Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD11DS1EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 344/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento ...

2.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti ...

3.

V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena miesta ...

4.

V § 15 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „tak, aby nedošlo k zmareniu ...

5.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia ...

6.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak a) justičný orgán ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

7.

V § 15 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na predvedenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 73 a 120 Trestného poriadku.“.

8.

V § 17 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „ príslušný sudca“ a na konci sa pripája ...

9.

V § 18 ods. 1 prvej vete sa slovo „Súd“ nahrádza slovami „Príslušný sudca“.

10.

V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

„13b) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného ...

11.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého ...

12.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu (1) Ak vyžiadaná osoba vyslovila ...

13.

V § 22 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 8“.

14.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

15.

V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

16.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého ...

17.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu ...

18.

V § 24 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“.

19.

V § 25 ods. 3 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 2 písm. a)“.

20.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích ...

21.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. ...

22.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„43a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012 Na konanie o európskom zatýkacom ...

23.

V prílohe č. 1 písmeno d) znie:

„d) Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia: 1. ...

24.

Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí ...

Čl. II

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak konanie o uznaní a výkone ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.“. ...

2.

V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia začne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore