Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD11DS1EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2012 s účinnosťou od 01.12.2012

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

K predpisu 344/2012, dátum vydania: 16.11.2012

10

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktor ými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č . 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona').

Návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych ú loh vlády Slovenskej republiky na rok 2012.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprí tomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27.3.2009) do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Cieľom rámcového rozhodnutia 2009/299/SVV je vytvoriť pravidlá pre posilnenie princípu vzájomného uznávania rozhodnutí v Európskej únii prostredníctvom zavedenia spoločných procesných garancií v prípadoch, ak ide o rozhodnutia vydané v konaní, na ktorom sa dotknutá osoba nezúčastnila.

Súčasne sa navrhuje využitie možnosti podľa čl. 4 bod 6 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/ zv. 06), na základe ktorého môže štát odmietnuť vykonať európsky zatýkací rozkaz, ak sa ž iada o vydanie občana Slovenskej republiky, alebo osoby s obvyklým pobytom na svojom území, na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za podmienky, že daný členský štát prevezme výkon cudzieho rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Prebratie tohto ustanovenia rámcové ho rozhodnutia 2002/584/SVV si vyžiadala aplikačná prax, nakoľko vydávanie občanov Slovenskej republiky na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranné ho opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody nie je účelné a efektívne z dôvodu, že po samotnej realizácií vydania do iného členského štátu tieto osoby vo väčšine prípadov žiadajú o svoje spätné odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o odovzdávaní odsúdených osôb. Nová úprava postupu orgánov Slovenskej republiky vo vz ťahu k vydávaniu občanov na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody úzko nadväzuje na novoprijatý zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej ú nii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2012. S ohľadom na naplnenie účelu výkonu trestu odň atia slobody, ktorým je okrem iného aj sociálna náprava odsúdeného, je žiaduce, aby občania Slovenskej republiky a osoby s trvalým pobytom na jej území mali možnosť vykonať uložený trest odň atia slobody na území svojho domovského štátu, kde tieto osoby majú rodinné a sociálne väzby, ktoré sú spôsobilé prispieť k uľahčeniu ich nápravy počas výkonu trestu odňatia slobody.

Návrhom zákona sú súčasne riešené identifikované aplikačné a výkladové problémy, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe pri aplikácií zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.

V čl. II sa navrhuje novelizácia zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii v súvislosti s úpravou pr íslušnosti súdu v prípadoch, ak konanie podľa tohto zákona začína na základe konania o európskom zatýkacom rozkaze.

Keďže predkladaný návrh zákona sa netýka hospodá rskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok, ani iných dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, nie je potrebné prerokovať ho v Hospodárskej rade vlády Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými z ákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá ná roky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Nakoľko ide o prebratie právne záväzného aktu Európskej ú nie, v súlade s čl. 12 ods. 3 sa predbežné pripomienkové konanie nevykonalo.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Predkladateľ návrhu zákona: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatý kacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

3.Problematika návrhu zákona:

a)je upravená v prá ve Európskej únie:

v primárnom

kapitola 4 a kapitola 5 Hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

v sekundárnom

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. E Ú L 081, 27.3.2009),

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. E Ú, kap. 19/ zv. 06).

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

-Rozsudok Súdneho dvora C-66/08 zo 17. júla 2008. Szymon Koz³owski. Zbierka judikatúry 2008 I-06041

-Rozsudok Súdneho dvora C-123/08 zo 6. októbra 2009. Dominic Wolzenburg. Zbierka judikatúry 2009 I-09621

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice/rámcového rozhodnutia alebo lehota na implement áciu nariadenia alebo rozhodnutia

28. marec 2011

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedný ch za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

15. december 2010

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 aþ 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

žiadne konanie proti Slovenskej republiky nezačalo

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsah u tohto prebratia

1.zákon č. 183/2001 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – č iastočný

2.zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej ú nii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov – čiastoč ný

3.zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii - čiastočný

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

úplny

6.Gestor (spolupracujúce rezorty):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatý kacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia MPK:

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanos ť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

V súlade čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa predbežné pripomienkové konanie nevykonávalo.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

B. Osobitná časť

K čl. I

(návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze)

K bodu 1

Legislatívno-technická zmena s cieľom spresnenia textu o subsidiárnom a výhradnom použití Trestného poriadku v konaní o európskom zatýkacom rozkaze, resp. v konan í o vydanie osoby v prípadoch, ak v zmysle vyhlásenia členského štátu nie je možné použiť postup podľa Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdá vania osôb medzi členskými štátmi vo vzťahu k trestným činom spáchaným pred stanoveným dátumom.

K bodu 2

V nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax sa navrhuje zákonná úprava postupu v prípadoch, ak od vydania európskeho zatýkacieho rozkazu došlo k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu vo veci, pre ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.

K bodu 3

V nadväznosti na doterajšiu aplika čnú prax sa navrhuje úprava, v zmysle ktorej zmena miesta výkonu väzby alebo miesta vý konu trestu odňatia slobody v priebehu konania o európskom zatýkacom rozkaze nemá vplyv na príslušnosť súdu podľa § 11.

K bodu 4

Navrhuje sa doplnenie účelu predbežnej väzby v súlade s úpravou vydávacej väzby podľa § 16 ods. 1 o odkaz na zabránenie zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze.

K bodu 5

Zmenu ustanovenia § 15 ods. 2 si vyžiadala doterajšia aplikačná prax. Návrhom sa výslovne upravuje povinnosť sudcu vypočuť vyžiadanú osobu pred rozhodnutím o vzatí do predbe žnej väzby. Súčasne v prípadoch rozhodnutia ponechania osoby na slobode umožňuje sudcovi rozhodnúť o uložení primeraných opatrení alebo obmedzení na zabránenie zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze podľa Trestného poriadku.

K bodu 6

V nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax sa navrhuje úprava dôvodov pre prepustenie vyžiadanej osoby z predbežnej väzby pod ľa vzoru § 16 ods. 3.

K bodu 7

V nadväznosti na doterajšiu aplika čnú prax sa dopĺňa odkaz na primerané použitie ustanovení Trestného poriadku v prípadoch, ak je pre jej opätovné vzatie do predbežnej väzby potrebné predvedenie a zatknutie vyžiadanej osoby.

K bodu 8 a 9

V nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax sa navrhuje zosúladiť rozhodovanie o väzbe podľa § 17 a 18 s § 16, t. j. aby o vydávacej väzbe rozhodoval príslušný sudca krajského súdu, nie súd v senáte. Súčasne sa navrhuje doplnenie povinnosti sudcu vyrozumieť príslušný ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody o vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, ak je vyžiadaná osoba vo väzbe v súvislosti s trestným stíhaním slovenskými orgánmi, resp. vo výkone trestu odňatia slobody, následkom čoho vydávacia väzba spočíva.

K bodu 10 a 12

Navrhovaný nový odsek 4 § 19 a nový § 23a upravuje postup slovenských orgánov v prípadoch ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom (t. j. trvalým, alebo prechodným pobytom) na území Slovenskej republiky na účely výkonu trestu odňatia slobody do iného členského štátu. Slovenská republika návrhom § 23a využíva opciu stanovenú čl. 4 bod 6 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátm i (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/ zv. 06), na základe ktorej môže členský štát odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu ak prevezme výkon cudzieho rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Prebratie tohto ustanovenia rámcového rozhodnutia si vyžiadala aplikačná prax, nako ľko vydávanie občanov Slovenskej republiky na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody nie je ú čelné a efektívne z dôvodu, že po samotnej realizácií vydania do iného členského štátu tieto osoby vo väčšine prípadov žiadajú o svoje spätné odovzdanie na výkon trestu odň atia slobody do Slovenskej republiky podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o odovzdávaní odsúdených osôb. Nová úprava postupu orgánov Slovenskej republiky vo vzťahu k vydávaniu občanov na účely vý konu trestu odňatia slobody úzko nadväzuje na zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorš ích predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2012. S ohľadom na naplnenie účelu výkonu trestu odňatia slobody, ktorým je okrem iného aj sociálna náprava odsúdeného, je žiaduce, aby obč ania Slovenskej republiky a osoby s obvyklým pobytom na jej území mali možnosť vykonať uložený trest odňatia slobody na území svojho domovského štátu kde majú rodinné a sociálne väzby, ktoré môžu prispieť k u ľahčeniu ich nápravy počas výkonu trestu odň atia slobody.

Pre postup podľa § 23a je potrebné splnenie nasledovných podmienok:

-žiada sa o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky na účely výkonu trestu odňatia slobody,

-vyžiadaná osoba nesúhlasí s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu, čo potvrdí svojim vyhlásením o nesúhlase pod ľa § 19 ods. 4,

-štát pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky súhlasí a predloží požadované písomnosti k jeho uznaniu a výkonu.

V odseku 1 sa upravuje postup prokurátora a súdu v prí pade splnenia podmienok podľa § 19 ods. 4. V odseku 2 sa upravuje postup v prípade, ak štát pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky nesúhlasí, resp. ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí . Navrhuje sa, aby sa na vyjadrenie štátu pôvodu v týchto prípadoch prihliadalo až do momentu prijatia rozhodnutia súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. V odseku 3 sa navrhuje postup v prípade, ak štát p ôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky súhlasí a osoba je vo vydávacej väzbe. Súd v takom prípade rozhodne o väzbe podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a súč asne rozhodne o prepustení z osoby vydávacej väzby. Súčasne sa stanovuje, že predbežné vyšetrovanie sa týmto prerušuje. V odseku 6 sa stanovuje postup pre prípady ak s úd v konaní podľa zákona č. 549/2011 Z. z. rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, dôsledkom také hoto rozhodnutia sa vec vracia do predbežného vyšetrovania sa účelom skúmania podmienok realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu.

K bodu 11

Navrhované ustanovenie je transpozíciou čl. 2 ods. 1 bod 2 Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV (...) a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú . v. EÚ L 081, 27.3.2009), v zmysle ktorého sa vyžiadanej osobe priznáva právo na predloženie rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, ak ide o rozhodnutie vydané v konaní, na ktorom sa vyžiadaná osoba nezúčastnila pričom rozhodnutie, ani úradná informácia o vedení trestného konania v štáte pôvodu, nebola vyžiadanej osobe doru čená. Súčasne sa upravuje postup pre zabezpečenie daného rozhodnutia v prípadoch, ak dané rozhodnutie nemajú slovenské orgány k dispozícii, t.j. nebolo justičným orgánom štátu pôvodu priložené k európskemu zatýkaciemu rozkazu. Návrhom sa odstraňuje transpozičný deficit Slovenskej republiky vo vzťahu k označenému rámcovému rozhodnutiu.

K bodu 13 až 15

V súlade s čl. 4 bod 6 rá mcového rozhodnutia 2002/584/SVV sa navrhuje doplnenie nového dôvodu pre odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu v prípadoch, ak sa rozhodlo o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkac í rozkaz, podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii.

K bodu 16

Navrhované ustanovenie je transpozíciou čl. 2 ods. 1 Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV (...) a o posilnení procesných práv osô b, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27.3.2009), ktoré nanovo definuje dôvod pre odmietnutie výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu založenom na rozhodnutí vydaným v konaní, na ktorom sa vyžiadaná osoba nezúčastnila. Návrhom sa odstraňuje transpozičný deficit Slovenskej republiky vo vzťahu k označenému rámcovému rozhodnutiu.

K bodu 17

Legislatívno-technická zmena s cieľom spresnenia postupu a lehôt pre realizáciu vydania vyž iadanej osoby v novom termíne. Zmenu si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

K bodu 18

Návrhom sa rieši stret viacerých európskych zatýkacích rozkazov voč i tej istej osobe pričom sú splnené podmienky pre postup podľa § 21a u niektorého z nich, t.j. na prevzatie výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky ak sa žiada o vydanie osoby na výkon trestu odň atia slobody. Navrhuje sa, aby o tomto strete rozhodoval príslušný súd, ktorý pri svojom rozhodnutí zohľadní vš etky okolnosti danej veci, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Súčasne sa navrhuje, aby súd pred prijat ím rozhodnutia o ďalšom postupe mohol v prípade potreby požiadať o vyjadrenie Eurojust (predovšetkým ak ide o európske zatýkacie rozkazy vydané viacerými členskými štátmi).

K bodu 19

V nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax sa navrhuje nová forma žiadosti o dodatočný súhlas s trestným stíhaním, alebo výkonom trestu odňatia slobody vy žiadanej osoby, ktorá bola do Slovenskej republiky vydaná s uplatnením zásady špeciality. Upúšťa sa od potreby vydať na tento účel nový európsky zatýkací rozkaz. Navrhuje sa žiadosť koncipovať ako štandardnú žiadosť s uvedením všetkých informácií podľa § 5 ods. 5. Uvedeným sa súčasne odstráni sporná úprava § 21 ods. 3 zákona č . 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, ktorý odkazuje na účely získania súhlasu justičného orgánu štátu pôvodu s ďalším stíhaním, alebo výkonom trestu odňatia slobody na primerané použitie ustanovení zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.

K bodu 20

Prechodné ustanovenie k predkladanej novele zákona.

K bodu 21

Navrhované ustanovenie je transpozíciou čl. 2 ods. 3 Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV (...) a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27.3.2009), ktorou sa mení formulár európskeho zatýkacieho rozkazu v nadväznosti na zmenu § 23 ods. 3 návrhu zákona (bod 16). Návrhom sa odstraňuje transpozičný deficit Slovenskej republiky vo vzťahu k označenému rámcovému rozhodnutiu.

K bodu 22

Dopĺňa sa transpozičná príloha zákona o transponované rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV.

K čl. II

(návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov)

K bodu 1

V súvislosti so zmenami zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze (čl. I bod 10 a 12) sa navrhuje úprava príslušnosti súdu v prípadoch, ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia začne na základe konania o európskom zatýkacom rozkaze. Uvedená zmena je potrebná z dôvodu inej úpravy príslušnosti súdov pre tieto konania v oboch zákonoch.

K bodu 2

Navrhuje sa úprava započítania väzby podľa zákona č. 154/2010 Z. z. o euró pskom zatýkacom rozkaze na účely výkonu uznaného rozhodnutia.

Èl. III

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje ú činnosť zákona.

V Bratislave, 11. júla 2012

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec, v.r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore