Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012


Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD11 DS1 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2012 s účinnosťou od 01.12.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento ...

2.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti ...

3.

V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena miesta ...

4.

V § 15 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „tak, aby nedošlo k zmareniu ...

5.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia ...

6.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak a) justičný orgán ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

7.

V § 15 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na predvedenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 73 a 120 Trestného poriadku.“.

8.

V § 17 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „ príslušný sudca“ a na konci sa pripája ...

9.

V § 18 ods. 1 prvej vete sa slovo „Súd“ nahrádza slovami „Príslušný sudca“.

10.

V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

„13b) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného ...

11.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého ...

12.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu (1) Ak vyžiadaná osoba vyslovila ...

13.

V § 22 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 8“.

14.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

15.

V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

16.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého ...

17.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu ...

18.

V § 24 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“.

19.

V § 25 ods. 3 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 2 písm. a)“.

20.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích ...

21.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. ...

22.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„43a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012 Na konanie o európskom zatýkacom ...

23.

V prílohe č. 1 písmeno d) znie:

„d) Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia: 1. ...

24.

Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí ...

Čl. II

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak konanie o uznaní a výkone ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.“. ...

2.

V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak konanie o uznaní a výkone rozhodnutia začne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore