

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený u osoby vstupujúcej do tohto objektu vykonať prehliadku osobných vecí, podrobiť ju kontrole na detekciu kovových predmetov; osoba, ktorá má pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, je povinná ju vydať. Ak táto osoba zbraň alebo inú nedovolenú vec nevydá, ozbrojený príslušník finančnej správy jej vstup do stráženého objektu nepovolí. Vydanú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode zo stráženého objektu. O vydaní zbrane alebo inej nedovolenej veci je ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorému bola zbraň alebo iná nedovolená vec vydaná, povinný vydať písomné potvrdenie. Prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci je osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, povinná potvrdiť svojím podpisom, inak jej ozbrojený príslušník finančnej správy zbraň alebo inú nedovolenú vec nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane alebo inej nedovolenej veci zákonný dôvod, ozbrojený príslušník finančnej správy vydá dotknutej osobe potvrdenie o nevydaní zbrane alebo inej nedovolenej veci a oznámi jej, že zbraň alebo iná nedovolená vec bude odovzdaná najbližšiemu útvaru Policajného zboru a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane alebo inej nedovolenej veci tomuto útvaru.
(2)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že sa osoba v stráženom objekte dopúšťa protiprávneho konania, je povinný pred vykonaním služobného zákroku vyzvať osobu, aby upustila od takéhoto konania, a upozorniť ju, že ak tak neurobí, použije niektorý z donucovacích prostriedkov.
(3)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte je páchaný trestný čin alebo priestupok, je povinný vykonať služobný zákrok na zabránenie ďalšieho takéhoto konania, úkony súvisiace s objasnením skutku a úkony na zabránenie úteku osoby a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte bol spáchaný trestný čin alebo priestupok, je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku a zistenie ich páchateľa, a zaznamenať si potrebné údaje o osobe; táto osoba je povinná požiadavke vyhovieť. Ak taká osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať, vyrozumie o tom ozbrojený príslušník finančnej správy príslušný útvar Policajného zboru a požiada o jej predvedenie na účel vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totožnosti a objasnenia skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku.
zobraziť paragraf
§ 54
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly ozbrojeným príslušníkom finančnej správy


Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy a osoby jemu blízkej, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť pri služobnom zákroku ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať zakročujúci ozbrojený príslušník finančnej správy na viditeľnom mieste umiestnený nápis „FINANČNÁ SPRÁVA“ a svoje identifikačné číslo. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.
zobraziť paragraf
§ 55
Oprávnenie požadovať pomoc


Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený pri nebezpečenstve bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku pri plnení úloh podľa tohto zákona požiadať kohokoľvek o pomoc. Ten, kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízku osobu alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
zobraziť paragraf
§ 56
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť pri plnení úloh finančnej správy tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane,
j)
zásahová výbuška.
(2)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, len ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje ozbrojený príslušník finančnej správy podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom.
zobraziť paragraf
§ 57
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku osoby, ktorá je predvádzaná alebo ktorá má byť zaistená alebo zadržaná.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor.
zobraziť paragraf
§ 58
Použitie pút

(1)
Putá je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo príslušníka finančnej správy, alebo poškodzuje majetok po výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými alebo zadržanými osobami, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak len na čas, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 59
Použitie služobného psa

(1)
Služobného psa je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť
a)
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
na zabránenie výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná a ani na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
e)
na donútenie ukrývajúcej sa osoby, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 ozbrojený príslušník finančnej správy používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku.
zobraziť paragraf
§ 60
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky, ak sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť činnosti príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy a z jeho konania je zrejmé, že s dopravným prostriedkom chce z miesta odísť.
(2)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ak vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy dané spôsobom ustanoveným podľa osobitného predpisu102) nezastaví a ak je dôvodné podozrenie, že sa
a)
pokúsi o prechod štátnej hranice s použitím násilia,
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby, tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovar, ktorý je predmetom daňového dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,96) podľa ktorého vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, alebo
c)
pokúsi o násilný vstup do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný.
(3)
Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
zobraziť paragraf
§ 61
Použitie zásahovej výbušky


Ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi v uzavretom priestore, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.
zobraziť paragraf
§ 62
Použitie úderu strelnou zbraňou


Úder strelnou zbraňou je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho útok nemôže prekonať iným spôsobom.
zobraziť paragraf
§ 63
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu


Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, bitke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom priestore alebo na mieste označenom ako colný priestor103) alebo v stráženom objekte a v jeho blízkosti,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
zabránil prechodu štátnej hranice s použitím násilia.
zobraziť paragraf
§ 64
Použitie zbrane

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
na zamedzenie úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy smerujúcu na zaistenie vlastnej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby,
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané ozbrojeným príslušníkom finančnej správy spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov104) nezastaví,
g)
na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje strážený objekt, objekt finančnej správy alebo objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
na zneškodnenie zvieraťa ohrozujúceho život alebo zdravie príslušníka finančnej správy alebo iných osôb,
i)
na prinútenie zastaviť v bezprostrednom priestore štátnej hranice dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitného predpisu102) nezastaví.
(2)
Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, spolu s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže upustiť, len ak je sám napadnutý, ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo ak vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
zobraziť paragraf
§ 65
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie

(1)
Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
strelná zbraň s tlmičom hluku výstrelu,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane.
(2)
Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa použijú primerane ustanovenia § 56 ods. 3 a 4, § 57, § 62 až 64, § 68 a 69.
zobraziť paragraf
§ 66

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h).
(2)
O nasadení ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 67

(1)
Služobné zákroky ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutia veliteľa zákroku a nadriadeného tohto veliteľa musia byť uchované na zvukovom zázname alebo písomnom zázname.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 69 ods. 1 až 3.
zobraziť paragraf
§ 68
Hlásenie o použití zbrane


Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Ustanovenie § 69 ods. 2 tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 69
Povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy po použití donucovacích prostriedkov

(1)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky a o použití donucovacích prostriedkov spísať úradný záznam.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný zistiť, či donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia spíše úradný záznam.
(4)
Ak ozbrojený príslušník finančnej správy použije donucovacie prostriedky mimo miesta územného obvodu orgánu finančnej správy, v ktorom je zaradený, ohlási ich použitie najbližšiemu orgánu finančnej správy. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
zobraziť paragraf
§ 70
Osobitné obmedzenia


Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe staršej ako 60 rokov, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo s duševnou poruchou a osobe mladšej ako 15 rokov je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie príslušníka finančnej správy alebo iných osôb alebo ak hrozí značná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
zobraziť paragraf
§ 71

(1)
Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona a osobitných predpisov27) a právne vzťahy s tým súvisiace,
b)
riadenie, organizácia a výkon profesijnej prípravy príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy s tým súvisiace a
c)
výkon duchovnej služby a pastoračnej služby105) a právne vzťahy s tým súvisiace.
(2)
Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.
(3)
Služobný pomer podľa tohto zákona sa zakladá k štátu.
(4)
Funkciou sa na účely tohto zákona, okrem ustanovenia § 116 ods. 2, rozumie miesto s určenou náplňou činnosti, ktoré bolo v súlade s § 74 ods. 1, 4 a 5 začlenené do organizačnej štruktúry orgánu finančnej správy. Začlenenie miesta do organizačnej štruktúry orgánu finančnej správy je vytvorením funkcie a vyradenie funkcie z organizačnej štruktúry orgánu finančnej správy je zrušením funkcie. O vytvorení funkcie a o zrušení funkcie rozhoduje prezident. Vytvorenú funkciu prezident zaradí do platovej triedy v súlade s charakteristikami platových tried uvedenými v prílohe č. 3. Na účely § 291 ods. 1 sa funkciou rozumie aj pozícia ministra alebo pozícia služobného posudkového lekára alebo pozícia hlavného posudkového lekára.
(5)
Názvy funkcií podľa charakteru vykonávaných činností ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(6)
Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (ďalej len „funkcia so zbraňou“), ak § 327 neustanovuje inak. Takýto príslušník finančnej správy zostáva ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, aj ak je neskôr zaradený do zálohy alebo ustanovený do funkcie inej, než je funkcia so zbraňou (ďalej len „funkcia bez zbrane“) a spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 2; to neplatí, ak sa uplatní ustanovenie § 107 ods. 5 alebo § 108. Na účely splnenia podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa druhej vety postačuje zdravotná klasifikácia podľa § 271 ods. 2 písm. b).
(7)
Funkcie so zbraňou ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. Funkcie so zbraňou prezident určí s prihliadnutím na mieru ohrozenia života alebo zdravia príslušníka finančnej správy, na iné závažné riziká alebo na potrebu používať pri výkone funkcie donucovacie prostriedky.
(8)
Funkcia prezidenta je funkciou bez zbrane.
(9)
Ak pôvodné určenie funkcie podľa odseku 7 za funkciu so zbraňou prezident zmení na funkciu bez zbrane a funkcia je obsadená, účinky zmeny určenia podľa odseku 7 nastanú až pri najbližšom ustanovení príslušníka finančnej správy do tejto funkcie.
(10)
Neozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy iný než uvedený v odseku 6.
(11)
Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, časť obce alebo inak určené miesto, v ktorom je príslušník finančnej správy zaradený na výkon štátnej služby. Ak to vyplýva z povahy služobných činností, ktoré je potrebné v rámci štátnej služby vykonávať, miestom výkonu štátnej služby môže byť určený územný obvod colného úradu alebo daňového úradu.
(12)
Na účely tejto časti zákona môže prezident vydať vnútorné predpisy, ktorými upraví podrobnosti vykonávania štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 72
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním

(1)
Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru a služobná činnosť vykonávaná na pokyn nadriadeného.
(2)
V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby, úkony počas služby obvyklé alebo úkony potrebné pred začiatkom služby alebo po jej skončení. Úkonmi v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby nie sú cesta do práce a späť, stravovanie, ošetrenie, prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení a cesta na ne a späť okrem lekárskeho vyšetrenia konaného na pokyn nadriadeného alebo ošetrenia pri prvej pomoci a cesty na ne a späť.
(3)
Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov finančnej správy podľa § 217 organizované služobným úradom.
zobraziť paragraf
§ 73

(1)
Na účely tohto zákona je nadriadeným minister a v ním vymedzenom rozsahu príslušník finančnej správy ustanovený do riadiacej funkcie, ak § 105 ods. 5 a 6 neustanovujú inak.
(2)
Vo veciach služobného pomeru v mene štátu koná a rozhoduje a právne úkony robí nadriadený, ak § 271 ods. 1 písm. b), písm. c), ods. 5 alebo § 280 neustanovujú inak.
(3)
Príslušníkom finančnej správy ustanoveným do riadiacej funkcie je príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie, s ktorou je spojený príplatok podľa § 165 alebo § 166.
(4)
Rozsah konaní a právnych úkonov vo veciach služobného pomeru, v ktorých je príslušník finančnej správy ustanovený do riadiacej funkcie nadriadeným, vymedzí minister personálnym opatrením. V tomto personálnom opatrení minister môže zároveň upraviť podmienky, za ktorých je prezident oprávnený preniesť určité svoje právomoci konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru a svoje oprávnenia vykonávať úkony vo veciach služobného pomeru na iného príslušníka finančnej správy ustanoveného do riadiacej funkcie.
zobraziť paragraf
§ 74

(1)
Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje v nadväznosti na pôsobnosť orgánov finančnej správy počet miest príslušníkov finančnej správy v členení na ozbrojených príslušníkov finančnej správy a neozbrojených príslušníkov finančnej správy. Súčasťou systemizácie je objem finančných prostriedkov na ich služobné príjmy v členení na služobné príjmy ozbrojených príslušníkov finančnej správy a neozbrojených príslušníkov finančnej správy.
(2)
Návrh systemizácie pripravuje ministerstvo financií.
(3)
Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok; úpravu systemizácie vykoná ministerstvo financií na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V priebehu roka úpravu systemizácie môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister.
(4)
Minister na návrh prezidenta určí na základe systemizácie počet miest príslušníkov finančnej správy zaradených do platových tried.
(5)
Počet miest príslušníkov finančnej správy zaradených do platových tried na orgánoch finančnej správy v nadväznosti na ich pôsobnosť a organizačnú štruktúru ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(6)
Obsadzovanie funkcií príslušníkov finančnej správy vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť len za predpokladu, že funkcia je
a)
vytvorená podľa § 71 ods. 4 a
b)
voľná; to neplatí, ak ide o dočasné obsadenie funkcie, do ktorej je ustanovená príslušníčka finančnej správy, ktorá je na materskej dovolenke podľa § 226 ods. 1 alebo do ktorej je ustanovený príslušník finančnej správy, ktorý je na rodičovskej dovolenke podľa § 226 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 75

(1)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom (§ 204 ods. 6) pri vstupe do štátnej služby a príslušníkom finančnej správy pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným predpisom.106) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu osobného stavu alebo rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického, náboženského alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
(2)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Príslušník finančnej správy nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného príslušníka finančnej správy alebo nadriadeného sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
(3)
Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný pomer podľa tohto zákona sa skončil, domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1, môžu sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným predpisom.106)
(4)
Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka finančnej správy postihovať alebo znevýhodňovať preto, že príslušník finančnej správy uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo služobného pomeru.
(5)
Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 príslušníkom finančnej správy sa považuje za porušenie služobnej povinnosti príslušníka finančnej správy.
(6)
Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa použije osobitný predpis;106) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 76
Druhy štátnej služby


Druhy štátnej služby sú:
a)
prípravná štátna služba,
b)
stála štátna služba,
c)
dočasná štátna služba.
zobraziť paragraf
§ 77
Prípravná štátna služba

(1)
Pri prijatí do služobného pomeru sa príslušník finančnej správy zaradí do prípravnej štátnej služby okrem príslušníka finančnej správy, ktorý
a)
je prijatý do dočasnej štátnej služby alebo
b)
spĺňa podmienky na zaradenie do stálej štátnej služby podľa § 78 ods. 3.
(2)
Prípravná štátna služba je prípravou na výkon stálej štátnej služby. V prípravnej štátnej službe príslušník finančnej správy plní pod dohľadom školiteľa služobné úlohy vyplývajúce z funkcie, do ktorej je ustanovený. Školiteľa určí nadriadený, ktorý príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie; školiteľom môže byť len príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe.
(3)
Počas trvania prípravnej štátnej služby je príslušník finančnej správy čakateľom. V tomto čase je príslušník finančnej správy povinný získať určené profesijné vzdelanie určené pre funkciu, do ktorej je ustanovený; to neplatí, ak je príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 81 ods. 3. Prípravná štátna služba trvá dva roky, ak odsek 5 alebo odsek 6 neustanovuje inak.
(4)
Do doby výkonu prípravnej štátnej služby sa započítava
a)
doba výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania,
c)
dovolenka na zotavenie,
d)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
e)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky alebo pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby a štúdiom v kurze (ďalej len „dôležité študijné prekážky“), pri ktorých sa príslušníkovi finančnej správy poskytuje služobné voľno s nárokom na služobný plat alebo na ošetrovné podľa osobitného predpisu.107)
(5)
Trvanie prípravnej štátnej služby môže byť predĺžené najviac o jeden rok, ak počas nej príslušník finančnej správy bez svojho zavinenia nezískal profesijné vzdelanie určené pre funkciu, do ktorej je ustanovený.
(6)
Prípravná štátna služba príslušníka finančnej správy, ktorý je podľa záveru schváleného služobného hodnotenia nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby alebo ktorý svojím zavinením nezískal príslušné profesijné vzdelanie, trvá aj po uplynutí doby dvoch rokov, a to až do skončenia služobného pomeru z týchto dôvodov; toto ustanovenie sa použije primerane aj pri predĺžení prípravnej štátnej služby podľa odseku 5.
zobraziť paragraf
§ 78
Stála štátna služba

(1)
Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak odsek 3 a § 79 ods. 4 neustanovujú inak.
(2)
Príslušník finančnej správy sa zaradí do stálej štátnej služby, ak v prípravnej štátnej službe získal profesijné vzdelanie určené pre funkciu, do ktorej je ustanovený, a ak je podľa záverov služobného hodnotenia spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby. Príslušník finančnej správy sa môže zaradiť do stálej štátnej služby, aj ak spĺňa podmienky podľa § 79 ods. 4.
(3)
Do stálej štátnej služby sa pri prijatí do služobného pomeru zaradí aj príslušník finančnej správy, ktorého predchádzajúci služobný pomer podľa tohto zákona trval aspoň dva roky a od jeho skončenia neuplynula doba dlhšia ako doba, počas ktorej predchádzajúci služobný pomer trval, ak
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, a
b)
pri poslednom služobnom hodnotení počas predchádzajúceho služobného pomeru bol hodnotený ako spôsobilý vykonávať zastávanú funkciu.
(4)
Odsek 3 sa nepoužije, ak sa pri prijatí do služobného pomeru dočasne obsadzuje funkcia podľa § 79 ods. 2 písm. a) až c).
zobraziť paragraf
§ 79
Dočasná štátna služba

(1)
Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však na päť rokov, vykonávali odborníci potrební na plnenie úloh štátnej služby; dočasnú štátnu službu možno vykonávať aj opätovne.
(2)
Dočasná štátna služba je určená aj na
a)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ktorí sú na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke podľa § 226 ods. 1, občanom, ktorý nie je v stálej štátnej službe podľa tohto zákona,
b)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ktorí sú na rodičovskej dovolenke podľa § 226 ods. 2, občanom, ktorý nie je v stálej štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
vykonávanie funkcie duchovného finančnej správy,
d)
vykonávanie funkcie prezidenta alebo viceprezidenta, ak bol do tejto funkcie ustanovený občan, ktorý bezprostredne pred ustanovením nebol v stálej štátnej službe podľa tohto zákona a zároveň nespĺňa podmienky podľa § 78 ods. 3.
(3)
Pre príslušníka finančnej správy zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania nevyžaduje.
(4)
Príslušník finančnej správy, ktorý vykonával dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň troch rokov, okrem príslušníka finančnej správy podľa odseku 2 písm. a) až c) a spĺňa kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania určeného pre funkciu, do ktorej je ustanovený, môže byť na základe jeho písomnej žiadosti a záverov služobného hodnotenia zaradený do stálej štátnej služby; v takom prípade sa do doby trvania dočasnej štátnej služby započítavajú doby uvedené v § 77 ods. 4. Do doby trvania dočasnej štátnej služby sa na účely podľa prvej vety započítava aj dĺžka predchádzajúceho služobného pomeru v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona, ak vznik nového služobného pomeru bezprostredne nadväzuje na skončenie predchádzajúceho služobného pomeru v dočasnej štátnej službe.
(5)
Príslušník finančnej správy v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe; ustanovenie § 77 ods. 2 tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 80
Skúšobná doba

(1)
Pri prijatí do služobného pomeru sa určí skúšobná doba, najkratšie na 3 mesiace a najdlhšie na 12 mesiacov. Určená skúšobná doba je súčasťou prípravnej štátnej služby alebo dočasnej štátnej služby a nesmie sa dodatočne predlžovať ani skracovať. Skúšobnú dobu v rozsahu podľa prvej vety možno určiť aj pri prijatí do služobného pomeru do stálej štátnej služby podľa § 78 ods. 3.
(2)
Do skúšobnej doby sa započítava doba prekážok vo výkone štátnej služby, pre ktoré príslušník finančnej správy nemôže v priebehu skúšobnej doby vykonávať štátnu službu v rozsahu najviac desiatich pracovných dní.
zobraziť paragraf
§ 81
Kvalifikačné predpoklady na funkciu

(1)
Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:
a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania,
b)
kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania.
(2)
Ďalšie kvalifikačné predpoklady na jednotlivé funkcie môže ustanoviť vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. Ak je pre funkciu takýto predpoklad určený, príslušník finančnej správy je povinný ho splniť najneskôr do troch rokov od jeho ustanovenia do funkcie. Ak je takýto predpoklad určený až po ustanovení príslušníka finančnej správy do funkcie, príslušník finančnej správy je povinný ho splniť najneskôr do troch rokov od určenia tohto predpokladu.
(3)
Na funkciu prezidenta sa podmienka kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania nevzťahuje. Ďalšie funkcie, na ktoré sa podmienka kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania nevzťahuje, môže ustanoviť vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
zobraziť paragraf
§ 82
Kvalifikačný predpoklad vzdelania

(1)
Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom všeobecného vzdelania ustanoveným v prílohe č. 3 pre platovú triedu, do ktorej je funkcia zaradená. Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, môže s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností ustanoviť pre jednotlivé funkcie požadovaný študijný odbor alebo učebný odbor stredného vzdelania, zameranie študijného odboru alebo učebného odboru stredného vzdelania alebo študijný odbor vysokoškolského vzdelania.
(2)
Stupne všeobecného vzdelania sú:
a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,108)
b)
vyššie odborné vzdelanie,108)
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.109)
zobraziť paragraf
§ 83
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania

(1)
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania je určený stupňom profesijného vzdelania ustanoveným v prílohe č. 3 pre platovú triedu, do ktorej je funkcia zaradená.
(2)
Stupňami profesijného vzdelania sú:
a)
základné profesijné vzdelanie,
b)
odborné profesijné vzdelanie.
(3)
Základným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného kurzu a zloženie nižšej skúšky.
(4)
Odborným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného kurzu a zloženie vyššej skúšky.
(5)
Kurzy a skúšky podľa odsekov 3 a 4 realizuje služobný úrad prostredníctvom akadémie finančnej správy.
(6)
Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví
a)
formu, rozsah a obsah vzdelávania v kurzoch uvedených v odsekoch 3 a 4,
b)
skúšobný poriadok, ktorý ustanoví obsah skúšok uvedených v odsekoch 3 a 4, spôsob ich vykonania a spôsob hodnotenia znalostí príslušníka finančnej správy.
(7)
Pri príslušníkovi finančnej správy, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania, sa kvalifikačný predpoklad základného profesijného vzdelania považuje za splnený.
zobraziť paragraf
§ 84

(1)
Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý
a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d)
je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e)
ovláda štátny jazyk,110)
f)
ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 119 ods. 9,
i)
nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
(2)
Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c) a písm. e) až h) a je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon nebol podmienečne odložený, alebo v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení jeho trestného stíhania alebo o zmieri. Za bezúhonného sa nepovažuje ani občan, ktorému bolo odsúdenie za obzvlášť závažný zločin, trestný čin korupcie a trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.112) Občan v prijímacom konaní na preukázanie bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.113) Údaje podľa štvrtej vety služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(4)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,114)
b)
požíva omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,115)
c)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru podľa tohto zákona prepustený z dôvodu, že
1.
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, alebo
3.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon nebol podmienečne odložený, alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať štátnu službu príslušníka finančnej správy, alebo
d)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby.
(5)
Za iné skutočnosti nedávajúce záruku riadneho výkonu služby podľa odseku 4 písm. d) sa považuje najmä prijímanie neoprávnených platieb, darov alebo iných výhod alebo zneužívanie postavenia a funkcie na získavanie neoprávnených požitkov.
(6)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. f) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.
(7)
Podmienky uvedené v odseku 1 musí príslušník finančnej správy spĺňať po celú dobu trvania služobného pomeru. Podmienky uvedené v odseku 2 musí ozbrojený príslušník finančnej správy spĺňať od ustanovenia do funkcie so zbraňou do skončenia služobného pomeru alebo do ustanovenia do funkcie bez zbrane podľa § 107 ods. 5 alebo § 108.
(8)
Služobný úrad je oprávnený na účely prijatia do služobného pomeru spracúvať5) o občanovi tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
i)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
j)
miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnosť,
k)
vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe, právoplatné odsúdenie, právoplatné rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo o zmieri,
l)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
m)
závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov,115)
n)
zdravotnú spôsobilosť,
o)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
p)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)
Na účely podľa odseku 7 služobný úrad a nadriadený sú oprávnení spracúvať a uchovávať osobné údaje o príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 8 alebo iné osobné údaje získané na účely podľa tohto zákona po celú dobu trvania služobného pomeru a na účely osobitných predpisov116) aj po skončení služobného pomeru. Ak je nadriadeným minister, môže v nevyhnutnom rozsahu údaje podľa prvej vety spracúvať a uchovávať aj štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) je ministerstvo financií.
zobraziť paragraf
§ 85

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 84 ods. 4 písm. b) a d) sa občan podrobí aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanovujú osobitné predpisy117) alebo ak tak určí minister alebo prezident.
zobraziť paragraf
§ 86

(1)
Na zistenie zdravotnej spôsobilosti podľa § 84 ods. 1 písm. d) sa občan v prijímacom konaní na obsadenie funkcie bez zbrane podrobí lekárskemu vyšetreniu. Ak sa obsadzuje funkcia bez zbrane, podmienka duševnej spôsobilosti občana na štátnu službu sa v prijímacom konaní považuje za splnenú; ustanovenie § 120 tým nie je dotknuté.
(2)
V prijímacom konaní na obsadenie funkcie so zbraňou sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu na zistenie zdravotnej spôsobilosti, psychologickému vyšetreniu na zistenie duševnej spôsobilosti a previerke fyzickej zdatnosti na zistenie telesnej spôsobilosti.
(3)
Zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 271 v lekárskom posudku na základe záverov vyšetrenia občana lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(4)
Duševná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou sa v prijímacom konaní posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykoná psychológ určený služobným úradom.
(5)
Za telesne spôsobilého na výkon funkcie so zbraňou sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky na fyzickú zdatnosť ustanovené vnútorným predpisom.
zobraziť paragraf
§ 87

(1)
Prijímacie konanie sa začína vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie, ktorá je v čase vyhlásenia výberového konania vytvorená a voľná, ak odsek 10 neustanovuje inak.
(2)
Výberové konanie môže služobný úrad vyhlásiť aj na obsadenie funkcie, ktorá v čase vyhlásenia výberového konania nie je voľná, ak
a)
je zo všetkých okolností zrejmé, že sa služobný pomer príslušníka finančnej správy vykonávajúceho štátnu službu v tejto funkcii skončí v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov,
b)
ide o výberové konanie na dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa § 226 ods. 1 alebo počas rodičovskej dovolenky podľa § 226 ods. 2.
(3)
Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad na portáli finančnej správy alebo vo verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 14 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením. V oznámení o vyhlásení výberového konania služobný úrad uvedie najmä
a)
označenie orgánu finančnej správy, v ktorom sa funkcia obsadzuje,
b)
druh štátnej služby,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
údaj, či ide o funkciu so zbraňou,
e)
označenie organizačného útvaru,
f)
platovú triedu,
g)
kvalifikačné predpoklady,
h)
požiadavku na splnenie všeobecných, prípadne odborných vedomostí,
i)
stupeň znalosti cudzieho jazyka, ak sa jeho ovládanie vyžaduje na výkon obsadzovanej funkcie,
j)
informáciu o tom, či sa na obsadzovanej funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,118)
k)
zoznam požadovaných dokladov,
l)
termín a miesto na podanie písomnej žiadosti o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „žiadosť o prijatie“) k číslu výberového konania.
(4)
Vo výberovom konaní sa overujú všeobecné vedomosti občana, ovládanie štátneho jazyka, schopnosti a osobnostné vlastnosti občana a spĺňanie ďalších požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení výberového konania. Vo výberovom konaní sa overujú aj odborné vedomosti občana, ak je to uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania; v takom prípade sa v oznámení uvedie aj okruh vedomostí, ktoré budú overované.
(5)
Na základe výsledkov výberového konania sa určí poradie, ktoré je záväzné. Právo na obsadenie funkcie získa podľa poradia úspešnosti občan, ktorý vo výberovom konaní uspel, ak súčasne splnil aj ostatné podmienky na prijatie do služobného pomeru podľa § 84.
(6)
V prijímacom konaní občan podľa odseku 5 alebo odseku 10 predloží žiadosť o prijatie a
a)
životopis,
b)
osobný dotazník s uvedením údajov podľa § 84 ods. 8 písm. a) až j),
c)
občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci štátnu príslušnosť,
d)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 84 ods. 1 písm. f) až i),
e)
doklad o dosiahnutom vzdelaní.
(7)
Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného zamestnania alebo z predchádzajúcich zamestnaní; možno ho tiež požiadať o predloženie ďalších dokladov potrebných na overenie jeho spôsobilosti na výkon štátnej služby.
(8)
Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie, skončí
a)
späťvzatím žiadosti o prijatie,
b)
oznámením o neprijatí občana do služobného pomeru,
c)
smrťou občana alebo
d)
právoplatnosťou rozhodnutia o prijatí občana do služobného pomeru.
(9)
Ak sa skončí prijímacie konanie podľa odseku 8 písm. a) až c), rozhodnutie sa nevydáva. Skutočnosť podľa odseku 8 písm. b) sa písomne oznámi občanovi, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru; to neplatí, ak sa nezúčastnil vyhláseného výberového konania. Skutočnosti podľa odseku 8 písm. a) a c) sa vyznačia v dokumentácii k prijímaciemu konaniu.
(10)
Prijímacie konanie na obsadenie funkcie duchovného finančnej správy sa začína doručením písomného stanoviska príslušného cirkevného orgánu.105) U občana, ktorý sa uchádza o funkciu duchovného finančnej správy, sa posudzuje splnenie podmienok podľa § 84; ustanovenia o výberovom konaní sa neuplatnia.
(11)
Podrobnosti o prijímacom konaní, jeho priebehu, spôsobe overovania vedomostí, schopností a osobnostných vlastností ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na prijatie občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie prezidenta a viceprezidenta podľa § 105 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 88
Vznik služobného pomeru

(1)
Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ak nastúpi na výkon štátnej služby a zloží služobnú prísahu v tento deň. Služobný pomer občana, ktorý je ustanovený do funkcie prezidenta alebo viceprezidenta podľa § 105 ods. 4, vzniká dňom určeným v rozhodnutí ministra o ustanovení do tejto funkcie, ak nastúpi na výkon štátnej služby a zloží služobnú prísahu v tento deň.
(2)
Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený, s uvedením platovej triedy, údaja, či ide o funkciu so zbraňou, a orgánu finančnej správy, na ktorom je zaradený; ak je príslušník finančnej správy ustanovený do riadiacej funkcie, uvedie sa aj tento údaj,
e)
miesto výkonu štátnej služby,
f)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný, ak je funkcia, do ktorej je príslušník finančnej správy zaradený, funkciou so zbraňou,
g)
pridelené osobné číslo,
h)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
i)
dĺžku skúšobnej doby,
j)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak je občan prijímaný do dočasnej štátnej služby, a
k)
dĺžku základného času služby v týždni podľa § 137.
(3)
Ak občan nemôže nastúpiť na výkon štátnej služby z dôvodu, že deň vzniku služobného pomeru pripadol na štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja119) (ďalej len „sviatok“) alebo na deň nepretržitého odpočinku v týždni, považuje sa podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň za splnenú, ak občan nastúpi na výkon štátnej služby a zloží služobnú prísahu v najbližší deň výkonu štátnej služby.
(4)
Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.
zobraziť paragraf
§ 89
Služobná prísaha

(1)
Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka finančnej správy skladá pred nadriadeným služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a v súlade s nimi sa budem riadiť Etickým kódexom príslušníka finančnej správy, vnútornými predpismi a pokynmi nadriadených. Budem dbať o ochranu finančných záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie pri súčasnej ochrane práv fyzických osôb a právnických osôb a dôslednom vyžadovaní plnenia ich povinností. Svoje povinnosti budem vykonávať riadne, čestne, svedomite a nestranne. Tak prisahám!“.
(2)
Zloženie služobnej prísahy potvrdí príslušník finančnej správy svojím podpisom.
zobraziť paragraf
§ 90
Osobný spis

(1)
Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru príslušníka finančnej správy sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis príslušníka finančnej správy v písomnej forme vedie služobný úrad 50 rokov od skončenia jeho služobného pomeru. Súčasťou osobného spisu je fotografia príslušníka finančnej správy.
(2)
Údaje vo veciach služobného pomeru môže služobný úrad spracúvať aj v elektronickej podobe. Súčasťou takto vedenej dokumentácie je fotografia príslušníka finančnej správy.
(3)
Príslušník finančnej správy má právo nazerať do osobného spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie písomností z osobného spisu.
(4)
Služobný úrad môže poskytovať informácie o príslušníkovi finančnej správy len s jeho písomným súhlasom, alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy.120)
zobraziť paragraf
§ 91
Služobný preukaz a služobný odznak

(1)
Príslušníkovi finančnej správy pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný preukaz a vydá služobný odznak.
(2)
Vzor služobného preukazu a služobného odznaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
zobraziť paragraf
§ 92
Príbuzenské a iné obdobné vzťahy príslušníkov finančnej správy

(1)
Príslušníci finančnej správy, ktorí sú blízkymi osobami, sa nesmú zaradiť do štátnej služby tak, aby jeden bol bezprostredne podriadený druhému alebo aby podliehal jeho pokladničnej alebo účtovnej kontrole.
(2)
Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1. Počas trvania služobného pomeru je príslušník finančnej správy povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako nastali.
zobraziť paragraf
§ 93
Služobná rovnošata

(1)
Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť k finančnej správe a rozlišujúce medzi ozbrojeným príslušníkom finančnej správy a neozbrojeným príslušníkom finančnej správy.
(2)
Príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(3)
Bývalý ozbrojený príslušník finančnej správy môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru iba v deň štátneho sviatku, pamätný deň, pri pietnych aktoch a podobných príležitostiach. V iných prípadoch môže bývalému ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie služobnej rovnošaty prezident.
(4)
Funkcie so zbraňou, v ktorých sa štátna služba vykonáva v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, a funkcie bez zbrane, v ktorých sa štátna služba vykonáva v občianskom odeve, ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(5)
Ak je ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorú prezident určil ako funkciu, v ktorej sa štátna služba vykonáva v občianskom odeve, vykonáva ju tento príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom.
(6)
Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(7)
Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví, ktorý príslušník finančnej správy môže na služobnej rovnošate nosiť označenie „COLNÍK CUSTOMS“.
zobraziť paragraf
§ 94
Hodnosti

(1)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnosť.
(2)
Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak § 97 ods. 5 neustanovuje inak, doba výsluhy rokov v hodnosti je v
a) práporčíckej hodnosti 1. strážmajster dva roky, 2. nadstrážmajster tri roky, 3. podpráporčík štyri roky, 4. práporčík päť rokov, 5. nadpráporčík b) dôstojníckej hodnosti 1. podporučík jeden rok, 2. poručík dva roky, 3. nadporučík tri roky, 4. kapitán štyri roky, 5. major päť rokov, 6. podplukovník šesť rokov, 7. plukovník c) generálskej hodnosti generál.
(3)
Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.
(4)
Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru okrem doby
a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený,
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre úraz alebo chorobu, počas ktorej má ozbrojený príslušník finančnej správy nárok na polovicu sumy nemocenského,121)
e)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 116 ods. 2 až 4,
f)
na ktorú bolo ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka,
g)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni podľa § 137 ods. 1 alebo ods. 2,
h)
rodičovskej dovolenky podľa § 226 ods. 2,
i)
počas ktorej bol príslušník finančnej správy neozbrojeným príslušníkom finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 95
Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, e) plukovníka 21 rokov.
(1)
Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“), je pri prijatí do služobného pomeru alebo pri prvom ustanovení do funkcie so zbraňou vymenovaný do hodnosti strážmajstra.
(2)
Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru alebo pri prvom ustanovení do funkcie so zbraňou vymenovaný do hodnosti podporučíka.
(3)
Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru vymenovaný do hodnosti poručíka. Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonával pred prijatím do služobného pomeru činnosť v odbore, ktorý zodpovedá funkcii, do ktorej má byť ustanovený, môže byť vymenovaný do hodnosti nadporučíka alebo do hodnosti vyššej, najvyššie však do hodnosti, ktorá je plánovaná pre funkciu, do ktorej je ustanovený (ďalej len „plánovaná hodnosť“). Neozbrojený príslušník finančnej správy s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je pri prvom ustanovení do funkcie so zbraňou podľa doby doterajšieho trvania služobného pomeru vymenovaný do hodnosti nadporučíka alebo do hodnosti vyššej, najvyššie však do plánovanej hodnosti.
(4)
Doba výkonu odborných činností alebo doba trvania doterajšieho pomeru podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti
zobraziť paragraf
§ 96

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona ako ozbrojený príslušník finančnej správy, je pri opätovnom prijatí do služobného pomeru vymenovaný do poslednej dosiahnutej hodnosti. Ak to je pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy výhodnejšie, možno ho vymenovať do hodnosti podľa § 95. Ak mu však v predchádzajúcom služobnom pomere uplynula doba výsluhy rokov v hodnosti, možno ho vymenovať do najbližšej vyššej hodnosti, ak to nie je vyššia hodnosť ako plánovaná hodnosť pre funkciu, do ktorej je pri prijatí ustanovený, a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti.
(2)
Odsek 1 sa použije primerane aj na ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý sa po ustanovení do funkcie bez zbrane podľa § 107 ods. 5 alebo § 108 opätovne ustanoví do funkcie so zbraňou podľa § 107 ods. 8 alebo § 113 ods. 6.
zobraziť paragraf
§ 97

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:
a)
je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než ktorú skutočne má,
b)
od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti,
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad príslušného profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti.
(2)
Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné vzdelanie, má nárok na povýšenie podľa odseku 1 najvyššie do hodnosti nadporučíka, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má nárok na povýšenie podľa odseku 1 najvyššie do hodnosti majora.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti podporučík, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, a spĺňa kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do tejto hodnosti.
(4)
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ak získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru, aj keď nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, má nárok na povýšenie do hodnosti
a)
podporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5)
Ak bol ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná nižšia hodnosť ako tá, ktorú dosiahol, je mu dosiahnutá hodnosť ponechaná. Ak bol povýšený do hodnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3 a je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná hodnosť podľa § 94 ods. 2 písm. a), má nárok na povýšenie až do hodnosti nadporučíka; doba výsluhy rokov v hodnosti sa ustanovuje ako pre hodnosť podpráporčík a práporčík, ak bol povýšený podľa odseku 2.
(6)
Ustanovenia odseku 1 písm. c) a odseku 3 sa neuplatnia, ak je ozbrojený príslušník finančnej správy v dočasnej štátnej službe alebo je ustanovený do funkcie, na ktorú sa podmienka kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania nevzťahuje.
zobraziť paragraf
§ 98
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti

(1)
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti je
a)
pre práporčícke hodnosti základné profesijné vzdelanie,
b)
pre dôstojnícke hodnosti odborné profesijné vzdelanie.
(2)
Minister na návrh prezidenta určí najvyššiu dosiahnuteľnú hodnosť pre jednotlivé funkcie.
zobraziť paragraf
§ 99

(1)
Ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti okrem hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený.
(2)
Návrh na vymenovanie ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda.
zobraziť paragraf
§ 100
Prepožičanie hodnosti

(1)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe možno výnimočne prepožičať vyššiu hodnosť na čas, počas ktorého to nevyhnutne vyžaduje funkcia, do ktorej je ustanovený. Prepožičať možno najvyššiu plánovanú hodnosť pre funkciu, do ktorej bol ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený, okrem hodnosti generála.
(2)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ktorej bol naposledy vymenovaný alebo povýšený.
(3)
Hodnosť prepožičiava ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nadriadený.
zobraziť paragraf
§ 101
Služobné hodnotenie

(1)
Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov finančnej správy. So služobným hodnotením musí byť príslušník finančnej správy oboznámený. Služobné hodnotenie obsahuje hodnotiacu časť a závery.
(2)
V hodnotiacej časti sa posudzujú
a)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby,
b)
znalosti vnútorných predpisov, s ktorými bol príslušník finančnej správy preukázateľne oboznámený,
c)
výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností príslušníka finančnej správy pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,
f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ods. 3 a 4,
g)
spôsobilosť príslušníka finančnej správy na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby.
(3)
Príslušník finančnej správy je služobne hodnotený za čas, ktorý uplynul od schválenia predchádzajúceho služobného hodnotenia.
(4)
V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že príslušník finančnej správy je
a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený,
1.
s vplyvom na osobný príplatok alebo osobný plat,
2.
bez vplyvu na osobný príplatok alebo osobný plat,
d)
nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený, a spôsobilý vykonávať inú, menej náročnú funkciu, alebo
e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.
(5)
Služobné hodnotenie sa vykoná najmenej raz za rok.
(6)
Služobné hodnotenie sa vykoná vždy
a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na zistenie spôsobilosti príslušníka finančnej správy na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
ak príslušník finančnej správy zaradený v dočasnej štátnej službe pred jej skončením požiada o zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
po uplynutí skúšobnej doby,
d)
keď dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti príslušníka finančnej správy na výkon funkcie.
zobraziť paragraf
§ 102

(1)
Služobné hodnotenie spracúva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného príslušníka finančnej správy aspoň šesť mesiacov, a schvaľuje nadriadený, ktorý príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie. Služobné hodnotenie duchovného finančnej správy spracúva bezprostredne nadriadený v súčinnosti s priamym cirkevným nadriadeným duchovného finančnej správy.
(2)
Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného príslušníka finančnej správy aspoň za posledných šesť mesiacov, spracuje služobné hodnotenie komisia zriadená nadriadeným, ktorý hodnoteného príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie.
(3)
Postup a podrobnosti o vykonávaní služobného hodnotenia ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
zobraziť paragraf
§ 103

(1)
Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi príslušníka finančnej správy so schváleným služobným hodnotením a odovzdá mu písomné vyhotovenie schváleného služobného hodnotenia. Hodnotený príslušník finančnej správy má právo nahliadnuť aj do podkladov na spracovanie služobného hodnotenia.
(2)
Príslušník finančnej správy je oprávnený po oboznámení sa so služobným hodnotením robiť si z podkladov na spracovanie služobného hodnotenia výpisky alebo poznámky. Bezprostredne nadriadený poučí hodnoteného príslušníka finančnej správy o možnosti podať odvolanie proti schválenému služobnému hodnoteniu.
zobraziť paragraf
§ 104

(1)
Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného hodnotenia. Opatrenia v služobnom pomere príslušníka finančnej správy, ku ktorým má v tomto období dôjsť, sa vykonajú na základe platného služobného hodnotenia.
(2)
Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený vykonať priebežné hodnotenie príslušníka finančnej správy formou pohovoru; o priebežnom hodnotení príslušníka finančnej správy vyhotoví písomný záznam.
zobraziť paragraf
§ 105
Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie

(1)
Príslušník finančnej správy sa ustanoví do voľnej funkcie, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Príslušník finančnej správy sa ustanoví do funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na funkciu a ak § 77 ods. 3, § 79 ods. 3 a § 81 ods. 2 a 3 neustanovujú inak. Pri ustanovení príslušníka finančnej správy do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe a závery služobného hodnotenia. Do funkcie bez zbrane môže byť ustanovený len príslušník finančnej správy, ktorý spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 1. Do funkcie so zbraňou môže byť ustanovený len príslušník finančnej správy, ktorý spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 2; ak ide o funkciu podľa § 271 ods. 9, možno do tejto funkcie ustanoviť príslušníka finančnej správy so zdravotnou spôsobilosťou podľa § 271 ods. 2 písm. b).
(2)
Do riadiacej funkcie môže byť ustanovený príslušník finančnej správy, ktorý je zaradený v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe.
(3)
Príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie nadriadený. Duchovného finančnej správy ustanovuje do funkcie a z funkcie odvoláva nadriadený na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.105)
(4)
Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu.
(5)
Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie prezident.
(6)
Z riadiacej funkcie okrem funkcie viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident.
(7)
Po ustanovení príslušníka finančnej správy do funkcie mu bezprostredne nadriadený písomne určí opis jeho služobnej činnosti.
(8)
Príslušník finančnej správy môže byť ustanovený aj do funkcie, ktorá je obsadená, ak ide o funkciu, do ktorej je ustanovená príslušníčka finančnej správy, ktorá je na materskej dovolenke podľa § 226 ods. 1, alebo príslušník finančnej správy, ktorý je na rodičovskej dovolenke podľa § 226 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 106
Určenie za vyšetrovateľa

(1)
Ozbrojeného príslušníka finančnej správy určuje za vyšetrovateľa minister.
(2)
Za vyšetrovateľa možno určiť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku, alebo v študijnom programe z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment a ktorý ako vyšetrovateľ čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje u ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.
(3)
Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako je uvedené v odseku 2, a ktorý ako vyšetrovateľ čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.
(4)
Do funkcie vyšetrovateľa čakateľa môže byť ustanovený ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa uvedené v odseku 2. Pri nedostatku vyšetrovateľov možno do funkcie vyšetrovateľa čakateľa výnimočne ustanoviť aj ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako je uvedené v odseku 2.
(5)
Ozbrojený príslušník finančnej správy ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax v štátnej službe pod vedením školiteľa určeného nadriadeným. Účelom čakateľskej praxe je odborne pripraviť vyšetrovateľa čakateľa na výkon činnosti vyšetrovateľa. Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa je jeden rok. Do dĺžky čakateľskej praxe sa započítava aj doba, keď ozbrojený príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky a dôležité študijné prekážky, pri ktorých sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy poskytuje služobné voľno s nárokom na služobný plat, v rozsahu nepresahujúcom tri mesiace.
(6)
Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom nadriadený určí obsahovú náplň a časový rozvrh čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa. Počas čakateľskej praxe je vyšetrovateľ čakateľ povinný zúčastňovať sa na odbornom vzdelávaní, ktoré pre vyšetrovateľov čakateľov organizuje služobný úrad.
(7)
Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej vyšetrovateľskej skúšky nadriadený na základe podkladov určeného školiteľa, vlastných poznatkov o činnosti vyšetrovateľa čakateľa a na základe priebežných pohovorov s vyšetrovateľom čakateľom. Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu čakateľskej praxe z hľadiska osvojenia si všeobecne záväzných právnych predpisov uplatňovaných finančnou správou a potrebných praktických návykov, dodržiavania služobnej disciplíny pri plnení zverených úloh; priebežné hodnotenie obsahuje aj posúdenie dodržiavania časového rozvrhu čakateľskej praxe. K záverečnému hodnoteniu sa vyšetrovateľ čakateľ vyjadrí písomne.
(8)
Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.
(9)
Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení skúšobnej komisie, organizácii metodického riadenia a kontroly prípravy vyšetrovateľa čakateľa ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(10)
Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.
(11)
Nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, aby vo vyšetrovaní vykonával tieto činnosti:
a)
vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,
b)
vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,
c)
výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ak nejde o podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu alebo ak nejde o osobu mladšiu ako 15 rokov,
d)
vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia súvisiaceho s výkonom rozhodnutia o jej uložení,
e)
kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe podľa osobitného predpisu,122)
f)
ďalšie úkony pre vyšetrovateľa, ktoré zabezpečujú priebeh vyšetrovania, najmä predvolanie procesnej strany, vyrozumenie obhajcu o vykonaní procesného úkonu, vyžiadanie odpisu registra trestov a posudku, vyžiadanie správy o povesti a pomeroch mladistvého.
(12)
Nadriadený môže určiť, na ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v trestnom konaní vrátane činností vykonávaných na mieste činu sa zúčastňuje vyšetrovateľ čakateľ.
(13)
Prax vyššieho súdneho úradníka, čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii alebo Policajnom zbore, skončenú úspešne vykonanou odbornou justičnou skúškou,123) advokátskou skúškou124) alebo záverečnou vyšetrovateľskou skúškou podľa osobitného predpisu125) môže minister uznať za čakateľskú prax a záverečnú vyšetrovateľskú skúšku podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 107
Prevedenie a preloženie

(1)
Príslušník finančnej správy sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby a na tom istom orgáne finančnej správy (ďalej len „prevedenie“), a ak to nie je možné, preloží sa na funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný orgán finančnej správy (ďalej len „preloženie“), ak nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu, pretože
a)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
b)
funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou,
c)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie,
d)
nie je duševne spôsobilý na výkon doterajšej funkcie so zbraňou,
e)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie,
f)
podľa záveru služobného hodnotenia je nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a spôsobilý vykonávať inú, menej náročnú funkciu,
g)
v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti nemôže vykonávať doterajšiu funkciu,
h)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4,
i)
je blízkou osobou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy alebo podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej kontrole, alebo je blízkou osobou tomu, kto by mohol ovplyvniť jeho nezávislosť pri správe daní alebo výkone colného dohľadu,
j)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
k)
nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 81 ods. 2,
l)
sa má do tejto funkcie ustanoviť podľa § 226 ods. 6 prvej vety príslušník finančnej správy alebo príslušníčka finančnej správy, ktorým sa skončila rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 2,
m)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej správy, ktorí boli do tejto funkcie ustanovení skôr, sa skončila materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 1.
(2)
Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia príslušníka finančnej správy a
a)
nevytvorila sa nová funkcia,
b)
vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo
c)
vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností na inom orgáne finančnej správy alebo v inom mieste výkonu štátnej služby.
(3)
Určenie funkcie bez zbrane za funkciu so zbraňou sa považuje za zrušenie doterajšej funkcie a vytvorenie novej funkcie.
(4)
Príslušník finančnej správy môže byť prevedený alebo preložený aj na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom.
(5)
Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie so zbraňou, ktorý písomne požiada o vykonávanie štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy alebo s výkonom štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy písomne súhlasí, môže byť prevedený alebo preložený na funkciu bez zbrane. Ustanovením do funkcie bez zbrane podľa prvej vety sa takýto príslušník stáva neozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Prvá veta sa nepoužije, ak má takýto príslušník finančnej správy nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.111)
(6)
Príslušníka finančnej správy, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,126) možno aj bez jeho súhlasu preložiť do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu, na základe dohody medzi príslušnými nadriadenými a pri jeho opätovnom preložení ho možno preložiť na colný úrad, v ktorom príslušník finančnej správy pôvodne vykonával štátnu službu, alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom príslušník finančnej správy pôvodne vykonával štátnu službu. Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol preložený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu, patrí pri každej ceste z miesta bydliska do miesta výkonu štátnej služby z dôvodu výkonu štátnej služby náhrada cestovných výdavkov.127)
(7)
Podrobnosti o preložení podľa odseku 6 ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(8)
Neozbrojeného príslušníka finančnej správy možno previesť na funkciu so zbraňou alebo preložiť na funkciu so zbraňou len na jeho vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom a ak spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 2; ustanovenia § 86 ods. 2 až 5 sa použijú primerane. Ak má byť takýto príslušník finančnej správy ustanovený na funkciu podľa § 271 ods. 9, postačuje zdravotná klasifikácia podľa § 271 ods. 2 písm. b).
(9)
Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže príslušník finančnej správy svoju žiadosť vziať späť alebo písomný súhlas odvolať len vtedy, ak vo veci ešte nebolo rozhodnuté a ak s tým nadriadený súhlasí.
(10)
Prevedenie alebo preloženie sa vykoná odvolaním príslušníka finančnej správy z doterajšej funkcie a jeho ustanovením do funkcie podľa § 105.
(11)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prevedený alebo preložený podľa odseku 1 písm. a) až c), patrí služobný plat, ktorý mu patril pred týmto prevedením alebo preložením, ešte po dobu šiestich mesiacov od prevedenia alebo preloženia, ak je to preňho výhodnejšie; to neplatí, ak príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada za stratu na služobnom plate podľa osobitného predpisu.128)
zobraziť paragraf
§ 108

Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorý písomne požiada o vykonávanie štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy alebo s výkonom štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy písomne súhlasí, sa nanovo ustanoví do tejto funkcie bez zbrane; týmto ustanovením sa príslušník finančnej správy stáva neozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak má takýto príslušník finančnej správy nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.111)
zobraziť paragraf
§ 109
Prevelenie

(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy môže byť prevelený i bez jeho súhlasu na výkon štátnej služby na ochranu života alebo práv iných alebo pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby na dobu nevyhnutne potrebnú, najviac 60 kalendárnych dní za obdobie 12 mesiacov.
(2)
Ozbrojený príslušník môže byť prevelený i do iného miesta výkonu štátnej služby. V takom prípade mu patria náhrady ako pri služobnej ceste.
zobraziť paragraf
§ 110
Služobná cesta

(1)
Príslušník finančnej správy môže byť vyslaný na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto jeho výkonu štátnej služby, na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastávanej funkcie alebo na plnenie úloh spoločného pracovného tímu na nevyhnutne potrebný čas.
(2)
Nadriadený, ktorý vysiela príslušníka finančnej správy na služobnú cestu, určí miesto nástupu a miesto plnenia služobných úloh, dobu jej trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia služobnej cesty; nadriadený môže tiež určiť ďalšie podmienky služobnej cesty.
(3)
Príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok, ak je to potrebné na plnenie úloh štátnej služby; osobitné podmienky na výkon štátnej služby príslušníčok finančnej správy tým nie sú dotknuté.
(4)
Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta zo Slovenskej republiky do zahraničia, doba plnenia služobných úloh v zahraničí a cesta zo zahraničia späť do Slovenskej republiky. Zahraničnou služobnou cestou je aj služobná cesta začínajúca a končiaca sa v zahraničí.
(5)
Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona považuje čas skutočného odchodu a čas skutočného príchodu dopravného prostriedku, ktorý príslušníka finančnej správy prepraví do miesta konania služobnej cesty a späť.
(6)
Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,
a)
v ktorom príslušník finančnej správy plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy spoločného pracovného tímu,
b)
ktorý patrí do dĺžky základného času služby príslušníka finančnej správy v tomto dni, ak bez svojho zavinenia nevykonáva úlohy ustanovené v písmene a).
zobraziť paragraf
§ 111

Príslušníka finančnej správy možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe do iného miesta výkonu štátnej služby, na iný orgán finančnej správy alebo do zahraničia.
zobraziť paragraf
§ 112
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1)
Príslušníka finančnej správy v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne poveriť na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však na jeden rok,
a)
zastupovaním príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie nevyplýva z jeho funkcie, alebo
b)
výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
(2)
Príslušníka finančnej správy možno poveriť podľa odseku 1, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou je poverovaný.
(3)
Zastupovaním ozbrojeného príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii so zbraňou alebo výkonom takejto dočasne neobsadenej funkcie možno poveriť len ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 113
Zaradenie do zálohy

(1)
Príslušník finančnej správy, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu a ani inú funkciu z dôvodov uvedených v § 114 až 116, sa zaradí do zálohy.
(2)
Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na príslušníkov finančnej správy, ktorí z dôvodov uvedených v § 114 až 116 nemôžu dočasne vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu.
(3)
Na príslušníka finančnej správy, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(4)
Ustanovujú sa tieto zálohy:
a)
činná záloha,
b)
záloha pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy,
c)
neplatená záloha.
(5)
Príslušník finančnej správy sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak § 115 ods. 3 a 4 neustanovuje inak. Pri zaradení do zálohy sa príslušník finančnej správy odvolá z doterajšej funkcie dňom, ktorý predchádza dňu jeho zaradenia do zálohy.
(6)
Ak pominú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy zaradený do zálohy, ustanoví sa do funkcie v súlade s § 105 alebo § 226 ods. 6. Neozbrojeného príslušníka finančnej správy možno ustanoviť do funkcie so zbraňou len na jeho vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom a ak spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 2; ustanovenia § 86 ods. 2 až 5 sa použijú primerane. Ak má byť takýto príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie podľa § 271 ods. 9, postačuje zdravotná klasifikácia podľa § 271 ods. 2 písm. b).
(7)
Podrobnosti o zaraďovaní do záloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
zobraziť paragraf
§ 114

(1)
Do činnej zálohy sa zaradí príslušník finančnej správy, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí.
(2)
Pri zaradení do činnej zálohy sa príslušník finančnej správy ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu.
zobraziť paragraf
§ 115

(1)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe, ak
a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest príslušníkov finančnej správy schválených vládou nie je voľná iná funkcia,
b)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie a nie je v štátnej službe voľná iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
c)
jeho doterajšia funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
d)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
e)
ozbrojený príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
f)
je osobou blízkou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej kontrole, alebo je osobou blízkou tomu, kto by mohol ovplyvniť jeho nezávislosť pri správe daní alebo výkone colného dohľadu, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
g)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4 a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
h)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu,
i)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej správy, ktorí boli do tejto funkcie ustanovení skôr, sa skončila materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 1, a nemožno ho ustanoviť do inej funkcie.
(2)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku 1 sa príslušník finančnej správy zaradí len vtedy, ak ho nemožno previesť alebo preložiť na funkciu podľa § 105 ods. 8.
(3)
Zaradenie neozbrojeného príslušníka finančnej správy do zálohy podľa odseku 1 písm. a) môže trvať najdlhšie šesť mesiacov. Zaradenie príslušníka finančnej správy do zálohy podľa odseku 1 písm. d) alebo e) môže trvať najdlhšie dva roky. Ak má byť príslušník finančnej správy prepustený podľa § 258 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. d), zaradenie do zálohy podľa prvej vety alebo druhej vety trvá až do skončenia služobného pomeru z tohto dôvodu podľa § 260 ods. 2.
(4)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj tehotná príslušníčka finančnej správy a príslušníčka finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode za podmienok podľa § 223 ods. 2.
(5)
Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy má príslušník finančnej správy nárok na služobný plat vo výške 80 % naposledy priznaného služobného platu, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(6)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný ako národný expert Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie. Doba vyslania je najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky. O vyslaní príslušníka finančnej správy, skončení, skrátení alebo predĺžení jeho vyslania rozhoduje minister na návrh prezidenta.
(7)
Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku 6 má príslušník finančnej správy nárok na služobný plat podľa § 159 ods. 1 písm. a) až c), ktorý by mal priznaný, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, a osobitný príplatok podľa § 164 ods. 2; tiež mu patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu129) okrem náhrad výdavkov, ktoré mu preukázateľne poskytla inštitúcia Európskej únie, do ktorej bol vyslaný.
(8)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy nemožno zaradiť príslušníka finančnej správy, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo starobný dôchodok.
(9)
Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je príslušník finančnej správy zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy, je povinný sústavne sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie príslušníka finančnej správy do tejto zálohy, a zabezpečiť jeho ustanovenie do funkcie podľa § 113 ods. 6.
zobraziť paragraf
§ 116

(1)
Do neplatenej zálohy sa zaraďujú príslušníci finančnej správy, ktorým
a)
bolo udelené služobné voľno bez nároku na služobný plat na dobu dlhšiu ako dva mesiace,
b)
bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 2,
c)
bol prerušený výkon funkcie podľa odsekov 2 a 3 alebo odseku 4.
(2)
Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje na čas výkonu funkcie
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády,
d)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy,130)
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
guvernéra Národnej banky Slovenska, viceguvernéra Národnej banky Slovenska alebo iného člena bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
štátneho tajomníka ministerstva,
j)
generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ministerstvo,
k)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
l)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
m)
volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy,
n)
verejného ochrancu práv,
o)
dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch,
p)
vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(3)
Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje aj na čas, keď príslušník finančnej správy nasleduje manžela (manželku) vyslaného na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.
(4)
Výkon funkcie príslušníka finančnej správy možno prerušiť počas jeho účasti na projekte rozvojovej spolupráce vrátane účasti na projekte rozvojovej spolupráce Európskej únie partnerským krajinám realizovanom služobným úradom v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou a ktorý v tejto súvislosti dlhodobo vykonáva činnosti v partnerskej krajine, ktorej je poskytovaná podpora trvalo udržateľného rozvoja. Výkon funkcie príslušníka finančnej správy možno prerušiť aj na čas jeho vyslania na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo na čas pôsobenia príslušníka finančnej správy v medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách Európskej únie; to neplatí, ak bol do nich vyslaný podľa § 12 ods. 4. O tomto prerušení výkonu funkcie príslušníka finančnej správy rozhoduje minister na návrh prezidenta.
(5)
Na príslušníka finančnej správy zaradeného do neplatenej zálohy sa primerane vzťahuje ustanovenie § 117 ods. 8.
zobraziť paragraf
§ 117
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

(1)
Ak sa príslušník finančnej správy stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo je obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu a jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh vyšetrovania jeho činu, môže byť rozhodnutím nadriadeného dočasne pozbavený výkonu štátnej služby.
(2)
Príslušníka finančnej správy možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhšie však na dva roky; túto dobu môže výnimočne predĺžiť minister, ak je príslušník finančnej správy trestne stíhaný za úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby príslušníka finančnej správy.
(3)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby duchovného finančnej správy alebo jeho predĺženie sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.
(4)
Príslušník finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, má odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby nárok na služobný plat vo výške minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.131) Tento služobný plat sa zvyšuje o 10 % priznaného služobného platu na každú osobu, voči ktorej je povinný plniť vyživovaciu povinnosť, najviac však do výšky 70 % priznaného služobného platu.
(5)
Služobný plat podľa odseku 4 nesmie byť nižší ako suma životného minima podľa osobitného predpisu.132)
(6)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa príslušníkovi finančnej správy rozdiel, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat skrátený; to neplatí, ak
a)
bolo konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený,
b)
trestné stíhanie konania, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nebolo právoplatne skončené,
c)
bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru alebo
d)
bol uvoľnený zo služobného pomeru a dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nezanikli.
(7)
Ak ide o prípad podľa odseku 6 písm. b), príslušníkovi finančnej správy sa rozdiel, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby skrátený, vyplatí aj po skončení služobného pomeru, ak sa trestné stíhanie konania, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, skončí inak ako jeho právoplatným odsúdením, právoplatným podmienečným odsúdením, právoplatným rozsudkom o dohode o vine a treste alebo právoplatným zmierom.
(8)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa príslušníkovi finančnej správy dočasne odoberie služobný preukaz a služobný odznak a zakazuje sa mu nosiť služobná rovnošata; ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy sa odoberie aj strelná zbraň pridelená služobným úradom. Počas tejto doby sa na príslušníka finančnej správy nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu a na ozbrojeného príslušníka sa nevzťahuje povinnosť vykonávať služobné zákroky v štátnej službe alebo mimo nej. Ostatné povinnosti je príslušník finančnej správy povinný dodržiavať aj počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(9)
Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nadriadený dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí.
(10)
Nadriadený nariadi príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval v mieste trvalého pobytu alebo na inom vopred dohodnutom mieste v čase zodpovedajúcom dĺžke základného času služby v týždni podľa § 137 ods. 1. Príslušník finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa môže dočasne vzdialiť z určeného miesta z dôvodov uvedených v § 154 až 157; o tom je povinný vopred informovať nadriadeného.
(11)
Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení príslušníka finančnej správy, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie trvá, ak trvajú podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.
zobraziť paragraf
§ 118
Služobná disciplína

(1)
Služobná disciplína príslušníkov finančnej správy spočíva v dôslednom a svedomitom plnení služobných povinností a dodržiavaní Etického kódexu príslušníka finančnej správy.
(2)
Služobnými povinnosťami príslušníkov finančnej správy sú ich povinnosti pri výkone štátnej služby ustanovené Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosti uložené príslušníkovi finančnej správy vnútornými predpismi, s ktorými bol príslušník finančnej správy preukázateľne oboznámený, povinnosti uložené príslušníkovi finančnej správy pokynmi nadriadeného a povinnosti, ktoré pre príslušníka finančnej správy vyplývajú zo služobnej prísahy.
(3)
Etický kódex príslušníka finančnej správy ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
zobraziť paragraf
§ 119
Základné práva a povinnosti príslušníka finančnej správy

(1)
Príslušník finančnej správy má právo
a)
na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
na platové náležitosti podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
(2)
Príslušník finančnej správy je povinný
a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,
c)
bezodkladne oznámiť bezprostredne nadriadenému okolnosti, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej služby, okolnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone štátnej služby a hroziacu škodu,
d)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak konať, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu nebezpečenstvu ohrozenia života alebo zdravia,
e)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť finančnej správy alebo ohroziť dôveru k finančnej správe,
f)
vykonávať štátnu službu nestranne,
g)
poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru,
h)
plne využívať čas služby a dodržiavať stanovený základný čas služby v týždni, prípadne kratší čas služby v týždni; to neplatí, ak mu bolo udelené služobné voľno alebo dovolenka,
i)
byť pri výkone štátnej služby ustrojený, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
j)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 92, ktoré vznikli počas trvania služobného pomeru,
k)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej strelnej zbrane pridelenej služobným úradom, služobného preukazu alebo služobného odznaku,
l)
podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanovia osobitné predpisy117) alebo ak tak určí minister alebo prezident,
m)
podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných látok alebo psychotropných látok v organizme,
n)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť s týmto rozhodnutím bezprostredne nadriadeného,
o)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti a rozsudky, ktorými súd príslušníkovi finančnej správy uložil trest straty hodnosti alebo zákaz výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy,
p)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré mu boli zverené,
q)
účelne využívať služby, ktoré mu boli sprístupnené,
r)
preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej služby, a bezodkladne mu oznámiť všetky zmeny súvisiace s týmto štúdiom,
s)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz,
t)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať si kvalifikáciu,
u)
podrobiť sa lekárskej prehliadke alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej alebo duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, ak tak ustanovuje tento zákon alebo určí nadriadený,
v)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech iného,
w)
oznámiť sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená,
x)
oznámiť bezodkladne akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov,
y)
oznámiť bezodkladne všetky zmeny, ktoré sa týkajú služobného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, ako aj zmenu účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak sa mu poukazuje služobný plat na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
z)
oznámiť priznanie dôchodku podľa osobitného predpisu,111)
aa)
oznámiť dôvody na pozbavenie príslušníka finančnej správy výkonu štátnej služby podľa § 117 a výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol pozbavený výkonu štátnej služby,
ab)
oznámiť stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku v správe služobného úradu.
(3)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je okrem povinností podľa odseku 2 povinný podrobiť sa aj lekárskej prehliadke, previerke fyzickej zdatnosti, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej, telesnej alebo duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou, ak tak ustanovuje tento zákon alebo ak tak určí nadriadený.
(4)
Príslušník finančnej správy je povinný plniť úlohy uložené pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy dáva nadriadený pokyny príkazom. Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy dáva nadriadený pokyny rozkazom.
(5)
Ak sa neozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že príkaz jeho nadriadeného je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom, je povinný na to nadriadeného upozorniť.
(6)
Ak sa ozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že rozkaz jeho nadriadeného je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom, je povinný na to nadriadeného upozorniť; ak trvá nadriadený na splnení rozkazu a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný takýto rozkaz splniť.
(7)
Príslušník finančnej správy je povinný odoprieť splnenie príkazu alebo rozkazu, ak by jeho splnením spáchal trestný čin; túto skutočnosť oznámi bezodkladne vyššiemu nadriadenému.
(8)
Príslušník finančnej správy nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia. Príslušník finančnej správy nesmie ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o príslušníka finančnej správy uvedeného v § 116 ods. 2.
(9)
Príslušník finančnej správy nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, sprostredkúvať obchodný styk so štátom, s obcou alebo s vyšším územným celkom, požadovať alebo prijímať dary alebo výhody, alebo navádzať iného, aby poskytol dar alebo určitú výhodu, zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.134)
(10)
Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 9 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na výkon osobnej asistencie podľa osobitného predpisu135) na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť, činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, zdravotníckych pracovníkov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na činnosť v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo funkcie člena referendovej komisie, alebo člena komisie na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na činnosť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na činnosť poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na činnosť hlavného kontrolóra obce, na činnosť hlavného kontrolóra samosprávneho kraja, na činnosť člena v rozkladovej komisii, na činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu, dozoru, kontroly alebo vládneho auditu podľa osobitných predpisov,136) na činnosť odborného poradcu pri výkone nútenej správy podľa osobitných predpisov,137) na vykonávanie funkcie člena orgánu Fondu ochrany vkladov138) alebo Garančného fondu investícií139) a na činnosť člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu. Príslušník finančnej správy nesmie vykonávať znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť, ak je náplňou jeho činnosti v rámci ním vykonávanej funkcie pri výkone štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 120
Psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej správy

(1)
Nadriadený môže počas trvania služobného pomeru nariadiť psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej správy na overenie duševnej spôsobilosti na výkon
a)
štátnej služby,
b)
funkcie so zbraňou, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
(2)
Psychologické vyšetrenie podľa odseku 1 vykoná psychológ určený služobným úradom.
(3)
Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) vyplýva, že príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby, môže príslušník finančnej správy do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia záverov psychologického vyšetrenia požiadať o opakované psychologické vyšetrenie; opakovaným psychologickým vyšetrením nesmie služobný úrad poveriť psychológa, ktorý vykonal psychologické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. a).
(4)
Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) vyplýva, že ozbrojený príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou, môže ozbrojený príslušník finančnej správy do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia záverov psychologického vyšetrenia požiadať o opakované psychologické vyšetrenie; opakovaným psychologickým vyšetrením nesmie služobný úrad poveriť psychológa, ktorý vykonal psychologické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. b).
(5)
Súčasťou psychologického vyšetrenia na overenie duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou a opakovaného psychologického vyšetrenia na overenie duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou je overenie duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.
(6)
Na účely konania vo veciach služobného pomeru sa pri posudzovaní duševnej spôsobilosti príslušníka finančnej správy prihliada
a)
na závery psychologického vyšetrenia podľa odseku 1, ak príslušník finančnej správy v lehote podľa odseku 3 alebo odseku 4 nepožiadal o opakované psychologické vyšetrenie, alebo
b)
na závery opakovaného psychologického vyšetrenia.
zobraziť paragraf
§ 121
Previerka spoľahlivosti

(1)
Previerkou spoľahlivosti sa zisťuje spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ods. 4 písm. d).
(2)
Podkladom na vykonanie previerky spoľahlivosti sú najmä informácie získané z operatívno-pátracej činnosti a inej činnosti vykonávanej poverenými príslušníkmi finančnej správy a informácie získané z iných zdrojov.
(3)
Previerka spoľahlivosti pozostáva z vyplnenia dotazníka preverovaným príslušníkom finančnej správy a pohovoru s týmto príslušníkom finančnej správy.
(4)
Previerka spoľahlivosti sa vykoná, ak tak určí prezident alebo minister. Previerku spoľahlivosti vykonáva príslušník finančnej správy poverený prezidentom alebo ministrom.
(5)
Podrobnosti o obsahu dotazníka, spôsobe jeho vyplnenia a vyhodnotenia a o priebehu a spôsobe vyhodnotenia pohovoru ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(6)
Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy sa vykoná, ak na základe vyhodnoteného dotazníka pretrvávajú pochybnosti o jeho spoľahlivosti. V priebehu pohovoru má preverovaný príslušník finančnej správy právo vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam. Z pohovoru sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše preverovaný príslušník finančnej správy a poverený príslušník finančnej správy podľa odseku 4. Odopretie podpisu, dôvody tohto odopretia a námietky preverovaného príslušníka finančnej správy proti obsahu zápisnice sa uvedú v zápisnici.
(7)
Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy vykoná poverený príslušník finančnej správy tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií.
(8)
Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa ako súčasť pohovoru uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia preverovaného príslušníka finančnej správy v priebehu pohovoru v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prekážkou na splnenie podmienky spoľahlivosti podľa § 84 ods. 4 písm. d).
(9)
Súčasťou pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti uskutočnené na žiadosť preverovaného príslušníka finančnej správy.
(10)
Závery z previerky spoľahlivosti vydáva rozhodnutím nadriadený. Závery z previerky spoľahlivosti sa založia do osobného spisu preverovaného príslušníka finančnej správy.
(11)
O odvolaní proti záverom z previerky spoľahlivosti rozhoduje prezident. Ak je preverovaným príslušníkom finančnej správy prezident, o odvolaní proti záverom z previerky spoľahlivosti rozhoduje minister na základe ním ustanovenej osobitnej komisie.
zobraziť paragraf
§ 122
Previerka dodržiavania služobnej disciplíny

(1)
Poverený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely predchádzania, zamedzovania a odhaľovania protiprávneho konania vykonať u príslušníka finančnej správy previerku dodržiavania služobnej disciplíny.
(2)
Previerka podľa odseku 1 spočíva v navodení situácie, ktorú je preverovaný príslušník finančnej správy povinný riešiť, pričom nesmie prísť k jeho navádzaniu na protiprávnu činnosť.
(3)
Vykonávaním previerky podľa odseku 1 nesmie dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu alebo poškodeniu majetku, ohrozeniu alebo k ujme na živote alebo zdraví osôb, alebo k obmedzeniu osobnej slobody a musí byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť.
(4)
Na základe písomnej žiadosti povereného príslušníka finančnej správy môže situáciu podľa odseku 2 navodiť aj osoba iná ako príslušník finančnej správy, ak s tým písomne súhlasila. Pri navodení situácie podľa odseku 2 je táto osoba povinná sa riadiť pokynmi povereného príslušníka finančnej správy, ktorý za jej činnosť zodpovedá.
(5)
Poverený príslušník finančnej správy alebo iná osoba uvedená v odseku 4 nesmie pri previerke podľa odseku 1 používať nepravdivé údaje.
(6)
Priebeh previerky podľa odseku 1 sa dokumentuje obrazovým, zvukovým alebo zvukovoobrazovým záznamom. O tejto previerke poverený príslušník finančnej správy vyhotoví úradný záznam.
(7)
Ak je pri vykonaní previerky podľa odseku 1 odhalené a zadokumentované protiprávne konanie príslušníka finančnej správy, poverený príslušník finančnej správy úradný záznam o tejto previerke spolu s vyhotoveným obrazovým, zvukovým alebo obrazovo-zvukovým záznamom z jej priebehu predloží nadriadenému preverovaného príslušníka finančnej správy na ďalšie konanie. Ak pri vykonaní previerky podľa odseku 1 nebolo odhalené protiprávne konanie príslušníka finančnej správy, určený príslušník finančnej správy úradný záznam o vykonaní tejto previerky založí do osobného spisu preverovaného príslušníka finančnej správy a vyhotovené obrazové, zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy bezodkladne zničí predpísaným spôsobom. Poverený príslušník finančnej správy upovedomí o priebehu a výsledku previerky preverovaného príslušníka finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 123
Majetkové priznanie

(1)
Príslušník finančnej správy je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií
a)
do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)
Majetkové priznanie obsahuje údaje o
a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)
Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Za nehnuteľný majetok podľa odseku 2 písm. a) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou; za majetok na účely tohto zákona sa považujú aj peňažné prostriedky v mene euro a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delí rovnakým dielom.
(4)
V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) sa uvádza stav majetku k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. c) sa uvádza stav majetku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie.
(5)
Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva príslušník finančnej správy nadriadenému, ktorý ho ustanovuje do funkcie. Tento nadriadený zabezpečí vyhodnotenie majetkového priznania a jeho uchovávanie a zabezpečí jeho ochranu pred zneužitím.5)
(6)
Ak príslušník finančnej správy nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie podľa odseku 8, nadriadený podľa odseku 5 mu vydá písomný pokyn, aby dodatočne splnil túto povinnosť, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od oboznámenia sa s pokynom.
(7)
Ak má nadriadený podľa odseku 5 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom priznaní alebo o preukázaní spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní, vydá príslušníkovi finančnej správy písomný pokyn, aby doplnil údaje uvedené v majetkovom priznaní alebo preukázal spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov preukazuje príslušník finančnej správy čestným vyhlásením o zdroji jeho príjmov. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov príslušník finančnej správy doloží, ak ho o to nadriadený podľa odseku 5 požiada, výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dokladom banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, dokladom poisťovne o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu alebo iným dokladom, ktorý preukazuje spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov. Príslušník finančnej správy je povinný doplniť údaje v majetkovom priznaní alebo preukázať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní najneskôr do 30 kalendárnych dní od oboznámenia sa s písomným pokynom.
(8)
Ak sa majetkové pomery príslušníka finančnej správy od podania posledného majetkového priznania nezmenili, príslušník finančnej správy môže nahradiť majetkové priznanie čestným vyhlásením.
(9)
Za porušenie služobnej disciplíny sa považuje, ak príslušník finančnej správy
a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa odseku 7 alebo odseku 8, alebo
c)
nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní hodnoverným spôsobom.
(10)
Podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia majetkového priznania, mieste uloženia a ďalšie skutočnosti ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
zobraziť paragraf
§ 124
Základné povinnosti nadriadeného


Nadriadený je povinný
a)
organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených príslušníkov finančnej správy,
b)
zabezpečovať, aby príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby vyškolení,
c)
zabezpečovať, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení,
d)
odmeňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania služobnej disciplíny,
e)
vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a viesť podriadených príslušníkov finančnej správy k služobnej disciplíne,
f)
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
g)
zabezpečovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov spojených s výkonom štátnej služby príslušníka finančnej správy a výkon štátnej služby v súlade s nimi,
h)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 125
Disciplinárna právomoc

(1)
Nadriadení môžu v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným príslušníkom finančnej správy disciplinárne odmeny a ukladať disciplinárne opatrenia.
(2)
Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči duchovnému finančnej správy uplatniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným cirkevným orgánom.
zobraziť paragraf
§ 126
Disciplinárna odmena

(1)
Disciplinárnou odmenou je
a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti,
d)
vyznamenanie.
(2)
Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje, pričom možno udeliť len jeden druh disciplinárnej odmeny. Príslušníkovi finančnej správy môže v čase od uloženia disciplinárneho opatrenia do jeho zahladenia udeliť disciplinárnu odmenu len minister.
(3)
Peňažný dar možno príslušníkovi finančnej správy udeliť najviac do výšky dvojnásobku služobného platu. Príslušníkovi finančnej správy možno dať vecný dar, ktorého obstarávacia cena neprevyšuje výšku funkčného platu príslušníka finančnej správy v 7. platovej triede.
(4)
Mimoriadne povýšiť možno len ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Na mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti sa vzťahuje ustanovenie § 99.
(5)
Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života alebo materiálnych hodnôt veľkého rozsahu, mimoriadny prejav odvahy a úsilia vo výkone štátnej služby alebo vzorná reprezentácia finančnej správy a Slovenskej republiky.
(6)
Ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej hodnosti in memoriam.
(7)
Vyznamenania zriaďuje minister. Udeľovanie vyznamenaní ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
zobraziť paragraf
§ 127
Disciplinárne previnenie

(1)
Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie služobných povinností príslušníka finančnej správy, ak nie je trestným činom alebo konaním, ktoré má znaky priestupku140) (ďalej len „priestupok“).
(2)
Podľa tohto zákona sa prejedná aj priestupok spáchaný príslušníkom finančnej správy, ak osobitný zákon141) neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 128
Disciplinárne opatrenie


Disciplinárnym opatrením je
a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,
c)
zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,
d)
zákaz činnosti,
e)
prepadnutie veci.
zobraziť paragraf
§ 129
Výčitka


Ak postačí na nápravu príslušníka finančnej správy a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné disciplinárne previnenie alebo priestupok výčitka, disciplinárne opatrenie sa neuloží.
zobraziť paragraf
§ 130

(1)
Za disciplinárne previnenie možno príslušníkovi finančnej správy uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v § 128 písm. a) až c). Disciplinárne opatrenie podľa § 128 písm. c) možno uložiť len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy.
(2)
Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy v hodnosti strážmajstra, podporučíka alebo generála.
(3)
Za priestupok možno príslušníkovi finančnej správy uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 128 písm. a), b), d) alebo e). Tieto disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu. Disciplinárne opatrenia uvedené v § 128 písm. a) a b) nemožno uložiť súčasne.
(4)
Disciplinárne opatrenia zákazu činnosti a prepadnutia veci možno uložiť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.142)
(5)
Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy.
(6)
Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj vtedy, ak príslušník finančnej správy, ktorému bolo toto disciplinárne opatrenie uložené, skončil služobný pomer. O upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti rozhoduje nadriadený, ktorý disciplinárne opatrenie uložil.
zobraziť paragraf
§ 131

(1)
Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Príslušníkovi finančnej správy musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa.
(2)
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, okolnosti, za ktorých bolo spáchané, jeho následky, mieru zavinenia a doterajší postoj príslušníka finančnej správy k plneniu služobných povinností.
(3)
O viacerých disciplinárnych previneniach a priestupkoch, o ktorých sa nadriadený dozvie pred vydaním rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, rozhoduje nadriadený súčasne; pri uložení úhrnného disciplinárneho opatrenia za takéto disciplinárne previnenia a priestupky postupuje nadriadený podľa § 130 ods. 1, pričom okrem okolností podľa odseku 2 prihliada aj na počet týchto disciplinárnych previnení a priestupkov; tým nie je dotknutá možnosť uložiť za prejednávaný priestupok disciplinárne opatrenia podľa § 128 písm. d) a e), ak sú splnené podmienky podľa § 130 ods. 4.
(4)
Uložením disciplinárneho opatrenia nie je príslušník finančnej správy zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením alebo priestupkom.
zobraziť paragraf
§ 132

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie v lehote jedného roka odo dňa, keď sa nadriadený dozvedel o spáchaní disciplinárneho previnenia, najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.
zobraziť paragraf
§ 133

(1)
Priestupok možno prerokovať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku.
(2)
Za priestupok ublíženia na cti alebo priestupok na úseku práva na prístup k informáciám môže byť uložené disciplinárne opatrenie len vtedy, ak návrh podala postihnutá osoba alebo jej zákonný zástupca alebo opatrovník; ak ide o priestupok ublíženia na cti, môže byť disciplinárne opatrenie uložené len po neúspešnom pokuse o zmierenie urazeného na cti a príslušníka finančnej správy.
(3)
Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí nadriadený, ktorý vo veci koná, na to, aby bola škoda dobrovoľne uhradená. Ak škoda nebude dobrovoľne uhradená, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo na iný príslušný orgán.
(4)
O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.
(5)
Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; o tomto oprávnení musia byť poškodený a navrhovateľ poučení.
zobraziť paragraf
§ 134

(1)
Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník finančnej správy za ten istý skutok už právoplatne odsúdený; ak bolo disciplinárne opatrenie uložené skôr, zruší sa s účinnosťou odo dňa uloženia.
(2)
Disciplinárne opatrenie za priestupok nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
(3)
Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenia alebo od výkonu zvyšku týchto disciplinárnych opatrení, alebo sa hromadne zahladili disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenia.
(4)
Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie nevylučuje skončenie služobného pomeru príslušníka finančnej správy za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia vyšli najavo skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 135
Zahladenie disciplinárneho opatrenia

(1)
Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie zahladí a príslušník finančnej správy sa posudzuje, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené. Ak disciplinárne opatrenie zákazu činnosti bolo uložené na dobu dlhšiu ako jeden rok, zahladzuje sa jeho vykonaním.
(2)
Nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení vykonaného disciplinárneho opatrenia, ak príslušník finančnej správy výkonom služby, vzorným dodržiavaním služobnej disciplíny a svojím správaním preukázal, že si to zasluhuje a bol v nasledujúcom služobnom hodnotení hodnotený ako spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený.
zobraziť paragraf
§ 136
Evidencia disciplinárnych opatrení


Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia a zrušenie disciplinárneho opatrenia sa zapisuje bezodkladne do prehľadu o disciplinárnych odmenách a disciplinárnych opatreniach, ktorý vedie služobný úrad.
zobraziť paragraf
§ 137
Dĺžka základného času služby v týždni

(1)
Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2)
Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, je 38 hodín.
(3)
Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky.
(4)
Deň, keď príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby, a z toho dôvodu je pre neho tento deň dňom služobného pokoja, sa považuje za deň výkonu štátnej služby.
(5)
Nadriadený môže určiť príslušníkovi finančnej správy kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ak o to príslušník finančnej správy požiada zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov a ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby; ak bol príslušníkovi finančnej správy určený kratší čas služby, patrí mu služobný príjem zodpovedajúci tomuto kratšiemu času služby.
zobraziť paragraf
§ 138
Rozvrhnutie základného času služby v týždni

(1)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadali spravidla na sobotu a nedeľu. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže byť základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne.
(2)
O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu pravidelne v určených dňoch v týždni tak, že jeho základný čas služby v tomto týždni je splnený a nepretržitý odpočinok v týždni pripadne na sobotu a nedeľu.
(3)
O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týždne tak, že v niektorých týždňoch je kratší, v iných dlhší než určený základný čas služby v týždni príslušného obdobia, spravidla štvortýždenného, a jeho priemerná dĺžka sa rovná dĺžke základného času služby v týždni.
(4)
O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje prezident; prezident určí začiatok a koniec času služby v jednotlivých dňoch. O nerovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni, a ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, aj o začiatku a konci času jednotlivej služby pri rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje nadriadený. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny môže byť najviac 12 hodín.
(5)
Výnimku nad rámec času ustanoveného podľa odseku 4 pri špecifických činnostiach ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(6)
Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni.
(7)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. S rozvrhnutím základného času služby v týždni a jeho zmenami musí byť príslušník finančnej správy oboznámený najneskôr tri kalendárne dni pred nástupom do služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže nadriadený výnimočne určiť nástup do takej služby aj v čase kratšom ako tri kalendárne dni pred nástupom zmeny.
(8)
Nadriadený môže príslušníkom finančnej správy, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, určiť pružný čas služby.
(9)
Pružný čas služby môže byť určený všetkým príslušníkom finančnej správy na pracovisku alebo jednotlivým príslušníkom finančnej správy.
(10)
Pružný čas služby možno upraviť ako
a)
pružný denný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok času služby v jednotlivých dňoch a je povinný vykonávať celú službu pripadajúcu na tento deň,
b)
pružný týždenný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby v jednotlivých dňoch; v príslušnom týždni je povinný vykonať službu v rozsahu stanoveného základného času služby v týždni,
c)
pružný mesačný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby v jednotlivých dňoch; v príslušnom mesiaci je povinný vykonať službu v rozsahu zodpovedajúcom mesačnému fondu času služby v závislosti od stanoveného základného času služby v týždni.
(11)
Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu najmenej piatich hodín v každom dni služby. Voliteľný čas služby rozvrhne na začiatok a koniec služby tak, aby voliteľný úsek služby nezačínal skôr ako o 6. hodine a neskončil neskôr ako o 19. hodine.
(12)
Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo o zrušení pružného času služby.
(13)
Prekážky v štátnej službe na strane príslušníka finančnej správy sa pri uplatnení pružného času služby posudzujú ako výkon služby iba v rozsahu, v akom nevyhnutne zasiahli do povinného času služby. Ak tento zákon pri prekážkach v štátnej službe príslušníka finančnej správy ustanovuje presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý príslušníkovi finančnej správy patrí služobné voľno, posudzuje sa ako výkon služby celý tento čas; za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke zmeny vyplývajúci z určeného základného času služby v týždni.
zobraziť paragraf
§ 139
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni

(1)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal príslušník finančnej správy medzi koncom jednej služby a začiatkom nasledujúcej služby nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 12 hodín a jedenkrát za týždeň nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok od skončenia služobnej cesty do nástupu do služby po dobu ôsmich hodín. Ak tento odpočinok spadá do určeného základného času služby príslušníka finančnej správy, považuje sa za čas zameškaný pre prekážky na strane služobného úradu; pri uplatnení pružného času služby sa tento odpočinok považuje za čas zameškaný na strane služobného úradu v rozsahu, v akom zasahuje do povinného času služby.
zobraziť paragraf
§ 140
Prestávky v službe

(1)
Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy, ktorého zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút. Ak jeho zmena trvá dvanásť hodín a viac, príslušník finančnej správy má nárok na ďalšiu prestávku na jedenie a oddych v trvaní 15 minút. Ak ide o službu, ktorej výkon nemôže byť prerušený, musí sa príslušníkovi finančnej správy aj bez prerušenia výkonu služby zabezpečiť primeraný čas na jedenie a oddych.
(2)
Do základného času služby v týždni sa započítava
a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni na päť dní v týždni,
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút, ak je dĺžka zmeny najmenej 12 hodín.
(3)
Prestávka na odpočinok a jedenie sa neposkytuje na začiatku a konci služby.
zobraziť paragraf
§ 141
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok

(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, príslušník finančnej správy je povinný vykonávať službu nad základný čas služby v týždni, v deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok.
(2)
Za štátnu službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom na jej závažnosť, rozsah alebo neodkladnosť nemožno zabezpečiť v určenom základnom čase služby v týždni a ktorá je vykonávaná na pokyn nadriadeného alebo s jeho súhlasom.
(3)
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni pri pružnom služobnom čase je služba vykonávaná príslušníkom finančnej správy na pokyn nadriadeného alebo s jeho súhlasom nad rozsah základného času služby v určenom pružnom období.
(4)
Pri štátnej službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami skrátiť až na šesť hodín; jedenkrát za týždeň však musí byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín.
zobraziť paragraf
§ 142

Ak tomu nebráni naliehavý záujem služobného úradu súvisiaci s výkonom štátnej služby, nadriadený poskytne príslušníkovi finančnej správy za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni náhradné voľno, a to najneskôr do 60 kalendárnych dní od skončenia tejto služby.
zobraziť paragraf
§ 143
Služobná pohotovosť

(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno príslušníkovi finančnej správy písomne nariadiť služobnú pohotovosť mimo rozvrhnutého času služby
a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,
b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, alebo
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)
Maximálna dĺžka služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby je 48 hodín v týždni. Mimo miesta výkonu štátnej služby môže byť nariadená najdlhšie na 7 po sebe idúcich dní, pričom takáto služobná pohotovosť môže byť v mesiaci najviac 14 dní.
(3)
Pri nariadení služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby musí byť vymedzený priestor na odpočinok.
(4)
Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(5)
Služobnú pohotovosť nemožno nariadiť na čas čerpania dovolenky, počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, alebo počas ošetrovania člena rodiny.
zobraziť paragraf
§ 144
Dĺžka dovolenky


Základná výmera dovolenky príslušníka finančnej správy je šesť týždňov v kalendárnom roku.
zobraziť paragraf
§ 145
Vznik nároku na dovolenku

(1)
Príslušník finančnej správy má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka vykonával štátnu službu.
(2)
Ak príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky.
(3)
Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom roku príslušníkovi finančnej správy patrí jedna dvanástina základnej výmery dovolenky. Podmienkou je, že príslušník finančnej správy vykonával štátnu službu celý kalendárny mesiac.
zobraziť paragraf
§ 146
Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku


Ako čas výkonu štátnej služby sa pre vznik nároku na dovolenku posudzuje
a)
čas dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti určenej pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy,143)
b)
doba trvania dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem doby, počas ktorej
1.
ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na polovicu sumy nemocenského,121) alebo
2.
neozbrojený príslušník finančnej správy nemá nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti144) a na nemocenské,145)
c)
čas náhradného voľna,
d)
čas služobného voľna podľa § 154,
e)
čas služobného voľna podľa § 155 s nárokom na služobný plat alebo s nárokom na ošetrovné,107)
f)
doba zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy; to neplatí, ak je príslušník finančnej správy zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa § 115 ods. 1 písm. d) alebo e),
g)
čas prehlbovania kvalifikácie,
h)
čas služobného voľna s nárokom na služobný plat podľa § 156,
i)
doba umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo čas výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie proti príslušníkovi finančnej správy zastavené alebo bol oslobodený spod obžaloby, okrem prípadu milosti alebo amnestie,
j)
doba trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy nárok na materské podľa osobitných predpisov,146)
k)
čas, keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,
l)
doba dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol príslušníkovi finančnej správy doplatený rozdiel služobného platu.
zobraziť paragraf
§ 147

(1)
Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej dva týždne, ak sa príslušník finančnej správy a nadriadený nedohodnú inak. Nadriadený je povinný určiť príslušníkovi finančnej správy čerpanie aspoň dvoch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a ak odseky 5 až 8 neustanovujú inak.
(2)
Dovolenku možno príslušníkovi finančnej správy poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 145 ods. 1 alebo ods. 2. Ak do konca kalendárneho roka túto podmienku príslušník finančnej správy nesplní, je povinný vrátiť služobný plat, ktorý mu bol vyplatený za čas dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(3)
Nástup dovolenky určuje nadriadený, a to s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na oprávnené požiadavky príslušníka finančnej správy. Deň nástupu dovolenky sa musí príslušníkovi finančnej správy oznámiť najmenej 15 kalendárnych dní vopred; so súhlasom príslušníka finančnej správy sa táto lehota môže skrátiť.
(4)
Nástup dovolenky je potrebné určiť tak, aby ju príslušník finančnej správy mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka. Ak príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku, nadriadený je povinný určiť nástup dovolenky tak, aby ju príslušník finančnej správy vyčerpal najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(5)
Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je príslušník finančnej správy dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas doby ošetrovania člena rodiny, keď je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, a v čase, keď je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Počas trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe a dôležitých študijných prekážok môže nadriadený určiť príslušníkovi finančnej správy čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.
(6)
Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, nevyčerpaná dovolenka sa mu poskytne po návrate z výkonu štátnej služby v zahraničí.
(7)
Ak príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, z dôvodu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby alebo uvoľnenia na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby, takúto dovolenku vyčerpá po skončení čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby alebo uvoľnenia na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby; pri skončení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa takáto dovolenka poskytne, len ak príslušníkovi finančnej správy patrí doplatenie prislúchajúceho rozdielu služobného platu.
(8)
Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, nevyčerpaná dovolenka sa príslušníkovi finančnej správy poskytne po skončení dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.
(9)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť príslušníkovi finančnej správy pôvodne určený nástup dovolenky alebo ho odvolať z dovolenky; príslušník finančnej správy má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu tým bez jeho zavinenia vznikli.
zobraziť paragraf
§ 148

(1)
Dovolenka sa prerušuje, ak je príslušník finančnej správy v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného výkonu štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
(2)
Ak v čase dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, tento deň sa do dovolenky nezapočítava.
zobraziť paragraf
§ 149
Služobný plat za čas dovolenky

(1)
Príslušník finančnej správy má za čas dovolenky nárok na služobný plat.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru.
(3)
Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru, patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada vo výške posledného služobného platu zodpovedajúceho času nevyčerpanej základnej dĺžky dovolenky. Za posledný služobný plat sa považuje služobný plat, ktorý mal príslušník finančnej správy priznaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom mohol naposledy čerpať dovolenku.
zobraziť paragraf
§ 150
Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku


Ak sa služobný pomer príslušníka finančnej správy skončí po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je povinný vrátiť služobný plat vyplatený za dovolenku alebo jej časť, na ktorú mu nevznikol nárok.
zobraziť paragraf
§ 151
Dodatková dovolenka

(1)
Príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 152, má nárok aj na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Ak príslušník finančnej správy túto službu vykonáva len časť roka, má nárok na pomernú časť dodatkovej dovolenky. Pomernú časť dovolenky tvorí jedna dvanástina dodatkovej dovolenky za každých 22 kalendárnych dní, počas ktorých príslušník finančnej správy vykonával štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
(2)
Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 149 ods. 2; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, a to prednostne.
zobraziť paragraf
§ 152

(1)
Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ktorej je príslušník finančnej správy vystavený niektorému z faktorov uvedených v odseku 2 a jeho práca pri výkone štátnej služby je zaradená do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie z hľadiska zdravotných rizík podľa osobitných predpisov.147)
(2)
Faktormi práce a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík na účely odseku 1 sú
a)
chemické faktory,148)
b)
fyzikálne faktory,149)
c)
ionizujúce žiarenie,150)
d)
karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu,151)
e)
elektromagnetické pole,152)
f)
umelé optické žiarenie,153)
g)
biologické faktory,154)
h)
nadmerná fyzická, psychická a senzorická záťaž.155)
zobraziť paragraf
§ 153
Služobné voľno

(1)
Ak príslušník finančnej správy nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, pre dôležité osobné prekážky alebo pre dôležité študijné prekážky vykonávať štátnu službu, má nárok na udelenie služobného voľna. Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré sú inak obvyklými dňami služby príslušníka finančnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, dôležitú osobnú prekážku, dôležitú študijnú prekážku a prekážku podľa § 157 ods. 1 a jej trvanie je príslušník finančnej správy povinný preukázať.
(3)
Ak má príslušník finančnej správy nárok na služobné voľno bez nároku na služobný plat, nadriadený je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času služby, ak tomu nebránia vážne dôvody výkonu štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 154
Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu

(1)
Príslušník finančnej správy, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, má počas tohto služobného voľna nárok na služobný plat, ak mu nebola poskytnutá iná náhrada.
(2)
Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu považujú výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ktoré nemožno uskutočniť mimo času štátnej služby.
(3)
Výkonom verejnej funkcie sa rozumie najmä výkon povinností vyplývajúcich z funkcie člena orgánu územnej samosprávy.
(4)
O výkon občianskych povinností ide najmä
a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti súdneho znalca a tlmočníka,
b)
pri poskytnutí prvej pomoci,
c)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
d)
pri opatreniach proti prenosným chorobám,
e)
pri iných naliehavých opatreniach zdravotnej starostlivosti,
f)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
g)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej služby v teréne alebo v iných obdobných mimoriadnych prípadoch a v prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov osobnú pomoc poskytnúť.
(5)
Služobné voľno na výkon verejných funkcií alebo občianskych povinností sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas.
(6)
Ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby, poskytne sa služobné voľno aj na iné úkony vo všeobecnom záujme v rozsahu, za podmienok a na činnosti
a)
darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty späť a zotavenia po odbere, ak uvedené skutočnosti zasahujú do času štátnej služby v rámci 24 hodín od nástupu cesty na odber; ak na cestu na odber, odber a na cestu späť nestačí 24 hodín, poskytne sa služobné voľno za preukázaný nevyhnutne potrebný ďalší čas, ak zasahuje do času štátnej služby,
b)
darcu ďalších biologických materiálov služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty späť a zotavenia po odbere, ak uvedené skutočnosti zasahujú do času štátnej služby v rámci 48 hodín od nástupu cesty na odber; podľa odobratého objemu, charakteru odberu a zdravotného stavu darcu lekár môže určiť, že služobné voľno sa skráti alebo predĺži, pri predĺžení však najviac o čas zasahujúci do času štátnej služby v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber,
c)
člena volebných komisií pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov územnej samosprávy a orgánov pre referendum; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas,
d)
príslušníka finančnej správy pri prednáške alebo výučbe vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa poskytne najviac v rozsahu 12 dní v kalendárnom roku,
e)
vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora alebo zdravotníckeho pracovníka v táboroch pre deti a mládež; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však tri týždne v kalendárnom roku,
f)
súvisiace so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas.
(7)
Ak k odberu podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. b) nedôjde, poskytne sa služobné voľno len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v štátnej službe.
(8)
Služobné voľno podľa odseku 6 písm. e) sa poskytne, len ak príslušník finančnej správy najmenej po dobu jedného roka pred poskytnutím služobného voľna pracoval sústavne a bezplatne s deťmi alebo s mládežou; táto podmienka sa nevyžaduje u zdravotníckych pracovníkov, alebo ak ide o tábory pre deti so zdravotným postihnutím.
zobraziť paragraf
§ 155
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe

(1)
Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený je povinný poskytnúť mu služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu a za týchto podmienok:
a)
pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo času služby,
b)
pri preventívnych lekárskych prehliadkach súvisiacich s tehotenstvom sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak preventívnu prehliadku súvisiacu s tehotenstvom nebolo možné vykonať mimo času služby,
c)
pri narodení dieťaťa príslušníkovi finančnej správy sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
d)
pri sprevádzaní
1.
rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení alebo úraze, alebo na pravidelné alebo vopred určené vyšetrenie alebo liečenie sa služobné voľno poskytne len jednému príslušníkovi finančnej správy, ktorého rodinný príslušník má byť sprevádzaný na nevyhnutne potrebný čas, najviac sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo služobného času,
2.
dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo do špeciálnej školy a späť sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 15 dní v kalendárnom roku,
e)
pri úmrtí
1.
manžela alebo dieťaťa sa služobné voľno poskytne na tri dni,
2.
rodiča alebo súrodenca príslušníka finančnej správy, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca príslušníka finančnej správy sa služobné voľno poskytne na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
3.
prarodiča alebo vnuka príslušníka finančnej správy alebo prarodiča alebo vnuka jeho manžela sa služobné voľno poskytne na nevyhnutný čas, najviac na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
4.
inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s príslušníkom finančnej správy v čase úmrtia v domácnosti, sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
5.
spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas,
f)
pri vlastnej svadbe, svadbe detí alebo rodičov
1.
na vlastnú svadbu sa služobné voľno poskytne na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
2.
na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa služobné voľno poskytne na jeden deň,
g)
pri presťahovaní príslušníka finančnej správy, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie,
1.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje do inej obce, služobné voľno sa mu poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na dva dni,
2.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje v tej istej obci, služobné voľno sa mu poskytne v nevyhnutnom rozsahu, najviac na jeden deň,
h)
pri znemožnení dopravy príslušníka finančnej správy do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň.
(2)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat pri ošetrovaní člena rodiny a starostlivosti o dieťa za týchto podmienok:
a)
pri ošetrovaní chorého dieťaťa,
b)
pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov,
2.
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy alebo
3.
osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila v zdravotníckom zariadení vyšetreniu alebo ošetreniu, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo času výkonu štátnej služby, a preto sa nemôže o dieťa starať,
c)
pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v nemocnici.
(3)
Služobné voľno podľa odseku 2 sa poskytne najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti počas nich trvá; príslušníkovi finančnej správy, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, sa poskytne služobné voľno po dobu prvých 14 dní, ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti počas nich trvá; v tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
(4)
Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat z dôvodu podľa odseku 2.
(5)
Z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), písm. d) alebo v odseku 2 sa nad rámec služobného voľna s nárokom na služobný plat poskytne na nevyhnutne potrebný čas služobné voľno bez nároku na služobný plat.
(6)
Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat môže nadriadený poskytnúť príslušníkovi finančnej správy v rozsahu a za týchto podmienok:
a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému príslušníkovi finančnej správy preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby z dôvodu uvedeného v § 107 ods. 1 písm. a) až d), písm. h) alebo písm. i), ktorý z tohto dôvodu žije odlúčene od rodiny a nemôže k rodine denne dochádzať, najviac 15 dní v kalendárnom roku; služobné voľno sa poskytuje po častiach, z ktorých jedna časť spravidla nepresahuje dva dni,
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času výkonu štátnej služby, ak by príslušníkovi finančnej správy inak vznikla ujma, na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň v kalendárnom roku.
(7)
Nadriadený je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy služobné voľno bez nároku na služobný plat pri hľadaní nového zamestnania pred skončením služobného pomeru; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na tri dni.
(8)
Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe príslušníkovi finančnej správy vopred známa, je povinný včas požiadať nadriadeného o poskytnutie služobného voľna, inak je príslušník finančnej správy povinný vyrozumieť ho o dôležitej osobnej prekážke v štátnej službe a o jej predpokladanom trvaní bezodkladne.
(9)
Neprítomnosť príslušníka finančnej správy v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, preventívnej rehabilitácie a za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti určenej pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
(10)
Rodinným príslušníkom príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené príslušníkovi finančnej správy do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené príslušníkovi finančnej správy do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič príslušníka finančnej správy, súrodenec príslušníka finančnej správy, manžel súrodenca príslušníka finančnej správy, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič príslušníka finančnej správy, prarodič jeho manžela, vnuk príslušníka finančnej správy a iná osoba, ktorá s príslušníkom finančnej správy žije v spoločnej domácnosti.
zobraziť paragraf
§ 156
Dôležité študijné prekážky

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:
a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu,
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu okrem skúšky uvedenej v písmenách c) až f),
c)
desať dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce,
d)
50 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom štúdiu prvého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku alebo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa,
e)
päť dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností a špecializačnej skúšky na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckych pracovníkov,156)
f)
desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti157) vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce.
(2)
V súvislosti so štúdiom v základnom kurze alebo odbornom kurze je nadriadený povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu dvoch dní na prípravu a vykonanie príslušnej skúšky.
(3)
Vyšetrovateľovi čakateľovi nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu desiatich dní na prípravu a vykonanie záverečnej vyšetrovateľskej skúšky.
(4)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až f) a odseku 2 alebo odseku 3, na vykonanie opravnej skúšky nadriadený poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas; za takto poskytnuté služobné voľno príslušníkovi finančnej správy nepatrí služobný plat.
(5)
Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.
(6)
Osamelej príslušníčke finančnej správy alebo osamelému príslušníkovi finančnej správy, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov a ktorým patrí služobné voľno podľa odsekov 1 a 2, sa poskytne ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu päť dní v školskom roku alebo akademickom roku, ak štúdium trvá viac ako tri mesiace.
(7)
Služobné voľno podľa odsekov 1 až 3
a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,
b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania profesijného vzdelávania alebo inej formy ďalšieho vzdelávania.
(8)
Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku.
(9)
Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény, alebo vznikom potreby ošetrovania chorého člena rodiny v čase, keď príslušník finančnej správy čerpá služobné voľno.
(10)
Príslušníkovi finančnej správy nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy alebo vzdelávacieho zariadenia, v ktorom sa štúdium uskutočňuje, ak je škola alebo vzdelávacie zariadenie v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy.
(11)
Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas.
zobraziť paragraf
§ 157
Služobné voľno bez nároku na služobný plat

(1)
Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa príslušníkovi finančnej správy poskytne na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu
a)
nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,
b)
činnosti registrovaného kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do orgánu územnej samosprávy,
c)
predvolania príslušníka finančnej správy na konanie pred súdom alebo iným štátnym orgánom alebo orgánom územnej samosprávy, ak ide o konanie v osobnom záujme príslušníka finančnej správy alebo na ktoré dal podnet príslušník finančnej správy svojím zavinením,
d)
iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.158)
(2)
Príslušníkovi finančnej správy sa môže poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas, ak o to požiada pre ďalšie dôležité osobné prekážky v štátnej službe a ďalšie dôležité študijné prekážky.
(3)
O žiadosti podľa odseku 2 rozhoduje nadriadený. Pri služobnom voľne v rozsahu dlhšom ako 30 kalendárnych dní rozhoduje prezident.
zobraziť paragraf
§ 158
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, za podmienok ustanovených týmto zákonom, patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky:
a)
služobný plat,
b)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
c)
príplatok za štátnu službu v noci,
d)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
e)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
f)
odmena.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem služobného príjmu patrí náhrada za služobnú pohotovosť.
zobraziť paragraf
§ 159
Služobný plat

(1)
Služobný plat tvorí
a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy – čakateľa,
i)
príplatok za prípravu vyšetrovateľa – čakateľa,
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa,
k)
príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo motorového člna a príplatok za starostlivosť o služobné motorové vozidlo alebo motorový čln,
l)
príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,
m)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
n)
vyrovnanie podľa § 323 ods. 8 alebo § 329 ods. 4.
(2)
Služobný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený príslušníkovi finančnej správy podľa § 160.
zobraziť paragraf
§ 160
Osobný plat


Príslušníkovi finančnej správy možno určiť osobný plat počas vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh. Osobný plat určený príslušníkovi finančnej správy nesmie byť nižší ako služobný plat, ktorý by príslušníkovi finančnej správy patril podľa § 159. Osobný plat sa príslušníkovi finančnej správy poskytuje, ak trvajú dôvody a podmienky, na základe ktorých mu bol určený. Určený osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality plnenia úloh alebo na základe výsledku služobného hodnotenia.
zobraziť paragraf
§ 161
Funkčný plat

(1)
Príslušníkovi finančnej správy patrí funkčný plat určený pre platovú triedu, do ktorej je zaradená funkcia, ktorú vykonáva. Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú príslušník finančnej správy vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, poverený zastupovaním príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
(2)
Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda Mesačný funkčný plat v eurách 1. 690,00 2. 719,00 3. 774,50 4. 830,00 5. 942,00 6. 1 071,00 7. 1 218,50.
(3)
Termín účinnosti zvýšenia funkčných platov a zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
(4)
Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok uverejňuje ministerstvo financií vo svojom publikačnom orgáne.
(5)
Ak dôjde k zmene služobného platu príslušníka finančnej správy len z dôvodu valorizácie jeho funkčného platu, o takomto zvýšení služobného platu vydá služobný úrad príslušníkovi finančnej správy písomné oznámenie.
zobraziť paragraf
§ 162
Prídavok za výsluhu rokov

(1)
Príslušníkovi finančnej správy patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený percentuálnym podielom z funkčného platu, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe.
(2)
Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov príslušníka finančnej správy je pri dĺžke započítateľnej odbornej praxe delený do týchto skupín:
Odborná prax v rokoch Zvýšenie v % do 1 roku 0 % od 1 do 2 rokov 1 % od 2 do 4 rokov 5 % od 4 do 6 rokov 10 % od 6 do 9 rokov 15 % od 9 do 12 rokov 20 % od 12 do 15 rokov 25 % od 15 do 18 rokov 30 % od 18 do 21 rokov 35 % od 21 do 24 rokov 40 % od 24 do 28 rokov 45 % od 28 do 32 rokov 50 % nad 32 rokov 55 %.
(3)
Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa príslušníkovi finančnej správy započítava, ak odseky 5 a 7 neustanovujú inak, doba
a)
trvania služobného pomeru podľa tohto zákona,
b)
praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
c)
praxe inej než požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti od miery jej využitia na úspešný výkon štátnej služby, najviac však v rozsahu dvoch tretín,
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej materskej dovolenky, alebo ďalšej rodičovskej dovolenky určenej osobitnými predpismi159) v čase jej vykonávania, ak sa v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť určenej osobitnými predpismi,159) najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,
e)
štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný výkon požadovanej služobnej činnosti,
f)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.
(4)
Praxou v odbore požadovanej služobnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej služobnej činnosti alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako na výkon požadovanej služobnej činnosti.
(5)
Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa príslušníkovi finančnej správy nezapočítava doba
a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený,
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, okrem prípadu milosti a amnestie,
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to neplatí, ak ide o dobu uvedenú v odseku 3 písm. d),
d)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,
e)
prerušenia výkonu funkcie príslušníka finančnej správy podľa § 116 ods. 2 až 4.
(6)
Priznanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe potvrdenia o zamestnaní alebo iných dokladov.
(7)
Ten istý čas je možné započítať do započítateľnej odbornej praxe len raz.
(8)
Prídavok za výsluhu rokov vo vyššej skupine podľa odseku 2 patrí príslušníkovi finančnej správy od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítateľnej odbornej praxe potrebný na postup do vyššej skupiny.
(9)
Prídavok za výsluhu rokov sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 163
Hodnostný príplatok

(1)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť eur mesačne Strážmajster 81,50 Nadstrážmajster 88,00 Podpráporčík Podporučík 98,00 Práporčík Poručík 105,00 Nadpráporčík Nadporučík 111,50 Kapitán 118,00 Major 124,50 Podplukovník 131,50 Plukovník 138,00 Generál 144,50.
(2)
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj pri jeho povýšení do dôstojníckej hodnosti, ako aj pri jeho ďalšom povýšení v dôstojníckej hodnosti, ak je to preňho výhodnejšie.
(3)
Pri povýšení patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy hodnostný príplatok za vyššiu hodnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na povýšenie do vyššej hodnosti alebo v ktorom bol mimoriadne povýšený.
zobraziť paragraf
§ 164
Osobitný príplatok

(1)
Príslušníkovi finančnej správy môže byť priznaný osobitný príplatok vo výške 50 eur až 300 eur mesačne. Funkcie, v ktorých ustanovenému príslušníkovi finančnej správy patrí osobitný príplatok, a výšku osobitného príplatku v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby, miery ohrozenia života alebo zdravia príslušníka finančnej správy, alebo iných závažných rizík ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, patrí osobitný príplatok podľa odseku 1. Výšku osobitného príplatku určuje minister na návrh prezidenta.
(3)
Súbeh osobitných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 je neprípustný.
zobraziť paragraf
§ 165
Príplatok za riadenie


Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je ustanovený v riadiacej funkcii uvedenej v prílohe č. 4, patrí príplatok za riadenie v rozpätí od 5 % do 55 % zo súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov platovej triedy určenej pre funkciu, do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený. Nadriadený v súlade s prílohou č. 4 určí príplatok za riadenie podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce pevnou sumou zaokrúhlene na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 166
Príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1)
Príslušníkovi finančnej správy poverenému zastupovaním príslušníka finančnej správy ustanoveného v riadiacej funkcii patrí od začiatku zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške príplatku za riadenie zastupovaného príslušníka finančnej správy, ak zastupovanie trvalo nepretržite viac ako dva týždne.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy poverenému výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie patrí od začiatku výkonu tejto funkcie príplatok za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie vo výške príplatku za riadenie určeného pre túto riadiacu funkciu.
(3)
Ak bol príslušník finančnej správy, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním príslušníka finančnej správy ustanoveného vo vyššej riadiacej funkcii alebo výkonom vyššej dočasne neobsadenej riadiacej funkcie, patrí mu príplatok za riadenie vo výške určenej pre túto riadiacu funkciu, ak je to preňho výhodnejšie. Pôvodne určený príplatok za riadenie mu v tomto čase nepatrí.
zobraziť paragraf
§ 167
Osobný príplatok

(1)
Príslušníkovi finančnej správy na ocenenie množstva a kvality plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť možno priznať osobný príplatok až do 100 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov. O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku rozhoduje nadriadený.
(2)
Osobný príplatok možno priznať aj počas skúšobnej doby, najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru.
(3)
Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať v závislosti od kvality plnenia služobných úloh alebo na základe záverov služobného hodnotenia podľa § 101 ods. 4 písm. c) prvého bodu.
(4)
Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odseku 1 a zaokrúhľuje sa na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 168
Príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa


Za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § 77 ods. 2 príplatok vo výške 35 eur mesačne; ak školiteľ pripravuje dvoch alebo viacerých príslušníkov finančnej správy čakateľov, patrí mu príplatok vo výške 50 eur mesačne. Ak počas kalendárneho mesiaca školiteľ začne prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa alebo skončí prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa, patrí mu za dni prípravy príslušníka finančnej správy čakateľa pomerná suma určenej mesačnej výšky tohto príplatku.
zobraziť paragraf
§ 169
Príplatok za prípravu vyšetrovateľa čakateľa


Za prípravu vyšetrovateľa čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § 106 ods. 5 príplatok vo výške 35 eur mesačne; ak školiteľ pripravuje dvoch alebo viacerých vyšetrovateľov čakateľov, patrí mu príplatok vo výške 50 eur mesačne. Ak počas kalendárneho mesiaca školiteľ začne prípravu vyšetrovateľa čakateľa alebo skončí prípravu vyšetrovateľa čakateľa, patrí mu za dni prípravy vyšetrovateľa čakateľa pomerná suma určenej mesačnej výšky tohto príplatku.
zobraziť paragraf
§ 170
Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa


Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa, patrí príplatok vo výške 20 eur mesačne. Príplatok patrí za každého prideleného služobného psa.
zobraziť paragraf
§ 171
Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo služobného motorového člna a príplatok za starostlivosť o služobné motorové vozidlo alebo služobný motorový čln

(1)
Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne. Príplatok patrí len za jedno pridelené vozidlo.
(2)
Ak má príslušník finančnej správy pridelený do trvalej starostlivosti služobný motorový čln, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne. Príplatok patrí len za jeden služobný motorový čln.
(3)
Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti jednostopové služobné motorové vozidlo alebo špeciálne vozidlo, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne. Príplatok patrí len za jedno motorové vozidlo.
(4)
Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne.
(5)
Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí jednostopovým služobným motorovým vozidlom, špeciálnym vozidlom alebo motorovým člnom, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne.
zobraziť paragraf
§ 172
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, patrí príplatok vo výške 15 eur až 27 eur mesačne.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 určuje nadriadený podľa spôsobu rozvrhnutia základného času služby v týždni.
zobraziť paragraf
§ 173
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí

(1)
Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak vykonáva štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 152 ods. 1 a činnosti, ktoré príslušník finančnej správy vykonáva, boli zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu.160)
(2)
Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok podľa odseku 1 vo výške
a)
31 eur až 50 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do tretej kategórie,
b)
51 eur až 75 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do štvrtej kategórie.
(3)
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 5 eur až 30 eur môže byť priznaný podľa miery rizika, intenzity a doby pôsobenia sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov v priebehu výkonu činností aj príslušníkovi finančnej správy, ktorý je pri výkone štátnej služby vystavený rizikovým faktorom práce a pracovného prostredia uvedeným v § 152 ods. 2 a činnosti, ktoré vykonáva, boli zaradené do druhej kategórie podľa osobitného predpisu.161)
(4)
Ak príslušník finančnej správy vykonáva rôzne činnosti zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,160) patrí mu príplatok podľa odseku 2 písm. b).
(5)
O výške príplatku podľa odseku 1 a o priznaní a výške príplatku podľa odseku 3 rozhoduje nadriadený.
(6)
Podrobnosti o poskytovaní príplatku za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(7)
Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na služobnom mieste, nie na ojedinelé situácie alebo na havarijný stav.
zobraziť paragraf
§ 174
Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni

(1)
Ak nadriadený neposkytne príslušníkovi finančnej správy za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni náhradné voľno podľa § 142, príslušníkovi finančnej správy patrí za každú hodinu takejto služby príplatok v sume príslušnej časti služobného platu zvýšený o 30 %, a ak ide o deň služobného pokoja, zvýšený o 60 %.
(2)
Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria príslušníkovi finančnej správy aj príplatky podľa § 175 až 177. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni poskytlo náhradné voľno.
zobraziť paragraf
§ 175
Príplatok za štátnu službu v noci

(1)
Za hodinu štátnej služby v noci patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume 25 % z príslušnej časti služobného platu.
(2)
Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.
zobraziť paragraf
§ 176
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu


Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume 30 % z príslušnej časti služobného platu.
zobraziť paragraf
§ 177
Príplatok za štátnu službu vo sviatok


Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume príslušnej časti služobného platu.
zobraziť paragraf
§ 178
Odmena

(1)
Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za
a)
kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy alebo jej ucelenej etapy.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby až do výšky služobného platu pri dosiahnutí 50 rokov veku.
zobraziť paragraf
§ 179
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť

(1)
Ak je príslušníkovi finančnej správy nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada vo výške
a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste výkonu štátnej služby,
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo na inom dohodnutom mieste,
c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť príslušníkovi finančnej správy nepatrí, ak v čase služobnej pohotovosti vykonáva štátnu službu.
zobraziť paragraf
§ 180
Splatnosť služobného príjmu

(1)
Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje.
(2)
Pri skončení služobného pomeru vyplatí služobný úrad príslušníkovi finančnej správy služobný príjem splatný za mesačné obdobie najneskôr v deň najbližšieho výplatného termínu.
zobraziť paragraf
§ 181
Výplata služobného príjmu

(1)
Služobný príjem sa príslušníkovi finančnej správy vypláca v eurách.
(2)
Služobný úrad je povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných plnení v prospech príslušníka finančnej správy poukázať sumu určenú príslušníkovi finančnej správy na jeho účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(3)
Na písomnú žiadosť príslušníka finančnej správy je služobný úrad povinný vyplatiť mu služobný príjem v hotovosti počas času služby v jeho mieste výkonu štátnej služby. Ak príslušník finančnej správy z vážnych dôvodov nemôže prevziať služobný príjem za týchto podmienok, služobný úrad mu zašle služobný príjem v deň výplatného termínu alebo najneskôr v nasledujúci deň na svoje náklady a nebezpečenstvo.
(4)
Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať príslušníkovi finančnej správy doklad obsahujúci údaje najmä o jednotlivých zložkách služobného príjmu a o vykonaných zrážkach. Doklad podľa prvej vety služobný úrad poskytne elektronickými prostriedkami, ak sa služobný úrad s príslušníkom finančnej správy nedohodnú na jeho poskytovaní v písomnej forme.
(5)
Príslušník finančnej správy môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú osobu.
zobraziť paragraf
§ 182
Zrážky zo služobného príjmu

(1)
Zo služobného príjmu príslušníka finančnej správy sa prednostne vykonajú zrážky
a)
poistného na sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
b)
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí príslušník finančnej správy podľa osobitného predpisu,162)
c)
preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
(2)
Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 sa môže príslušníkovi finančnej správy zraziť zo služobného príjmu len
a)
preddavok na služobný príjem, ktorý je príslušník finančnej správy povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na priznanie tohto služobného príjmu,
b)
sumy postihnuté exekúciou alebo výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c)
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené príslušníkovi finančnej správy vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
d)
neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, sumy dávok dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je príslušník finančnej správy povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitných predpisov,163)
e)
služobný plat za dovolenku, na ktorú príslušník finančnej správy stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol,
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
g)
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, služobný plat, ktorý patril v čase dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníka finančnej správy, alebo jej časť, na ktorú príslušník finančnej správy stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
h)
sumu odstupného alebo jeho pomernú časť, ktorú je príslušník finančnej správy povinný vrátiť.
(3)
Ďalšie zrážky zo služobného príjmu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 2, sa môžu vykonať len na základe písomnej dohody s príslušníkom finančnej správy o zrážkach zo služobného príjmu alebo ak povinnosť služobného úradu vykonávať zrážky zo služobného príjmu a iných príjmov príslušníka finančnej správy vyplýva z osobitného predpisu.
(4)
Zrážky zo služobného príjmu podľa odsekov 1 až 3 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.164) Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia osobitných predpisov o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.
(5)
Na poradie zrážok zo služobného príjmu sa použije Zákonník práce.
zobraziť paragraf
§ 183
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium v zahraničí

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium v zahraničí alebo na dennú formu odborného kurzu alebo iného druhu ďalšieho vzdelávania v zahraničí (ďalej len „denné štúdium v zahraničí“), sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je na tieto účely služobný plat podľa § 159 ods. 1 vynásobený platovým koeficientom.165) Suma zahraničného platu sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov smerom nahor. Zahraničný plat nepatrí príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol vyslaný na denné štúdium v zahraničí a ktorému bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a štipendium na pokrytie jeho životných nákladov.
(2)
Príplatky podľa § 158 ods. 1 písm. b) až e), odmena podľa § 158 ods. 1 písm. f) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 158 ods. 2 sa príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 poskytujú v eurách pred prepočtom platovým koeficientom.
(3)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý je vyslaný na denné štúdium v zahraničí do štátu, ktorý nie je súčasťou eurozóny, možno na jeho písomnú žiadosť poskytovať po vykonaní zrážok preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie alebo sociálne poistenie, zahraničný plat v cudzej mene. Na účely určenia sumy zahraničného platu v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí príslušníkovi finančnej správy zahraničný plat v cudzej mene.
(4)
Služobným platom príslušníka finančnej správy podľa odseku 1 na účely § 107 ods. 11, § 115 ods. 5 a 7, § 117 ods. 4, § 149 ods. 3 a § 154 až 156 je jeho služobný plat určený v eurách pred prepočtom platovým koeficientom.
(5)
Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 na jeho písomnú žiadosť preddavok na zahraničný plat. Poskytnutý preddavok je príslušník finančnej správy povinný zúčtovať najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok poskytnutý. Pri skončení vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo vyslania na denné štúdium v zahraničí je príslušník finančnej správy povinný vrátiť poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú časť najneskôr do piatich kalendárnych dní po návrate z cudziny.
(6)
Príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 patrí zahraničný plat zodpovedajúci odslúženému času.
(7)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre príslušníka finančnej správy, u ktorého je vyslanie na výkon štátnej služby v zahraničí alebo vyslanie na denné štúdium v zahraničí kratšie ako šesť mesiacov; takému príslušníkovi finančnej správy patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste.
(8)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, alebo v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou (ďalej len „medzinárodná organizácia“), patrí služobný plat a odmena podľa § 158 ods. 1 písm. f) v eurách a patrí mu zahraničný príspevok od 500 eur do 2 500 eur mesačne, ak medzinárodná zmluva alebo záväzné podmienky účasti na misii neustanovujú inak. Príspevok určuje minister na návrh prezidenta v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby v zahraničí a od miery ohrozenia života alebo zdravia príslušníka finančnej správy.
(9)
Príspevok podľa odseku 8 patrí príslušníkovi finančnej správy dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najskôr však dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do ukončenia vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri jeho návrate.
(10)
Príspevok podľa odseku 8 nepatrí príslušníkovi finančnej správy za čas, keď má pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz nárok na služobný plat, náhradu služobného platu a nemocenské,143) nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,144) ošetrovné,145) počas preventívnej rehabilitácie za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti určenej pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy a počas doby trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe podľa § 155 ods. 2.
(11)
Zahraničný plat sa poskytuje v zahraničí na účet v zahraničnej banke alebo v pobočke banky166) umiestnenej mimo územia Slovenskej republiky v krajine výkonu štátnej služby alebo v krajine štúdia.
(12)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat počas čerpania dovolenky na zotavenie vypláca v eurách.
zobraziť paragraf
§ 184

(1)
Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných úloh.
(2)
Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri služobných cestách, cestách do škôl alebo kurzov, pri prijatí alebo pri preložení na inú funkciu, na sťahovanie, pri preventívnej rehabilitácii, pri zahraničných služobných cestách, pri vyslaní do škôl alebo kurzov v zahraničí a stravné poskytované príslušníkom finančnej správy v súvislosti s výkonom colnej kontroly na území cudzieho štátu.
(3)
Príslušníkovi finančnej správy nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne príslušníkovi finančnej správy náhradu výdavkov len čiastočne, príslušníkovi finančnej správy patrí zostávajúca časť náhrady výdavkov do výšky určenej podľa tohto zákona.
(4)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, alebo príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.167)
(5)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, patrí denná náhrada výdavkov vo výške 60 eur až 160 eur; denná náhrada výdavkov sa poskytuje v cudzej mene. Výšku dennej náhrady výdavkov určuje minister na návrh prezidenta.
(6)
Na príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami sa nevzťahujú ustanovenia § 185 až 193, § 196 až 202 a § 204 až 208.
(7)
Ak príslušníkovi finančnej správy vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, denné náhrady výdavkov podľa odseku 5 mu nepatria. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne príslušníkovi finančnej správy dennú náhradu výdavkov len čiastočne, príslušníkovi finančnej správy patrí zostávajúca časť dennej náhrady výdavkov do výšky určenej podľa odseku 5.
zobraziť paragraf
§ 185

(1)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí
a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta jeho trvalého pobytu alebo medzi nadriadeným a príslušníkom finančnej správy vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny, ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak tomu nebráni výkon štátnej služby, najmenej však raz za 30 dní.
(2)
Pri povolaní príslušníka finančnej správy do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta výkonu štátnej služby, pri ktorom mu vzniknú zvýšené výdavky, patrí príslušníkovi finančnej správy
a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala päť hodín a viac,
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
zobraziť paragraf
§ 186
Stravné

(1)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.168)
(2)
Ak príslušník finančnej správy vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí príslušníkovi finančnej správy stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.
zobraziť paragraf
§ 187
Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je preložený podľa § 107 ods. 1 písm. a) až d) do iného miesta výkonu štátnej služby a z toho dôvodu žije odlúčene od svojej rodiny, patria po dobu troch mesiacov náhrady ako pri služobnej ceste.
(2)
Nadriadený môže na základe žiadosti príslušníka finančnej správy, ktorý v dôsledku vzniku služobného pomeru alebo preloženia na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom podľa § 107 ods. 4 do iného miesta výkonu štátnej služby žije odlúčene od svojej rodiny, poskytnúť náhrady ako pri služobnej ceste, najdlhšie po dobu troch mesiacov.
(3)
Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat príslušníka finančnej správy do miesta trvalého pobytu, možno namiesto náhrad uvedených v odsekoch 1 a 2 poskytnúť náhrady preukázaných cestovných výdavkov z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu štátnej služby a späť.
(4)
Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria príslušníkovi finančnej správy, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu v mieste výkonu štátnej služby, a to trvale pre toto miesto výkonu štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 188
Náhrady pri presťahovaní

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa v súvislosti s preložením na inú funkciu podľa § 107 ods. 1 písm. a) až d) presťahuje do nového miesta výkonu štátnej služby, patrí
a)
náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov príslušníka finančnej správy a členov jeho rodiny,
b)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu príslušníka finančnej správy a členov jeho rodiny z doterajšieho miesta trvalého pobytu do nového miesta výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy,
c)
náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s úpravou bytu, najviac však 150 eur.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa príslušník finančnej správy presťahuje do bytu v novostavbe ako prvý užívateľ.
zobraziť paragraf
§ 189
Náhrada výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri služobných cestách

(1)
Ak sa nadriadený s príslušníkom finančnej správy písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste použije iné cestné motorové vozidlo ako služobné cestné motorové vozidlo, patrí príslušníkovi finančnej správy za každý kilometer jazdy sadzba základnej náhrady podľa osobitného predpisu169) a náhrada za spotrebované pohonné látky. Podmienkou je preukázanie zaplatenia povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijného poistenia použitého cestného motorového vozidla.
(2)
Náhrada výdavkov za pohonné látky príslušníkovi finančnej správy patrí v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.170)
(3)
Nadriadený môže s príslušníkom finančnej správy písomne dohodnúť aj poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Podmienka preukázania povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijného poistenia použitého cestného motorového vozidla platí aj v tomto prípade.
zobraziť paragraf
§ 190

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na štúdium na škole alebo v kurze mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí za dni cesty pri nástupe do školy alebo do kurzu a za dni cesty späť po skončení školy alebo kurzu náhrada cestovných výdavkov ako pri služobnej ceste. Ak ide o viacročné štúdium, patrí táto náhrada v každom roku štúdia.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí bezplatné ubytovanie a stravovanie. Ak nie je poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie, patria mu náhrady ako pri služobnej ceste.
(3)
Počas pobytu v kurze, do ktorého bol príslušník finančnej správy vyslaný na štúdium, patrí príslušníkovi finančnej správy, ktorý žije odlúčene od svojej rodiny najmenej 30 dní, náhrada preukázaných cestovných výdavkov na návštevu rodiny a späť raz za dva týždne.
(4)
Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí príslušníkovi finančnej správy až do výšky preukázaných cestovných výdavkov pri použití železničného spojenia alebo autobusového spojenia.
(5)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium na škole mimo jeho miesta výkonu štátnej služby, kde sa mu neposkytuje bezplatné stravovanie a ubytovanie, patrí náhrada výdavkov ako pri služobnej ceste.
zobraziť paragraf
§ 191

(1)
Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu so súhlasom služobného úradu pri výkone štátnej služby mimo miesta výkonu štátnej služby na vykonanie skúšok a na účasť na študijných sústredeniach a predpísaných konzultáciách a na cestu späť patria náhrady preukázaných cestovných výdavkov ako pri služobnej ceste.
(2)
Pri opravných skúškach náhrada podľa odseku 1 príslušníkovi finančnej správy nepatrí.
zobraziť paragraf
§ 192
Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii


Pri preventívnej rehabilitácii patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada preukázaných cestovných výdavkov ako pri služobnej ceste.
zobraziť paragraf
§ 193
Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách


Pri poskytovaní náhrad výdavkov pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 110 ods. 4 sa postupuje podľa § 185 a 189, ak § 194 až 196, § 198 a § 200 až 202 neustanovujú inak.
zobraziť paragraf
§ 194
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí


Príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada príslušníkovi finančnej správy nepatrí, ak ho takto poistil služobný úrad.
zobraziť paragraf
§ 195
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie


Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne rizikových oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané orgánom verejného zdravotníctva.
zobraziť paragraf
§ 196
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste

(1)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu,171) ak odseky 2 až 6 neustanovujú inak.
(2)
Ak príslušník finančnej správy vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá trvá najviac šesť hodín, patrí príslušníkovi finančnej správy stravné za celkový čas trvania týchto služobných ciest.
(3)
Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni dlhšie ako 6 hodín, najviac však 12 hodín, alebo ak trvá celkove dlhšie ako 6 hodín, najviac však 12 hodín, patrí príslušníkovi finančnej správy stravné v eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v cudzej mene vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného podľa odseku 1.
(4)
Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni najviac šesť hodín alebo ak trvá celkove najviac šesť hodín, patrí príslušníkovi finančnej správy stravné v eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v cudzej mene vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného podľa odseku 1.
(5)
Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, stravné mu nepatrí. Ak má zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, stravné sa kráti pri bezplatne poskytnutých raňajkách o 25 %, bezplatne poskytnutom obede o 40 % a bezplatne poskytnutej večeri o 35 % zo základnej sadzby stravného.
(6)
Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, zamestnávateľ kráti stravné o 25 % zo základnej sadzby stravného.
zobraziť paragraf
§ 197

Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste vreckové v eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v cudzej mene do výšky 40 % stravného určeného podľa § 196.
zobraziť paragraf
§ 198
Náhrada výdavkov za pohonné látky

(1)
Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 189 patrí príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste náhrada za pohonné látky v eurách, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada za pohonné látky v cudzej mene za kilometre najazdené v zahraničí nad 350 kilometrov, ak sa s prihliadnutím na technické parametre cestného motorového vozidla nadriadený písomne nedohodne s príslušníkom finančnej správy na dlhšej vzdialenosti.
zobraziť paragraf
§ 199
Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste

(1)
Pri zahraničnej služobnej ceste patrí príslušníkovi finančnej správy za čas služobnej cesty na území Slovenskej republiky stravné v eurách v rozsahu a za podmienok podľa § 186 ods. 1. Ak sa príslušníkovi finančnej správy vyslaním na zahraničnú služobnú cestu neumožnilo stravovať sa obvyklým spôsobom, možno postupovať podľa osobitného predpisu.172)
(2)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou dobou na vznik nároku na náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 196 a 197 prechod štátnej hranice Slovenskej republiky, a pri leteckej preprave odlet a prílet lietadla podľa letového poriadku.
(3)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 196 a 197 rozhodujúce podmienky služobnej cesty určené nadriadeným podľa § 110 ods. 2; obmedzenie podľa § 198 ods. 2 v tomto prípade neplatí.
(4)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí, a pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína v zahraničí a končí na území Slovenskej republiky, sa na posúdenie rozhodnej doby na vznik nároku na náhrady v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 196 a 197 primerane použijú odseky 2 a 3.
zobraziť paragraf
§ 200
Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov daňových a colných správ

(1)
Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov daňových a colných správ, môže služobný úrad dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí poskytovanie bezplatného ubytovania, stravného, vreckového a náhradu cestovných výdavkov za cesty súvisiace s výkonom štátnej služby.
(2)
Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy do sídla zmluvnej strany v zahraničí a späť, náhradu preukázaných výdavkov za poistenie liečebných nákladov v zahraničí, povinné očkovanie a odporúčané očkovanie uhrádza služobný úrad.
(3)
Služobný úrad môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je príslušník finančnej správy vysielaný, výšku stravného poskytovaného príslušníkovi finančnej správy v zahraničí najviac do výšky ustanovenej v § 196.
zobraziť paragraf
§ 201
Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní príslušníka finančnej správy na štúdiumdo škôl alebo kurzov v zahraničí

(1)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem náhrad podľa § 185 ods. 1 písm. e).
(2)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí služobný úrad môže poskytnúť vreckové v eurách, alebo ak ide o štúdium mimo štátov eurozóny, v cudzej mene do výšky 5 % stravného určeného podľa § 196.
(3)
Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí, ktoré trvajú viac ako desať mesiacov, patrí počas štúdia jedenkrát ročne náhrada cestovných výdavkov za cestu konanú z miesta školy alebo kurzu v zahraničí do miesta trvalého pobytu v Slovenskej republike a späť.
(4)
Pri udelení dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu vlastnej svadby, návštevy vážne chorého člena rodiny alebo z dôvodu účasti na jeho pohrebe patrí príslušníkovi finančnej správy okrem náhrad poskytovaných podľa odsekov 2 a 3 náhrada cestovných výdavkov za cestu z miesta školy alebo kurzu v zahraničí do miesta trvalého pobytu v Slovenskej republike a späť.
zobraziť paragraf
§ 202
Stravné a náhrady cestovných výdavkov poskytované príslušníkovi finančnej správy v súvislosti s výkonom colnej kontroly na území cudzieho štátu

(1)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na území cudzieho štátu, patrí počas nepretržitého výkonu tejto služby stravné v eurách, alebo ak ide o výkon colnej kontroly na území cudzieho štátu mimo štátov eurozóny, v cudzej mene vo výške
a)
5 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá do 6 hodín vrátane,
b)
15 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 6 hodín a najviac do 12 hodín vrátane,
c)
25 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 12 hodín a najviac do 18 hodín vrátane.
(2)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, sa do nepretržitého výkonu tejto služby spočítavajú hodiny strávené na území cudzieho štátu. Podľa počtu hodín strávených na území cudzieho štátu patrí príslušníkovi finančnej správy stravné podľa odseku 1.
(3)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, patria náhrady preukázaných cestovných výdavkov na území cudzieho štátu.
zobraziť paragraf
§ 203
Naturálne náležitosti a príspevok na ošatenie

(1)
Príslušník finančnej správy má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby (ďalej len „naturálne náležitosti“) alebo príspevok na ošatenie podľa odsekov 2 až 8 (ďalej len „peňažný príspevok“), ak odseky 11, 13, 14 a 17 neustanovujú inak.
(2)
Pri vzniku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy
a)
príslušná služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté,
b)
peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho odevu a doplnkov, ak ide o neozbrojeného príslušníka finančnej správy vykonávajúceho štátnu službu v občianskom odeve,
c)
služobná rovnošata ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty tejto služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak ozbrojený príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté,
d)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby.
(3)
Príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí pri vzniku služobného pomeru k služobnej rovnošate a jej súčastiam jednorazový peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty príslušnej služobnej rovnošaty a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje.
(4)
Ozbrojenej príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, patrí pri vzniku služobného pomeru k služobnej rovnošate a jej súčastiam jednorazový peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje.
(5)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, na obnovu naturálnych náležitostí každý rok náhrada formou nepeňažného plnenia vo výške 40 % hodnoty príslušnej služobnej rovnošaty a jej súčastí.
(6)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, na obnovu naturálnych náležitostí každý rok náhrada formou nepeňažného plnenia vo výške 30 % hodnoty príslušnej služobnej rovnošaty a jej súčastí a peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty príslušnej služobnej rovnošaty a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje.
(7)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy a ozbrojenej príslušníčke finančnej správy každý rok peňažný príspevok vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí, ak vykonávajú štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom.
(8)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy a neozbrojenej príslušníčke finančnej správy každý rok peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí, ak vykonávajú štátnu službu v občianskom odeve.
(9)
Výplata peňažného príspevku sa vykonáva po vzniku nároku v najbližšom výplatnom termíne služobného príjmu.
(10)
Príslušník finančnej správy môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného plnenia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak nárok zanikne.
(11)
Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria príslušníkovi finančnej správy za dobu, ktorá sa nezapočítava do doby výsluhy rokov v hodnosti podľa § 94 ods. 4 písm. a) až e) a h), a príslušníkovi finančnej správy na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke podľa § 226 ods. 1.
(12)
Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepodliehajú dani z príjmu zo závislej činnosti fyzických osôb.
(13)
Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a c), peňažný príspevok podľa odseku 2 písm. b) a c) a jednorazový peňažný príspevok podľa odsekov 3 a 4 nepatria príslušníkovi finančnej správy, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona opätovne, ak od skončenia predchádzajúceho služobného pomeru uplynulo menej ako 12 mesiacov.
(14)
Príslušníkovi finančnej správy, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru, nepatrí peňažný príspevok a náhrada na obnovu naturálnych náležitostí podľa odsekov 5 až 8 a nárok na nevyčerpanú náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného plnenia takémuto príslušníkovi finančnej správy zaniká.
(15)
Hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(16)
Príslušníkovi finančnej správy patrí príslušná služobná rovnošata a jej súčasti pri ustanovení do funkcie, v ktorej príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate alebo v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, alebo pri ustanovení do takejto funkcie nanovo podľa § 108. Príslušná služobná rovnošata patrí aj neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy pri zmene určenia funkcie podľa § 93 ods. 4 na funkciu, v ktorej sa štátna služba vykonáva v služobnej rovnošate.
(17)
Ustanovenie odseku 16 sa neuplatní, ak príslušník finančnej správy dostal príslušnú služobnú rovnošatu alebo mal nárok na jej obnovu v období dvoch rokov predchádzajúcich skutočnostiam podľa odseku 16.
(18)
Príslušnou služobnou rovnošatou sa rozumie pri ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy rovnošata ozbrojeného príslušníka finančnej správy a pri neozbrojenom príslušníkovi finančnej správy rovnošata neozbrojeného príslušníka finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 204

(1)
Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu príslušníka finančnej správy, prechodného pobytu príslušníka finančnej správy alebo iné miesto pobytu rodiny príslušníka finančnej správy na území Slovenskej republiky vopred dohodnuté medzi príslušníkom finančnej správy a nadriadeným.
(2)
Rodinou príslušníka finančnej správy je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho nezaopatrené deti.173)
(3)
Ak príslušníkovi finančnej správy vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len to stravné, ktoré je preňho výhodnejšie.
(4)
Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj čas
a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti určenej pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy,
b)
keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu štátnej služby,
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak príslušníkovi finančnej správy nebola poskytnutá náhrada služobného platu alebo iná náhrada,
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité študijné prekážky,
g)
prehlbovania kvalifikácie,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby príslušníka finančnej správy v jednotlivých dňoch.
(5)
Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni je 1/175 služobného platu a pri 38-hodinovom základnom čase služby v týždni 1/165 služobného platu.
(6)
Za občana sa na účely tohto zákona považuje štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občan Švajčiarskej konfederácie.
(7)
Ak osobitné predpisy,174) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej správy, obsahujú ustanovenie o mzde, rozumie sa ňou služobný plat podľa tohto zákona.
(8)
Ak osobitné predpisy,175) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej správy, obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku, priemernej mzde alebo o náhrade mzdy, rozumie sa tým služobný plat priznaný príslušníkovi finančnej správy v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.
zobraziť paragraf
§ 205

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a príslušník finančnej správy ich nepreukáže z dôvodu straty dokladov, ktoré sa už nedajú získať náhradným spôsobom, môže služobný úrad poskytnúť náhrady v ním uznanej výške s prihliadnutím na podmienky ustanovené v § 110 ods. 2 a 5.
zobraziť paragraf
§ 206

(1)
Ak príslušník finančnej správy požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 185, služobný úrad je povinný poskytnúť mu tento preddavok do výšky predpokladaných náhrad.
(2)
Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste preddavok v eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, v cudzej mene v rozsahu a vo výške podľa predpokladanej doby trvania a podmienok zahraničnej služobnej cesty.
zobraziť paragraf
§ 207

(1)
Príslušník finančnej správy je povinný do jedného mesiaca po skončení služobnej cesty predložiť služobnému úradu písomné doklady na vyúčtovanie služobnej cesty a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.
(2)
Služobný úrad je povinný do jedného mesiaca odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie služobnej cesty príslušníka finančnej správy.
zobraziť paragraf
§ 208

Na zmenu osobného stavu príslušníka finančnej správy, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa tohto zákona, sa prihliadne odo dňa, keď zmena nastala.
zobraziť paragraf
§ 209

(1)
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby zabezpečuje služobný úrad.
(2)
Služobný úrad je povinný najmä
a)
vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b)
riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a pracovného prostredia pri výkone štátnej služby, vykonávať kontrolu predmetných úloh a zabezpečovať odstránenie zistených závad,
c)
zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ich príslušným orgánom a robiť opatrenia potrebné na nápravu,
d)
priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe aktualizovať vnútorný predpis na bezplatné poskytovanie osobných ochranných služobných prostriedkov, kontrolovať ich používanie a vytvárať podmienky na ich údržbu a udržiavanie nezávadného stavu,
e)
poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj nápoje podľa osobitných predpisov,176)
f)
umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, ako aj účasť pri zisťovaní okolností a príčin vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania,
g)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, pravidelne preverovať ich vedomosti, viesť záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
h)
zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,
i)
chrániť zdravie príslušníkov finančnej správy, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa vykonáva štátna služba.
(3)
Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany podľa tohto zákona znáša služobný úrad.
zobraziť paragraf
§ 210

(1)
Príslušník finančnej správy je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej služby.
(2)
Príslušník finančnej správy je ďalej povinný
a)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy o požiarnej ochrane,
b)
zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a absolvovať skúšky a lekárske prehliadky,
c)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky na miestach výkonu štátnej služby a v čase výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach, kde sa vykonáva štátna služba,
d)
používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky,
e)
prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s technikou a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy o požiarnej ochrane.
zobraziť paragraf
§ 211

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby; pritom má právo kontrolovať, ako nadriadený plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 212

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru služobného úradu podľa osobitných predpisov.177)
zobraziť paragraf
§ 213
Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby

(1)
Služobný úrad vytvára príslušníkovi finančnej správy podmienky na riadny, a ak je to možné, bezpečný výkon štátnej služby.
(2)
Služobný úrad je povinný najmä
a)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s vnútornými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
b)
starať sa v súlade s potrebami finančnej správy o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov finančnej správy,
c)
zabezpečovať pre príslušníkov finančnej správy zdravotnú starostlivosť,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
zabezpečovať podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
f)
zabezpečiť príslušníkom finančnej správy vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v priestoroch orgánov finančnej správy alebo v ich blízkosti; túto povinnosť nemá voči príslušníkom finančnej správy vyslaným na služobnú cestu,
g)
prispievať na stravovanie podľa písmena f) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,168) a poskytovať príspevok podľa osobitného predpisu.178)
(3)
Stravovanie podľa odseku 2 písm. f) služobný úrad zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja príslušníkovi finančnej správy v priebehu zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v inom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
(4)
Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, služobný úrad môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri zmene trvajúcej viac ako 12 hodín je povinný jeho poskytnutie zabezpečiť. Ak zmena trvá viac ako 17 hodín, služobný úrad môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla.
(5)
Služobný úrad poskytuje príslušníkovi finančnej správy finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. g), ak splnenie povinnosti zabezpečiť príslušníkom finančnej správy stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo služobný úrad nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 písm. f).
(6)
V kolektívnej zmluve možno upraviť podmienky, za ktorých bude služobný úrad poskytovať príslušníkom finančnej správy stravovanie počas trvania prekážok pri výkone štátnej služby.
(7)
Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
§ 214
Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní príslušníkov finančnej správy

(1)
Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie príslušníkov finančnej správy v súlade s potrebami finančnej správy
a)
zabezpečuje príslušníkovi finančnej správy profesijné a iné odborné vzdelávanie,
b)
vysiela príslušníkov finančnej správy na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích zariadení.179)
(2)
Odborné vzdelávanie umožňuje príslušníkovi finančnej správy získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie predpísaných činností alebo získať potrebný stupeň vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii alebo kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania.
zobraziť paragraf
§ 215
Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie

(1)
Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je profesijné vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ktorého cieľom je získať profesijné vzdelanie.
(2)
Služobný úrad umožní príslušníkovi finančnej správy zaradenému v prípravnej štátnej službe získať profesijné vzdelanie štúdiom v základnom kurze a odbornom kurze.
(3)
Služobný úrad môže umožniť získať profesijné vzdelanie aj príslušníkovi finančnej správy zaradenému v dočasnej štátnej službe.
(4)
Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ktorého cieľom je
a)
získanie potrebného stupňa všeobecného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na inú funkciu, než do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený,
b)
získanie profesijného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania určeného na inú funkciu, než do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený,
c)
získanie vzdelania potrebného na splnenie ďalšieho kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie určeného podľa § 81 ods. 2,
d)
rozšírenie doterajšej kvalifikácie na funkciu, do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený.
(5)
Služobný úrad môže príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si kvalifikáciu štúdiom v základnom kurze alebo odbornom kurze, v určitom študijnom odbore, študijnom programe, v špecializovanom alebo inom kurze v súlade s potrebami finančnej správy.
(6)
Štúdium príslušníka finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) na účely zvýšenia kvalifikácie, s ktorým služobný úrad vyslovil súhlas, je dôležitou študijnou prekážkou v štátnej službe podľa tohto zákona. Štúdium v základnom kurze alebo odbornom kurze podľa odseku 1 a odseku 4 písm. b) alebo iných kurzoch podľa odseku 4 písm. c) a d) je výkonom štátnej služby.
zobraziť paragraf
§ 216
Vyslanie na štúdium

(1)
Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka finančnej správy sa udeľuje rozhodnutím nadriadeného, ktorým sa príslušník finančnej správy vysiela na štúdium.
(2)
Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka finančnej správy umožňuje príslušníkovi finančnej správy počas štúdia pri výkone štátnej služby čerpať služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Príslušník finančnej správy, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť kvalifikáciu a ktorý dosiahol požadovaný stupeň kvalifikácie alebo si zvýšil kvalifikáciu, je povinný po skončení štúdia zotrvať počas určenej doby v služobnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so zabezpečením získavania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie (ďalej len „náklady na vzdelávanie“) alebo ich pomernú časť podľa § 218.
(4)
Doba určená na zotrvanie príslušníka finančnej správy v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri štúdiu v základnom kurze alebo odbornom kurze podľa § 215 ods. 1 a ods. 4 písm. b) alebo iných odborných kurzoch podľa § 215 ods. 4 písm. c) a d) trojnásobkom doby trvania štúdia a pri štúdiu pri výkone štátnej služby podľa § 215 ods. 4 písm. a) dvojnásobkom doby trvania štúdia.
zobraziť paragraf
§ 217
Prehlbovanie kvalifikácie

(1)
Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie si vedomostí, zručností, schopností a návykov potrebných na výkon štátnej služby.
(2)
Príslušník finančnej správy si kvalifikáciu prehlbuje najmä prostredníctvom špecializovaných odborných kurzov a iných foriem ďalšieho vzdelávania v súlade s potrebami finančnej správy.
(3)
Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti príslušníka finančnej správy môže príslušníkovi finančnej správy uložiť povinnosť zúčastniť sa na prehlbovaní kvalifikácie. Služobný úrad môže umožniť príslušníkovi finančnej správy prehĺbiť si doterajšiu kvalifikáciu aj na jeho žiadosť.
zobraziť paragraf
§ 218
Úhrada nákladov na vzdelávanie

(1)
Príslušník finančnej správy, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 216 ods. 4, je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť.
(2)
Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
vyplácaním služobného príjmu, ktorý sa príslušníkovi finančnej správy poskytoval počas štúdia, okrem odmeny podľa § 158 ods. 1 písm. f),
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium alebo odborný kurz, ak ich služobný úrad za príslušníka finančnej správy uhradil.
(3)
Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje nadriadený podľa skutočných nákladov na vzdelávanie v období, keď príslušník finančnej správy získaval alebo si zvyšoval kvalifikáciu. Najvyššia suma úhrady nákladov na vzdelávanie, ktorú je príslušník finančnej správy povinný uhradiť, nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy skutočne vynaložených nákladov na vzdelávanie vypočítaných podľa odseku 2.
(4)
Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu podľa § 258 ods. 1 písm. a) až g) a ods. 3.
(5)
V odôvodnených prípadoch môže nadriadený znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie príslušníkovi finančnej správy uvoľnenému zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť alebo príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru, pretože bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.
(6)
O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje po skončení služobného pomeru nadriadený, ktorý je oprávnený rozhodnúť o skončení služobného pomeru príslušníka finančnej správy; v rozhodnutí uvedie aj výšku nákladov, ktorú je príslušník finančnej správy povinný uhradiť, a lehotu na ich úhradu.
(7)
O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže príslušník finančnej správy so služobným úradom dohodnúť. Ak nedôjde k takejto dohode, možno uspokojiť pohľadávku na základe vykonateľného rozhodnutia o povinnosti príslušníka finančnej správy uhradiť náklady na vzdelávanie mesačnými zrážkami z jeho príjmu; výška mesačných zrážok z príjmu však nesmie prekročiť sumu ustanovenú podľa osobitného predpisu.164)
(8)
Prezident môže rozhodnúť u príslušníka finančnej správy, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru a má povinnosť úhrady nákladov za vzdelanie, že vznikom nového služobného pomeru príslušník finančnej správy pokračuje v plnení povinnosti zotrvať v služobnom pomere podľa § 216 ods. 3 a 4.
(9)
Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na príslušníka finančnej správy, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.
(10)
Príslušník finančnej správy je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak štúdium neskončil a nezískal kvalifikáciu alebo si nezvýšil kvalifikáciu. Odseky 4, 5 a 8 sa na túto povinnosť nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 219
Zdravotná starostlivosť


Na zdravotnú starostlivosť o príslušníkov finančnej správy sa vzťahujú osobitné predpisy.180)
zobraziť paragraf
§ 220
Preventívna rehabilitácia

(1)
Preventívna rehabilitácia sa poskytuje formou
a)
liečebno-preventívnej starostlivosti,
b)
výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu alebo
c)
aktívneho odpočinku.
(2)
Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor preventívnych opatrení podľa odseku 1 zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia príslušníka finančnej správy.
(3)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v trvaní siedmich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v kalendárnom roku príslušníkovi finančnej správy so zhoršeným zdravotným stavom na základe odporúčania služobného posudkového lekára na upevnenie jeho telesného a duševného zdravia.
(4)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa poskytuje v trvaní 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v kalendárnom roku ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý o takúto formu preventívnej rehabilitácie požiada a ktorý v kalendárnom roku dosiahol vek najmenej 40 rokov alebo vykonával štátnu službu po dobu najmenej 15 rokov; za dobu výkonu štátnej služby sa považuje doba trvania služobného pomeru podľa tohto zákona.
(5)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v prvom roku služobného pomeru, príslušníkovi finančnej správy zaradenému do neplatenej zálohy, príslušníkovi finančnej správy počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, príslušníkovi finančnej správy, u ktorého bolo rozhodnuté o jeho prepustení, ktorý požiadal o uvoľnenie a u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav.
(6)
Preventívna