Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 346/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 05.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 346/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 346/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 346/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písmeno c) znie:

„c)
vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie
1.
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete, a to aj s využitím informácií Situačného centra Slovenskej republiky, ktoré je súčasťou Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,

2.
predkladá vláde návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky, ktoré môžu viesť k vzniku krízovej situácie,“.

2.
V § 2 písm. d) piatom bode sa slová „30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „31. januára“.
3.
V § 7 ods. 2, ods. 3 písm. a), § 8 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
4.
V § 7 ods. 3 písm. f), § 8 ods. 3 písm. f) a § 9 ods. 3 písm. f) sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „výstavby a regionálneho rozvoja“.
5.
V § 8 ods. 3 písm. g) a § 9 ods. 3 písm. g) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.
6.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).

7.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená h) až r).

8.
V § 9 ods. 3 písm. j) sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
9.
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠10a
Výbor pre energetickú bezpečnosť
(1)
Výbor pre energetickú bezpečnosť pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky
a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete na úseku energetiky10a) (ďalej len „energetická bezpečnosť“); správu o výsledkoch vyhodnotení zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát mesačne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,

b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík energetickej bezpečnosti,

c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky týkajúcej sa energetickej bezpečnosti, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov,

d)
podieľa sa na koordinácii medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa energetickej bezpečnosti,

e)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri plánovaní opatrení zameraných na energetickú bezpečnosť,

f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh týkajúcich sa energetickej bezpečnosti,

g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na energetickú bezpečnosť a predkladá ich Bezpečnostnej rade,

h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na energetickú bezpečnosť a ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade,

i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa energetickej bezpečnosti.

(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre energetickú bezpečnosť a jeho odvolanie na návrh ministra hospodárstva Slovenskej republiky schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre energetickú bezpečnosť vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre energetickú bezpečnosť je člen výboru poverený predsedom výboru pre energetickú bezpečnosť; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre energetickú bezpečnosť poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.

(3)
Členom výboru pre energetickú bezpečnosť je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

b)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d)
Úradu vlády Slovenskej republiky,

e)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,

f)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

g)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

(4)
Členom výboru pre energetickú bezpečnosť môže byť aj Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca osoby, ktorá podniká v energetike.

(5)
Odvolanie člena výboru pre energetickú bezpečnosť, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3 alebo zástupcom osoby uvedenej v odseku 4, schvaľuje na návrh tohto orgánu alebo osoby Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre energetickú bezpečnosť schváli, predseda ho odvolá.

§ 10b
Výbor pre kybernetickú bezpečnosť
(1)
Výbor pre kybernetickú bezpečnosť pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky v kybernetickom priestore (ďalej len „kybernetická bezpečnosť“)
a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti kybernetickej bezpečnosti; správu o výsledkoch vyhodnotení zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát mesačne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,

b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík ohrozenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov,

d)
hodnotí aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru; výsledky hodnotení predkladá Bezpečnostnej rade najmenej jedenkrát ročne,

e)
predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na kybernetickú bezpečnosť a predkladá ich Bezpečnostnej rade,

h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na kybernetickú bezpečnosť, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade,

i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre kybernetickú bezpečnosť a jeho odvolanie na návrh riaditeľa Národného bezpečnostného úradu schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre kybernetickú bezpečnosť vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre kybernetickú bezpečnosť je člen výboru poverený predsedom výboru pre kybernetickú bezpečnosť; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre kybernetickú bezpečnosť poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.

(3)
Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,

f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

g)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

i)
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,

j)
Úradu vlády Slovenskej republiky,

k)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,

l)
Národného bezpečnostného úradu,

m)
Slovenskej informačnej služby,

n)
Národnej banky Slovenska.

(4)
Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť môže byť aj Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana kybernetického priestoru.

(5)
Odvolanie člena výboru pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3 alebo zástupcom osoby uvedenej v odseku 4, schvaľuje na návrh tohto orgánu alebo osoby Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre kybernetickú bezpečnosť schváli, predseda ho odvolá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 2 písm. a) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10.
V § 11 ods. 1 sa slová „31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „31. januára“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore