Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 347/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 05.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 347/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 347/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 347/2015
Legislatívny proces k zákonu 347/2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 347/2015, dátum vydania: 05.12.2015

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný ako iniciatívny návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Vytváranie podmienok pre ochranu záujmov rodín s deťmi a ich dôstojné sociálne zabezpečenie v každej etape života je jednou z priorít Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. S cieľom podporiť rodiny s malými deťmi a vytvoriť im optimálne podmienky rezort práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje opatrenia zamerané na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov štát rodičom maloletých detí umožňuje vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o svoje dieťa počas výkonu zárobkovej činnosti. Toto opatrenie sa týka podpory rodičov s deťmi do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku u detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sa pred ukončením rodičovskej dovolenky rozhodnú pre výkon zárobkovej činnosti, prípadne študentmi strednej, vysokej školy alebo doktorandského štúdia. Flexibilita príspevku na starostlivosť o dieťa umožňuje rodičovi vybrať si zo širokej škály poskytovateľov služieb starostlivosti o dieťa.
Cieľom právnej úpravy príspevku na starostlivosť o dieťa je prispieť rodičom na narastajúce výdavky súvisiace so starostlivosťou o maloleté deti, vytvoriť podmienky pre zaradenie sa rodičov, predovšetkým matiek na trh práce a podporiť snahu rodičov zabezpečiť potreby rodiny príjmom z vlastnej práce, pričom výška príspevku umožňuje rodičom využívať aj finančne náročnejšie služby starostlivosti o dieťa a to aj vtedy, ak rodič bude vykonávať prácu odmeňovanú nižšou mzdou.
Predkladanou novelou sa navrhuje najmä
-zjednodušiť poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa; navrhuje sa, aby rodič nebol povinný platiteľovi mesačne preukazovať výšku skutočných nákladov na zabezpečenie starostlivosti o dieťa;
-zvýšiť maximálnu sumu príspevku na starostlivosť o dieťa z 230 eur na 280 eur, ak starostlivosť dieťaťu zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti;
-poskytnúť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške príspevkov rodiča v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) najviac 80 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy.
V rámci prechodu na novú právnu úpravy správne orgány o nárokoch podľa zákona č. 561/2008 Z. z. rozhodnú podľa zákona účinného v období, za ktoré sa nárok na príspevok uplatňuje.
zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 347/2015, dátum vydania: 05.12.2015
B. Osobitná časť
K čl. I
 
K bodu 1
V prípade zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, navrhuje sa poskytovať príspevok tomu z rodičov, ktorému sa príspevok vyplácal pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, pričom vládny návrh v tomto smere nevylučuje aj zmenu rodiča, avšak len na základe vzájomnej písomnej dohody rodičov. Ak sa rodičia dohodnú, vládny návrh nevylučuje aj striedanie rodičov na uplatnenie nároku na príspevok, avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dôvodom je skutočnosť, aby nedochádzalo k zmene poberateľa príspevku každý mesiac, nakoľko zmena vyžaduje administratívnu záťaž na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby nárok na príspevok nevznikol, nie len v prípade, ak sa na dieťa poskytuje materské v Slovenskej republike, ale aj v prípade, ak sa materské alebo obdobná dávka poskytuje na dieťa v cudzine.
K bodu 3
Navrhujú sa tri sumy príspevku na starostlivosť o dieťa v závislosti od subjektu vykonávajúceho starostlivosť o dieťa. Ak starostlivosť o dieťa rodič zabezpečí prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 3 písm. a) c) zákona č. 561/2008 Z. z. (napr. súkromné zariadenie starostlivosti o dieťa, resp. fyzická osoba poskytujúca starostlivosť o dieťa na základe živnostenského oprávnenia), navrhuje sa poskytovať príspevok mesačne najviac vo výške 280 eur, pričom na daný účel sa navrhuje považovať za rozhodujúci údaj výška úhrady uvedená v dohode uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a oprávnenou osobou. Navrhovaná suma 280 eur vychádza z reálnych nákladov rodičov vychádzajúcich z doterajšieho poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári 2014 bola priemerná výška úhrady rodičov za starostlivosť o dieťa v sume 269,88 eura a vo februári roku 2015 272,66 eura. Návrh na sumu 280 eur vychádza aj zo skutočnosti, že od roku 2011, kedy bola naposledy upravená suma príspevku na starostlivosť o dieťa na sumu 230 eur, sa podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky ceny sociálnych služieb (kategória najbližšia k službám starostlivosti o dieťa) od januára 2011 do decembra 2014 zvýšili o cca 21 %, čomu zodpovedá aj navrhované zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa.
V súvislosti so zámerom odbremeniť tak rodičov, ako aj úrady od mesačného preukazovania výdavkov na starostlivosť o dieťa sa navrhuje, aby údajom rozhodujúcim pre určenie výšky príspevku bola dohodnutá cena starostlivosti o dieťa, ktorú rodič preukazuje samotnou zmluvou/dohodou, ktorej súčasťou je aj zmluvne dohodnutá úhrada. Podľa doterajších skúseností s poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa mesačne preukazované výšky úhrady vo väčšine prípadov korešpondovali so zmluvne dohodnutou cenou. Z toho dôvodu je nadbytočné preukazovanie skutočnej úhrady každý mesiac.

V prípade, ak starostlivosť o dieťa bude vykonávať poskytovateľ, ktorým je materská škola zriadená obcou, navrhuje sa poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa v sume maximálne 80 eur, pričom rozhodujúce pre výšku príspevku bude výška príspevkov rodiča v týchto zariadeniach určená všeobecne záväzným nariadením obce v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Uvedená navrhovaná suma predstavuje náklady rodiča na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v tomto zariadení, ako je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na úhradu režijných nákladov. Ak starostlivosť o dieťa zabezpečí poskytovateľ, ktorým je materská škola zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve, navrhuje sa poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške príspevkov rodiča určených riaditeľom materskej školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Pre výšku príspevkov rodiča je zákonom stanovená maximálna suma, ktorá neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.
Pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa poskytovateľom podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e), t.j. fyzickou osobu, ktorá starostlivosť poskytuje nie na základe živnostenského oprávnenia (napr. starý rodič, príbuzný, iná blízka osoba) alebo osobne rodičom vykonávajúcim zárobkovú činnosť, navrhuje sa ponechať súčasnú výšku príspevku v sume 41,10 eura. Uvedená suma aj naďalej neplní úlohu odmeny za poskytovanú starostlivosť, ale predstavuje odhad nákladov, ktoré spojené so zabezpečením starostlivosti napr. spotreba vody, elektriny, hygienických potrieb, cestovného rodiča alebo fyzickej osoby a iné.
K bodom 4 až 6
V nadväznosti na návrh zmien v § 5 sa navrhujú technické úpravy spojené s určením výšky príspevku a výplatou príspevku. Navrhuje sa aj spôsob určenia výšky príspevku v prípade, ak je úhrada alebo príspevok rodiča určený na deň (spravidla strava dieťaťa). V takom prípade sa navrhuje, aby pre určenie výšky príspevku bola úhrada alebo príspevok rodiča určená dennou sadzbou vynásobená 20, čo predstavuje priemerný počet pracovných dní v mesiaci. Ak je však starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menej ako päť dní v týždni, pre účely určenia mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok rodiča určená dennou sadzbou vynásobí štvornásobkom (čo zodpovedá počtu týždňov v mesiaci) počtu dní v rozsahu dohodnutom za týždeň a určenou dennou sadzbou za starostlivosť o dieťa. Napr. ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá trikrát do týždňa, mesačná úhrada alebo príspevok rodiča sa vypočíta ako tri (dni v týždni) krát štyri (týždne) krát denná sadzba. Súčasne sa navrhuje zjednodušiť postup pri určení výšky príspevku v prípade zmeny poskytovateľa starostlivosti o dieťa v priebehu kalendárneho mesiaca.
K bodu 7
V záujme jednotného postupu a podmienok sa navrhuje, aby rodič v žiadosti uviedol aj miesto vykonávania starostlivosti o dieťa, ako aj výšku úhrady, resp. príspevku rodiča za starostlivosť o dieťa.
K bodu 8
V záujme odstránenia administratívnej zaťaženosti a efektívneho spracovania žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa sa navrhuje používať faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačený odtlačok úradnej pečiatky správneho orgánu.

K bodu 9
Nadväzne na navrhovanú zmenu § 5 ods. 1 písm. a) sa navrhuje zrušiť povinnosť rodiča mesačne preukazovať výšku úhrad za poskytnutú starostlivosť o dieťa, ak túto vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba so živnostenským oprávnením. Navrhuje sa, aby oprávnená osoba preukazovala výšku úhrady len predložením písomnej dohody alebo zmluvy za poskytovanú službu starostlivosti o dieťa. Preukazovanie výdavkov na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac bolo pre rodičov, ale aj pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako platiteľa administratívne náročné, čo sa týmto návrhom odstraňuje.
K bodu 10
Navrhuje sa, aby platiteľ pri príspevku, na ktorý vznikol nárok do účinnosti tohto zákona, z vlastného podnetu prehodnotil trvanie nároku a rozhodol o príspevku podľa zákona účinného od 1. januára 2016. Zároveň sa navrhuje aj termín, do ktorého je platiteľ povinný toto prehodnotenie vykonať, a to do 31. januára 2016.
V súvislosti s prechodom na novú právnu úpravu, správne orgány o žiadostiach, o ktorých do účinnosti tohto zákona nerozhodli, rozhodnú o týchto nárokoch podľa zákona účinného do 31. decembra 2015. V prípade, ak si po účinnosti tohto zákona oprávnená osoba uplatní nárok na príspevok aj za obdobie pred účinnosťou tohto zákona, správny orgán o nároku na príspevok za obdobie do 31. decembra 2015 rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2015. V prípade, že si oprávnená osoba uplatní nárok na príspevok za obdobie do účinnosti tohto zákona a aj po nadobudnutí jeho účinnosti, správny orgán rozhodne o nároku na príspevok za obdobie do 31. decembra 2015 podľa zákona účinného do 31. decembra 2015 a zároveň za obdobie od 1. januára 2016 podľa zákona účinného od 1. januára 2016.
 
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2016.
 
Bratislava 26. augusta 2015
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore