Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 346/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 05.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 346/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 346/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 346/2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.

K predpisu 346/2015, dátum vydania: 05.12.2015
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“), predkladá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako materiál vyplývajúci z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015. Návrh zákona bol spracovaný v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 
Účelom predloženia návrhu zákona je reakcia na aktuálne otázky strategickej bezpečnosti v oblastiach energetiky a kybernetickej bezpečnosti. Najnovší nepredvídateľný vývoj globálnej, ale aj regionálnej bezpečnostnej situácie poukazuje na to, že štruktúra pracovných orgánov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky plne nereflektuje tento vývoj a neumožňuje dostatočne flexibilnú a plne efektívnu reakciu zodpovedajúcich orgánov. Nie je dostatočne detailne pokrytá každá významná oblasť bezpečnosti príslušným pracovným orgánom.
Návrh zákona zriaďuje dva nové pracovné orgány Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, a to Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť a Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť. Vymedzuje úlohy, kompetencie a zloženie týchto výborov. Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výborov bude plniť sekretariát výboru. Úlohy sekretariátu výboru pre energetickú bezpečnosť bude zabezpečovať určený organizačný útvar Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s organizačným poriadkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Úlohy sekretariátu výboru pre kybernetickú bezpečnosť bude zabezpečovať organizačný útvar Národného bezpečnostného úradu v súlade s organizačným poriadkom Národného bezpečnostného úradu.
V reakcii na každoročnú prax pri kreovaní návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok upravuje návrh zákona termín predkladania tohto plánu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
 
Návrh zákona nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
 
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy.
 
Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
 
A.5. Stanovisko gestorov
 
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
 
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Oproti doterajšej právnej úprave sa dopĺňa, že Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bude vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete aj s využitím informácií Situačného centra Slovenskej republiky, ktoré prostredníctvom prijímania a poskytovania informácií bude neustále monitorovať bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete, a tým prispeje i k aktívnejšej a pružnejšej činnosti výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zámer zriadenia Situačného centra Slovenskej republiky bol odsúhlasený vládou Slovenskej republiky na jej zasadaní 4. júna 2014 uznesením č. 277 a Štúdia uskutočniteľnosti Situačného centra Slovenskej republiky bola schválená vládou Slovenskej republiky jej uznesením č. 48 z 28. januára 2015, v ktorom vláda Slovenskej republiky zároveň súhlasila so zriadením Situačného centra Slovenskej republiky.
K bodu 2
Oproti doterajšej právnej úprave sa upravuje termín predkladania návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok z dôvodu, že v doteraz platnom zákonom ustanovenom termíne nie je možné pripraviť dostatočne kvalitný návrh plánu práce, keďže plány práce ostatných poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, z ktorých vychádza, schvaľované v neskorších termínoch. Následne z plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok majú vychádzať plány práce jednotlivých výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
K bodom 3 až 8
Legislatívnotechnická úprava úprava názvov ústredných orgánov štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
K bodu 9
Zriaďujú sa dva nové výbory Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, a to Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť a Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť. Od týchto výborov sa očakáva ich aktívnejšie, pružnejšie zapojenie do vyhodnocovania bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete s nadviazaním na činnosť Situačného centra Slovenskej republiky pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete.
K bodu 10
V nadväznosti na novelizačný bod 2 sa oproti doterajšej právnej úprave upravuje termín predkladania návrhu plánu práce výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok z dôvodu, že v doteraz platnom zákonom ustanovenom termíne nie je možné pripraviť dostatočne kvalitné návrhy plánov práce, keďže plány práce výborov vychádzajú z plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.
Čl. II
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.
Bratislava 8. júla 2015
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Martin Glváč, v. r.
minister obrany Slovenskej republiky
zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore