Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2007 účinný od 01.04.2008


Platnosť od: 12.07.2007
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Správne poplatky, Zdravotné poistenie, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD10 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2007 účinný od 01.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2007 s účinnosťou od 01.04.2008 na základe 68/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 29 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané príslušníkmi Policajného zboru, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

3.

§ 3 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) ťažká ujma na zdraví je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to 1. zmrzačenie, 2. strata ...

4.

V § 4 ods. 1 sa slovo „predpisov“ nahrádza slovami „právnych predpisov a ostatných predpisov“. ...

5.

V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. h) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorí sú riadne a preukázateľne ...

7.

V § 6 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

8.

V § 6 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „päť rokov odo dňa, keď bol v nich ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 ...

12.

V § 6 ods. 4 sa za slovo „zamestnávateľa“ vkladajú slová „a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2002 ...

14.

V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný písomne informovať ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 58 Zákonníka práce.“.

15.

V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť ...

16.

V § 7 ods. 4 sa slová „osobitný predpis neustanovuje“ nahrádzajú slovami „právne predpisy ...

17.

V § 7 ods. 5 sa slová „praktického výcviku“ nahrádzajú slovami „praktickej časti výchovy ...

18.

V § 7 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „zástupcom“ vkladajú slová „zamestnancov10a) vrátane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 11a Zákonníka práce.“.

19.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prostredia,“ vkladajú slová „úradné skúšky,“.

20.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Na základe návrhu zamestnávateľa vypracovaného v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou ...

21.

V § 11 ods. 7 sa slová „príslušného lekára zabezpečujúceho preventívnu zdravotnú starostlivosť ...

22.

V § 11 ods. 9 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

23.

V § 12 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k práci6a)“.

24.

V § 12 ods. 2 písm. j) sa za slovo „technikovi“ vkladajú slová „alebo autorizovanému bezpečnostnému ...

25.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú na štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý ...

26.

V § 13 ods. 3 sa slová „skúšok alebo“ nahrádzajú slovami „skúšok, úradných skúšok ...

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

28.

V § 13 odsek 6 znie:

„(6) Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...

29.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „zariadenia, plnenia“ nahrádzajú slovami „zariadenia podľa ...

30.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „opakovanej“ a slová „skúšky na“ sa nahrádzajú ...

31.

V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok ...

32.

V § 14 ods. 2 prvá veta znie: „Plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa ...

33.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Národný inšpektorát práce po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom ...

34.

V § 14 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Činnosť podľa odseku 1 sa vykonáva za úhradu; na túto činnosť sa nevzťahuje všeobecný ...

35.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa ...

36.

V § 15 ods. 9 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „bez oprávnenia“.

37.

V § 16 ods. 1 prvej vete sa slová „osobou alebo fyzickou osobou, alebo“ nahrádzajú slovami „osobou, ...

38.

V § 16 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak právne predpisy alebo ostatné ...

39.

V § 16 ods. 3 písm. e) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“. ...

40.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa slová „dĺžka liečenia“ nahrádzajú slovami „alebo skutočná ...

41.

V § 17 ods. 5 písm. a) prvý bod znie:

„1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,“. ...

42.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa citácia „o Policajnom zbore“.

43.

V § 17 ods. 6 sa úvodná veta nahrádza týmto textom: „Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na ...

44.

V § 17 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení ...

45.

V § 17 ods. 10 sa za slovo „bezodkladne“ vkladá slovo „písomne“.

46.

V § 17 ods. 12 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.

47.

V § 18 ods. 3 sa za slovo „Zamestnávateľ“ vkladajú slová „a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom ...

48.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 ...

49.

V § 18 ods. 5 sa za slovo „stavby“ vkladajú slová „s technickým zariadením a jej zmeny“ ...

50.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

51.

V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

52.

V § 21 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľovi,“ vkladajú slová „ktorý je povinný ich zabezpečiť ...

53.

V § 21 ods. 6 druhá veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostnotechnická ...

54.

V § 21 ods. 7 sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „vrátane zástupcov zamestnancov“. ...

55.

V § 21 odsek 11 znie:

„(11) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej ...

56.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej ...

57.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na účely získania odbornej praxe na vykonanie odbornej ...

58.

V § 22 ods. 4 tretia veta znie: „Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných ...

59.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

60.

V § 22 ods. 6 písm. a) sa slová „vykonáva činnosť uvedenú“ nahrádzajú slovami „jeho kód ...

61.

V § 22 ods. 6 písm. b) sa slová „vykonáva inú činnosť, ako je uvedená“ nahrádzajú slovami ...

62.

V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s odbornou praxou aspoň tri roky“.

63.

V § 23 ods. 5 písm. e) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“. ...

64.

V § 24 ods. 1 sa slová „po získaní osvedčenia“ nahrádzajú slovami „bezpečnostného technika ...

65.

V § 24 ods. 2 prvá veta znie: „Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej ...

66.

V § 24 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o osobu podľa odseku 1,“.

67.

V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „s odbornou praxou aspoň tri roky“.

68.

Nadpis pod § 25 znie:

„Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti“.

69.

Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Príslušný inšpektorát práce je povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh ...

70.

V § 26 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“.

71.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 ...

72.

V § 27 ods. 4 písm. a) v úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vypracovaný vzorový ...

73.

V § 27 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a má ...

74.

V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:

„b)
spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky uvedené v odseku 4,“.

75.

V § 30 ods. 1 písm. b) sa slovo „znalostí“ nahrádza slovom „vedomostí“.

76.

V prílohe č. 1 v úvodnej vete sa nad slovo „činností“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická ...

77.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností „O“ a ekonomická ...

78.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. Minimálny počet ...

79.

V prílohe č. 2 v skupine 06.1 sa slovo „vodičov" nahrádza slovami „osôb na obsluhu".

80.

Slová „zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1" vo všetkých tvaroch sa ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

„42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 42a znejú:

Poznámky pod čiarou k odkazom 43 až 45 sa vypúšťajú.

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

„h) inšpektorátu práce95a) a orgánov dozoru podľa osobitných predpisov95b) na účely vyšetrovania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 95a a 95b znejú:

„95a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. ...

Čl. IV

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a kolektívne vyjednávanie,". ...

2.

V § 7 ods. 3 písm. d) sa slová „osobou, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku,17)" nahrádzajú slovami ...

3.

V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Inšpektorát práce je oprávnený podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo ...

„18a) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

4.

V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, ...

5.

V § 12 ods. 2 písm. j) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 6 písm. b)".

6.

V § 16 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a k uchádzačovi".

7.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slovo „trojnásobku" nahrádza slovom „štvornásobku".

8.

V § 21 ods. 2 sa za slová „§ 7 ods. 3 písm. d), e) a i)" vkladá čiarka a slová „ods. 6 písm. ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore