Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD16 DS23 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/2007 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 209/2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a ...

a)
osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,
b)
osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, ...
c)
osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom ...
d)
nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a ...
e)
iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon,

(ďalej len „register trestov“).

(2)

Súčasťou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach ...

(3)

Údaje a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú na účely

a)
trestného konania,
b)
civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania,
c)
ochrany a bezpečnosti štátu a
d)
osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby.
(4)

Údaje a informácie z registra trestov sa poskytujú

a)
osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
oprávneným orgánom uvedeným v § 12 a 14,
c)
súdom a justičným orgánom iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou,1) ...
d)
ústredným orgánom iných členských štátov Európskej únie pre výmenu informácií o odsúdeniach ...
(5)

Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“). ...

(6)

Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje ...

(7)

V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra požadovať údaje z evidencie pobytu ...

§ 2
(1)

Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ...

(2)

Výmena informácií podľa odseku 1 je zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného ...

(3)

Ak výmena informácií podľa odseku 2 nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie ...

Podklad evidencie
§ 3
V registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané
a)

z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,

b)

z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu, ...

c)

zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo ...

d)

zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo ...

e)

z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne ...

f)

z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky ...

g)

z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení ...

h)

z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými ...

§ 4
(1)

Trestným listom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje ...

a)
právoplatne odsúdenej fyzickej osobe, a to
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko, prípadne pseudonym alebo prezývka; v prípade zmeny mena alebo ...
2.
dátum narodenia, rodné číslo, číslo a druh dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresa ...
3.
štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie, ...
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
register, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
c)
súdoch, ktoré rozhodovali v prvom stupni a v konaní o opravnom prostriedku a o ich spisových značkách ...
d)
rozhodnutí o vine s uvedením právnej kvalifikácie skutku, miesta a času jeho spáchania, druhu ...
e)
zmenách rozhodnutia v konaní o dovolaní,
f)
zmenách súvisiacich s výkonom trestu alebo ochranného opatrenia.
(2)

Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí

a)
rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodnutie súdu ...
b)
rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, ...
c)
rozhodnutie súdu, ktorým bol trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce premenený na nepodmienečný ...
d)
rozhodnutie súdu, ktorým bol nariadený náhradný trest odňatia slobody namiesto výkonu peňažného ...
e)
udelenie milosti,
f)
účasť odsúdenej osoby na amnestii,
g)
zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu.
§ 5
(1)

Správou o právoplatnom rozhodnutí o podmienečnom zastavení trestného stíhania súdom alebo o ...

a)
údaje o osobe, ktorej sa rozhodnutie týka v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. ...
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
e)
dátum skončenia skúšobnej doby.
(2)

Správou o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa rozumie písomné oznámenie súdu alebo ...

a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,
b)
v trestnom stíhaní sa pokračuje,
c)
skúšobná doba uplynula a nebolo rozhodnuté o osvedčení.
(3)

Správa o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa z registra trestov vyradí po doručení ...

§ 6
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania sa na účely ...
a)

údaje o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),

b)

označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,

c)

dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,

d)

skutok a jeho právnu kvalifikáciu.

§ 7
(1)

Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov

a)
trestný list a písomné oznámenie; ak ide o odsúdenie súdom iného štátu, postupuje takto súd, ...
b)
písomnú správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
c)
písomnú správu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
d)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného ...
e)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe uvedenej v písmene ...
f)
písomné oznámenie o všetkých údajoch týkajúcich sa dodatočných zmien právoplatného odsúdenia ...
(2)

Prokuratúra, ktorá rozhodla v prvom stupni, je povinná bezodkladne zaslať do registra trestov písomnú ...

a)
právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania osvedčil alebo, ...
(3)

Ak súd nezašle do registra trestov písomnú správu uvedenú v odseku 1 písm. d) a e) alebo prokurátor ...

§ 8

Obec, ktorá vedie matriku, je povinná generálnej prokuratúre do registra trestov písomne oznamovať ...

§ 9
Uchovávanie a uschovávanie dokumentácie
(1)

Písomnosti, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa § 4 až 8 a § 17 ods. 4, sa v registri ...

(2)

Doklady súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom ...

(3)

Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, ...

Výpis z registra trestov
§ 10
(1)

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne ...

(2)

Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej ...

(3)

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva

a)
generálnej prokuratúre,
b)
na obci, ktorá vedie matriku,
c)
na integrovanom obslužnom mieste,
d)
na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, alebo
e)
elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak ide o žiadosť o výpis z registra trestov ...
(4)

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať

a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene ...
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej ...
3.
štátne občianstvo,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(5)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť ...

a)
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho ...
b)
u cudzinca z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z predloženého ...
(6)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť ...

(7)

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená ...

(8)

Na účel overenia totožnosti žiadateľa, splnomocnenej osoby a oprávneného zástupcu právnickej ...

(9)

Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v odseku 4 ...

(10)

Ak je to potrebné na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa odseku 4 písm. b), oprávnený ...

(11)

Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov môžu určení zamestnanci generálnej ...

(12)

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci

a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho ...
c)
integrovaných obslužných miest,
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a
e)
iných orgánov verejnej moci.
(13)

Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d) sa ...

(14)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej ...

§ 10a
(1)

Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na ...

(2)

Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný ...

(3)

Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra ...

§ 11

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj ...

§ 12
(1)

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť orgánu ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov podľa § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ...

(3)

Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce ...

§ 13
Odpis registra trestov
(1)

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a)
každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom ...
b)
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c)
odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
(2)

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

a)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení ...
b)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru ...
c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá ...
(3)

Odpis registra trestov generálna prokuratúra vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených ...

(4)

Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v ...

a)
presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
b)
meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
c)
účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 3; Slovenská informačná služba ...
(5)

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená ...

(6)

Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným ...

(7)

Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej osobe sa primerane vzťahuje § 10 ods. 2 až 13 s ...

§ 13a

V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3, sa vo vzťahu k nezahladenému ...

§ 14
Oprávnené orgány
(1)

Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva

a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny ...
5.
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného ...
(2)

Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov ...

a)
útvaru Policajného zboru,9)
b)
Národnému bezpečnostnému úradu,10)
c)
Slovenskej informačnej službe11) a
d)
Vojenskému spravodajstvu.12)
(3)

Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis ...

a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej ...
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady ...
c)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena ...
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej ...
e)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje ...
1.
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,17)
2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)
3.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
4.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej ...
5.
v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
6.
v štátnej službe colníka,22)
7.
notára,23)
8.
súdneho exekútora,24)
9.
advokáta25) a
10.
vyššieho súdneho úradníka,26)
11.
asistenta prokurátora,19)
12.
štátneho zamestnanca,26a)
f)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov ...
g)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu ...
h)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
i)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany ...
j)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými ...
k)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) ...
l)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby ...
m)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej ...
n)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej ...
o)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej ...
p)
okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti ...
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)
§ 15
Oprávnená osoba
(1)

Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej ...

(2)

Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe podľa odseku 1 slúži výlučne na previerku bezúhonnosti ...

§ 16
Nahliadnutie do odpisu registra trestov
(1)

Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna prokuratúra umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy ...

(2)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom ...

§ 17
Organizácia a obsah výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)

Generálna prokuratúra bezodkladne informuje ústredné orgány iných členských štátov Európskej ...

(2)

Ak je odsúdená osoba štátnym občanom viacerých členských štátov Európskej únie, informácie ...

(3)

Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej ...

(4)

Na základe informácií poskytnutých ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie ...

(5)

Na účely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej ...

(6)

Ak sú generálnej prokuratúre prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu Európskej ...

(7)

Na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je odsúdená ...

(8)

Na účely trestného konania na žiadosť orgánu činného v trestom konaní alebo súdu generálna ...

§ 17a
Žiadosť o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie
(1)

Generálna prokuratúra predloží ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie ...

(2)

Generálna prokuratúra môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie ...

(3)

Informácie poskytnuté na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno použiť len na ...

§ 17b
Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov
(1)

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o ...

a)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov, ...
b)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo ...
c)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované ...
(2)

Ak na účel poskytnutia informácií podľa odseku 1 generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu ...

(3)

Ak súčasťou poskytnutých informácií podľa odseku 1 majú byť aj biometrické údaje, generálna ...

(4)

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie pri poskytovaní informácií podľa ...

(5)

Ak ústredný orgán členského štátu Európskej únie požiada o informácie o odsúdení inej osoby ...

(6)

Informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)

Súčasťou evidencie v registri trestov sú aj údaje o trestných činoch a osobách právoplatne ...

(2)

Podľa tohto zákona sa poskytujú informácie z registra trestov aj vtedy, ak žiadosť bola podaná ...

§ 19
(1)

Za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov obcou, ktorá vedie matriku, ...

(2)

Orgány uvedené v § 12 ods. 1, ktoré žiadajú o výpis z registra trestov a orgány uvedené v § ...

(3)

Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj správy a oznámenia prokuratúry sa môžu zasielať ...

(4)

Na podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, o odpis registra trestov a na odovzdávanie údajov ...

§ 19a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 20

Zrušuje sa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení čl. IV zákona č. 48/2002 Z. z., ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 18a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov, sa dopĺňajú ...

„Položka 31 Za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov ....................... ...

Čl. V

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Bezúhonnosť žiadateľa, ...

2.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1.

V § 14 ods. 2 sa slová „Občan preukazuje bezúhonnosť v prijímacom konaní“ nahrádzajú slovami ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. VII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

V § 19a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

Čl. VIII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 20 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2.

V § 110 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

Čl. IX

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 16.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

2.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „namiesto odpisu z registra trestov a lekárskeho posudku podľa ...

3.

V § 17 ods. 5 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až f)“.

4.

V § 17 sa vypúšťa odsek 6.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 18.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

5.

V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová „Policajný útvar“ vkladajú slová „na preukázanie bezúhonnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

6.

V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

Čl. X

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

Čl. XI

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z. a ...

1.

V § 3 ods. 3 sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

2.

V § 3 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 12 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na účel bezpečnostnej ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3.
výpis z registra trestov, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,“.

Čl. XIII

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch ...

1.

V § 4 ods. 3 sa čiarka za slovami „odsúdený za úmyselný trestný čin“ nahrádza slovom „alebo“, ...

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2.

2.

V § 4 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. ...

Čl. XIV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 38 ods. 2 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 70 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpis“ nahrádza slovami „výpis z“.

Čl. XV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 33 ods. 3 písm. a) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 35 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpisy“ nahrádza slovami „výpisy z“.

4.

V § 53 ods. 3 písm. b) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

Čl. XVI

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.

V § 24 ods. 2 slová „odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace“ sa nahrádzajú slovami ...

2.

V § 24 ods. 3 slová „odpisy registra trestov spoločníkov nie staršie ako tri mesiace“ sa nahrádzajú ...

Čl. XVII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.

Čl. XVIII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

V § 35 ods. 2 sa slová „štátna príslušnosť a národnosť“ nahrádzajú slovami „a ďalšie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 35 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

3.

V § 35 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b)
Zákon č. 330/2007 Z. z.“.

4.

V § 35 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Na obstaranie odpisu registra trestov určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.

5.

V § 35 ods. 9 sa slová „odseky 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odseky 1 až 8“.

6.

V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K uzavretiu dohody je možné pristúpiť až po ...

7.

V § 75 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

8.

V § 79 ods. 4 sa v druhej vete vypúšťajú slová „nie starším ako dva mesiace“ a na konci ...

9.

V § 80 ods. 2 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ ...

10.

V § 80 ods. 3 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ ...

Čl. XX

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 13 ods. 3 posledná veta sa slovo „občan“ nahrádza slovom „sa“.

2.

V § 15 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

Čl. XXI

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov ...

2.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „okrem odpisu registra trestov“.

3.

V § 29 ods. 2 sa za slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť ...

4.

V § 29 ods. 3 sa slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť“ ...

5.

V § 53 ods. 2 sa za slová „spoľahlivosť osoby“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“. ...

Čl. XXII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto: ...

1.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov,22) ktorý nesmie byť starší ako tri ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 330/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Žiadosť

  Príloha č. 2 k zákonu č. 330/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií ...

Poznámky

 • 1)  Článok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) ...
 • 2)  Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov ...
 • 2a)  § 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 15 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších ...
 • 4a)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
 • 5)  § 2 a § 7 ods. 1 a ods. 3 písm. e) až g) zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov ...
 • 6)  Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch ...
 • 6a)  § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri ...
 • 7)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...
 • 7a)  § 19 zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 598/2008 Z. z.
 • 8)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste. ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 10)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších ...
 • 13)  Napríklad § 9 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a ...
 • 13a)  § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene ...
 • 14)  § 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení zákona č. 426/2003 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 8/2005 Z. z.
 • 15a)  § 24 ods. 2 zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...
 • 16a)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 17)  § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ...
 • 18)  § 5 ods. 5 a 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...
 • 20)  § 14 ods. 2 a 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 21)  § 4, 5 a 7 a § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ...
 • 22)  § 14 ods. 2 a 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  § 9 ods. 1, 2, § 10 a § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 24)  § 10 ods. 5 a § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 25)  § 3 ods. 1 až 5 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 26)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 26a)  § 38 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 26b)  § 14 a 17 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene ...
 • 27)  Napríklad § 2 ods. 3, § 34a ods. 2, § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...
 • 28)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 29)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 29a)  § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení ...
 • 29b)  § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z.
 • 29c)  § 17 ods. 1 a 3 zákona č. 218/2007 Z. z.
 • 32)  § 13 ods. 4, § 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z. o ...
 • 33)  § 16 a 30 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 33aa)  Čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.§ 27g zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33ab)  § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 33b)  Čl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.). ...
 • 34)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore