Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 347/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 05.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 347/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 347/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 347/2015
Legislatívny proces k zákonu 347/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 364/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov5a) alebo schváli dohodu rodičov5b) o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa príspevok vyplácal pred zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sa rodičia dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

(6)
Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príspevku, môže si nárok na príspevok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a)

§ 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.

5b)

§ 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.

2.
V § 4 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „obdobná dávka v cudzine alebo“.
3.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Príspevok za kalendárny mesiac je v sume
a)
úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa (ďalej len „úhrada“) dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur,

b)
určených mesačných príspevkov podľa osobitného predpisu,12a) najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo

c)
41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 28, 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 6 odseky 2 až 5 znejú:

„(2)
Ak je úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi. Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu12a) vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní starostlivosti o dieťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku podľa osobitného predpisu12a) určených dennou sadzbou.

(3)
Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

(4)
Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

(5)
Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.“.

5.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6.
V § 6 odsek 6 znie:

„(6)
Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.“.

7.
V § 9 ods. 2 prvá veta znie: „Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby a dieťaťa, miesto poskytovania starostlivosti, výšku dohodnutej úhrady alebo určených príspevkov podľa osobitného predpisu12a) a identifikačné údaje o poskytovateľovi podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c), a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu,6) ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), a to meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu.6)“.
8.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo platiteľa s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v mene platiteľa a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

9.
V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.“.

10.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2015 a nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2015, platiteľ z vlastného podnetu do 31. januára 2016 prehodnotí a rozhodne o sume príspevku podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore