Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006

Platnosť od: 02.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Chyba údajov, Trestné právo, Pomocné vedy, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST57JUD731>999DS56EUPP52ČL370

Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 301/2005 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 650/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

TRESTNÝ PORIADOK

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy ...

§ 2
Základné zásady trestného konania
(1)

Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje ...

(2)

Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní o ...

(4)

Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným ...

(5)

Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. ...

(7)

Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým ...

(8)

Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený ...

(9)

Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, má právo na obhajobu.

(10)

Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie ...

(11)

Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Strany majú právo nimi navrhnutý dôkaz ...

(12)

Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho ...

(13)

Orgány činné v trestnom konaní a súd spolupracujú so záujmovými združeniami občanov a využívajú ...

(14)

Strany sú si v konaní pred súdom rovné.

(15)

Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ...

(16)

V trestnom konaní pred súdom rozhoduje senát, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie. Predseda ...

(17)

Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia môže ...

(18)

Konanie pred súdom je ústne, výnimky ustanovuje tento zákon. Dokazovanie riadi súd, ktorý však ...

(19)

Pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí smie ...

(20)

Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že ...

§ 3
Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb
(1)

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné ...

(2)

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania ...

(3)

Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné si navzájom pomáhať pri plnení úloh vyplývajúcich ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať utajovanú skutočnosť, obchodné ...

(5)

Údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ...

Spolupráca so záujmovými združeniami občanov a s dôveryhodnou osobou

§ 4
(1)

Orgány činné v trestnom konaní a súd v záujme výchovného pôsobenia trestného konania, zamedzovania ...

(2)

Záujmovými združeniami občanov sa na účely tohto zákona rozumejú najmä občianske združenia, ...

(3)

Dôveryhodná osoba je osoba, ktorá je schopná priaznivo ovplyvňovať správanie obvineného. Dôveryhodnosť ...

(4)

Záujmové združenie občanov môže ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného, ak sú predpoklady, ...

(5)

Záujmové združenie občanov má právo vyslať na prejednanie veci pred okresným súdom alebo krajským ...

§ 5
(1)

Záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba môžu ponúknuť prevzatie záruky za dovŕšenie ...

(2)

Záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba môžu tiež navrhnúť, aby väzba obvineného ...

(3)

Záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba, ktorí prevzali záruku za prevýchovu obvineného ...

§ 6
Poskytovanie informácií o trestnom konaní
(1)

Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona ...

(2)

Pri poskytovaní informácií sú orgány činné v trestnom konaní a súd oprávnení utajiť tie ...

(3)

V konaní pred súdom rozsah poskytovaných informácií vyplýva zo zásady verejnosti. V priebehu ...

(4)

Ak by poskytnutie informácie porušilo alebo ohrozilo záujmy uvedené v odseku 1 alebo 2, orgán činný ...

§ 7
Posudzovanie predbežných otázok
(1)

Orgány činné v trestnom konaní a súd posudzujú samostatne predbežné otázky, ktoré sa v konaní ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú oprávnené samostatne riešiť predbežné otázky ...

(3)

Otázky, o ktorých má rozhodnúť Súdny dvor Európskych spoločenstiev, sa nemôžu posudzovať ...

§ 8
Osoby vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu
(1)

Pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu nepodliehajú osoby, ktoré požívajú imunity ...

(2)

Na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas Národnej rady ...

(3)

Ak vznikne pochybnosť, či je iná osoba vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní ...

§ 9
Neprípustnosť trestného stíhania
(1)

Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť ...

a)
ak je trestné stíhanie premlčané,
b)
ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, alebo ...
c)
ak ide o osobu, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná,
d)
proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
e)
ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom ...
f)
ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý ...
g)
ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
(2)

Ak sa týka dôvod uvedený v odseku 1 len niektorého z čiastkových útokov pokračovacieho trestného ...

(3)

V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), sa však pokračuje, ...

(4)

V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokračuje ...

§ 10
Výklad niektorých pojmov
(1)

Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt.

(2)

Súdnictvo vykonávajú nezávislé a nestranné súdy na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych ...

(3)

Sudca pre prípravné konanie je sudca súdu prvého stupňa, ktorý je rozvrhom práce súdu poverený ...

a)
zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ...
b)
sťažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje tento zákon,
c)
v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4)

Na účely tohto zákona sa súdom rozumie okresný súd, krajský súd, Špeciálny súd, vojenský ...

(5)

Okresným súdom sa na účely tohto zákona rozumie aj vojenský obvodový súd, ak tento zákon neustanovuje ...

(6)

Predsedom senátu sa na účely tohto zákona rozumie aj samosudca, ak z jednotlivých ustanovení tohto ...

(7)

Okresným prokurátorom sa na účely tohto zákona rozumie aj vojenský obvodný prokurátor, ak tento ...

(8)

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vyšetrovateľ Policajného zboru,
b)
poverený príslušník Policajného zboru,
c)
poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených ...
d)
poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trestných činoch príslušníkov ...
e)
poverený príslušník Železničnej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov Železničnej ...
f)
poverené colné orgány, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov ...
g)
veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto lodi.
(9)

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie v rozsahu poverenia úkonov vyšetrovania aj zástupca ...

(10)

Subjekt trestného konania je každý, kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon ...

(11)

Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, obvineným sa rozumie aj obžalovaný a odsúdený.

(12)

Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný.

(13)

Odsúdený je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť. ...

(14)

Trestné konanie je konanie podľa tohto zákona, trestné stíhanie úsek od začatia trestného stíhania ...

(15)

Skutkom sa rozumie aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, ak nie je výslovne ustanovené ...

(16)

Neodkladný úkon je taký úkon, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo zmarenia alebo zničenia ...

(17)

Neopakovateľný úkon je taký úkon, ktorý v ďalšom konaní už nemožno vykonať.

(18)

Opatrenia sú neformálne ústne alebo písomné rozhodnutia technicko-organizačnej alebo operatívnej ...

(19)

Agent je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe ...

(20)

Informačno-technickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú elektrotechnické, rádiotechnické, ...

(21)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú kontrolovaná dodávka, ...

(22)

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená ...

DRUHÁ HLAVA

SÚD A OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ

Prvý diel

Pôsobnosť a príslušnosť súdov

§ 11
Výkon trestného súdnictva

Sústavu súdov, ktoré vykonávajú súdnictvo v trestných veciach, ustanovuje osobitný zákon.

Pôsobnosť vojenských súdov

§ 12
(1)

Pôsobnosť vojenských súdov sa vzťahuje na

a)
vojakov,
b)
príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ...
c)
príslušníkov ozbrojených síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej ...
d)
vojnových zajatcov.
(2)

Pôsobnosť vojenských súdov sa vzťahuje na osoby uvedené v odseku 1 písm. a) a b) aj mimo činnej ...

(3)

Pôsobnosť vojenských súdov sa vzťahuje aj na civilné osoby pre trestné činy vojnovej zrady, ...

(4)

Pôsobnosť vojenských súdov sa nevzťahuje na osoby uvedené v odseku 1, ak ide o trestné činy ...

§ 13
(1)

Pôsobnosť vojenských súdov podľa § 12 ods. 1 sa vzťahuje len na trestné činy spáchané za ...

(2)

Ak trestný čin, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť vojenských súdov, vyšiel najavo u osoby, ktorá ...

§ 14
Pôsobnosť Špeciálneho súdu
(1)

Pôsobnosť Špeciálneho súdu, ak sú podozriví zo spáchania trestného činu v súvislosti s ich ...

a)
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
členov vlády Slovenskej republiky,
c)
štátnych tajomníkov,
d)
predsedov ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
e)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
f)
sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
sudcov,
h)
prokurátorov,
i)
verejného ochrancu práv,
j)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
k)
riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,
l)
riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
m)
členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.
(2)

Pôsobnosti Špeciálneho súdu podliehajú aj iné osoby pre

a)
trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3, § 329 až 331 Trestného zákona a podplácania ...
b)
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin založenia, ...
c)
obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou,
d)
trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné ...
e)
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
f)
trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a), b), c), d) alebo e), ak sú ...
(3)

Pôsobnosť Špeciálneho súdu podľa odseku 1 sa vzťahuje na trestné činy spáchané za trvania ...

Vecná príslušnosť

§ 15

Konanie v prvom stupni vykonáva okresný súd, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 16
(1)

Okresný súd v sídle krajského súdu vykonáva v prvom stupni konanie

a)
o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou ...
b)
ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Špeciálneho súdu. ...

§ 17
Miestna príslušnosť
(1)

Konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný.

(2)

Obvodom okresného súdu v sídle krajského súdu pre konanie o trestných činoch uvedených v § ...

(3)

Ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, konanie vykonáva súd, v ktorého ...

Spoločné konanie

§ 18
(1)

O všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné ...

(2)

Spoločné konanie o trestnom čine, o ktorom by mal konať samosudca, a o trestnom čine, o ktorom ...

(3)

Ak je osoba, ktorá podlieha pôsobnosti vojenských súdov, súčasne stíhaná pre trestný čin, ...

(4)

Ak je osoba podliehajúca pôsobnosti okresného súdu, krajského súdu alebo vojenského súdu súčasne ...

(5)

Ustanovenie o spoločnom konaní proti viacerým obvineným sa nepoužije, ak okolnosti prípadu a postoj ...

§ 19
(1)

Spoločné konanie vykonáva okresný súd v sídle krajského súdu, ak je príslušný vykonávať ...

(2)

Spoločné konanie vykonáva súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie proti páchateľovi zločinu ...

§ 20
Príslušnosť niekoľkých súdov

Ak je podľa predchádzajúcich ustanovení daná príslušnosť niekoľkých súdov, konanie vykonáva ...

§ 21
Vylúčenie a spojenie veci
(1)

Na urýchlenie konania alebo z iných dôležitých dôvodov možno konanie o niektorom z trestných ...

(2)

Príslušnosť súdu, ktorý vec vylúčil, sa nemení. Ak však

a)
okresný súd v sídle krajského súdu vylúči vec, o ktorej by ináč patrilo konať inému okresnému ...
b)
Špeciálny súd vylúči vec, o ktorej by ináč patrilo konať okresnému súdu alebo krajskému súdu, ...
(3)

Ak sú podmienky spoločného konania, môže súd spojiť na spoločné prejednanie a rozhodnutie veci, ...

§ 22
Spory o príslušnosť
(1)

Spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd im najbližšie spoločne nadriadený.

(2)

Najbližšie spoločne nadriadený súd okresného súdu alebo krajského súdu na jednej strane a Špeciálneho ...

§ 23
Odňatie a prikázanie veci
(1)

Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho ...

(2)

Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Špeciálny súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa sa rozumie ...

(3)

Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Vyšší vojenský súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa ...

(4)

Návrh strany na odňatie a prikázanie veci nebráni vykonaniu nariadeného úkonu trestného konania, ...

§ 24
Príslušnosť súdu na úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
(1)

Úkony pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní vykonáva súd, ktorý by bol ...

(2)

Vo veciach uvedených v § 16 ods. 1 je na vykonanie úkonov pred začatím trestného stíhania alebo ...

(3)

Vo veciach uvedených v § 16 ods. 2 je na vykonávanie úkonov v prípravnom konaní príslušný Špeciálny ...

(4)

Na vydanie príkazu na sledovanie osôb a vecí podľa § 113 ods. 4, príkazu na vyhotovovanie obrazových, ...

Druhý diel

Pomocné osoby

§ 25
Probačný a mediačný úradník
(1)

Probačný a mediačný úradník plní úlohy probácie a mediácie uložené súdom alebo iným príslušným ...

(2)

Ak probácia neplní účel, ktorý bol rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu ustanovený, ...

§ 26
Vyšší súdny úradník a súdny tajomník
(1)

Vyšší súdny úradník v trestnom konaní plní úlohy podľa tohto zákona a osobitného zákona. ...

(2)

Súdny tajomník v trestnom konaní plní úlohy podľa tohto zákona a osobitného zákona. Súdny ...

§ 27
Zapisovateľ

Na spísanie zápisnice o úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a súdu sa spravidla priberie ...

Tlmočník a prekladateľ

§ 28
(1)

Ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že nerozumie ...

(2)

Ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny ...

(3)

Ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa prekladateľ opatrením. ...

§ 29
(1)

O ustanovení tlmočníka alebo prekladateľa, o spôsobilosti na túto funkciu a o vylúčení z nej, ...

(2)

Výšku náhrady a odmeny tlmočníka a prekladateľa určí ten orgán, ktorý tlmočníka alebo prekladateľa ...

§ 30
Nezúčastnená osoba a figurant
(1)

Na vykonanie úkonu tam, kde to zákon ustanovuje, sa priberie nezúčastnená osoba. Nezúčastnená ...

(2)

Nezúčastnená osoba je osoba spôsobilá na právne úkony, u ktorej nie sú pochybnosti o jej nezaujatosti ...

(3)

Na vykonanie rekognície, rekonštrukcie, vyšetrovacieho pokusu, previerky výpovede na mieste a iných ...

(4)

Nevyhnutnými výdavkami podľa odsekov 1 a 3 sa rozumie cestovné, stravné a nocľažné.

Tretí diel

Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb

§ 31
(1)

Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), ...

(2)

Sudca, prísediaci, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník ...

(3)

Z rozhodovania na súde vyššieho stupňa je okrem vylúčenia podľa odseku 2 vylúčený sudca, prísediaci, ...

(4)

Námietku zaujatosti je strana povinná vzniesť bez meškania, len čo sa dozvedela o dôvodoch vylúčenia. ...

§ 32
(1)

Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci, o vylúčení ...

(2)

Ak z dôvodov uvedených v § 31 oznámi svoju zaujatosť zapisovateľ alebo vznesie námietku jeho ...

(3)

V ostatných prípadoch o vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 oznámených niektorou zo strán ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť, ktorá nebráni vykonaniu nariadeného ...

(5)

O sťažnosti rozhoduje orgán bezprostredne nadriadený orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. ...

(6)

O vylúčení sudcu odvolacieho súdu a dovolacieho súdu rozhodne iný senát toho istého súdu.

(7)

O námietke zaujatosti strany, ktorá je založená na tých istých dôvodoch, pre ktoré už raz bolo ...

Štvrtý diel

Obvinený

§ 33
Obvinený

Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť ...

§ 34
Práva a povinnosti obvineného
(1)

Obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ...

(2)

Obvinený môže už na začiatku konania pred súdom prvého stupňa uplatniť všetky dôkazy, ktoré ...

(3)

Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, má nárok na bezplatnú ...

(4)

Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť vrátane ...

(5)

Obvinený je povinný na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti ...

§ 35
Zákonný zástupca obvineného
(1)

Zákonný zástupca obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého ...

(2)

V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca obvineného nemôže vykonávať svoje práva uvedené ...

Piaty diel

Obhajca

§ 36
Obhajca
(1)

Obhajcom môže byť len advokát.

(2)

Pri úkonoch trestného konania sa môže dať obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým ...

a)
v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine s výnimkou obzvlášť závažného zločinu, ...
b)
v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine.
(3)

Obhajcom nemôže byť advokát, ktorý už bol pribratý ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ ...

Povinná obhajoba

§ 37
(1)

Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak

a)
je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
b)
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ...
c)
ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
d)
ide o konanie proti mladistvému,
e)
ide o konanie proti ušlému.
(2)

Obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo ...

(3)

Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o ...

(4)

Ak ide o prípad podľa odseku 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným ...

§ 38
(1)

Vo vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, musí mať odsúdený obhajcu, ...

a)
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ...
b)
ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania ...
c)
je vo väzbe, alebo
d)
sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.
(2)

V konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch musí mať odsúdený obhajcu, ak

a)
ide o prípady uvedené v § 37 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
b)
je mladistvý a v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil ...
c)
sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať,
d)
ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.
(3)

Ak ide o prípad podľa § 37 ods. 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným ...

§ 39
Zvolený obhajca
(1)

Obvinený alebo iná oprávnená osoba zvolí obhajcu tým, že písomne splnomocní obhajobou advokáta. ...

(2)

Ak si obvinený nezvolí obhajcu sám a ak mu ho nezvolí ani jeho zákonný zástupca, môže mu ho ...

(3)

Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne ...

(4)

Obvinený alebo oprávnená osoba môžu zvoliť v tej istej veci aj viacerých obhajcov.

(5)

Obvinený môže namiesto obhajcu, ktorého si zvolil alebo ktorého mu zvolila oprávnená osoba uvedená ...

§ 40
Ustanovený obhajca
(1)

Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. ...

(2)

Obvinenému, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie ...

(3)

Ak je obvinených niekoľko, ustanoví sa tým, ktorých záujmy si v trestnom konaní neodporujú, ...

(4)

Ak dôjde k spojeniu veci na spoločné konanie a obvinenému sa v každej z týchto vecí ustanovil ...

(5)

Obvinený si môže namiesto obhajcu, ktorý mu bol ustanovený, sám zvoliť obhajcu podľa § 39. ...

(6)

Ak sa už v priebehu konania zistí, že obvinený má dostatočné prostriedky, aby uhradil trovy obhajoby, ...

§ 41
Prevzatie obhajoby
(1)

Ustanovený obhajca je povinný obhajobu bez meškania prevziať.

(2)

Ak dôjde k spojeniu vecí na spoločné konanie a rozhodnutie a v jednej z nich je obhajca zvolený ...

§ 42
Náhradný obhajca
(1)

Ak je dôvodná obava, že by mohlo byť zmarené hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie pre ...

(2)

Náhradný obhajca má rovnaké práva a povinnosti ako zvolený obhajca alebo ustanovený obhajca; ...

(3)

Ustanovenia § 40 a 41 sa na náhradného obhajcu vzťahujú primerane.

§ 43
Oslobodenie od povinnosti obhajovania
(1)

Zo závažných dôvodov môže byť ustanovený obhajca na svoju žiadosť alebo žiadosť obvineného ...

(2)

O oslobodení ustanoveného obhajcu rozhodne predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné ...

(3)

Skôr zvolený alebo ustanovený obhajca je však povinný plniť svoje povinnosti až do skutočného ...

§ 44
Práva a povinnosti obhajcu
(1)

Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne ...

(2)

Obhajca je oprávnený už v prípravnom konaní robiť v mene obvineného návrhy, podávať v jeho ...

(3)

Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne ...

(4)

Ak nebolo splnomocnenie obhajcu pri jeho zvolení alebo ustanovení vymedzené inak, zaniká pri skončení ...

(5)

Obhajca má právo vo všetkých štádiách trestného konania vyžiadať si vopred kópiu alebo rovnopis ...

(6)

Obhajca je oprávnený na náklady obhajoby zaobstarávať a predkladať dôkazy.

(7)

Ak si obvinený zvolil viacerých obhajcov v tej istej veci, povinnosti a práva podľa tohto zákona ...

(8)

Ak má obvinený viacerých obhajcov, doručí sa písomnosť tomu z nich, koho si určili na doručovanie ...

Šiesty diel

Zúčastnená osoba

§ 45
(1)

Tomu, komu vec bola zhabaná alebo podľa návrhu má byť zhabaná, musí sa poskytnúť možnosť, ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné zúčastnenú osobu o jej právach poučiť a ...

(3)

Ak je zúčastnená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na ...

Siedmy diel

Poškodený

Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody

§ 46
(1)

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna ...

(2)

Poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu ...

(3)

Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená ...

(4)

Návrh podľa odseku 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní ...

(5)

Ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť ...

(6)

Poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; ...

(7)

Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným ...

(8)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti ...

a)
obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,
b)
odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.
(9)

Poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby ...

§ 47
(1)

Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. ...

(2)

Ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ...

(3)

Ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ...

(4)

K návrhu generálneho prokurátora podľa odseku 3, ktorý musí byť odôvodnený, treba pripojiť ...

(5)

Ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ...

(6)

Poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil ...

(7)

Ak sa už v priebehu konania zistí, že poškodený má dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady ...

§ 48
(1)

Ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na ...

(2)

V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené ...

(3)

Ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou ...

(4)

Ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, prechádzajú práva, ktoré tento zákon priznáva ...

§ 49
(1)

Orgán činný v trestnom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej ...

(2)

Orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť ...

Zaistenie nároku poškodeného

§ 50
(1)

Ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným ...

a)
na majetku obvineného,
b)
na majetkových právach obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvinený majetkovú účasť, ...
c)
na majetkových právach právnickej osoby, v ktorej obvinený
1.
má majetkovú účasť, alebo
2.
je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, prokuristom, vedúcim ...
ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin, za ktorý ...
d)
na majetkových právach právnickej osoby, v ktorej má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť právnická ...
1.
má majetkovú účasť, alebo
2.
je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, prokuristom, vedúcim ...
ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin, za ktorý ...
e)
na ostatných majetkových právach obvineného.
(2)

Časti majetku určené na zaistenie nároku sa v uznesení o zaistení opíšu a obvinenému a právnickej ...

(3)

Zaistiť podľa odseku 1 nemožno nárok, ktorý nemožno v trestnom konaní uplatniť. Na zaistenie ...

(4)

O zaistení rozhoduje súd na návrh prokurátora alebo poškodeného, v prípravnom konaní prokurátor ...

(5)

Súd a v prípravnom konaní prokurátor zamietne návrh poškodeného, ak zistí, že návrh nie je ...

(6)

Poškodeného treba o zaistení jeho nároku vždy upovedomiť s upozornením na dôvody, pre ktoré ...

§ 51
(1)

Zaistenie sa zruší,

a)
ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo o zaistení rozhodnuté,
b)
ak bolo trestné stíhanie právoplatne zastavené alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim ...
c)
ak uplynuli dva mesiace odo dňa, v ktorom nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol obžalovaný ...
(2)

Zaistenie treba obmedziť, ak sa ukáže, že nie je potrebné v rozsahu, v akom bolo nariadené. Ak ...

§ 52

Proti rozhodnutiu podľa § 50 a 51 je prípustná sťažnosť, ktorá má, ak ide o zrušenie zaistenia, ...

Ôsmy diel

Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného

§ 53
(1)

Zúčastnená osoba a poškodený sa môžu dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného ...

(2)

Splnomocnencom zúčastnenej osoby a poškodeného môže byť len osoba, ktorej spôsobilosť na právne ...

(3)

Splnomocnencom zúčastnenej osoby alebo poškodeného v trestnom konaní, v ktorom sa prejednávajú ...

§ 54
(1)

Splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného je oprávnený robiť za zúčastnenú osobu alebo ...

(2)

Ak splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného chce navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe, ...

TRETIA HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚKONOCH TRESTNÉHO KONANIA

§ 55
Spôsoby vykonávania úkonov trestného konania a odstránenie prieťahov v súdnom konaní
(1)

Pri vykonávaní úkonov trestného konania musia orgány činné v trestnom konaní, súd a osoby príslušné ...

(2)

Úkony vykonávajú orgány činné v trestnom konaní a súd zásadne v čase medzi 7.00 hod. a 20.00 ...

(3)

Ak je dôvodný predpoklad, že došlo k prieťahom v príprave prejednania veci súdom, v určení ...

(4)

Ak súd urobí úkony trestného konania uvedené v sťažnosti pre nečinnosť do pätnástich pracovných ...

(5)

O sťažnosti pre nečinnosť uvedenej v odseku 3 musí rozhodnúť senát nadriadeného súdu do piatich ...

a)
zo strany súdu nedošlo k prieťahom, sťažnosť pre nečinnosť sa zamietne,
b)
je sťažnosť pre nečinnosť opodstatnená, nadriadený súd určí primeranú lehotu na uskutočnenie ...
(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 sťažnosť nie je prípustná.

(7)

Za škodu, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom zodpovedá ...

Dožiadanie

§ 56
(1)

Predseda senátu, sudca pre prípravné konanie, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, ...

(2)

Najvyšší súd, Špeciálny súd a krajský súd môžu jednotlivé úkony i vo svojom obvode vykonať ...

(3)

Vojenský súd a vojenský prokurátor môžu jednotlivé úkony trestného konania vykonať aj dožiadaním ...

§ 57
(1)

V dožiadaní treba uviesť spisové údaje vrátane skutkových okolností činu, ktorých sa dožiadanie ...

(2)

Úkony dožiadaného súdu vykonáva sudca; má pritom práva a povinnosti predsedu senátu.

(3)

Dožiadanie sa vybavuje spravidla do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak dožiadanie nemožno ...

§ 58
Zápisnica
(1)

O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo bezprostredne po ňom, ...

a)
označenie súdu, prokuratúry alebo iného orgánu vykonávajúceho úkon,
b)
miesto, čas a predmet úkonu,
c)
meno a priezvisko úradných osôb a ich funkcie, meno a priezvisko prítomných subjektov konania alebo ...
d)
stručné, ale výstižné opísanie priebehu úkonu, z ktorého je zrejmé i zachovanie zákonných ...
e)
návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb,
f)
námietky strán alebo vypočúvaných osôb proti obsahu zápisnice.
(2)

V slovenskom jazyku sa spíše aj zápisnica o výpovedi osoby, ktorá neovláda slovenský jazyk.

(3)

O hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí alebo v iných prípadoch podľa úvahy predsedu senátu ...

(4)

Výpovede osôb sa do zápisnice o hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí zapisujú alebo zaznamenávajú ...

§ 59
Podpisovanie zápisnice
(1)

Zápisnicu o hlavnom pojednávaní a o verejnom zasadnutí podpisuje predseda senátu a zapisovateľ; ...

(2)

Ak nemôže predseda senátu pre prekážku dlhšieho trvania podpísať zápisnicu o hlavnom pojednávaní ...

(3)

Ak osoba, ktorej sa úkon týka, nevie čítať alebo písať, zápisnicu jej prečíta ten, kto úkon ...

§ 60
Oprava a doplnenie záznamu alebo zápisnice
(1)

O oprave a doplnení záznamu alebo zápisnice o hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí a neverejnom ...

(2)

Ten, kto viedol pojednávanie alebo vykonanie úkonu, môže i po podpise zápisnice nariadiť alebo ...

§ 61
Zápisnica o hlasovaní
(1)

V zápisnici o hlasovaní sa uvedie okrem všeobecných náležitostí

a)
postup pri jednotlivých hlasovaniach, ich výsledok a výrok rozhodnutia,
b)
mienka odlišná od názoru väčšiny, a to v celom znení i so stručným odôvodnením.
(2)

Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci členovia senátu a zapisovateľ.

(3)

Zápisnica o hlasovaní sa zalepí a pripojí k zápisnici o pojednávaní. Otvoriť ju smie len predseda ...

(4)

Zápisnica o hlasovaní sa nespíše, ak ide o jednoduché rozhodnutia, na ktorých sa senát uzniesol ...

§ 62
Podanie
(1)

Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ...

(2)

Ak sa oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej len „trestné oznámenie“) ...

(3)

Ak bola zápisnica o ústnom podaní trestného oznámenia spísaná na súde, pošle ju súd bez odkladu ...

§ 63
Počítanie lehôt
(1)

Lehoty podľa tohto zákona sa počítajú na hodiny, dni, týždne, mesiace a roky.

(2)

Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.

(3)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok ...

(4)

Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa skončí uplynutím toho dňa, ktorý svojím ...

(5)

Ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, pokladá sa za posledný ...

(6)

Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote

a)
podané na pošte a adresované súdu, prokurátorovi alebo policajtovi, u ktorého sa má podať alebo ...
b)
urobené na súde alebo u prokurátora, ktorý má vo veci rozhodnúť,
c)
urobené príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo príslušníkom v služobnom pomere ...
d)
urobené u riaditeľa ústavu, v ktorom je ten, kto urobí podanie, vo väzbe alebo vo výkone trestu ...
e)
urobené ústne do zápisnice na ktoromkoľvek okresnom súde alebo u okresného prokurátora.
§ 64
Navrátenie lehoty
(1)

Ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov ...

(2)

Ak bol opravný prostriedok už zamietnutý ako omeškaný, zruší orgán pri povolení navrátenia ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj vtedy, ak sa ukáže, že lehota na podanie opravného ...

§ 65
Doručovanie
(1)

Ak nebola písomnosť doručená pri úkone trestného konania, doručí sa spravidla poštou. Ak je ...

(2)

V prípade potreby, najmä pri nariadenom predvedení, pri neúspešnosti pokusu doručiť iným spôsobom ...

(3)

Ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručí sa inej dospelej osobe ...

(4)

Písomnosti určené osobám požívajúcim výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo osobám ...

(5)

Orgány činné v trestnom konaní a súd sú oprávnení vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady ...

(6)

Orgány činné v trestnom konaní a súd môžu písomnosti doručovať obvinenému, obhajcovi, poškodenému ...

§ 66
Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Do vlastných rúk sa doručuje

a)
obvinenému obžaloba a predvolanie,
b)
osobám oprávneným podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok rovnopis takéhoto rozhodnutia,
c)
iná písomnosť, ak to sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny ...
(2)

Zásielky do vlastných rúk doručí pošta len adresátovi alebo ich vydá osobe, ktorá sa preukáže ...

(3)

Ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý na adrese, ktorú ...

(4)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi oznámi ...

§ 67
Odopretie prijatia
(1)

Ak odoprie adresát písomnosť prijať, poznačí sa to na doručenke spolu s dátumom a dôvodom odopretia ...

(2)

Ak sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník alebo ...

§ 68
Doručovanie právnickým osobám
(1)

Písomnosti, ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa pracovníkom oprávneným ...

(2)

Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri ...

(3)

Ustanovenie § 66 sa pri doručovaní orgánom alebo právnickým osobám použije primerane.

§ 69
Nazeranie do spisov
(1)

Obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník, probačný ...

(2)

V prípravnom konaní orgán činný v trestnom konaní môže právo nazerať do spisu a s ním spojené ...

(3)

Tomu, kto má právo byť pri úkone prítomný, nemožno odoprieť nazretie do zápisnice o tomto úkone. ...

(4)

Práva štátnych orgánov nazerať do spisov podľa osobitného zákona nie sú ustanoveniami predchádzajúcich ...

(5)

Pri povoľovaní nazerať do spisov je nevyhnutné urobiť také opatrenia, aby boli zachované utajované ...

(6)

Rovnaké práva ako orgán činný v trestnom konaní má aj sudca pre prípravné konanie, ak v čase ...

§ 70
Poriadková pokuta
(1)

Kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, ...

(2)

Ak sa konania podľa odseku 1 dopustí prokurátor, obhajca alebo príslušník v služobnom pomere, ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

ŠTVRTÁ HLAVA

ZAISTENIE OSÔB A VECÍ

Prvý diel

Väzba

§ 71
Dôvody väzby
(1)

Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, ...

a)
ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno ...
b)
bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných ...
c)
bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný ...
(2)

Ak bol obvinený prepustený z väzby, môže byť v tej istej veci vzatý do väzby, ak

a)
je na úteku alebo sa skrýva, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, nezdržiava sa na ...
b)
pôsobí na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak marí objasňovanie skutočností závažných ...
c)
pokračuje v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný ...
d)
bol prepustený z väzby preto, že nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody a sú konkrétne skutočnosti, ...
e)
je obvinený pre ďalší úmyselný trestný čin spáchaný po prepustení z väzby.
§ 72
Rozhodnutie o väzbe
(1)

Rozhodnutím o väzbe sa rozumie rozhodnutie o vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby, žiadosti ...

(2)

Vziať do väzby možno len obvinenú fyzickú osobu. Uznesenie o vzatí do väzby sa musí odôvodniť ...

(3)

Ak v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie nevyhovie návrhu prokurátora vziať obvineného ...

(4)

K návrhu na vzatie obvineného do väzby alebo na jeho ponechanie vo väzbe, ako aj k ďalším žiadostiam ...

(5)

Predseda senátu súdu, ktorý o návrhu alebo sťažnosti koná, môže v prípadoch zvlášť rozsiahleho ...

§ 73
Príkaz na zatknutie
(1)

Ak je daný niektorý z dôvodov väzby a obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať ...

(2)

Príkaz na zatknutie musí popri údajoch zabezpečujúcich, že obvinený nebude zamenený s inou osobou, ...

(3)

Zatknutie vykonávajú na podklade príkazu príslušníci Policajného zboru, Železničnej polície, ...

(4)

Orgán, ktorý obvineného na podklade príkazu zatkol, je povinný ho bez meškania, najneskôr však ...

(5)

Sudca, ktorému bol obvinený dodaný, musí obvineného bez meškania vypočuť, rozhodnúť o väzbe ...

(6)

O väzbe zatknutého obvineného rozhoduje súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ...

(7)

Ak sudca pre prípravné konanie prepúšťa zatknutého obvineného na slobodu, rozhoduje o tom uznesením, ...

(8)

Obvineného, ktorý bol vzatý do väzby, dodajú do miesta výkonu väzby príslušníci Policajného ...

§ 74
Upovedomenie o vzatí do väzby, prepustení z väzby alebo o úteku z väzby
(1)

O vzatí do väzby súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie bez prieťahov vyrozumie ...

(2)

Orgán činný v trestnom konaní alebo súd vhodným spôsobom vyrozumie poškodeného alebo svedka ...

§ 75
Upovedomenie ústavu na výkon väzby o väzbe
(1)

Príslušný ústav na výkon väzby treba ihneď vyrozumieť o

a)
vzatí obvineného do väzby,
b)
zmene dôvodov väzby,
c)
rozhodnutí o ďalšom trvaní väzby,
d)
rozhodnutí o prepustení obvineného z väzby,
e)
právnej kvalifikácií trestných činov, pre ktorý je obvinený stíhaný, alebo o ich zmene,
f)
mene, priezvisku a adrese obhajcu, ktorý obvineného zastupuje,
g)
osobných údajoch spoluobvineného, ak sa nachádza vo väzbe,
h)
postúpení veci inému orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému súdu,
i)
podaní obžaloby, späťvzatí obžaloby prokurátorom, právoplatnom rozhodnutí súdu o vrátení ...
(2)

Vyrozumenie podľa odseku 1 vykoná prokurátor alebo súd, ktorý vedie konanie v čase, keď nastala ...

Trvanie väzby

§ 76
(1)

Väzba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutný čas.

(2)

Ak by lehota trvania väzby v prípravnom konaní presiahla šesť mesiacov, je prokurátor povinný ...

(3)

Sudca pre prípravné konanie rozhodne o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby tak, aby ...

(4)

Ak bolo rozhodnuté, že lehota väzby obvineného sa predlžuje, je v prípravnom konaní prokurátor ...

(5)

Súdu plynie lehota väzby podľa odseku 7 od podania obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste. ...

(6)

Celková doba trvania väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie presiahnuť ...

a)
dvanásť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin,
b)
tridsaťšesť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin,
c)
štyridsaťosem mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin.
(7)

Z lehoty uvedenej v odseku 6 pripadá jedna polovica na prípravné konanie a jedna polovica na konanie ...

(8)

Ak je obvinený stíhaný za viac prečinov alebo za prečin a zločin, alebo za viac zločinov, na ...

(9)

Ak v priebehu konania vyjde najavo, že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie, je iným trestným ...

(10)

Lehoty uvedené v odseku 6 a 7 sa rátajú od času, keď bol obvinený zatknutý alebo zadržaný; ...

§ 77
(1)

Do plynutia lehôt podľa § 76 ods. 6 a 7 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa obvinený nemohol ...

a)
bol vo väzbe v cudzine alebo tam bol zadržaný,
b)
úmyselne si poškodil alebo nechal poškodiť zdravie, alebo
c)
úmyselne vyvolal inú prekážku, ktorá mu v takej účasti bránila alebo bránila riadnemu vykonaniu ...
(2)

Uznesenie podľa odseku 1 vydá predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca ...

(3)

Dĺžka trvania väzby, o ktorej bolo rozhodnuté v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch ...

§ 78
(1)

Väzba podľa § 71 ods. 2 v prípravnom konaní alebo v konaní pred súdom môže trvať najviac šesť ...

(2)

Ak vo veci už vykonaná väzba spolu s väzbou podľa odseku 1 presiahne v prípravnom konaní lehoty ...

(3)

Návrh na predĺženie lehoty väzby podľa odseku 1 treba podať v prípravnom konaní sudcovi pre ...

§ 79
(1)

Ak pominie dôvod väzby, dôvod na jej ďalšie trvanie alebo uplynie lehota uvedená v § 76 ods. ...

(2)

Policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období ...

(3)

Obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor ...

(4)

Ak prokurátor súhlasí s prepustením obvineného na slobodu, môže v konaní pred súdom o prepustení ...

Druhý diel

Nahradenie väzby

§ 80
Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
(1)

Ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) alebo c), môže súd a v prípravnom konaní ...

a)
záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba ponúkne prevzatie záruky za ďalšie správanie ...
b)
obvinený dá písomný sľub, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej činnosti ...
c)
s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu možno účel väzby dosiahnuť dohľadom ...
(2)

Súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie oboznámi toho, kto ponúka prevzatie záruky ...

(3)

Ak záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba, ktorá ponúkla prevzatie záruky, dôvodne ...

§ 81
Peňažná záruka
(1)

Ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) alebo c), môže súd a v prípravnom konaní ...

(2)

S prihliadnutím na osobu a majetkové pomery obvineného alebo toho, kto za neho zloženie peňažnej ...

a)
o výške peňažnej záruky a spôsobe jej zloženia; súčasne môže obvinenému uložiť splnenie ...
b)
že ponuku peňažnej záruky neprijíma.
(3)

Súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie rozhodne, že peňažná ...

a)
ujde, skrýva sa alebo neoznámi zmenu svojho pobytu a znemožní tak doručenie predvolania alebo inej ...
b)
pôsobí na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak marí objasňovanie skutočností závažných ...
c)
zavinene sa nedostaví na predvolanie na úkon trestného konania, ktorého vykonanie je bez jeho prítomnosti ...
d)
pokračuje v trestnej činnosti alebo sa pokúsi dokonať trestný čin, ktorý prv nedokonal alebo ...
e)
nesplní povinnosti alebo nedodrží obmedzenia, ktoré mu uložil súd a v prípravnom konaní sudca ...
f)
sa vyhýba výkonu uloženého trestu odňatia slobody alebo peňažného trestu, alebo výkonu náhradného ...
(4)

Ak nastane niektorá z okolností podľa odseku 3, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné ...

(5)

Peňažnú záruku zruší na návrh prokurátora alebo obvineného, alebo osoby, ktorá ju zložila, ...

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 82
Primerané povinnosti a obmedzenia
(1)

Ak sudca pre prípravné konanie alebo súd rozhodol podľa § 80 alebo § 81, že sa obvinený ponecháva ...

a)
zákaz vycestovania do zahraničia,
b)
zákaz vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu,
c)
zákaz návštev určených miest,
d)
povinnosť odovzdať legálne držanú zbraň,
e)
zákaz vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia okrem vymedzených podmienok,
f)
povinnosť pravidelne sa dostaviť na štátny orgán určený súdom,
g)
zákaz vedenia motorového vozidla a odovzdanie vodičského preukazu,
h)
zákaz styku s určitými osobami alebo zákaz úmyselne sa priblížiť k určitej osobe na vzdialenosť ...
i)
povinnosť zložiť peňažné prostriedky na účely zabezpečenia nároku poškodeného na náhradu ...
(2)

Ak obvinený nesplní povinnosti alebo poruší obmedzenia uvedené v odseku 1, rozhodne v prípravnom ...

(3)

Povinnosti alebo obmedzenia zruší alebo zmení na návrh prokurátora, obvineného alebo probačného ...

(4)

Plnenie a kontrolu uložených povinností alebo obmedzení vykonáva súdom určený probačný a mediačný ...

§ 83
Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe
(1)

Proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť. Sťažnosť nie je prípustná, ak o väzbe rozhoduje ...

(2)

Proti uzneseniu o nevzatí do väzby môže prokurátor podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení ...

(3)

Odkladný účinok má sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení obvineného z väzby ...

§ 84
Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody
(1)

Ak sa vedie trestné stíhanie proti obvinenému vo výkone trestu odňatia slobody a ak je daný niektorý ...

(2)

Uložené obmedzenia nesmú byť závažnejšie ako tie, ktorým by bol inak obvinený podrobený vo ...

(3)

Na konanie o obmedzeniach a o ich trvaní sa použijú primerane ustanovenia § 76 až 78 a § 82.

Tretí diel

Zadržanie

§ 85
Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby
(1)

Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, ak je tu niektorý z dôvodov ...

(2)

Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže ...

(3)

Policajt, ktorý zadržanie vykonal alebo ktorému bola osoba pristihnutá pri trestnom čine odovzdaná ...

(4)

Policajt, ktorý zadržanie vykonal alebo ktorému bola osoba pristihnutá pri trestnom čine podľa ...

(5)

Na ustanovenia § 34, § 120 až 124 treba primerane dbať aj vtedy, ak je zadržaná osoba vyslúchaná ...

(6)

Zadržaná osoba má právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním už v priebehu zadržania bez prítomnosti ...

§ 86
Zadržanie obvineného policajtom

Ak je tu niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 a pre neodkladnosť veci nemožno rozhodnutie o väzbe ...

§ 87
Rozhodnutie o zadržanej osobe
(1)

Ak prokurátor nenariadil prepustenie zadržanej osoby na podklade materiálov, ktoré mu boli predložené, ...

(2)

Sudca pre prípravné konanie je povinný vyslúchnuť zadržanú osobu podľa odseku 1 do 48 hodín ...

§ 88
Zabezpečenie svedka
(1)

Svedkovi, ktorý sa napriek riadnemu predvolaniu na konanie pred súdom bez ospravedlnenia nedostavil, ...

(2)

Pred rozhodnutím podľa odseku 1 požiada predseda senátu stranu, ktorá navrhla svedka vypočuť, ...

(3)

Obmedzenie osobnej slobody svedka podľa odseku 1 môže trvať len čas nevyhnutne potrebný na vykonanie ...

(4)

Po výsluchu svedka sa svedkovi doručí predvolanie na súdne konanie alebo vyžiada sa jeho adresa, ...

(5)

Ak nemožno svedka, ktorému bola obmedzená osobná sloboda, predviesť pred predsedu senátu podľa ...

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

Štvrtý diel

Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov

§ 89
Povinnosť na vydanie veci
(1)

Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na listinu alebo inú vec, ktorej obsah sa týka okolnosti, ...

(3)

Vyzvať na vydanie veci je oprávnený predseda senátu pred začatím trestného stíhania alebo v ...

§ 90
Uchovanie a vydanie počítačových údajov
(1)

Ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevyhnutné uchovanie uložených ...

a)
také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti,
b)
umožnili vyhotovenie a ponechanie si kópie takých údajov,
c)
znemožnili prístup k takým údajom,
d)
také údaje odstránili z počítačového systému,
e)
také údaje vydali na účely trestného konania.
(2)

V príkaze podľa odseku 1 musí byť ustanovený čas, po ktorý bude uchovávanie údajov vykonávané, ...

(3)

Ak uchovávanie počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov na účely trestného konania ...

(4)

Príkaz podľa odsekov 1 až 3 sa doručí osobe, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú ...

(5)

Osoba, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú počítačové údaje, vydá tieto údaje, ...

§ 91
Odňatie veci
(1)

Ak vec dôležitú pre trestné konanie alebo počítačové údaje na vyzvanie nevydá ten, kto ju ...

(2)

Ak nevykoná orgán, ktorý príkaz na odňatie veci vydal, odňatie veci sám, vykoná ho na podklade ...

(3)

Bez predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vydať príkaz len vtedy, ak predchádzajúci ...

(4)

K odňatiu veci sa podľa možnosti priberie nezúčastnená osoba.

§ 92
Prevzatie zaistenej veci

Ak treba vec, ktorá bola zaistená podľa osobitného zákona, zaistiť na účely trestného konania, ...

§ 93
Spoločné ustanovenia
(1)

Zápisnica o úkonoch podľa § 89 až 92 musí obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej veci, ...

(2)

Osobe, ktorá vec alebo počítačové údaje vydala alebo ktorej boli vec alebo počítačové údaje ...

§ 94
Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí

Ak súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt nemôže sám zabezpečiť úschovu vydaných, ...

§ 95
Zaistenie peňažných prostriedkov
(1)

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky na účte v banke alebo v pobočke ...

(2)

Ak vec nepripúšťa odklad, prokurátor môže vydať príkaz podľa odseku 1 aj pred začatím trestného ...

(3)

Príkaz musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. Vždy sa v ňom uvedie aj suma v príslušnej ...

(4)

Zaistenie sa nemôže vzťahovať na peňažné prostriedky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uspokojovanie ...

(5)

Ak zaistenie peňažných prostriedkov na účely trestného konania už nie je potrebné, zaistenie ...

(6)

Príkaz podľa odseku 1 alebo 2 sa vždy doručí banke, pobočke zahraničnej banky alebo inej právnickej ...

(7)

Ak v trestnom konaní je potrebné zaistiť peňažné prostriedky na zabezpečenie nároku poškodeného ...

§ 96
Zaistenie zaknihovaných cenných papierov
(1)

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že zaknihovaný cenný papier je určený na spáchanie ...

(2)

Ak vec neznesie odklad, môže vydať príkaz podľa odseku 1 prokurátor aj pred začatím trestného ...

(3)

Príkaz sa doručí tomu, kto registruje zaknihované cenné papiere, a po vykonaní príkazu aj majiteľovi ...

(4)

Ak zaistenie zaknihovaného cenného papiera na účely trestného konania už nie je potrebné, vydá ...

(5)

Príkaz podľa odsekov 1 a 2 musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený.

(6)

Ak je v trestnom konaní potrebné zaistiť zaknihovaný cenný papier na zabezpečenie nároku poškodeného ...

Vrátenie veci

§ 97
(1)

Ak vec, ktorá bola podľa § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá alebo podľa § 92 prevzatá, na ďalšie ...

(2)

Na vrátenie vydaných počítačových dát sa použije primerane postup podľa odseku 1.

(3)

Ak je nebezpečenstvo, že sa vec, ktorá nemohla byť vrátená alebo vydaná podľa odseku 1, skazí, ...

(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 robí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor alebo ...

§ 98
(1)

Ak obvinený vydal alebo mu bola odňatá vec, ktorú získal alebo pravdepodobne získal trestným ...

(2)

Ak uplatnil v lehote podľa odseku 1 nárok na vec niekto iný ako obvinený, postupuje sa podľa § ...

(3)

Ak ide o bezcennú vec alebo vec nepatrnej hodnoty, možno ju zničiť, a to aj bez predchádzajúceho ...

(4)

Opatrenia a rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 až 3 robí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor ...

(5)

Proti uzneseniu o vydaní veci, odovzdaní veci orgánu príslušnému podľa osobitných predpisov ...

Piaty diel

Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných priestorov ...

§ 99
Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov
(1)

Domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v byte alebo v inom priestore slúžiacom ...

(2)

Z dôvodov uvedených v odseku 1 možno vykonať aj prehliadku priestorov neslúžiacich na bývanie ...

(3)

Osobnú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú ...

(4)

U zadržanej osoby a u osoby, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa berie do väzby, možno vykonať ...

§ 100
Príkaz na domovú prehliadku
(1)

Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo ...

(2)

Domovú prehliadku bez meškania vykoná orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt.

§ 101
Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov
(1)

Prehliadku iných priestorov alebo prehliadku pozemku je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred ...

(2)

Prehliadku iných priestorov alebo pozemkov vykoná bez meškania orgán, ktorý ju nariadil, alebo ...

(3)

Bez príkazu alebo súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vykonať prehliadku iných priestorov alebo ...

§ 102
Príkaz na osobnú prehliadku
(1)

Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo ...

(2)

Ak osobnú prehliadku nevykoná orgán, ktorý ju nariadil, vykoná ju na jeho príkaz policajt.

(3)

Osobnú prehliadku vykonáva vždy osoba rovnakého pohlavia.

(4)

Bez príkazu alebo súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vykonať osobnú prehliadku len vtedy, ak ...

§ 103
Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok
(1)

Policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie ...

(2)

Na miesta uvedené v odseku 1 môže vstúpiť policajt, príslušník Policajného zboru, Vojenskej ...

(3)

Po vstupe na miesta uvedené v odseku 1 možno vykonať iba také úkony, ktoré neznesú odklad, alebo ...

§ 104
Predchádzajúca výzva
(1)

Domovú prehliadku, osobnú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov, alebo prehliadku pozemku ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec neznesie odklad alebo ...

Výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky

§ 105
(1)

Orgán vykonávajúci domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov, alebo prehliadku pozemku ...

(2)

K výkonu domovej a osobnej prehliadky treba pribrať nezúčastnenú osobu. Orgán vykonávajúci prehliadku ...

(3)

Účasť osôb uvedených v odseku 1 pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov, alebo ...

(4)

V zápisnici o prehliadke treba tiež uviesť, či boli dodržané ustanovenia o predchádzajúcej výzve, ...

(5)

Osobe, u ktorej bola prehliadka vykonaná, vydá orgán, ktorý taký úkon vykonal, ihneď, a ak to ...

(6)

Pri vstupe do obydlia, iných priestorov a na pozemky sa použijú primerane ustanovenia odsekov 1 až ...

§ 106
(1)

Osoba, u ktorej sa má vykonať domová prehliadka, prehliadka iných priestorov alebo prehliadka pozemku, ...

(2)

Ak osoba, voči ktorej smeruje úkon uvedený v odseku 1, alebo iná osoba neumožní vykonanie takého ...

§ 107
Vykonávanie dôkazu v obydlí, v iných priestoroch a na pozemku

Ustanovenia § 100, § 101, § 104 až 106 sa použijú aj vtedy, ak na miestach uvedených v týchto ...

Šiesty diel

Zadržanie, otvorenie a zámena obsahu zásielok, kontrolovaná dodávka a predstieraný prevod

§ 108
Zadržanie zásielok
(1)

Ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevyhnutné zistiť obsah nedoručených ...

(2)

V trestnom konaní o zločinoch, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa ...

(3)

Bez príkazu podľa odseku 2 možno prepravu zásielky zadržať na príkaz prokurátora alebo policajta, ...

(4)

Príkaz na vydanie zásielok podľa odseku 1 alebo 2 sa musí vydať písomne a vždy sa doručí pošte ...

§ 109
Otvorenie zásielok
(1)

Zásielku vydanú podľa § 108 ods. 1 alebo 2 smie otvoriť len predseda senátu a v prípravnom konaní ...

(2)

Otvorená zásielka so záznamom o jej otvorení sa odovzdá adresátovi, a ak nie je jeho pobyt známy, ...

(3)

Ak je obsahom zásielky vec uvedená v § 110, naloží sa s ňou podľa osobitného zákona.

(4)

Zásielka, ktorej otvorenie sa neuznalo za potrebné, sa ihneď odovzdá adresátovi alebo sa vráti ...

§ 110
Zámena obsahu zásielok
(1)

Na účely zistenia osôb, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní so zásielkou obsahujúcou omamné ...

(2)

Zámenu vykoná orgán poverený

a)
ministrom vnútra, ak ide o Policajný zbor,
b)
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o Zbor väzenskej a justičnej stráže,
c)
ministrom financií Slovenskej republiky, ak ide o colné orgány,
d)
ministrom obrany Slovenskej republiky, ak ide o Vojenskú políciu,
e)
ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ak ide o Železničnú políciu.
(3)

Orgán uvedený v odseku 2 o zámene spíše záznam, zabezpečí jeho založenie do spisu a zabezpečí ...

(4)

Na nakladanie s vecami získanými zámenou obsahu zásielok sa primerane použijú ustanovenia § 109. ...

(5)

Ak je to potrebné, pri postupe podľa odseku 1 sa použije prostriedok na zaznamenanie priebehu úkonu. ...

§ 111
Kontrolovaná dodávka
(1)

Kontrolovanou dodávkou sa rozumie sledovanie pohybu zásielky od odosielateľa k adresátovi pri jej ...

(2)

Príkaz na postup podľa odseku 1 vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo ...

(3)

Sledovanie dodávky vykonáva Policajný zbor v súčinnosti s orgánmi colnej správy, ktoré sa musia ...

(4)

Bez príkazu podľa odseku 2 môže Policajný zbor začať sledovanie zásielky, ak vec neznesie odklad ...

(5)

V priebehu sledovania zásielky môže Policajný zbor vykonávať nevyhnutné opatrenia na to, aby ...

(6)

Sledovanie zásielky ukončí Policajný zbor na písomný príkaz prokurátora, a ak je zrejmé, že ...

(7)

Pri postupe podľa odseku 1 možno, ak je to potrebné, použiť prostriedok na zaznamenanie priebehu ...

§ 112
Predstieraný prevod
(1)

Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu predmetu ...

(2)

Príkaz na predstieraný prevod vydáva písomne predseda senátu, pred začatím trestného stíhania ...

(3)

Predstieraný prevod vykoná orgán uvedený v § 110 ods. 2.

(4)

Príkaz na predstieraný prevod môže byť vydaný len na základe písomnej žiadosti policajta alebo ...

(5)

Bez príkazu podľa odseku 2 sa môže uskutočniť predstieraný prevod len vtedy, ak vec neznesie ...

(6)

Ak sa má záznam vyhotovený pri predstieranom prevode použiť ako dôkaz, postupuje sa primerane ...

(7)

Pri postupe podľa odseku 1 možno, ak je to potrebné, použiť prostriedok na zaznamenanie priebehu ...

PIATA HLAVA

ZABEZPEČOVANIE INFORMÁCIÍ

§ 113
Sledovanie osôb a vecí
(1)

Sledovaním osoby a veci (ďalej len „sledovanie“) sa rozumie získavanie informácií o pohybe ...

(2)

Príkaz na sledovanie vydáva písomne predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v ...

(3)

Sledovanie vykonáva príslušný orgán Policajného zboru. Ak sa pri sledovaní zistí, že obvinený ...

(4)

Ak je nevyhnutne potrebné, aby sa sledovanie vykonalo v iných priestoroch alebo na pozemkoch, ktoré ...

(5)

Príkaz na sledovanie podľa odseku 2 sa môže vydať len na základe písomnej žiadosti policajta ...

(6)

Policajt alebo príslušný útvar Policajného zboru je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ...

(7)

Ak vec neznesie odklad a písomný príkaz nemožno získať vopred, sledovanie možno začať aj bez ...

(8)

Ak sa má záznam vyhotovený pri sledovaní použiť ako dôkaz, postupuje sa primerane podľa § 115 ...

(9)

V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej bolo sledovanie vykonané, možno záznam ako dôkaz použiť ...

(10)

Ak pri sledovaní neboli zistené skutočnosti dôležité pre trestné konanie, musí sa vyhotovený ...

(11)

Pri postupe podľa odseku 1 možno, ak je to potrebné, použiť prostriedok na zaznamenanie priebehu ...

§ 114
Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov
(1)

V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody ...

(2)

Príkaz na vyhotovenie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov vydáva písomne ...

(3)

V príkaze podľa odseku 2 musí byť ustanovený čas, v ktorom bude vykonávané vyhotovovanie obrazových, ...

(4)

Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov vykonáva príslušný útvar ...

(5)

Policajt alebo príslušný útvar Policajného zboru je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ...

(6)

Ak sa má obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam použiť ako dôkaz, postupuje sa primerane ...

(7)

V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej boli vyhotovené obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové ...

(8)

Ak sa pri vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov nezistili skutočnosti ...

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

§ 115
(1)

V trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, ...

(2)

Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vydáva predseda senátu, pred začatím ...

(3)

Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky sa musí vydať písomne a odôvodniť ...

(4)

Policajt alebo príslušný útvar Policajného zboru je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ...

(5)

V trestnom konaní pre iný úmyselný trestný čin, ako je uvedený v odseku 1, môže vydať príkaz ...

(6)

Ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz, treba k nemu pripojiť, ak to vyhotovený ...

(7)

V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonal, ...

(8)

Ak sa pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky nezistili skutočnosti významné pre ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú na obsahové údaje alebo prevádzkové údaje, ...

§ 116
(1)

V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin možno vydať príkaz na zistenie a oznámenie údajov ...

(2)

Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke vydáva písomne ...

(3)

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zabezpečujú telekomunikačnú prevádzku, oznámia ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú na obsahové údaje alebo prevádzkové údaje prenášané ...

§ 117
Agent
(1)

Na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu zneužívania ...

(2)

Konanie agenta musí byť v súlade s účelom tohto zákona a musí byť úmerné protiprávnosti konania, ...

(3)

Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou alebo bez legendy. Legenda je súhrn krycích údajov ...

(4)

Ak je to na vytvorenie alebo zachovanie legendy nevyhnutné, možno za podmienok uvedených v osobitnom ...

(5)

Príkaz na použitie agenta vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom ...

(6)

Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, môže prokurátor, ak použitie agenta nie je spojené so vstupom ...

(7)

Príkaz podľa odsekov 5 a 6 musí byť písomný a musí byť v ňom určený čas, počas ktorého ...

(8)

Písomnosti týkajúce sa použitia agenta sa do spisu založia len vtedy, ak prokurátor v obžalobe ...

(9)

Agent môže pri použití svojej legendy so súhlasom oprávnenej osoby vstúpiť do obydlia. Taký ...

(10)

Pravá totožnosť agenta vystupujúceho pod legendou musí byť aj po skončení jeho použitia utajená. ...

(11)

O skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie môže agenta v prípravnom konaní vypočuť prokurátor ...

(12)

Skutočnosti týkajúce sa trestných činov nesúvisiacich s vecou, v ktorej bol agent použitý, môžu ...

(13)

Pri postupe podľa odseku 1 možno použiť informačno-technické prostriedky. Pritom sa primerane ...

(14)

Agent môže plniť svoje úlohy i na území iného štátu. O jeho vyslaní do zahraničia po predchádzajúcom ...

§ 118
Porovnávanie údajov v informačných systémoch
(1)

V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody ...

(2)

Príkaz na porovnávanie údajov v informačných systémoch vydáva písomne predseda senátu, pred ...

(3)

Príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať označenie prevádzkovateľa informačného systému, ktorý ...

(4)

Osoba podľa odseku 3 je povinná poskytnúť údaje potrebné na porovnávanie. Ak nemožno požadované ...

(5)

Ak boli údaje poskytnuté na nosičoch informácií, musia sa tieto po ukončení porovnávania bez ...

(6)

Ak sa má záznam z porovnávania údajov použiť ako dôkaz, postupuje sa primerane podľa § 115 ...

(7)

V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa vykonalo porovnanie údajov, možno záznam ako dôkaz ...

(8)

Ak sa pri porovnávaní údajov nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie, orgán činný ...

ŠIESTA HLAVA

DOKAZOVANIE

Prvý diel

Dokazovanie

§ 119
Všeobecné ustanovenia
(1)

V trestnom konaní treba dokazovať najmä

a)
či sa stal skutok a či má znaky trestného činu,
b)
kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok,
c)
závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania,
d)
osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného ...
e)
následok a výšku škody spôsobenú trestným činom,
f)
príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu.
(2)

Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo ...

(3)

Dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady. V prípade oslobodenia spod obžaloby podľa ...

(4)

Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť v konaní ...

§ 120
Predvolanie a predvedenie obvineného
(1)

Ak sa obvinený, ktorý bol riadne a včas predvolaný na výsluch alebo iný úkon, bez dostatočného ...

(2)

Obvinený môže byť predvedený aj bez predchádzajúceho predvolania, ak je to potrebné na úspešné ...

(3)

O predvedenie obvineného požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd útvar Policajného ...

Výsluch obvineného

§ 121
(1)

Výsluch obvineného vykonáva orgán činný v trestnom konaní alebo súd tak, aby zistil podstatné ...

(2)

Pred výsluchom musí byť obvinený poučený: „Ako obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť ...

(3)

Obvineného vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu treba poučiť aj o možnosti a podmienkach podmienečného ...

§ 122
(1)

Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové ...

(2)

Obvinenému musí byť daná možnosť podrobne sa k obvineniu vyjadriť, najmä súvisle opísať skutočnosti, ...

(3)

Obvinenému sa môžu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností ...

§ 123
(1)

Obvinenému možno dovoliť, aby skôr, než odpovie, nazrel do svojich poznámok. Táto okolnosť sa ...

(2)

Ak treba zistiť pravosť rukopisu, možno obvineného vyzvať, aby napísal potrebný počet určených ...

§ 124
(1)

Výpoveď obvineného sa do zápisnice zapíše spravidla podľa diktátu vypočúvajúceho v priamej ...

(2)

Ak nejde o zápisnicu o hlavnom pojednávaní alebo o verejnom zasadaní, musí sa zápisnica po skončení ...

(3)

Zápisnicu o výsluchu, ktorý sa vykonal bez pribratia zapisovateľa, treba obvinenému pred podpisom ...

§ 125
Konfrontácia
(1)

Ak výpoveď obvineného v závažných okolnostiach nesúhlasí s výpoveďou spoluobvineného alebo ...

(2)

Osoby postavené tvárou v tvár si môžu klásť navzájom otázky len so súhlasom vypočúvajúceho. ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú v prípade agenta, ohrozeného svedka, chráneného svedka ...

§ 126
Rekognícia
(1)

Ak sa má výsluchom zistiť totožnosť nejakej osoby alebo veci, vyzve sa obvinený, aby ju opísal. ...

(2)

Rekogníciu možno vykonať aj podľa fotografií, prípadne s použitím technických prostriedkov.

(3)

K rekognícii treba vždy pribrať nezúčastnenú osobu.

Druhý diel

Svedkovia

§ 127
Povinnosť svedčiť
(1)

Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ...

(2)

Každý je povinný napomáhať splnenie tejto povinnosti.

§ 128
Predvolanie, predvedenie a zabezpečenie svedka
(1)

Svedok, ktorý bol riadne predvolaný a bez dostatočného ospravedlnenia sa k úkonu neustanoví, môže ...

(2)

Ak sa nedostaví príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, požiada orgán činný v ...

§ 129
Zákaz výsluchu svedka
(1)

Svedok nesmie byť vypočúvaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, okrem prípadu, ...

(2)

Svedok nesmie byť vypočúvaný ani vtedy, keby svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou ...

(3)

Zákaz výsluchu podľa odseku 2 sa nevzťahuje na svedeckú povinnosť týkajúcu sa trestného činu, ...

§ 130
Právo svedka odoprieť výpoveď
(1)

Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, ...

(2)

Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania ...

Výsluch svedka

§ 131
(1)

Pred výsluchom svedka treba vždy zistiť jeho totožnosť a pomer k obvinenému, poučiť ho o význame ...

(2)

Ak sa vypočúva ako svedok prezidentom Policajného zboru poverený príslušník Policajného zboru ...

(3)

Pri výsluchu na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadaní je svedok povinný zložiť prísahu ...

§ 132
(1)

Na začiatku výsluchu sa treba svedka opýtať na jeho pomer k prerokovávanej veci, ako aj k stranám ...

(2)

Svedka možno vypočúvať len do miery nevyhnutnej pre trestné konanie. Môžu sa mu klásť otázky ...

§ 133
(1)

Ak treba zistiť pravosť rukopisu, svedkovi sa môže prikázať, aby napísal potrebný počet určených ...

(2)

Ak treba identifikovať hlas, môže sa svedkovi prikázať, aby poskytol hlasovú vzorku.

§ 134
(1)

Svedok, ktorý sa pre svoj vek, chorobu, telesnú alebo duševnú poruchu, alebo z iných vážnych ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije aj vtedy, ak sa svedok pre svoj pobyt v cudzine nemôže ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije aj pri výsluchu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka, ...

§ 135
(1)

Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 15 rokov o veciach, ktorých oživovanie v pamäti ...

(2)

V ďalšom konaní má byť taká osoba vypočúvaná znova len v nevyhnutných prípadoch, v prípravnom ...

(3)

Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 15 rokov a ak ide o trestný čin spáchaný voči ...

(4)

Ak bola vypočutá osoba mladšia ako 15 rokov podľa odseku 3, v konaní pred súdom sa pri vykonávaní ...

§ 136
(1)

Ak je dôvodná obava, že svedok alebo jemu blízka osoba sú pre uvedenie bydliska svedka ohrození, ...

(2)

Ak je dôvodná obava, že oznámením totožnosti, bydliska, prípadne miesta pobytu svedka je ohrozený ...

(3)

Pred výsluchom svedka, ktorého totožnosť má zostať utajená, vykoná orgán činný v trestnom ...

(4)

Súhlas na postup podľa odsekov 1 a 2 dáva predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor.

(5)

Pri odhaľovaní zločinov, korupcie, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa ...

§ 137

Ak policajt neuzná dôvod na postup podľa § 136 ods. 1 alebo 2, hoci sa svedok toho domáha a uvádza ...

§ 138

Ustanovenia § 123 až 126 o výsluchu obvineného sa primerane použijú aj na výsluch svedka, na ...

§ 139
(1)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že svedkovi hrozí nebezpečenstvo v súvislosti ...

a)
obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,
b)
odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.
(2)

Svedok už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby bol ...

(3)

Svedok sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice vzdať práva podľa odseku ...

§ 140
Svedočné
(1)

Svedok má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ...

(2)

Výšku svedočného určí ten, kto svedka predvolal, a v konaní pred súdom predseda senátu.

Tretí diel

Odborná činnosť a znalecká činnosť

§ 141
Odborná činnosť
(1)

Ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti, vyžiada ...

(2)

O vyžiadaní odborného vyjadrenia alebo písomného potvrdenia podľa odseku 1 sa rozhodne opatrením. ...

(3)

Orgán činný v trestnom konaní alebo súd vyžiada odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie ...

(4)

Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, tomu, kto spracováva odborné vyjadrenie, sa umožní, aby sa ...

(5)

Odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie možno vyžiadať aj od štátneho orgánu, ktorý odborné ...

Znalecká činnosť

§ 142
(1)

Ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán ...

(2)

Na prehliadku a pitvu mŕtvoly nesmie byť ako znalec pribratý lekár, ktorý zomrelého ošetroval ...

(3)

O pribratí znalca sa rozhodne uznesením. Proti uzneseniu možno podať sťažnosť pre vecné dôvody ...

§ 143
(1)

Orgán činný v trestnom konaní alebo súd priberie do trestného konania na podanie znaleckého posudku ...

(2)

Ak v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname ...

§ 144
(1)

Znalec musí byť pri pribratí upozornený na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré ...

(2)

Ak znalecký posudok obstará niektorá zo strán, poučí príslušný orgán činný v trestnom konaní ...

§ 145
Príprava znaleckého posudku a výsluch znalca
(1)

Úlohy, ktoré má znalec riešiť z hľadiska svojej odbornosti, sa mu určia spravidla v uznesení ...

(2)

Znalec podá posudok spravidla písomne. Len výnimočne, v jednoduchších prípadoch, možno dovoliť, ...

(3)

Ak sa pribralo viac znalcov, ktorí dospeli po vzájomnej porade k súhlasným záverom, stačí, ak ...

(4)

V prípravnom konaní možno upustiť od výsluchu znalca, ak policajt alebo prokurátor nemá o spoľahlivosti ...

(5)

Ak posudok obstaral obvinený, poškodený alebo zúčastnená osoba, doručí ho prokurátorovi a ostatným ...

§ 146
Chyby znaleckého posudku

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok nejasný alebo ...

§ 147
Posudok znaleckého ústavu
(1)

Vo výnimočných a obzvlášť závažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie ...

(2)

Ak v príslušnom odbore alebo odvetví nie je žiadna právnická osoba zapísaná ako znalecký ústav ...

(3)

Znalecký ústav alebo právnická osoba pribratá na podanie znaleckého posudku podľa odseku 2 je ...

Vyšetrenie duševného stavu obvineného

§ 148
(1)

Duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie.

(2)

Na vyšetrenie duševného stavu obvineného je potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní sudcu ...

(3)

Ak na vyšetrenie duševného stavu nepostačí ambulantné vyšetrenie, môže súd a v prípravnom ...

(4)

Proti uzneseniu v odseku 3 možno podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 149
(1)

Pozorovanie duševného stavu v zdravotníckom ústave môže trvať najviac dva mesiace. Na odôvodnenú ...

(2)

Ak znalci u obvineného zistia príznaky nasvedčujúce jeho nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, ...

§ 150
Vyšetrenie duševného stavu svedka

Ak sú závažné pochybnosti, či nie je u svedka, ktorého výpoveď je pre rozhodnutie obzvlášť ...

§ 151
Odborný konzultant
(1)

V odborne náročných veciach môžu orgány činné v trestnom konaní a súd pri postupe podľa § ...

(2)

Kto pôsobil ako konzultant, nemôže byť v tej istej veci znalcom a nemôže podať ani písomné ...

(3)

Odborný konzultant sa priberie opatrením. Na odmeňovanie odborného konzultanta sa použije primerane ...

§ 152
Spoločné ustanovenie
(1)

Na ustanovenie znalca, spôsobilosť na túto funkciu a vylúčenie z nej, o práve odoprieť vykonanie ...

(2)

Výšku odmeny za znalecký úkon určí ten, kto znalca pribral. Ak ten, kto znalca pribral, nesúhlasí ...

(3)

Kto podal odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov ...

(4)

Ak znalecký posudok, odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podá pre orgán činný v trestnom ...

Štvrtý diel

Ostatné dôkazné prostriedky

§ 153
Listinné a vecné dôkazy
(1)

Listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo vyvracajú skutočnosť vzťahujúcu ...

(2)

Vecnými dôkazmi sú predmety, ktorými alebo na ktorých bol trestný čin spáchaný, ktoré dokazujú ...

(3)

Vecnými dôkazmi sú aj zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy.

§ 154
Obhliadka
(1)

Obhliadka sa vykonáva, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné ...

(2)

Pri vykonaní obhliadky sa vždy spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať úplný opis predmetu obhliadky. ...

(3)

Obhliadku vykonáva orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd.

§ 155
Prehliadka tela a podobné úkony
(1)

Prehliadke tela je povinný podrobiť sa každý, ak treba zistiť, či sú na jeho tele stopy alebo ...

(2)

Ak na dôkaz treba vykonať skúšku krvi alebo iný obdobný úkon, je osoba, o ktorú ide, povinná ...

(3)

Ak na účely dokazovania treba zistiť totožnosť osoby, ktorá sa zdržiavala na mieste činu, je ...

(4)

O povinnosti podľa predchádzajúcich odsekov treba túto osobu poučiť s upozornením, že v prípade ...

§ 156
Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia
(1)

Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola prehliadnutá ...

(2)

Exhumáciu mŕtvoly môže nariadiť len predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor uznesením. ...

§ 157
Vyšetrovací pokus
(1)

Vyšetrovací pokus sa vykoná, ak majú byť pozorovaním vo vytvorených alebo, obmieňaných podmienkach ...

(2)

Vyšetrovací pokus sa nevykoná, ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu alebo osobu podozrivého, ...

(3)

Ak je to vzhľadom na povahu veci a na skutočnosti, ktoré doteraz vyšli v trestnom konaní najavo, ...

(4)

K úkonom, ktoré súvisia s vyšetrovacím pokusom, nesmie byť obvinený, podozrivý alebo svedok, ...

§ 158
Previerka výpovede na mieste činu
(1)

Previerka výpovede na mieste činu sa vykoná, ak je to potrebné na doplnenie alebo overenie údajov ...

(2)

Na postup pri previerke výpovede na mieste činu sa primerane použijú ustanovenia o vyšetrovacom ...

§ 159
Rekonštrukcia
(1)

Rekonštrukcia sa vykoná, ak má byť napodobnená situácia a okolnosti, za ktorých bol spáchaný ...

(2)

Na postup pri rekonštrukcii sa primerane použijú ustanovenia o vyšetrovacom pokuse.

§ 160
Hlasová skúška a hlasová vzorka

Ak je v trestnom konaní potrebné identifikovať hlas obvineného alebo svedka, možno na účely preverenia ...

Piaty diel

Mlčanlivosť

§ 161
Vyhlásenie o mlčanlivosti

Orgány činné v trestnom konaní a súd musia osobu, ktorá sa v priebehu konania oboznamuje alebo ...

SIEDMA HLAVA

ROZHODNUTIA

§ 162
Spôsob rozhodovania
(1)

Súd rozhoduje rozsudkom, trestným rozkazom alebo príkazom, kde to zákon výslovne ustanovuje; v ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní rozhodujú, ak zákon neustanovuje niečo iné, uznesením. Príkazom ...

Prvý diel

Rozsudok

Obsah rozsudku

§ 163
(1)

Rozsudok po úvodných slovách „V mene Slovenskej republiky“ musí obsahovať

a)
označenie súdu, o ktorého rozsudok ide, mená a priezviská sudcov a prísediacich, ktorí sa na ...
b)
dátum a miesto vyhlásenia rozsudku,
c)
výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, ktoré sa použili,
d)
odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné,
e)
poučenie o opravnom prostriedku.
(2)

Obžalovaný musí byť v rozsudku označený svojím menom a priezviskom, dátumom a miestom narodenia ...

(3)

Výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí ...

§ 164
V rozsudku, ktorým sa rozhoduje o vine, uvedie súd aj výrok o
a)

náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne a včas uplatnený,

b)

ochrannom opatrení, ak o ňom bolo na hlavnom pojednávaní alebo na verejnom zasadnutí konanom o ...

§ 165
(1)

Odsudzujúci rozsudok musí obsahovať výrok o treste s uvedením zákonných ustanovení, podľa ktorých ...

(2)

Vo výroku oslobodzujúceho rozsudku sa musí uviesť, o ktorý z dôvodov uvedených v § 285 sa oslobodenie ...

§ 166

Súd, ktorý rozhoduje znovu vo veci, v ktorej skorší rozsudok bol na základe odvolania, dovolania ...

§ 167

V rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest, musí súd označiť tie skoršie rozsudky, v ktorých ...

§ 168
(1)

Ak rozsudok obsahuje odôvodnenie, súd v ňom stručne uvedie, ktoré skutočnosti vzal za dokázané, ...

(2)

V odôvodnení rozsudku, ktorým sa schválila dohoda o vine a treste, súd stručne uvedie najmä priebeh ...

Porada a hlasovanie o rozsudku

§ 169
(1)

Pri porade o rozsudku posúdi súd najmä, či

a)
sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný,
b)
tento skutok má všetky znaky niektorého trestného činu a aká je jeho právna kvalifikácia,
c)
tento skutok spáchal obžalovaný,
d)
je obžalovaný za tento skutok trestne zodpovedný,
e)
trestnosť skutku nezanikla,
f)
prijíma ponúknutú záruku záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby,
g)
má byť obžalovanému uložený trest a aký,
h)
má byť obžalovanému uložená povinnosť nahradiť poškodenému škodu a v akom rozsahu,
i)
má byť uložené ochranné opatrenie a aké.
(2)

Ak sa rozhoduje o rozsudku, ku ktorému strany dospeli dohodou o vine a treste, okrem skutočností ...

§ 170
(1)

Na porade o hlasovaní nesmie byť okrem predsedu senátu, sudcov, prísediacich a zapisovateľa, ktorí ...

(2)

O obsahu porady sú účastníci povinní zachovať mlčanlivosť.

(3)

Pri hlasovaní rozhoduje väčšina hlasov. Ak nemožno väčšinu dosiahnuť, pripočítavajú sa hlasy ...

(4)

Každý člen senátu musí hlasovať, aj keď bol v niektorej predchádzajúcej otázke prehlasovaný. ...

(5)

Prísediaci a sudcovia hlasujú pred predsedom senátu. Prísediaci a služobne mladší sudcovia hlasujú ...

(6)

Odlišný názor sudcov a prísediacich, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní o vine alebo treste ...

(7)

O hlasovaní sa spíše osobitná zápisnica, ktorá musí byť bezprostredne po jej podpísaní osobami, ...

§ 171
Vyhlásenie rozsudku
(1)

Rozsudok treba vždy vyhlásiť verejne; vyhlasuje ho predseda senátu.

(2)

Vyhlasujú sa úvodné slová „V mene Slovenskej republiky“, úplné znenie výroku tak, ako bol ...

(3)

V poučení sa uvedie, proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v ...

(4)

Rozsudok sa vyhlási spravidla ihneď po skončení pojednávania, ktoré rozsudku predchádzalo; ak ...

§ 172
Vyhotovenie rozsudku
(1)

Každý rozsudok treba vyhotoviť písomne. Vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku ...

(2)

Ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania alebo taký prejav urobili v ...

(3)

Rozsudok treba písomne vyhotoviť vo väzobných veciach najneskôr do 10 pracovných dní, v ostatných ...

(4)

Ak nemôže predseda senátu alebo sudca vyhlásený rozsudok písomne vyhotoviť pre prekážku dlhšieho ...

(5)

Vyhotovený rozsudok podpíše predseda senátu a ten, kto ho vypracoval. Ak nemôže predseda senátu ...

§ 173
Doručenie rozsudku
(1)

Rovnopis rozsudku sa doručí obžalovanému, prokurátorovi, poškodenému, ktorý uplatnil nárok ...

(2)

Ak má obžalovaný obhajcu alebo zákonného zástupcu, doručí sa rovnopis rozsudku aj jemu.

(3)

U mladistvého obžalovaného sa rovnopis rozsudku doručí vždy aj štátnemu orgánu starostlivosti ...

(4)

Ak má zúčastnená osoba alebo poškodený zákonného zástupcu, doručí sa rovnopis rozsudku len ...

(5)

Ak bola prijatá ponúknutá záruka, doručí sa rovnopis rozsudku aj tomu, kto záruku ponúkol.

§ 174
Oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu
(1)

Predseda senátu môže osobitným uznesením kedykoľvek opraviť pisárske chyby a iné zrejmé nesprávnosti, ...

(2)

Rovnopis uznesenia o oprave sa doručí všetkým osobám, ktorým bol doručený rovnopis rozsudku.

(3)

Proti rozhodnutiu o oprave podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

(4)

Po právoplatnosti uznesenia o oprave sa uznesenie o oprave stáva súčasťou pôvodného rozsudku, ...

§ 175
Účinky opravy

Ak sa oprava vyhotovenia rozsudku alebo oprava rovnopisu rozsudku podstatne dotkla obsahu niektorého ...

Druhý diel

Uznesenie

§ 176
Obsah uznesenia
(1)

Uznesenie musí obsahovať

a)
označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, mená a priezviská osôb, ktoré sa na rozhodnutí ...
b)
dátum a miesto rozhodnutia,
c)
výrok uznesenia s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité, a ak ide o rozhodnutie ...
d)
odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné,
e)
poučenie o opravnom prostriedku.
(2)

V odôvodnení treba, ak to prichádza podľa povahy veci do úvahy, uviesť najmä skutočnosti, ktoré ...

(3)

Vo vykonávacom konaní môže súd prvého stupňa vyhotoviť zjednodušené uznesenie, ak sa po jeho ...

§ 177
Vyhlásenie uznesenia

Vyhlásiť treba len tie uznesenia, ktoré boli urobené

a)

pri úkone vykonávanom za účasti osoby, ktorej sa uznesenie dotýka,

b)

na hlavnom pojednávaní,

c)

na verejnom zasadnutí,

d)

na neverejnom zasadnutí.

§ 178
Vyhotovenie uznesenia
(1)

Netreba vyhotovovať uznesenia, ktorými sa upravuje priebeh konania alebo spôsob vykonania dôkazov ...

(2)

Rovnako netreba vyhotovovať uznesenia, ktoré sú zapísané v plnom znení v zápisnici o úkone okrem ...

§ 179
Oznamovanie uznesenia
(1)

Uznesenie treba oznámiť osobe, ktorej sa priamo dotýka, ako aj osobe, ktorá naň dala svojím návrhom ...

(2)

Ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí, ak sa uznesenie ...

(3)

Ak sa však oznamuje obvinenému, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého ...

(4)

Ak nebol zástupca štátneho orgánu starostlivosti o mládež prítomný pri vyhlásení uznesenia, ...

(5)

Uznesenie, ktorým sa rozhodlo o opravnom prostriedku, sa prokurátorovi, osobe, ktorej sa rozhodnutie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na prípad podľa § 47 ods. 3; ak najvyšší súd nezamietne ...

§ 180
Použitie ustanovení o rozsudku

Ak tento diel neustanovuje niečo iné, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia prvého dielu ...

Tretí diel

Príkaz

§ 181
Obsah príkazu
(1)

Príkaz musí obsahovať

a)
označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide,
b)
dátum a miesto rozhodnutia,
c)
výrok príkazu s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité,
d)
skutok s uvedením právnej kvalifikácie trestného činu, ak z povahy veci nevyplýva niečo iné.
(2)

Písomné vyhotovenie príkazu musí obsahovať odôvodnenie vtedy, kde to zákon výslovne ustanovuje. ...

(3)

Proti príkazu opravný prostriedok nie je prípustný.

§ 182
Použitie ustanovení o rozsudku

Ak tento diel neustanovuje niečo iné, použijú sa na príkaz primerane ustanovenia prvého dielu ...

Štvrtý diel

Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí

§ 183
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku
(1)

Rozsudok je právoplatný, a ak neustanovuje tento zákon niečo iné, aj vykonateľný, ak

a)
zákon proti nemu nepripúšťa odvolanie,
b)
zákon síce proti nemu pripúšťa odvolanie, ale
1.
odvolanie v lehote podané nebolo,
2.
oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne vzali späť, alebo
3.
podané odvolanie bolo zamietnuté.
(2)

Odvolanie podané len poškodeným proti výroku o náhrade škody a odvolanie podané len zúčastnenou ...

(3)

Ak bola lehota na podanie odvolania zmeškaná, ale oprávnenou osobou bola podaná žiadosť o navrátenie ...

§ 184
Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia
(1)

Uznesenie je právoplatné a vykonateľné, ak

a)
zákon proti nemu nepripúšťa sťažnosť,
b)
zákon síce proti nemu pripúšťa sťažnosť, ale
1.
sťažnosť v lehote podaná nebola,
2.
oprávnené osoby sa sťažnosti výslovne vzdali alebo ju výslovne vzali späť, alebo
3.
podaná sťažnosť bola zamietnutá.
(2)

Uznesenie je vykonateľné, aj keď doteraz nenadobudlo právoplatnosť, ak zákon proti nemu síce ...

(3)

Sťažnosť, ktorá sa týka len niektorej z viacerých osôb alebo len niektorej z viacerých vecí, ...

(4)

Ak bola lehota na podanie sťažnosti, ktorá má odkladný účinok, zmeškaná, ale oprávnenou osobou ...

ÔSMA HLAVA

SŤAŽNOSŤ A KONANIE O SŤAŽNOSTI

§ 185
Prípustnosť a účinok sťažnosti
(1)

Opravným prostriedkom proti uzneseniu je sťažnosť.

(2)

Sťažnosťou možno napadnúť každé uznesenie policajta okrem uznesenia o začatí trestného stíhania. ...

(3)

Proti uzneseniu predsedu senátu odvolacieho súdu, ktorým uložil poriadkovú pokutu, je prípustná ...

(4)

Proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby je prípustná sťažnosť, o ktorej ...

(5)

Proti uzneseniu generálneho prokurátora možno podať sťažnosť, iba ak ide o uznesenie o zaistení ...

(6)

Sťažnosť má odkladný účinok, len kde to zákon výslovne ustanovuje.

§ 186
Oprávnené osoby
(1)

Ak neustanovuje zákon niečo iné, môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka ...

(2)

Proti uzneseniu o väzbe a o ochrannom liečení môžu podať sťažnosť v prospech obvineného aj ...

§ 187
Lehota a miesto na podanie
(1)

Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch dní od oznámenia uznesenia, ...

(2)

Osobám, ktoré môžu podať sťažnosť v prospech obvineného, končí sa lehota na podanie sťažnosti ...

§ 188
Vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť
(1)

Oprávnená osoba sa môže sťažnosti výslovne vzdať.

(2)

Oprávnená osoba môže podanú sťažnosť vziať výslovne späť, kým sa o nej nerozhodlo. Sťažnosť ...

(3)

Sťažnosť podaná v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného obhajcom alebo ...

(4)

Vzatie sťažnosti späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie orgán príslušný na rozhodnutie ...

§ 189
Dôvody sťažnosti
(1)

Uznesenie možno napadnúť pre

a)
nesprávnosť niektorého jeho výroku,
b)
zrejmý rozpor výroku s odôvodnením, alebo
c)
porušenie ustanovení o konaní, ktoré uzneseniu predchádzalo, ak toto porušenie mohlo spôsobiť ...
(2)

V sťažnosti možno uviesť skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli známe v prvostupňovom konaní.

(3)

Ak podáva sťažnosť prokurátor, štátny orgán starostlivosti o mládež alebo obhajca za obvineného ...

§ 190
Konanie pred orgánom, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje
(1)

Orgán, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje, môže jej sám vyhovieť, ak sa zmena pôvodného ...

(2)

Ak lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo ...

a)
policajt prokurátorovi, ktorý vykonáva nad prípravným konaním dozor, a ak ide o sťažnosť proti ...
b)
prokurátor alebo súd nadriadenému prokurátorovi alebo súdu,
c)
vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník predsedovi senátu a v prípravnom konaní sudcovi ...
(3)

Ak bola podaná sťažnosť proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby, sudca pre prípravné ...

§ 191
Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiam o zaistení majetku

O sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým prokurátor

a)

zaistil majetok obvineného na zaistenie nároku poškodeného podľa § 50 ods. 1,

b)

zamietol návrh poškodeného na zaistenie jeho nároku podľa § 50 ods. 5,

c)

zrušil alebo obmedzil zaistenie nároku poškodeného podľa § 51 ods. 1 a 2 alebo vyňal veci zaistené ...

d)

zaistil majetok obvineného podľa § 425 ods. 1, rozhoduje sudca pre prípravné konanie súdu, ktorý ...

Rozhodnutie nadriadeného orgánu

§ 192
(1)

Pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán

a)
správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, a
b)
konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia.
(2)

Ak sa týka sťažnosť len niektorej z viacerých osôb alebo len niektorej z viacerých vecí, o ktorých ...

(3)

O sťažnosti podľa § 190 ods. 3 proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby rozhodne nadriadený ...

(4)

O sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na predĺženie lehoty väzby, môže ...

§ 193
(1)

Nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak

a)
nie je prípustná,
b)
bola podaná oneskorene, neoprávnenou osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala alebo ktorá znovu ...
c)
nie je dôvodná.
(2)

Ako oneskorenú nemožno zamietnuť sťažnosť, ktorú oprávnená osoba podala oneskorene len preto, ...

§ 194
(1)

Ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie, a ak je podľa povahy veci ...

a)
rozhodne vo veci sám, alebo
b)
uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol, ...
(2)

Ak je chybná len časť napadnutého uznesenia a možno ju oddeliť od ostatných alebo ak sa týka ...

(3)

Ak nedostatok spočíva v tom, že v napadnutom uznesení niektorý výrok chýba alebo je neúplný, ...

(4)

Súd rozhodujúci o sťažnosti môže, ak to pokladá za nevyhnutné, nariadiť, aby vec bola znovu ...

(5)

Orgán, ktorému bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je pri novom rozhodovaní viazaný ...

(6)

Ak nadriadený súd rozhodne o vzatí obvineného do väzby, ihneď nariadi, aby ho dodal do miesta ...

§ 195
(1)

Orgán rozhodujúci o sťažnosti nemôže z jej podnetu zmeniť uznesenie v neprospech osoby, ktorá ...

(2)

Ak zmení nadriadený orgán uznesenie v prospech obvineného z dôvodu porušenia jeho práva na obhajobu ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre orgán, ktorému bola vec prikázaná na nové prejednanie ...

DRUHÁ ČASŤ

PREDSÚDNE KONANIE

PRVÁ HLAVA

POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

§ 196
(1)

Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Prokurátor a policajt bez meškania ...

(2)

Ak prokurátor alebo policajt po prijatí trestného oznámenia zistí, že je potrebné ho doplniť, ...

(3)

Poškodený trestným činom, ktorý bol spáchaný v inom členskom štáte Európskej únie ako v ...

(4)

Prokurátor alebo prostredníctvom prokurátora policajt, ktorému bolo trestné oznámenie podľa odseku ...

§ 197
(1)

Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo ...

a)
odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu,
b)
odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie,
c)
odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo
d)
odmietne.
(2)

Prokurátor alebo policajt pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 1 alebo 2 sa doručí oznamovateľovi a poškodenému. Oznamovateľ a poškodený ...

§ 198
(1)

Prokurátor po prijatí trestného oznámenia môže postupovať podľa § 197 ods. 1 alebo 2 alebo ...

(2)

Prokurátor preskúma postup policajta podľa § 197, ak ho o to požiada oznamovateľ alebo poškodený ...

DRUHÁ HLAVA

PRÍPRAVNÉ KONANIE

Prvý diel

Začatie prípravného konania

§ 199
Začatie trestného stíhania
(1)

Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2, policajt začne trestné stíhanie bez meškania, ...

(2)

Policajt postupuje primerane podľa odseku 1, ak sa o skutočnostiach odôvodňujúcich začatie trestného ...

(3)

Uznesenie o začatí trestného stíhania musí obsahovať opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne ...

(4)

Trestné stíhanie sa začne vykonaním zaisťovacieho úkonu, neodkladného úkonu alebo neopakovateľného ...

(5)

Policajt je oprávnený po začatí trestného stíhania vykonávať všetky úkony podľa tohto zákona. ...

Druhý diel

Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie

§ 200
Rozsah vyšetrovania
(1)

Vyšetrovanie sa vykonáva o zločinoch.

(2)

Vyšetrovanie sa vykonáva aj o prečinoch, ak

a)
je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, ...
b)
to nariadi prokurátor.
(3)

Ak je potrebné vykonať vyšetrovanie aspoň o jednom z trestných činov, vykoná sa vyšetrovanie ...

(4)

Vyšetrovanie vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a).

§ 201
Spoločný postup vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní
(1)

Policajt vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie spravidla osobne. Úkony, ktorými sa ...

(2)

Policajt postupuje vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní tak, aby čo najrýchlejšie zadovážil ...

(3)

Okrem prípadu, na ktorý je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo ...

(4)

Policajt zadovažuje dôkazy bez ohľadu na to, či svedčia v prospech alebo v neprospech obvineného; ...

§ 202
Rozsah skráteného vyšetrovania
(1)

Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch, ak nejde o konanie podľa § 200 ods. 2.

(2)

Skrátené vyšetrovanie o prečinoch, pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého ...

Postup pri skrátenom vyšetrovaní

§ 203
(1)

Pri skrátenom vyšetrovaní postupuje policajt podľa ustanovení tohto zákona o vyšetrovaní s týmito ...

a)
výsluch svedka vykoná, ak ide o neopakovateľný úkon, neodkladný úkon alebo ak ide o svedka, ktorý ...
b)
vyhľadá a zabezpečí dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní, o čom urobí záznam,
c)
skrátené vyšetrovanie treba skončiť spravidla do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia.
(2)

Ak sa skrátené vyšetrovanie neskončí do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia, policajt prokurátorovi ...

§ 204
(1)

Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní ...

(2)

Ak prokurátor prepustí obvineného podľa odseku 1, vráti spis policajtovi s pokynom na doplnenie ...

§ 205
Dočasné odloženie vznesenia obvinenia
(1)

Ak by vznesenie obvinenia podstatne sťažilo objasnenie korupcie, trestného činu založenia, zosnovania ...

(2)

O dočasnom odložení vznesenia obvinenia policajt vyhotoví záznam, ktorého rovnopis do 48 hodín ...

(3)

Ak pominú dôvody na dočasné odloženie vznesenia obvinenia, policajt na pokyn prokurátora bez meškania ...

Vznesenie obvinenia

§ 206
(1)

Ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania ...

(2)

O začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia možno rozhodnúť jedným uznesením, ktoré ...

(3)

Uznesenie o vznesení obvinenia musí obsahovať označenie osoby, voči ktorej sa vznáša obvinenie, ...

(4)

Ak v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania vyjde najavo skutočnosť, ktorá dostatočne ...

(5)

Ak v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania vyjde najavo skutočnosť, ktorá dostatočne ...

(6)

Ak v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania vyjde najavo, že skutok, pre ktorý bolo ...

§ 207
(1)

Ak nemožno hodnoverne zistiť totožnosť osoby, ktorej má byť vznesené obvinenie, namiesto osobných ...

(2)

Ak sa v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania zistí totožnosť obvineného označeného ...

Skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania

§ 208
(1)

Ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za ...

(2)

O úkonoch, využití alebo odmietnutí práv podľa odseku 1 vykoná policajt záznam do spisu.

§ 209
(1)

Po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania policajt predloží spis prokurátorovi ...

(2)

Vyšetrovanie obzvlášť závažných zločinov je potrebné skončiť do šiestich mesiacov od vznesenia ...

(3)

Ak nie je vyšetrovanie skončené v lehotách uvedených v odseku 2, policajt prokurátorovi písomne ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na skrátené vyšetrovanie.

§ 210
Žiadosť o preskúmanie postupu policajta

Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo ...

Tretí diel

Súhlas poškodeného

§ 211
(1)

Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, ...

§ 212
(1)

Poškodený oznámi prejav vôle podľa § 211 ods. 1 prokurátorovi alebo policajtovi písomne alebo ...

(2)

Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, ...

(3)

Súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť, iba ak z okolností prípadu je ...

(4)

Ak je z okolností prípadu nesporné, že súhlas nebol daný alebo znovu udelený iba preto, že poškodený ...

(5)

O prípustnosti znovuudelenia súhlasu alebo o stave podľa odseku 4 rozhodne ten orgán činný v trestnom ...

Štvrtý diel

Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

§ 213
(1)

Policajt môže povoliť účasť obvineného na vyšetrovacích úkonoch a umožniť mu klásť vypočúvaným ...

(2)

Obhajca má právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ...

(3)

Ak obhajca oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu podľa odseku 2, policajt ...

(4)

Ak sa obhajca alebo ním splnomocnený obhajca nedostaví na nariadený úkon, policajt vykoná tento ...

(5)

Ak sa obhajca zúčastní výsluchu svedka, ktorého totožnosť má byť utajená podľa § 136 ods. ...

Piaty diel

Rozhodnutia v prípravnom konaní

§ 214
Postúpenie veci
(1)

Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného ...

(2)

Policajt postúpi vec inému orgánu, iba ak vo veci nebolo vznesené obvinenie.

(3)

Uznesenie o postúpení veci sa doručuje obvinenému a poškodenému a ak oznamovateľ nie je poškodeným, ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 môže obvinený a poškodený podať sťažnosť, ktorá má odkladný ...

§ 215
Zastavenie trestného stíhania
(1)

Prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak

a)
je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,
b)
nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,
c)
je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený,
d)
je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9,
e)
obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,
f)
sa schváli zmier medzi obvineným a poškodeným, alebo
g)
zanikla trestnosť činu.
(2)

Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak

a)
je trest, ku ktorému môže trestné stíhanie viesť, celkom bez významu popri treste, ktorý bol ...
b)
o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne alebo kárne iným orgánom, cudzozemským ...
(3)

Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie proti obvinenému, ktorý sa významnou mierou podieľal ...

(4)

Zastaviť trestné stíhanie podľa odseku 1 je oprávnený aj policajt, ak nebolo vznesené obvinenie. ...

(5)

Uznesenie o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému a poškodenému. Uznesenie policajta ...

(6)

Obvinený a poškodený môžu proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania okrem odseku 1 písm. ...

(7)

V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené podľa odseku 2 písm. a), sa pokračuje, ak obvinený ...

(8)

V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v § 9 ods. 1 písm. b), sa pokračuje ...

Podmienečné zastavenie trestného stíhania

§ 216
(1)

V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje ...

a)
vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že ...
b)
nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu alebo ...
c)
vzhľadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu ...
(2)

V uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa určí obvinenému skúšobná doba na ...

(3)

Obvinenému, ktorý uzavrel s poškodeným dohodu o náhrade škody, sa v uznesení o podmienečnom ...

(4)

Obvinenému možno tiež podľa odseku 2 uložiť, aby v skúšobnej dobe dodržiaval primerané obmedzenia ...

(5)

Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému a poškodenému; ...

(6)

Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak

a)
trestným činom bola spôsobená smrť osoby,
b)
je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo
c)
je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi. ...
§ 217
(1)

Ak obvinený v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život, splnil povinnosť nahradiť spôsobenú ...

(2)

Ak do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby nebolo vydané rozhodnutie podľa odseku 1 bez zavinenia ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje obvinenému a poškodenému; obvinený a poškodený môžu proti ...

(4)

Právoplatnosťou uznesenia o tom, že sa obvinený osvedčil, alebo uplynutím lehoty podľa odseku ...

Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného

§ 218
(1)

Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou ...

(2)

V uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa určí obvinenému skúšobná doba na ...

(3)

Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému a poškodenému; ...

§ 219
(1)

Ak obvinený v priebehu skúšobnej doby splnil podmienku podľa § 218 ods. 1, prokurátor rozhodne, ...

(2)

Ak do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby nebolo vydané rozhodnutie podľa odseku 1 bez zavinenia ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje obvinenému a poškodenému; obvinený a poškodený môžu proti ...

(4)

Právoplatnosťou uznesenia o tom, že sa obvinený osvedčil, alebo uplynutím doby podľa odseku 2 ...

Zmier

§ 220
(1)

V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje ...

a)
vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že ...
b)
nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo ...
c)
zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu ...

a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý ...

(2)

Schváliť zmier podľa odseku 1 nemožno, ak

a)
trestným činom bola spôsobená smrť osoby,
b)
je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo
c)
je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi. ...
§ 221
(1)

Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, pred rozhodnutím o schválení zmieru prokurátor vypočuje obvineného ...

(2)

Pred výsluchom treba obvineného a poškodeného poučiť o ich právach a o podstate zmieru.

§ 222

Ak je poškodeným právnická osoba, možno namiesto výsluchu štatutárneho zástupcu alebo inej ...

§ 223
(1)

Rozhodnutie o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania musí obsahovať opis skutku, ktorého ...

(2)

Pri určení adresáta peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely je súd a v prípravnom ...

§ 224
(1)

Peňažnú sumu na všeobecne prospešné účely možno určiť obciam a iným právnickým osobám ...

(2)

Z peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely musí obvinený určiť aspoň 50 % štátu ...

§ 225

Práva poškodeného podľa § 220 neprislúchajú tomu, na koho prešiel nárok na náhradu škody; ...

§ 226

Ak prokurátor zmier neschválil, hoci obvinený uskutočnil vyhlásenie podľa § 220 ods. 1, že spáchal ...

§ 227
(1)

Len čo sa stane vykonateľným uznesenie, ktorým prokurátor schválil zmier, zabezpečí, aby peňažná ...

(2)

Ak nie je možné peňažnú sumu podľa odseku 1 odovzdať alebo ju adresát odmietne prijať, rozhodne ...

(3)

Ak prokurátor nerozhodne o schválení zmieru, zároveň zabezpečí, aby peňažná suma zložená ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Prerušenie trestného stíhania

§ 228
(1)

Policajt preruší trestné stíhanie, ak sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné ...

(2)

Policajt preruší trestné stíhanie, ak

a)
nemožno pre neprítomnosť obvineného alebo svedka vec náležite objasniť,
b)
nemožno obvineného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd,
c)
obvinený pre duševnú chorobu, ktorá nastala až po spáchaní činu, nie je schopný chápať zmysel ...
d)
obvinený je vydaný do cudziny alebo vyhostený,
e)
ústavný súd alebo Súdny dvor Európskych spoločenstiev pozastaví účinnosť právneho predpisu ...
f)
obvinený je cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti a je odovzdaný na vykonanie úkonov ...
(3)

Policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora môže prerušiť trestné stíhanie, ak sa obvinený ...

(4)

Prokurátor preruší trestné stíhanie, ak podal návrh na začatie konania o otázke, ktorú nie ...

(5)

Ak pominie dôvod na prerušenie, prokurátor alebo policajt o pokračovaní v trestnom stíhaní rozhodne ...

(6)

Uznesenie podľa odsekov 1 až 5 sa doručuje obvinenému a poškodenému; obvinený a poškodený majú ...

§ 229

Po prerušení trestného stíhania možno vykonávať len úkony podľa štvrtej, piatej a šiestej ...

TRETIA HLAVA

DOZOR A ÚKONY PROKURÁTORA

Prvý diel

Dozor prokurátora

§ 230
(1)

Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva ...

(2)

Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený

a)
dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných ...
b)
vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých ...
c)
zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé ...
d)
vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania s pokynmi a určovať ...
e)
zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými ...
f)
odňať vec policajtovi a prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému policajtovi, alebo ...
g)
nariadiť, aby sa vo veciach uvedených v § 202 konalo vyšetrovanie.
(3)

Prokurátor podľa odseku 2 písm. e) rozhoduje uznesením, ak zrušuje uznesenie policajta. Toto uznesenie ...

Druhý diel

Úkony prokurátora

§ 231
Iba prokurátor je oprávnený v prípravnom konaní
a)

podať obžalobu,

b)

uzavrieť s obvineným dohodu o vine a treste a podať návrh súdu na jej schválenie,

c)

postúpiť vec podľa § 214 ods. 1,

d)

prerušiť trestné stíhanie podľa § 228 ods. 4,

e)

zastaviť trestné stíhanie podľa § 215 ods. 1 písm. c), e) a f) a ods. 2 a 3 alebo podmienečne ...

f)

schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie podľa § 220 ods. 1,

g)

nariadiť zaistenie majetku obvineného a určiť, na ktoré prostriedky a veci sa toto zaistenie nevzťahuje, ...

h)

vykonať zaistenie nároku poškodeného na náhradu škody, zrušiť toto zaistenie, a to aj čiastočne, ...

i)

nariadiť exhumáciu mŕtvoly,

j)

vyžiadať súhlas na trestné stíhanie alebo na podanie návrhu na vzatie do väzby osoby, v ktorej ...

k)

navrhnúť súdu vzatie obvineného do väzby a predĺženie doby trvania väzby,

l)

navrhnúť vyžiadanie obvineného z cudziny,

m)

vykonať predbežné vyšetrenie v konaní o vydanie do cudziny, ak tento zákon neustanovuje inak,

n)

navrhnúť súdu, na základe žiadosti príslušného cudzieho orgánu, predbežné zaistenie majetku ...

Konanie o dohode o vine a treste

§ 232
(1)

Ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok ...

(2)

Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor predvolá obvineného; o čase a mieste konania upovedomí ...

(3)

Ak došlo k dohode o vine, treste a ďalších výrokoch, prokurátor podá na súd v rozsahu dohody ...

(4)

Ak v rámci konania o dohode o vine a treste obvinený uzná vinu zo spáchania stíhaného skutku v ...

(5)

Ak v rámci konania o dohode obvinený uzná vinu len sčasti, podá prokurátor obžalobu, v ktorej ...

(6)

Ak nedošlo k dohode o ochrannom liečení, ochrannej výchove, ochrannom dohľade alebo zhabaní veci, ...

(7)

Dohoda o vine a treste obsahuje

a)
označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania,
b)
opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo tak, aby ...
c)
druh, výmeru a spôsob výkonu trestu,
d)
rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola činom spôsobená, a
e)
ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie.
(8)

Dohodu o vine a treste podpíšu na znak súhlasu prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený, ak ...

(9)

Ak nedôjde k dohode o vine a treste, prokurátor o tom vykoná záznam do spisu.

§ 233
(1)

Ak osoby uvedené v § 232 ods. 2 uzavreli dohodu o vine a treste, prípadne o ďalších výrokoch, ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie osôb uvedených v § 232 ods. 2, dátum a miesto spísania návrhu,
b)
návrh dohodnutého rozsudku primerane podľa § 163 ods. 1 písm. c) a e) a ods. 2 a 3 a § 164.
(3)

Prokurátor s návrhom podľa odseku 1 predkladá súdu dohodu o vine a treste, celý spisový materiál, ...

§ 234
Obžaloba
(1)

Ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného ...

(2)

Obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa vznieslo obvinenie. Ak prokurátor mieni tento ...

(3)

Spis obžaloby obsahuje najmä rozhodnutia orgánov prípravného konania o úkonoch, zápisnicu o výsluchu ...

(4)

Po podaní obžaloby môže prokurátor uložiť policajtovi zabezpečiť dôkaz, ktorý potrebuje vykonať ...

Náležitosti obžaloby

§ 235
Obžaloba musí obsahovať
a)

označenie prokurátora, dátum a miesto spísania obžaloby,

b)

meno a priezvisko obvineného, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, prípadne iné údaje potrebné ...

c)

obžalobný návrh, v ktorom musí byť označený skutok, pre ktorý je obvinený stíhaný, s uvedením ...

d)

ak sa vo veci konalo vyšetrovanie, odôvodnenie obžalobného návrhu, ktoré obsahuje opísanie skutkového ...

e)

dôkazy, ktoré prokurátor navrhuje vykonať na hlavnom pojednávaní, a zoznam vecných dôkazov, ...

f)

návrh na uloženie ochranného opatrenia, ak sú na to splnené zákonné podmienky.

§ 236
(1)

Ak prokurátor obžalobu nepodá, urobí návrh na uloženie ochranného opatrenia podľa § 235 písm. ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa postupuje u zúčastnenej osoby, ak prokurátor podal návrh na konanie o ...

TRETIA ČASŤ

SÚDNE KONANIE

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 237
(1)

Trestné stíhanie pred súdom sa koná len na podklade obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste, ...

(2)

Pri podaní a zastupovaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste sa prokurátor spravuje ...

(3)

O obžalobe alebo o návrhu na dohodu o vine a treste koná a vo veci rozhoduje

a)
sudca pre prípravné konanie, ak ide o skrátené vyšetrovanie podľa § 204; pritom má rovnaké ...
b)
samosudca o prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná ...
c)
predseda senátu alebo senát v ostatných prípadoch.
§ 238
(1)

Podanú obžalobu, ako aj návrh na dohodu o vine a treste predseda senátu najskôr prezrie z toho ...

(2)

Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste súd rozhoduje samostatne všetky otázky ...

§ 239
Späťvzatie obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste a ustúpenie od obžaloby
(1)

Prokurátor môže vziať späť obžalobu až do začatia hlavného pojednávania a návrh na dohodu ...

(2)

Ak prokurátor na hlavnom pojednávaní oznámi, že ustupuje od obžaloby v celom rozsahu alebo pre ...

§ 240
Doručenie obžaloby
(1)

Po doručení obžaloby súd bez meškania nariadi doručiť rovnopis obžaloby

a)
obvinému a jeho obhajcovi,
b)
poškodenému a jeho splnomocnencovi,
c)
zúčastnenej osobe,
d)
zákonnému zástupcovi obvineného, ak ten nie je spôsobilý na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť ...
e)
zástupcovi záujmového združenia občanov, ak bolo kladne rozhodnuté o jeho účasti na hlavnom ...
(2)

Ak má obžalovaný viacerých obhajcov, doručí sa rovnopis obžaloby tomu z nich, koho si určili ...

(3)

Spolu s rovnopisom obžaloby sa osobám uvedeným v odseku 1 doručí výzva, aby bez meškania písomne ...

(4)

V návrhu na vykonanie dôkazov podľa odseku 3 treba uviesť okolnosti, ktoré sa majú nimi objasniť, ...

(5)

Svedkov a znalcov, ktorých navrhuje obvinený alebo prokurátor vypočuť na hlavnom pojednávaní, ...

DRUHÁ HLAVA

PRESKÚMANIE A PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE OBŽALOBY

Preskúmanie obžaloby

§ 241
(1)

Obžalobu podanú na súde pre prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou ...

a)
postúpi vec príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný,
b)
postúpi vec inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1,
c)
trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1,
d)
trestné stíhanie preruší, ak sú tu okolnosti uvedené v § 228 ods. 2 alebo 3 alebo § 283 ods.5, ...
e)
môže zastaviť trestné stíhanie, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 a 3,
f)
obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie ...
g)
trestné stíhanie podmienečne zastaví podľa § 216 ods. 1,
h)
môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného podľa § 218 ods. 1,
i)
rozhodne o účasti záujmového združenia občanov v konaní pred súdom,
j)
vydá trestný rozkaz,
k)
nariadi hlavné pojednávanie, určí jeho termín a rozsah dokazovania.
(2)

Ak samosudca dôjde k záveru, že skutok, ktorý je predmetom obžaloby, pri správnom použití zákona ...

(3)

Samosudca preruší trestné stíhanie, ak požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o vydanie ...

(4)

Proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 písm. a) až h) môže prokurátor a obvinený podať sťažnosť, ...

(5)

Ak je to potrebné na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2, môže samosudca vyslúchnuť obvineného aj ...

(6)

Ak po podaní obžaloby oprávnená osoba ponúkla skončenie veci zmierom alebo z obsahu spisu takáto ...

(7)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 6 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

§ 242

Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne samosudca pri preskúmaní obžaloby vždy aj o ďalšom trvaní ...

§ 243
Predbežné prejednanie obžaloby
(1)

Obžaloba podaná na súde pre zločin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou osem rokov sa ...

(2)

Pri predbežnom prejednaní obžaloby preskúma súd obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu. ...

(3)

Pri predbežnom prejednaní obžaloby môže súd vyslúchnuť obvineného aj poškodeného a zadovážiť ...

§ 244
Rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby
(1)

Pri predbežnom prejednaní obžaloby súd

a)
postúpi vec príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný,
b)
postúpi vec inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1,
c)
trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1,
d)
trestné stíhanie môže zastaviť, aj ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 alebo 3 alebo § ...
e)
trestné stíhanie preruší, ak sú tu okolnosti uvedené v § 228 ods. 2 alebo 3 alebo § 283 ods. ...
f)
môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného podľa § 218 ods. 1,
g)
vráti vec prokurátorovi na konanie podľa § 232 a § 233, ak sú splnené podmienky uvedené v § ...
h)
obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä že boli ...
i)
postúpi vec samosudcovi,
j)
rozhodne o účasti zástupcu záujmového združenia občanov,
k)
nariadi hlavné pojednávanie, určí jeho termín, rozsah a spôsob dokazovania, ktoré oznámi osobám, ...
(2)

Ak súd dôjde k záveru, že skutok, ktorý je predmetom obžaloby, pri správnom použití zákona ...

(3)

Proti uzneseniam podľa odseku 1 písm. a) až h) môžu prokurátor aj obvinený podať sťažnosť, ...

(4)

Predseda senátu preruší trestné stíhanie, ak požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o ...

(5)

Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd pri predbežnom prejednaní obžaloby vždy aj o ďalšom trvaní ...

§ 245
Nové preskúmanie alebo predbežné prejednanie obžaloby
(1)

Ak sa rozhodne prokurátor vo veci, ktorá bola odmietnutá, opäť pre podanie obžaloby, tá sa za ...

(2)

Za podmienok uvedených v § 241 alebo § 243 sa obžaloba znovu preskúma alebo predbežne prejedná ...

TRETIA HLAVA

HLAVNÉ POJEDNÁVANIE

Prvý diel

Príprava hlavného pojednávania

§ 246
Náhradný sudca
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že hlavné pojednávanie bude trvať dlhší čas alebo ak sa navrhuje ...

(2)

Náhradný sudca alebo prísediaci má postavenie člena senátu. Hlasovania sa však zúčastní len ...

(3)

Ak sa vykonáva výsluch agenta, ohrozeného svedka, chráneného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť ...

Nariadenie hlavného pojednávania

§ 247
(1)

Termín hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, ...

(2)

O hlavnom pojednávaní sa upovedomí aj zákonný zástupca, poškodený a zúčastnená osoba. Ak ...

(3)

Poškodeného treba v upovedomení upozorniť, že ak sa na hlavné pojednávanie nedostaví, bude sa ...

(4)

Ak súd pripustil účasť zástupcu záujmového združenia občanov na hlavnom pojednávaní, upovedomí ...

(5)

Pri nariadení hlavného pojednávania urobí predseda senátu všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ...

(6)

Ak je zrejmé, že sa na hlavnom pojednávaní prejednajú utajované skutočnosti, predseda senátu ...

§ 248
(1)

Hlavné pojednávanie sa koná spravidla v sídle súdu a v jeho úradných miestnostiach.

(2)

V záujme zabezpečenia ochrany osôb, ktoré sa zúčastnia konania, alebo ak to vyžadujú iné okolnosti ...

(3)

Ak sa hlavné pojednávanie má vykonať v iných než úradných miestnostiach súdu, treba osobám, ...

Verejnosť hlavného pojednávania

§ 249
(1)

Hlavné pojednávanie koná súd zásadne verejne, aby verejnosti bola poskytnutá v čo najširšej ...

(2)

Hlavné pojednávanie môžu sledovať len neozbrojené osoby, ak nejde o osoby povinné nosiť zbraň ...

(3)

Verejnosť na hlavnom pojednávaní môže byť vylúčená len vtedy, ak by verejné prejednávanie ...

(4)

O vylúčení verejnosti rozhodne súd z úradnej povinnosti alebo na návrh prokurátora, obžalovaného ...

(5)

Vylúčiť nemožno prokurátora, obžalovaného a jeho obhajcu, poškodeného, ani úradnú osobu, ...

(6)

Rozsudok musí byť vyhlásený vždy verejne.

§ 250
(1)

Súd môže odoprieť prístup na hlavné pojednávanie maloletým a tým, u ktorých je obava, že ...

(2)

Ak bola verejnosť vylúčená podľa § 249 ods. 3, môže súd z dôležitých dôvodov povoliť jednotlivým ...

(3)

Ak bola verejnosť vylúčená pre ochranu utajovaných skutočností alebo ohrozenie tajomstva chráneného ...

§ 251
(1)

Ak súd rozhodol o vylúčení verejnosti podľa § 249 ods. 3 a hlavné pojednávanie je v dôsledku ...

(2)

Prítomným osobám súd môže uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ...

(3)

Uznesenie sa uvedie v zápisnici o hlavnom pojednávaní s uvedením identifikačných údajov osôb, ...

(4)

Predseda senátu môže nariadiť, aby opatrenia, ktoré vydal na zabezpečenie nerušeného priebehu ...

Druhý diel

Začatie hlavného pojednávania

§ 252
Prítomnosť na hlavnom pojednávaní
(1)

Hlavné pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu, zapisovateľa a prokurátora. ...

(2)

V neprítomnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie vykonať, len ak súd má za to, že ...

a)
obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný, ...
b)
obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby, pred orgánom činným ...
c)
obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti upozornený,
d)
obhajca obžalovaného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť ...
(3)

Hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného nemožno konať, ak je vo väzbe alebo vo výkone ...

(4)

V prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať hlavné pojednávanie bez prítomnosti obhajcu. Ak nejde ...

(5)

Ak súd rozhodne, že sa hlavné pojednávanie vykoná v neprítomnosti obžalovaného, možno za podmienok ...

Vedenie hlavného pojednávania

§ 253
(1)

Hlavné pojednávanie vedie a všetky opatrenia smerujúce na zabezpečenie jeho riadneho priebehu nariaďuje ...

(2)

Ak zákon neustanovuje inak, dôkazy čítaním výpovedí, listín, posudkov, správ alebo oboznamovanie ...

(3)

Predseda senátu je povinný dbať na to, aby hlavné pojednávanie nebolo zdržované výkladmi a prejavmi, ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, z priebehu hlavného pojednávania môžu fyzické osoby a právnické ...

(5)

Predseda senátu môže vyhotovovanie zvukových záznamov zakázať,

a)
ak by to rušilo priebeh hlavného pojednávania,
b)
ak sa na hlavnom pojednávaní preberajú okolnosti tvoriace tajomstvo chránené osobitným zákonom, ...
c)
ak by zvukovým záznamom z priebehu hlavného pojednávania mohla byť ohrozená mravnosť, verejný ...
d)
pri výsluchu ohrozeného svedka, chráneného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená. ...
(6)

Zvukový prenos z hlavného pojednávania predseda senátu nepovolí z dôvodov uvedených v odseku ...

(7)

Vyhotovovanie obrazových záznamov alebo obrazovozvukových záznamov z hlavného pojednávania nie ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie je dotknutá možnosť vyhotovovania zvukových, obrazových alebo ...

(9)

Predseda senátu dbá, aby proti nikomu neboli prednášané urážlivé výroky alebo zjavne neodôvodnené ...

(10)

Kto sa cíti byť opatrením predsedu senátu pri vedení hlavného pojednávania ukrátený, môže ...

(11)

Za porušenie rozhodnutia podľa odseku 1 a odsekov 4 až 7 môže predseda senátu uložiť poriadkovú ...

(12)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 11 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 254
(1)

Osoby, ktoré rušia poriadok, môže predseda senátu z pojednávacej siene vykázať. Toho, kto neuposlúchne ...

(2)

Obžalovaného možno z pojednávacej siene vykázať pri výsluchu agenta alebo na základe rozhodnutia ...

(3)

Ak obžalovaný alebo svedok bez súhlasu predsedu senátu opustí pojednávaciu sieň, môže byť ...

(4)

Prijatie opatrenia podľa odsekov 1 až 3 nevylučuje možnosť uloženia poriadkovej pokuty.

Začiatok hlavného pojednávania

§ 255
(1)

Hlavné pojednávanie začína predseda senátu oznámením veci, ktorá bude prejednávaná. Potom ...

(2)

Ak sa niektorá z predvolaných osôb neustanovila, rozhodne súd po vyjadrení prítomných strán, ...

(3)

Po vykonaní úkonov podľa odsekov 1 a 2 predseda senátu zistí, či prokurátor a obžalovaný nechcú ...

§ 256
(1)

Po vykonaní úkonov uvedených v § 255 predseda senátu vyzve prokurátora, aby predniesol obžalobu. ...

(2)

Poškodeného, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody, súd vyzve, aby sa vyjadril, či navrhuje, ...

(3)

Ak uplatňuje práva poškodeného osoba, ktorej toto právo zrejme nepatrí, vysloví súd uznesením, ...

(4)

Podľa odseku 3 postupuje súd aj vtedy, ak bránia účasti poškodeného okolnosti uvedené v § 46 ...

(5)

Ak súd rozhodol, aby sa pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadaní zúčastnil ...

§ 257
Vyhlásenie obžalovaného
(1)

Po prednesení obžaloby predseda senátu poučí obžalovaného o jeho právach a umožní mu urobiť ...

a)
je nevinný,
b)
je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe,
c)
chce urobiť vyhlásenie podľa odseku 3.
(2)

Ak má obžalovaný obhajcu, môže sa s ním pred vyhlásením podľa odseku 1 radiť.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti prípadu, záujem verejnosti alebo obžalovaného, môže súd obžalovanému ...

(4)

Ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku alebo niektorého ...

(5)

Pred rozhodnutím súdu o prijatí vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku alebo ...

(6)

Súd po vyhlásení obžalovaného podľa odseku 4 rozhodne uznesením, či toto vyhlásenie obžalovaného ...

(7)

Ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného podľa odseku 4 prijíma, zároveň vyhlási, že dokazovanie ...

Tretí diel

Dokazovanie

Výsluch obžalovaného

§ 258
(1)

Ak obžalovaný po prednesení obžaloby a vyjadrení poškodeného neurobil vyhlásenie uvedené v ...

(2)

Výsluch môže predseda senátu prerušiť len vtedy, ak výsluch nie je vedený v súlade so zákonom ...

(3)

Po skončení výsluchu obžalovaného prokurátorom má právo vypočuť obžalovaného jeho obhajca. ...

(4)

Na návrh prokurátora alebo obhajcu sa zápisnica o skoršej výpovedi obžalovaného alebo jej časť ...

§ 259

Strany môžu namietať spôsob vykonávania výsluchu, najmä môžu namietať prípustnosť otázky ...

§ 260

Ak je obžalovaných niekoľko, predseda senátu urobí opatrenia, aby obžalovaný bol vyslúchaný ...

Výsluch svedka

§ 261
(1)

Poradie výsluchu svedkov určí predseda senátu spravidla tak, že ako prví budú vypočutí svedkovia ...

(2)

Predseda senátu dbá na to, aby ešte nevyslúchnutý svedok nebol prítomný pri výsluchu obžalovaného ...

(3)

Výsluch svedka vykoná ten, kto navrhol vykonanie takého dôkazu. Ak výsluch svedka alebo znalca ...

(4)

Ustanovenia § 258 ods. 3 a 4 a § 259 sa použijú primerane aj na vykonanie dôkazu výsluchom svedka. ...

§ 262

Ak je obava, že svedok v prítomnosti obžalovaného nevypovie pravdu, prípadne ak ide o výsluch ...

§ 263
(1)

Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo ...

(2)

Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, ...

(3)

Zápisnica o výpovedi spoluobžalovaného alebo svedka sa prečíta na návrh prokurátora alebo obžalovaného ...

a)
taká osoba zomrela alebo sa stala nezvestnou, pre dlhodobý pobyt v cudzine alebo na neznámom mieste ...
b)
išlo o neodkladný úkon alebo neopakovateľný úkon, alebo
c)
taká osoba na hlavnom pojednávaní bez oprávnenia odoprela vypovedať.
(4)

Zápisnicu o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní využil svoje právo odoprieť výpoveď ...

(5)

Strany môžu namietať spôsob vykonávania výsluchu, najmä môžu namietať prípustnosť otázky ...

§ 264
(1)

Ak sa svedok odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej výpovede, môže mu byť zápisnica ...

(2)

Predloženie skoršej výpovede podľa odseku 1 spočíva v prečítaní tých častí zápisnice o ...

§ 265
(1)

Svedok pred výsluchom na súde je povinný zložiť prísahu.

(2)

Pred prísahou musí byť svedok upozornený na význam svedeckej výpovede a na následky krivej prísahy. ...

§ 266
(1)

Svedok, ktorý má sluchovú alebo rečovú vadu, vykoná prísahu tak, ak je to možné, že opakuje ...

(2)

Nepočujúci svedok po pretlmočení znenia prísahy do posunkovej reči prítomným tlmočníkom posunkovej ...

§ 267
Do prísahy nemožno vziať svedka,
a)

ktorý pri svojom výsluchu nedovŕšil štrnásty rok svojho veku,

b)

ak je dôvodný predpoklad, že pre telesnú alebo duševnú chorobu nemusel vnímať okolnosti, o ktorých ...

c)

ktorý vzhľadom na svoje psychické a fyzické predpoklady nie je schopný náležite pochopiť podstatu ...

d)

ktorý je zaviazaný mlčanlivosťou spojenou s výkonom jeho povolania, ak ten, kto ho zaviazal mlčanlivosťou, ...

§ 268
Znalecké dokazovanie
(1)

Ak znalec ešte nepodal vo veci písomný znalecký posudok alebo sa od neho odchyľuje, alebo ho dopĺňa, ...

(2)

Pri výsluchu znalca na hlavnom pojednávaní sa použijú ustanovenia § 258 ods. 3 a 4 a § 259 primerane. ...

(3)

Ak bol posudok znalca obstaraný niektorou zo strán a predkladá sa v konaní ako dôkaz, ustanovenie ...

(4)

Ak bol posudok predložený stranou a osoba podávajúca posudok nie je zapísaná v zozname znalcov, ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj na odborné vyjadrenie.

§ 269
Listinné dôkazy

Písomné vyjadrenia, posudky, správy štátnych orgánov a ďalšie listiny, ktorými sa vykonáva ...

§ 270
Vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým, obrazovým a obrazovo-zvukovým záznamom
(1)

Vecné dôkazy súd predloží stranám, a ak je to potrebné, aj svedkom a znalcom.

(2)

Zvukový, obrazový alebo obrazovo-zvukový záznam sa ako dôkaz vykoná na technickom zariadení. ...

Súčinnosť strán pri dokazovaní

§ 271
(1)

Obžalovaného a poškodeného sa treba po vykonaní každého dôkazu opýtať, či sa chcú k nemu ...

(2)

Na konfrontáciu alebo rekogníciu sa použijú primerane ustanovenia § 125 a § 126.

§ 272
(1)

Po skončení výsluchu prokurátorom, obžalovaným, jeho obhajcom alebo predsedom senátu môže zákonný ...

(2)

Po vykonaní všetkých dôkazov zistí predseda senátu, či strany nemajú návrhy na doplnenie dokazovania. ...

(3)

Súd odmietne vykonať dôkaz, ktorý sa týka okolnosti nepodstatnej pre rozhodnutie alebo okolnosti, ...

§ 273
Osobitné ustanovenie o vykonávaní dôkazov

Obžalovaný, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu a v súvislosti s ...

Štvrtý diel

Záver hlavného pojednávania

Záverečné reči

§ 274
(1)

Ak niet ďalších dôkazných návrhov alebo ak súd rozhodol, že sa ďalšie dôkazy vykonávať ...

(2)

Po záverečnej reči prokurátora, zástupcu záujmového združenia občanov prehovorí poškodený, ...

(3)

Záverečné reči môže predseda senátu prerušiť len vtedy, keď vybočujú zrejme z rámca prejednávanej ...

§ 275

Po skončení záverečných rečí a pred odchodom na záverečnú poradu udelí predseda senátu obžalovanému ...

§ 276
Doplnenie dokazovania
(1)

Ak zistí súd so zreteľom na záverečné reči alebo pri záverečnej porade, že treba ešte niektorú ...

(2)

Po doplnení dokazovania treba vždy znova dať slovo na záverečné reči.

Piaty diel

Odročenie hlavného pojednávania

§ 277
(1)

Ak sa objaví prekážka, pre ktorú nemožno hlavné pojednávanie vykonať alebo v ňom pokračovať, ...

(2)

Skôr ako predseda senátu hlavné pojednávanie odročí, zistí, či strany nenavrhujú ďalšie dôkazy, ...

(3)

Pri odročení hlavného pojednávania súd môže uložiť, aby dôkaz zabezpečila strana, ktorá ...

(4)

Ak súd zistí, že navrhovaný dôkaz nemožno vykonať, rozhodne, že sa tento dôkaz nevykoná. Môže ...

(5)

Ak nie je pre podstatnú chybu konania alebo z iného dôležitého dôvodu potrebné vykonať hlavné ...

Šiesty diel

Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní

§ 278
Podklad na rozhodnutie
(1)

Súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu.

(2)

Ak nejde o prípad podania obžaloby po konaní o návrhu na dohodu o vine a treste podľa § 232 ods. ...

(3)

Súd nie je viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe.

§ 279
Vrátenie veci prokurátorovi
(1)

Súd vráti vec prokurátorovi uznesením na došetrenie len vtedy, ak počas hlavného pojednávania ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 280
Postúpenie veci
(1)

Ak zistí súd v žalovanom skutku trestný čin, na ktorého prejednanie nie je príslušný, postúpi ...

(2)

Súd postúpi vec inému orgánu, ak zistí, že nejde o trestný čin, ale žalovaný skutok by mal ...

(3)

Proti uzneseniu o postúpení veci podľa odseku 2 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má ...

§ 281
Zastavenie trestného stíhania
(1)

Súd zastaví trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že je tu niektorá z okolností ...

(2)

Súd môže zastaviť trestné stíhanie aj vtedy, ak zistí na hlavnom pojednávaní niektorý z dôvodov ...

(3)

Ak súd rozhodne podľa odseku 1 alebo 2, odkáže poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu ...

(4)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 sa môže týkať tiež len niektorého zo skutkov, pre ktoré bola ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 môže prokurátor a poškodený podať sťažnosť, ktorá má ...

§ 282
Podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier
(1)

Súd môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že sú splnené ...

(2)

Súd môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného, ak na hlavnom pojednávaní ...

(3)

Súd môže schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 3 o schválení zmieru môže prokurátor a proti rozhodnutiu ...

§ 283
Prerušenie trestného stíhania
(1)

Súd preruší trestné stíhanie, ak zistí na hlavnom pojednávaní, že je tu niektorá z okolností ...

(2)

Súd preruší trestné stíhanie aj vtedy, keď nemožno obžalovanému doručiť predvolanie na hlavné ...

(3)

Ak odpadne dôvod prerušenia, súd v trestnom stíhaní pokračuje.

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým súd trestné stíhanie prerušil alebo ktorým návrh na pokračovanie v ...

(5)

Súd preruší trestné stíhanie aj vtedy, ak sa domnieva, že všeobecne záväzný právny predpis ...

Rozsudok

§ 284
(1)

Ak nebude vec vrátená prokurátorovi na došetrenie podľa § 279, postúpená podľa § 280 ods. ...

(2)

Uznať obžalovaného za vinného z trestného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ako ...

§ 285
Súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak
a)

nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný,

b)

skutok nie je trestným činom,

c)

nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný,

d)

obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,

e)

trestnosť činu zanikla, alebo

f)

prokurátor na hlavnom pojednávaní ustúpil od obžaloby podľa § 239 ods. 2.

§ 286

Ak bolo trestné stíhanie zastavené v dôsledku premlčania alebo z dôvodov uvedených v § 215 ods. ...

§ 287
(1)

Ak súd odsudzuje obžalovaného pre trestný čin, ktorým spôsobil inému škodu uvedenú v § 46 ...

(2)

Výrok o povinnosti obžalovaného na náhradu škody musí presne označovať osobu oprávneného a ...

(3)

Výrok rozsudku o náhrade škody môže byť na návrh poškodeného vyjadrený v peňažných prostriedkoch ...

§ 288
(1)

Ak podľa výsledku dokazovania nie je podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody alebo ak ...

(2)

Na občianske súdne konanie alebo na konanie pred iným príslušným orgánom odkáže súd poškodeného ...

(3)

Ak súd obžalovaného spod obžaloby oslobodí, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu ...

§ 289
(1)

Ak zistil súd u obžalovaného dôvod na uloženie ochranného opatrenia, môže ho uložiť i bez ...

(2)

Ak súd potrebuje na rozhodnutie o ochrannom opatrení vykonať ešte ďalšie dokazovanie, ktoré nemôže ...

(3)

Postupovať podľa odseku 2 možno aj vtedy, keď prokurátor urobil návrh na zhabanie veci nepatriacej ...

Siedmy diel

Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania

§ 290
(1)

Ak vyjde najavo mimo hlavného pojednávania niektorá z okolností odôvodňujúcich zastavenie trestného ...

(2)

Mimo hlavného pojednávania rozhoduje súd na neverejnom zasadaní; ak to však predseda senátu považuje ...

(3)

Rozhodnutie o schválení zmieru môže súd urobiť aj na neverejnom zasadaní.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má, ak nejde o prerušenie ...

(5)

Ak vyjdú najavo mimo hlavného pojednávania okolnosti odôvodňujúce zastavenie trestného stíhania ...

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 môže prokurátor, proti rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania ...

ŠTVRTÁ HLAVA

VEREJNÉ ZASADNUTIE

§ 291
Všeobecné ustanovenie

Na verejnom zasadnutí rozhoduje súd, ak to zákon výslovne ustanovuje.

§ 292
Príprava verejného zasadnutia
(1)

Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie osoby, ktorých osobná účasť na ňom je nevyhnutná. ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na konanie o sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí obvineného ...

(3)

Ak na hlavnom pojednávaní pred okresným súdom vystupoval zástupca záujmového združenia občanov, ...

(4)

Deň, čas a miesto verejného zasadnutia určí predseda senátu tak, aby osobe, ktorá na verejné ...

(5)

Deň verejného zasadnutia, na ktorom sa bude rozhodovať o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu ...

(6)

Verejné zasadnutie o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby sa môže ...

Prítomnosť na verejnom zasadnutí

§ 293
(1)

Verejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti samosudcu a zapisovateľa alebo všetkých členov ...

(2)

Prokurátor sa zúčastní verejného zasadnutia, ak svojím návrhom dal na verejné zasadnutie podnet; ...

(3)

Verejné zasadnutie sa koná za prítomnosti obvineného.

(4)

Verejné zasadnutie sa môže vykonať v neprítomnosti obvineného, ak nie je možné doručiť mu ...

(5)

Verejné zasadnutie sa vykoná v neprítomnosti obvineného aj vtedy, ak mu predvolanie na verejné ...

(6)

Verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného nemožno konať, ak je obvinený vo väzbe alebo vo ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nepoužije, ak sa obvinený odmietol zúčastniť verejného zasadnutia alebo ...

(8)

Ak obvinený hodnoverným spôsobom ospravedlní svoju neúčasť na verejnom zasadnutí a súčasne ...

(9)

V prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať verejné zasadnutie bez prítomnosti obhajcu. Ospravedlnenie ...

(10)

Obhajca obvineného sa vždy zúčastní verejného zasadnutia, na ktorom sa koná o odvolaní, ako ...

§ 294
(1)

Ustanovenie § 293 sa použije primerane, ak ide o osobu, ktorá svojím návrhom dala na verejné zasadnutie ...

(2)

O konaní verejného zasadnutia v neprítomnosti ďalších osôb, ktoré boli na verejné zasadnutie ...

Priebeh verejného zasadnutia

§ 295
(1)

Po otvorení verejného zasadnutia podá predseda senátu alebo ním určený člen senátu na podklade ...

(2)

Ak sa na verejnom zasadnutí vykonávajú dôkazy, použijú sa primerane ustanovenia o dokazovaní ...

(3)

Po vykonaní dôkazov udelí predseda senátu slovo na konečné návrhy. Ak je osobou, ktorá môže ...

§ 296

Rozhodnutie súdu sa vždy vyhlási verejne.

§ 297
Podklad na rozhodnutie

Ak nejde o prípady konania o dohode o vine a treste alebo priznania spáchania skutku pri konaní o ...

§ 298
Použitie ustanovení o hlavnom pojednávaní

Na verejnosť, konanie, začiatok a odročenie verejného zasadnutia sa použijú primerane ustanovenia ...

Ochranné opatrenia

§ 299
(1)

Ak nejde o prípad, keď si súd rozhodnutie o ochrannom liečení, ochrannej výchove, ochrannom dohľade, ...

(2)

O návrhu na umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave rozhoduje súd na verejnom zasadnutí.

(3)

Proti rozhodnutiu o ochrannom opatrení podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má ...

§ 300
(1)

Ak v konaní o zhabaní veci nemožno spoľahlivo zistiť vlastníka veci, ktorá sa má zhabať, alebo ...

(2)

Všetky písomnosti určené pre vlastníka veci sa doručujú iba opatrovníkovi. Predvolanie vlastníka ...

(3)

Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

PIATA HLAVA

NEVEREJNÉ ZASADNUTIE

§ 301

Na neverejnom zasadnutí rozhoduje súd tam, kde nie je zákonom predpísané, že sa rozhoduje na hlavnom ...

§ 302
(1)

Neverejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu a zapisovateľa.

(2)

Iné osoby sú z účasti na neverejnom zasadnutí vylúčené.

§ 303

Samosudca neverejné zasadnutie nevykonáva.

§ 304

Ak treba na neverejnom zasadnutí vykonať dôkaz, vykoná sa prečítaním zápisnice alebo iných ...

§ 305

Rozhodnutie sa vždy vyhlási.

ŠIESTA HLAVA

ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM

§ 306
Prípustnosť a účinok
(1)

Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je odvolanie.

(2)

Odvolanie má odkladný účinok.

Oprávnené osoby

§ 307
(1)

Rozsudok môže odvolaním napadnúť

a)
prokurátor pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku,
b)
obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka,
c)
poškodený pre nesprávnosť výroku o náhrade škody,
d)
zúčastnená osoba pre nesprávnosť výroku o zhabaní veci.
(2)

Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môže ho napadnúť aj preto, ...

§ 308
(1)

V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátor; len čo do povinnosti ...

(2)

V prospech obžalovaného môžu rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného a prokurátora ...

Lehota a miesto podania

§ 309
(1)

Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. ...

(2)

Ak sa rozsudok oznamuje tak obžalovanému, ako aj jeho obhajcovi a zákonnému zástupcovi, plynie ...

(3)

Štátnemu orgánu starostlivosti o mládež plynie lehota samostatne.

(4)

Iným osobám uvedeným v § 308 ods. 2 okrem prokurátora sa končí lehota tým istým dňom ako obžalovanému. ...

§ 310
(1)

Ak osoba oprávnená podať odvolanie je prítomná pri vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa a ...

(2)

Z odvolania prokurátora, ktoré podal na hlavnom pojednávaní, musí byť zrejmé, či odvolanie smeruje ...

§ 311
Obsah odvolania
(1)

V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom odvolanie smeruje, a či smeruje ...

(2)

Odvolanie prokurátora, odvolanie, ktoré podáva za obžalovaného jeho obhajca, ako aj odvolanie, ...

(3)

Ak odvolanie nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2, predseda senátu vyzve odvolateľa, aby nedostatok ...

(4)

Odvolanie možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

Vzdanie sa odvolania a vzatie odvolania späť

§ 312
(1)

Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Obžalovaný môže ...

(2)

Osoba, ktorá odvolanie podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až do doby, ...

(3)

Odvolanie podané v prospech obžalovaného obhajcom, inou oprávnenou osobou alebo zákonným zástupcom ...

(4)

Vzatie odvolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu odvolacieho súdu, a ak nebola ...

§ 313

Odvolanie podané v prospech mladistvého obžalovaného proti jeho vôli prokurátorom, zákonným ...

§ 314
Konanie na súde prvého stupňa

Predseda senátu doručí rovnopis odvolania ostatným stranám, ktoré by mohli byť rozhodnutím o ...

§ 315
Odvolací súd

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd. O odvolaní proti rozsudku Špeciálneho ...

Rozhodnutie odvolacieho súdu

§ 316
(1)

Odvolací súd zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou, ktorá ...

(2)

Ako oneskorené nemôže byť zamietnuté odvolanie, ktoré oprávnená osoba podala oneskorene len ...

(3)

Odvolací súd zruší napadnutý rozsudok a vec vráti súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu ...

a)
súd rozhodol v nezákonnom zložení,
b)
obžalovaný nemal obhajcu, hoci išlo o prípad povinnej obhajoby, alebo
c)
hlavné pojednávanie bolo vykonané v neprítomnosti obžalovaného, hoci na to neboli splnené zákonné ...
§ 317
(1)

Ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 316 ods. 1 alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. ...

(2)

Ak bola odvolaním napadnutá časť rozsudku týkajúca sa len niektorej z viacerých osôb, o ktorých ...

§ 318
(1)

Odvolací súd preruší trestné stíhanie, ak v odvolacom konaní vyjde najavo, že po vyhlásení ...

(2)

Ak zanikne dôvod prerušenia trestného stíhania, súd v trestnom stíhaní pokračuje.

§ 319

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné.

§ 320
(1)

Odvolací súd napadnutý rozsudok zruší a

a)
vec postúpi, ak mal tak urobiť už súd prvého stupňa podľa § 280 ods. 1 alebo 2,
b)
trestné stíhanie podmienečne zastaví podľa § 282 ods. 1, ak tak mal urobiť už súd prvého stupňa, ...
c)
trestné stíhanie zastaví, ak zistí, že je tu niektorá z okolností, ktoré by odôvodňovali zastavenie ...
d)
trestné stíhanie preruší, ak mal tak urobiť už súd prvého stupňa podľa § 283 ods. 1, 2 alebo ...
(2)

Ak zanikne dôvod prerušenia trestného stíhania, súd v trestnom stíhaní pokračuje.

§ 321
(1)

Odvolací súd zruší napadnutý rozsudok aj

a)
pre podstatné chyby konania, ktoré napadnutým výrokom rozsudku predchádzali, najmä preto, že ...
b)
pre chyby v napadnutých výrokoch rozsudku, najmä pre nejasnosť alebo neúplnosť jeho skutkových ...
c)
ak vzniknú pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na ktorých objasnenie ...
d)
ak bolo napadnutým rozsudkom porušené ustanovenie Trestného zákona,
e)
ak je uložený trest neprimeraný, alebo
f)
ak je rozhodnutie o uplatnenom nároku poškodeného na náhradu škody v rozpore so zákonom.
(2)

Ak bolo odvolanie obmedzené podľa § 317 ods. 1 alebo 2, odvolací súd z dôvodu uvedeného v odseku ...

(3)

Ak preskúmava všetky výroky, ale je chybná len časť napadnutého rozsudku a možno ju oddeliť ...

§ 322
(1)

Ak po zrušení napadnutého rozsudku alebo niektorej jeho časti treba urobiť vo veci nové rozhodnutie, ...

(2)

Ak napadnutý rozsudok je chybný len v tom, že niektorý výrok v ňom chýba alebo je neúplný, ...

(3)

Odvolací súd rozhodne sám rozsudkom vo veci, ak možno nové rozhodnutie urobiť na podklade skutkového ...

(4)

Odvolací súd nemôže sám

a)
uznať obžalovaného za vinného zo skutku, pre ktorý bol napadnutým rozsudkom oslobodený,
b)
uznať obžalovaného za vinného z ťažšieho trestného činu, než z akého ho mohol v napadnutom ...
§ 323

Odvolací súd môže po zrušení rozsudku vysloviť, že sa vec vracia prokurátorovi do prípravného ...

§ 324

Ak je dôvod, na ktorého základe rozhodol odvolací súd v prospech niektorého obžalovaného, na ...

§ 325

Ak rozhodne odvolací súd, že sa vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie súdu prvého stupňa, ...

§ 326
Konanie na odvolacom súde
(1)

O odvolaní rozhoduje odvolací súd na verejnom zasadnutí. Aj na neverejnom zasadnutí môže urobiť ...

a)
podľa § 316 ods. 1 alebo 3,
b)
podľa § 318, § 320 ods. 1, § 321 ods. 1 alebo 2, ak je zrejmé, že chybu nemožno odstrániť na ...
(2)

Účasť prokurátora na verejnom zasadnutí je povinná.

(3)

Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní musí mať obžalovaný obhajcu vo všetkých prípadoch, ...

(4)

Po otvorení verejného zasadnutia predseda senátu alebo ním určený člen senátu prednesie najskôr ...

(5)

Odvolací súd môže konanie doplniť dôkazmi nevyhnutnými na to, aby mohol o odvolaní rozhodnúť. ...

Konanie na súde prvého stupňa po zrušení rozsudku

§ 327
(1)

Súd, ktorému vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je viazaný právnym názorom, ...

(2)

Ak bol napadnutý rozsudok zrušený len v dôsledku odvolania podaného v prospech obžalovaného, ...

§ 328
(1)

Na základe postupu odvolacieho súdu podľa § 322 ods. 2 súd prvého stupňa na verejnom zasadnutí ...

(2)

Súd prvého stupňa podľa odseku 1 rozhodne v rovnakom zložení senátu alebo rozhodne ten istý ...

(3)

Proti rozsudku podľa odseku 1 je prípustné odvolanie, ktoré má odkladný účinok.

(4)

Ak sa rozsudok podľa odseku 1 stal právoplatným, stáva sa súčasťou pôvodného rozsudku.

§ 329
Dôsledky zrušenia výroku o náhrade škody

Ak zruší odvolací súd napadnutý rozsudok len vo výroku o náhrade škody a ak nerozhodne sám ...

SIEDMA HLAVA

OSOBITNÉ SPÔSOBY KONANIA

§ 330
Všeobecné ustanovenie

Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na konanie podľa tejto hlavy všeobecné ...

Prvý diel

Dohoda o vine a treste

§ 331
(1)

Návrh dohody o vine a treste na súde preskúma predseda senátu a podľa jeho obsahu a podľa obsahu ...

a)
určí termín verejného zasadnutia na rozhodnutie o návrhu dohody o vine a treste, alebo
b)
návrh dohody o vine a treste odmietne, ak zistí závažné porušenie procesných predpisov, najmä ...
(2)

Ak sa koná o zločine, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica ...

(3)

V uznesení podľa odseku 1 písm. b) treba uviesť, o ktoré konkrétne zistenia sa rozhodnutie opiera. ...

(4)

Ak uznesenie o odmietnutí návrhu dohody o vine a treste nadobudlo právoplatnosť, vracia sa vec do ...

(5)

Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd vždy aj o väzbe.

§ 332
(1)

Návrh dohody o vine a treste sa prejedná na verejnom zasadnutí.

(2)

Ak súd neodmietol návrh prokurátora na dohodu o vine a treste podľa § 331 ods. 1 písm. b), doručí ...

(3)

Rovnopis návrhu na dohodu o vine a treste spolu s upovedomením alebo s predvolaním na verejné zasadnutie ...

§ 333
(1)

Verejné zasadnutie o návrhu na dohodu o vine a treste sa vykoná za stálej prítomnosti všetkých ...

(2)

Po otvorení verejného zasadnutia prokurátor prednesie návrh na dohodu o vine a treste.

(3)

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste predseda senátu zistí formou otázok, či obvinený

a)
rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
b)
súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný ...
c)
rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
d)
bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť ...
e)
rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
f)
rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu,
g)
bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy jemu kladené za ...
h)
sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste ...
i)
súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu ...
j)
si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne ...
(4)

Ak súd dohodu o vine a treste odmietne podľa § 331 ods. 4 a po podaní obžaloby sa koná hlavné ...

(5)

Ak mladistvý v čase konania nedovŕšil osemnásť rokov svojho veku, súd zistí, či jeho obhajca ...

(6)

Po vyjadrení obvineného ku všetkým otázkam, ako aj po vyjadrení strán k otázkam, ktoré sa ich ...

Rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste

§ 334
(1)

Súd môže rozhodovať len o skutku, jeho právnej kvalifikácii, primeranosti trestu, ochrannom opatrení ...

(2)

Ak súd dohodu o vine a treste, ktorá v navrhnutom znení nie je zrejme neprimeraná, ale ju nepovažuje ...

(3)

Ak súd dohodu o vine a treste v navrhnutom rozsahu neschváli alebo obvinený odpovedal na niektorú ...

(4)

Ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto ...

(5)

Rozsudok nadobudne právoplatnosť vyhlásením.

§ 335

Ak je obvinený vo väzbe, po vyhlásení rozsudku súd urobí bez meškania opatrenia na výkon trestu; ...

Druhý diel

Konanie proti mladistvým

§ 336
Obhajoba mladistvého

Mladistvý musí mať obhajcu po vznesení obvinenia.

Zistenie pomerov mladistvého

§ 337

V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného ...

§ 338

U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, ...

§ 339
Väzba mladistvého

Aj keď existujú dôvody väzby podľa § 71, smie byť obvinený mladistvý vzatý do väzby, len ...

Konanie pred súdom

§ 340

U mladistvého súd obžalobu alebo návrh na dohodu o vine a treste doručí aj štátnemu orgánu ...

§ 341

Ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode ...

§ 342

Spoločné konanie pred súdom proti mladistvému a osobe staršej ako osemnásť rokov možno vykonať ...

§ 343
(1)

Hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie o dohode o vine a treste nemožno konať v neprítomnosti ...

(2)

O hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí treba upovedomiť aj štátny orgán starostlivosti o ...

(3)

Na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí proti mladistvému

a)
na návrh mladistvého, jeho obhajcu alebo zákonného zástupcu súd vylúči verejnosť aj vtedy, ...
b)
predseda senátu môže mladistvému prikázať, aby sa pri niektorej časti hlavného pojednávania ...
(4)

Zástupca štátneho orgánu starostlivosti o mládež má právo robiť návrhy a dávať vypočúvaným ...

§ 344
Oznamovanie rozhodnutí
(1)

Rovnopis rozsudku sa vždy doručí aj štátnemu orgánu starostlivosti o mládež a zákonnému zástupcovi, ...

(2)

Ak nebol zákonný zástupca uvedený v odseku 1 alebo štátny orgán starostlivosti o mládež prítomný ...

§ 345
Osoby oprávnené podať opravné prostriedky
(1)

Opravné prostriedky v prospech mladistvého môže podať, a to i proti jeho vôli, aj štátny orgán ...

(2)

Sťažnosť v prospech mladistvého môžu podať aj jeho príbuzní v priamom pokolení, jeho súrodenec, ...

§ 346
Uloženie ochrannej výchovy
(1)

Ak nejde o prípad, v ktorom si súd rozhodnutie o ochrannej výchove vyhradil, môže ju uložiť na ...

(2)

Proti rozhodnutiu o ochrannej výchove je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 347
Spoločné ustanovenie
(1)

V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie ...

(2)

Ustanovenia tohto dielu sa nepoužijú

a)
v konaní o trestných činoch, ktoré obvinený spáchal jednak pred dovŕšením osemnásteho roku, ...
b)
ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení osemnásteho roku veku obvineného.
(3)

Ustanovenia tohto dielu o účasti štátneho orgánu starostlivosti o mládež sa nepoužijú

a)
v odbore vojenského súdnictva,
b)
vo vykonávacom konaní, ak sa úkon vykonáva po dovŕšení osemnásteho roku veku mladistvého.

Tretí diel

Konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom

§ 348
(1)

Ak ide o vec podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie

a)
vypočuje obvineného, najmä na okolnosti zadržania, skutočnosti odôvodňujúce návrh na vzatie ...
b)
rozhodne o väzbe, ak prokurátor podal taký návrh,
c)
prednostne určí termín vykonania hlavného pojednávania spravidla najneskôr do pätnástich pracovných ...
d)
umožní obžalovanému, ktorý bol vzatý do väzby a nemá obhajcu, aby si v primeranej lehote obhajcu ...
e)
so súhlasom obžalovaného vykoná hlavné pojednávanie ihneď po jeho výsluchu, ak to okolnosti ...
(2)

Sudca pre prípravné konanie má v konaní podľa odseku 1 rovnaké postavenie ako samosudca.

§ 349
(1)

Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má byť uložený súhrnný trest alebo spoločný trest a skorší ...

(3)

Samosudca má rovnaké práva a povinnosti ako senát a jeho predseda.

(4)

Neverejné zasadanie samosudca nevykonáva.

§ 350
(1)

Samosudca obžalobu predbežne neprejednáva, preskúma však, či poskytuje spoľahlivý podklad na ...

(2)

Po preskúmaní obžaloby podľa jej obsahu a obsahu spisu samosudca urobí niektoré z rozhodnutí ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 môže prokurátor, obvinený i poškodený podať sťažnosť, ktorá ...

§ 351

Postúpiť vec inému súdu nemôže súd, ktorému bola vec postúpená podľa § 320 ods. 1 písm. ...

§ 352

Ak samosudca neurobí žiadne z rozhodnutí uvedených v § 241 ods. 1 písm. a) až h) alebo j) alebo ...

Štvrtý diel

Trestný rozkaz

§ 353
(1)

Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový ...

(2)

Trestným rozkazom možno uložiť

a)
trest odňatia slobody do troch rokov,
b)
trest zákazu činnosti do ôsmich rokov,
c)
peňažný trest,
d)
trest prepadnutia veci,
e)
trest povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí,
f)
trest domáceho väzenia,
g)
ochranné opatrenie.
(3)

Náhradný trest odňatia slobody za peňažný trest nesmie ani s uloženým trestom odňatia slobody ...

(4)

Ak samosudca potrebuje na rozhodnutie o ochrannom opatrení vykonať ešte ďalšie dokazovanie, vyhradí ...

(5)

Trestný rozkaz nie je možné vydať

a)
v konaní proti osobe, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť ...
b)
v konaní proti mladistvému, ak v čase jeho vydania mladistvý nedovŕšil osemnásty rok svojho veku. ...
(6)

Trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú ...

§ 354
(1)

Trestný rozkaz obsahuje

a)
označenie súdu, meno a priezvisko samosudcu, ktorý trestný rozkaz vydal,
b)
dátum a miesto vydania trestného rozkazu,
c)
označenie obvineného,
d)
výrok o vine a o uloženom treste,
e)
výrok o ochrannom opatrení, ak bolo uložené,
f)
výrok o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne uplatnený,
g)
poučenie o práve podať odpor.
(2)

Trestný rozkaz sa doručuje obvinenému, ak má obvinený obhajcu, aj jeho obhajcovi, prokurátorovi ...

§ 355
Odpor proti trestnému rozkazu
(1)

Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor môžu ...

(2)

Proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody, môže poškodený podať odpor; ...

(3)

Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné ...

(4)

Ak bol obvinený stíhaný pre prečin uvedený v § 211, môže poškodený vziať súhlas s trestným ...

(5)

Ak bol vydaný trestný rozkaz, môže prokurátor vziať späť obžalobu dovtedy, kým sa trestný ...

(6)

Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, poškodený, ako aj prokurátor ...

(7)

Vzatie odporu späť, ak niet prekážok, vezme samosudca uznesením na vedomie.

(8)

Ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť podľa odseku 6, trestný rozkaz sa ruší.

§ 356
Právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu

Trestný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným, ak

a)

odpor nebol podaný, uplynutím lehoty na podanie odporu,

b)

odpor bol vzatý späť, dňom jeho späťvzatia.

§ 357
Oprava trestného rozkazu a jej účinky

Na opravu vyhotovenia a rovnopisu trestného rozkazu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 174; na ...

Piaty diel

Konanie proti ušlému

§ 358
(1)

Konanie podľa ustanovení tohto dielu možno vykonať proti tomu, kto sa vyhýba trestnému konaniu ...

(2)

Proti osobe mladistvej toto konanie nemožno použiť, ak v čase konania nedovŕšila devätnásty ...

§ 359

Obvinený musí mať v konaní proti ušlému vždy obhajcu. Ten má rovnaké práva ako obvinený.

§ 360

Konanie pred súdom sa vykonáva podľa ustanovení tohto dielu na návrh prokurátora, ktorý ho môže ...

§ 361
(1)

Všetky písomnosti určené obvinenému sa doručujú iba obhajcovi.

(2)

Predvolanie na hlavné pojednávanie a na verejné zasadnutie sa tiež vhodným spôsobom uverejní. ...

§ 362
(1)

Odsúdený v konaní podľa tohto dielu má právo podať návrh na opätovné prejednanie svojej veci ...

(2)

Ak súd zistí splnenie podmienok podľa odseku 1, zruší skoršie rozhodnutia a pokračuje v konaní ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť.

ÔSMA HLAVA

MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Prvý diel

Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

§ 363
(1)

Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím ...

(2)

Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo skutkov, môže generálny ...

(3)

Generálny prokurátor v konaní podľa odseku 1 rozhodne uznesením, proti ktorému nie je prípustný ...

§ 364
(1)

Návrh na postup podľa § 363 ods. 1 môžu podať

a)
obvinený vo svoj prospech,
b)
v prospech obvineného osoby, ktoré by mohli podať v jeho prospech odvolanie,
c)
poškodený v neprospech obvineného,
d)
zúčastnená osoba.
(2)

Generálny prokurátor môže rozhodnúť podľa § 363 ods. 1 aj bez návrhu podľa odseku 1, a to ...

(3)

Generálny prokurátor môže zrušiť rozhodnutie podľa § 363 ods. 1 do troch mesiacov od právoplatnosti ...

§ 365
(1)

Ak generálny prokurátor po preskúmaní veci na základe návrhu oprávnenej osoby uvedenej v § 364 ...

(2)

Ak návrh bol podaný neoprávnenou osobou, generálny prokurátor nie je povinný konať; o tom takú ...

§ 366
(1)

Ak generálny prokurátor zistí, že zákon bol porušený, vysloví uznesením, že napadnutým rozhodnutím ...

(2)

Ak bol zákon porušený, generálny prokurátor súčasne s výrokom podľa odseku 1 zruší napadnuté ...

§ 367
(1)

Po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo jeho časti generálny prokurátor

a)
rozhodne vo veci sám, alebo
b)
prikáže orgánu, o ktorého rozhodnutie spravidla ide, aby o veci znovu konal a rozhodol.
(2)

Ak porušenie zákona spočíva len v tom, že v napadnutom rozhodnutí niektorý výrok chýba alebo ...

(3)

Orgán, ktorému vec bola prikázaná, je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie generálny prokurátor ...

Druhý diel

Dovolanie

§ 368
Prípustnosť a účinok
(1)

Dovolanie možno podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená.

(2)

Dovolanie nemá odkladný účinok.

§ 369
Oprávnené osoby
(1)

Právoplatné rozhodnutie súdu na podnet strany alebo na iný podnet napadne minister spravodlivosti ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu môže dovolaním napadnúť z dôvodu uvedeného v § 371 ...

a)
generálny prokurátor proti ktorémukoľvek výroku,
b)
obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka.
(3)

Osoba oprávnená podať dovolanie proti niektorému výroku napadnutého rozhodnutia môže podať ...

(4)

Ak sa týka rozhodnutie uvedené v § 368 ods. 1 viacerých osôb, možno dovolanie podať tiež len ...

(5)

V prospech obvineného, s jeho výslovným písomným súhlasom, môže dovolanie podať aj príbuzný ...

§ 370
Lehota a miesto podania
(1)

Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, do troch mesiacov od doručenia ...

(2)

Ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, dovolanie sa podáva najneskôr do troch rokov od doručenia ...

(3)

Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr.

§ 371
Dôvody dovolania
(1)

Dovolanie možno podať, ak

a)
vo veci rozhodol nepríslušný súd,
b)
súd rozhodol v nezákonnom zložení,
c)
zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu,
d)
hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na ...
e)
vo veci konal alebo rozhodol orgán činný v trestnom konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal ...
f)
trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje, ...
g)
rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom,
h)
bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ...
i)
rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom ...
j)
odvolací súd zamietol odvolanie podľa § 316 ods. 1, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, ...
k)
pred podaním obžaloby generálny prokurátor zrušil právoplatné rozhodnutie prokurátora po lehote ...
l)
bol obvinenému uložený trest odňatia slobody na doživotie a súd rozhodol, že podmienečné prepustenie ...
(2)

Minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1, aj vtedy, ak napadnutým ...

(3)

Dôvody podľa odseku 1 písm. a) až g) nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva ...

(4)

Dôvod podľa odseku 1 písm. i) nemožno použiť, ak zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo ...

(5)

Dovolanie v neprospech obvineného nemožno podať len z toho dôvodu, že súd postupoval podľa § ...

(6)

Dovolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Podmienky dovolania

§ 372

Oprávnené osoby okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje ...

§ 373
(1)

Obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 môžu podať dovolanie len prostredníctvom obhajcu.

(2)

Obvinený musí byť v konaní o dovolaní zastúpený obhajcom.

§ 374
Obsah dovolania
(1)

Dovolanie už pri jeho podaní musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozhodnutie ...

(2)

V dovolaní sa musí uviesť dôvod dovolania podľa § 371.

(3)

V dovolaní možno uplatňovať ako dôvod dovolania aj konanie na súde prvého stupňa, ak vytýkané ...

§ 375
Vzatie dovolania späť
(1)

Osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, ...

(2)

Dovolanie podané v prospech obvineného s jeho súhlasom inou oprávnenou osobou môže byť touto ...

(3)

Vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola ...

§ 376
Konanie na súde prvého stupňa

Predseda senátu súdu prvého stupňa doručí rovnopis dovolania ostatným stranám, ktoré by mohli ...

§ 377
Dovolací súd

O dovolaní rozhoduje najvyšší súd.

Predbežné preskúmanie dovolania

§ 378

Dovolanie a predložené spisy predbežne preskúma predseda senátu dovolacieho súdu.

§ 379
(1)

Ak podanie nie je úplné alebo má iné odstrániteľné chyby, predseda senátu vyzve osobu oprávnenú ...

(2)

Ak na rozhodnutie o dovolaní treba objasniť nejakú okolnosť, vykoná potrebné vyšetrovanie predseda ...

§ 380
Väzba a prerušenie výkonu trestu
(1)

Ak minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor spolu s dovolaním podaným v neprospech obvineného ...

(2)

Ak sa vykonáva na obvinenom trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a dovolací súd ...

(3)

Dĺžka trvania väzby podľa odseku 1 alebo 2 sa posudzuje samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom ...

(4)

Minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor môže výkon rozhodnutia, proti ktorému podal ...

§ 381
Postup na neverejnom zasadnutí

Predseda senátu dovolacieho súdu nariadi neverejné zasadnutie, na ktorom on alebo poverený člen ...

Rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí

§ 382
Dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak
a)

bolo podané oneskorene,

b)

bolo podané neoprávnenou osobou,

c)

je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371,

d)

nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 alebo § 373 ani po postupe podľa § 379 ods. 1,

e)

dovolanie ani po postupe podľa § 379 ods. 1 neobsahuje náležitosti uvedené v § 374 ods. 1 alebo ...

§ 383

Ak dovolací súd zistil, že sú dané dôvody dovolania uvedené v návrhu alebo predbežne zistené ...

Postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí

§ 384
(1)

Na verejnom zasadnutí súd preskúma zákonnosť a odôvodnenosť výrokov napadnutého rozhodnutia, ...

(2)

Ak bola dovolaním napadnutá časť rozhodnutia týkajúca sa len niektorej z viacerých osôb, o ktorých ...

§ 385
(1)

Dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené.

(2)

Dovolací súd ustanovenie odseku 1 nepoužije, ak by dôvod dovolania bol v neprospech obvineného ...

§ 386
(1)

Ak bol dovolacím súdom zistený dôvod dovolania podľa § 371, vysloví rozsudkom porušenie zákona ...

(2)

Súčasne s výrokom uvedeným v odseku 1 dovolací súd zruší napadnuté rozhodnutie alebo jeho časť, ...

§ 387

Ak je napadnuté rozhodnutie nesprávne len v tom, že niektorý výrok v ňom chýba alebo je neúplný, ...

§ 388
(1)

Dovolací súd po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo niektorého jeho výroku prikáže spravidla ...

(2)

Ak prikazuje dovolací súd vec podľa odseku 1 na nové prerokovanie a rozhodnutie, môže súčasne ...

§ 389
(1)

Dovolací súd môže po rozhodnutí podľa § 386 ods. 1 a 2 vrátiť vec do prípravného konania, ...

(2)

Dovolací súd ustanovenie odseku 1 nepoužije, ak koná o dovolaní podanom v prospech obvineného ...

§ 390

Ak nemožno upovedomenie o verejnom zasadnutí doručiť osobe, ktorá rozhodnutím o dovolaní môže ...

§ 391
(1)

Orgán, ktorému bola vec prikázaná, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo veci dovolací ...

(2)

Ak bolo napadnuté rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v prospech obvineného, ...

§ 392
(1)

Ak dovolací súd zistí, že dôvody dovolania nie sú preukázané, dovolanie zamietne.

(2)

Proti rozhodnutiu o dovolaní opravný prostriedok nie je prípustný.

Tretí diel

Obnova konania

§ 393
Všeobecné ustanovenia
(1)

Ak sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe právoplatným rozsudkom, právoplatným ...

(2)

Pred povolením obnovy konania možno na zaistenie dôkazného materiálu alebo na zaistenie osoby obvineného ...

Podmienky obnovy konania

§ 394
(1)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, ...

(2)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením súdu o zastavení trestného stíhania, ...

(3)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora o zastavení trestného stíhania, ...

(4)

Skutočnosťou skôr neznámou podľa odsekov 1 až 3 je aj rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské ...

(5)

Obnova konania, ktoré sa skončilo niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcich odsekoch, ...

§ 395
Obnova konania v neprospech obvineného je vylúčená, ak
a)

trestnosť činu zanikla,

b)

sa na trest vzťahuje amnestia prezidenta Slovenskej republiky,

c)

obvinený zomrel.

§ 396
Osoby oprávnené na návrh na povolenie obnovy konania a späťvzatie návrhu
(1)

Obnovu konania možno povoliť len na návrh oprávnenej osoby.

(2)

V neprospech obvineného môže návrh na povolenie obnovy konania podať len prokurátor.

(3)

V prospech obvineného môžu návrh na povolenie obnovy konania podať okrem obvineného aj osoby, ...

(4)

Ak sa dozvie súd alebo iný štátny orgán o okolnosti, ktorá by mohla odôvodniť návrh na povolenie ...

(5)

Osoba, ktorá návrh na obnovu konania podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to ...

(6)

Návrh na obnovu konania podaný prokurátorom môže vziať späť aj nadriadený prokurátor.

(7)

Návrh na obnovu konania podaný v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného ...

(8)

Vzatie návrhu na obnovu konania späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie predseda senátu ...

§ 397
Príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove konania
(1)

O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora o ...

(2)

O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje ...

Konanie o návrhu na povolenie obnovy konania

§ 398
(1)

Ak pre rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania treba na preverenie jeho dôvodnosti niektorú ...

(2)

V prípadoch obzvlášť naliehavých možno na zaistenie dôkazného materiálu na podklade uznesenia ...

(3)

Ak bol podaný návrh na povolenie obnovy konania v prospech obvineného, môže súd vzhľadom na povahu ...

§ 399
(1)

Súd návrh na povolenie obnovy konania odmietne, ak

a)
bol podaný neoprávnenou osobou,
b)
smeruje len proti rozhodnutiu alebo výroku, ohľadne ktorého obnova konania nie je prípustná,
c)
ak je obnova konania vylúčená podľa § 395.
(2)

Súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394. ...

§ 400
(1)

Ak vyhovie súd návrhu na povolenie obnovy konania, zruší napadnuté rozhodnutie celkom alebo v časti, ...

(2)

Ak súd povolí obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením súdu o zastavení trestného ...

§ 401

Ak súd povolí obnovu konania v prospech obvineného z dôvodov, ktoré sú na prospech aj niektorému ...

§ 402
(1)

O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje súd na verejnom zasadnutí.

(2)

Odmietnuť návrh z dôvodov uvedených v § 399 ods. 1 môže aj na neverejnom zasadnutí. Z dôvodu ...

(3)

Proti uzneseniu o návrhu na povolenie obnovy konania je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný ...

Konanie po povolení obnovy konania

§ 403

Ak obvinený vykonáva trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, rozhodne súd po nadobudnutí ...

§ 404
(1)

Ak bola právoplatne povolená obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora ...

(2)

V ostatných prípadoch pokračuje súd po právoplatnom povolení obnovy konania v konaní na podklade ...

(3)

Ak bola povolená obnova konania a ide o niektorý z trestných činov, za ktoré bol právoplatne uložený ...

§ 405
Ak bola povolená obnova konania len v prospech obvineného,
a)

čas od právoplatnosti pôvodného rozsudku do právoplatnosti uznesenia povoľujúceho obnovu konania ...

b)

nesmie mu byť novým rozsudkom uložený trest prísnejší, než aký mu bol uložený v pôvodnom ...

c)

neprekáža jeho smrť vykonaniu ďalšieho konania a trestné stíhanie nemožno zastaviť preto, že ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVACIE KONANIE

PRVÁ HLAVA

VÝKON TRESTOV

Prvý diel

Všeobecné ustanovenie

§ 406
Príslušnosť vo vykonávacom konaní
(1)

Rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon zariaďuje ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal; v konaní ...

(2)

Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak nie je ďalej ustanovené ...

(3)

Opatrenia potrebné na výkon trestov a ochranných opatrení a na vymáhanie trov trestného konania ...

(4)

Vykonávacieho konania sa zúčastňujú tiež orgány štátnej správy, obce a záujmové združenia ...

Druhý diel

Výkon trestu odňatia slobody

§ 407
Všeobecné ustanovenia o výkone trestu odňatia slobody
(1)

Spôsob výkonu trestu odňatia slobody upravuje osobitný zákon.

(2)

U osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto ...

(3)

Ak je pri postupne uložených trestoch odňatia slobody ustanovený rôzny spôsob výkonu trestu, ...

§ 408
Nariadenie výkonu trestu
(1)

Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, ...

a)
je vo väzbe,
b)
bol mu uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky,
c)
je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu.
(2)

V prípadoch neuvedených v odseku 1, len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný ...

(3)

Ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde, alebo sa bude skrývať, môže mu predseda ...

(4)

Ak odsúdený nenastúpi do výkonu trestu v lehote, ktorá mu bola poskytnutá, alebo ak je obava, ...

(5)

V prípadoch podľa § 46 ods. 8 a 9 a § 139 zašle predseda senátu príslušnému ústavu na výkon ...

Odklad výkonu trestu

§ 409
(1)

Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne ...

(2)

Na žiadosť predsedu senátu oznámi nemocnica pre obvinených a odsúdených, či zdravotnícke zariadenie ...

(3)

Výkon trestu odňatia slobody na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa predseda senátu ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(5)

Ak odsúdený zneužíva povolený odklad alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, predseda ...

§ 410
(1)

Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov ...

(2)

Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť ...

(3)

Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo ak zneužíva povolený odklad, predseda senátu odklad odvolá. ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad výkonu trestu podľa odseku 2, môže prokurátor podať ...

§ 411
Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu
(1)

O zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje na verejnom zasadnutí súd, v ktorého obvode ...

(2)

Pred rozhodnutím o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody sa musí odsúdený vyslúchnuť.

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 412
Prerušenie výkonu trestu
(1)

Ak odsúdený, na ktorom sa vykonáva trest odňatia slobody, ochorie na ťažkú chorobu, môže predseda ...

(2)

Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo sa bude skrývať, alebo ak zneužíva povolené prerušenie ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 413
Upustenie od výkonu trestu
(1)

Minister spravodlivosti môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený ...

(2)

Súd môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak zistí, že odsúdený ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 414
Započítanie väzby a trestu
(1)

O započítaní väzby a trestu rozhodne predseda senátu uznesením. Väzba sa započítava podľa ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

(3)

O návrhu prokurátora, aby sa do výkonu trestu odňatia slobody nezapočítal čas, na ktorý sa odsúdenému ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

§ 415
(1)

O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, ...

(2)

Ak podmienečné prepustenie navrhne riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo riaditeľ ústavu na výkon ...

(3)

O návrhu podľa odsekov 1 a 2 rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

§ 416

O tom, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, rozhoduje súd ...

§ 417
(1)

Na rozhodnutie podľa § 415 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody ...

(2)

Pred rozhodnutím o podmienečnom prepustení alebo o výkone zvyšku trestu musí byť odsúdený vyslúchnutý; ...

(3)

Proti uzneseniu podľa § 415 ods. 2 je prípustná sťažnosť proti výroku o určení dĺžky skúšobnej ...

Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

§ 418
(1)

Súd sleduje správanie osoby odsúdenej na trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne ...

(2)

Zisťovaním podľa odseku 1 predseda senátu poverí probačného a mediačného úradníka.

§ 419
(1)

O tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody, ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(3)

Rozhodnutie o tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, môže so súhlasom prokurátora ...

(4)

Ak súd rozhodne, že odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil, nariadi výkon trestu odňatia slobody ...

§ 420
Výkon podmienečného trestu odňatia slobody

Pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, postupuje súd primerane ...

§ 421
Výkon podmienečne zastaveného trestného stíhania

Ak bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené alebo ak bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie ...

Tretí diel

Výkon ostatných druhov trestov

§ 422
Výkon trestu povinnej práce

Výkon trestu povinnej práce upravuje osobitný zákon.

Výkon trestu prepadnutia majetku

§ 423

Len čo sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku alebo jeho časti, vykonateľným, ...

§ 424
(1)

Ak vzniknú pri výkone trestu prepadnutia majetku pochybnosti, či sa tento trest na určité prostriedky ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(3)

Rovnopis právoplatného uznesenia uvedeného v odseku 1 zašle predseda senátu orgánu štátnej správy, ...

Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku

§ 425
(1)

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na ...

(2)

Proti uzneseniu o zaistení majetku je prípustná sťažnosť.

§ 426
(1)

Zaistenie sa vzťahuje na celý majetok obvineného, ako aj na majetok, ktorý obvinený nadobudne po ...

(2)

Predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor po vypočutí obvineného uznesením rozhodne na ...

(3)

Pokiaľ trvá zaistenie, sú neúčinné všetky právne úkony obvineného, ktoré sa týkajú zaisteného ...

(4)

Kto má vo svojej moci vec, ktorá patrí do zaisteného majetku, je povinný, len čo sa o zaistení ...

§ 427

Predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor uznesením zruší zaistenie, ak zanikne dôvod, ...

§ 428
Výkon trestu prepadnutia veci
(1)

Len čo sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia veci, vykonateľným, zašle predseda ...

(2)

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zaistení je prípustná sťažnosť.

(4)

Predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor zruší zaistenie, ak zanikne dôvod, pre ktorý ...

Výkon peňažného trestu

§ 429
(1)

Len čo sa stal vykonateľným rozsudok, podľa ktorého je odsúdený povinný zaplatiť peňažný ...

(2)

Ak je odsúdený vojak, upovedomí predseda senátu o okolnostiach uvedených v odseku 1 jeho služobný ...

§ 430
(1)

Na návrh odsúdeného môže predseda senátu z dôležitých dôvodov

a)
odložiť výkon peňažného trestu, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď rozsudok nadobudol ...
b)
povoliť splácať peňažný trest po častiach tak, aby bol celý zaplatený najneskôr do jedného ...
(2)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol výkon peňažného trestu odložený, alebo ak odsúdený nedodržiava ...

§ 431
(1)

Predseda senátu nariadi, aby sa peňažný trest vymáhal, ak ho odsúdený nezaplatí

a)
do 15 dní po tom, čo bol na zaplatenie vyzvaný,
b)
do 15 dní po tom, čo mu bolo doručené uznesenie, ktorým bol povolený odklad alebo povolené splácanie ...
c)
do uplynutia času, na ktorý bol výkon trestu odložený.
(2)

Peňažný trest sa smie vymáhať, len ak tým nebude zmarené uspokojenie priznaného nároku poškodeného ...

§ 432
(1)

Súd uznesením upustí od výkonu peňažného trestu alebo jeho zvyšku, ak sa odsúdený v dôsledku ...

(2)

Ak peňažný trest nebol zaplatený a ak neprichádza do úvahy postup podľa odseku 1 alebo podľa ...

(3)

Odsúdený môže kedykoľvek odvrátiť výkon náhradného trestu alebo jeho pomernej časti tým, ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odsekov 1 až 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 433

Vlastnícke právo tretej osoby k prostriedkom a veciam postihnutým výkonom trestu prepadnutia majetku ...

§ 434
Výkon trestu zákazu pobytu
(1)

O právoplatnom uložení trestu zákazu pobytu upovedomí predseda senátu obec a útvar Policajného ...

(2)

Ak odsúdený pracuje v obvode, na ktorý sa vzťahuje zákaz pobytu, upovedomí predseda senátu aj ...

(3)

Z dôležitých dôvodov môže útvar Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený bydlisko ...

(4)

Po dobu, po ktorú odsúdený vykonáva vojenskú službu, sa trest zákazu pobytu nevykonáva. Ak odsúdený ...

(5)

Proti uzneseniu podľa odseku 4 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(6)

Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, ako aj na konanie o nariadení ...

(7)

O uložení primeraných obmedzení a povinností podľa Trestného zákona osobe, ktorej sa trest zákazu ...

(8)

Proti uzneseniu podľa odseku 7 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 435
Výkon trestu domáceho väzenia
(1)

Výkon trestu domáceho väzenia nariadi súd bez meškania po tom, ako sa rozsudok, ktorým bol uložený, ...

(2)

Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd na ...

(3)

Ak odsúdený po výkone polovice trestu domáceho väzenia požiada o upustenie od výkonu zvyšku ...

(4)

Proti uzneseniu súdu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

(5)

Na návrh odsúdeného môže orgán poverený kontrolou výkonu trestu domáceho väzenia alebo probačný ...

Výkon trestu zákazu činnosti

§ 436
(1)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda ...

a)
zamestnávateľovi, u ktorého je odsúdený v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu,
b)
ministerstvu spravodlivosti, ak ide o znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,
c)
príslušnému štátnemu orgánu podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na vedenie motorového ...
d)
príslušnému útvaru Policajného zboru podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na držanie ...
e)
registrovému súdu, živnostenskému úradu a profesijnej komore, ak bol uložený trest zákazu podnikateľskej ...
(2)

Ak bol uložený trest zákazu činnosti na čas dlhší ako jeden rok, predseda senátu spravidla raz ...

§ 437
(1)

Predseda senátu môže poveriť kontrolou výkonu trestu zákazu činnosti probačného a mediačného ...

(2)

Ak súd zistí porušovanie alebo marenie výkonu trestu zákazu činnosti, predseda senátu to bez ...

(3)

Ak súd rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, predseda senátu ...

(4)

Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ako aj na konanie ...

§ 438
(1)

Predseda senátu po právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, bez meškania ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 439
Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní
(1)

O právoplatnom uložení trestu straty čestných titulov a vyznamenaní predseda senátu písomne ...

(2)

V upovedomení podľa odseku 1 sa uvedie meno a priezvisko odsúdeného, dátum narodenia, povolanie, ...

(3)

Ak sa čestné tituly a vyznamenania, na ktoré sa vzťahuje uložený trest straty čestných titulov ...

§ 440
Výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti

O uložení trestu straty vojenskej a inej hodnosti upovedomí predseda senátu územnú vojenskú správu, ...

Výkon trestu vyhostenia

§ 441
(1)

Po právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest vyhostenia, súd, ktorý tento trest uložil, ...

(2)

Ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, sa bude skrývať alebo inak mariť výkon trestu ...

(3)

Ak je obava, že odsúdený sa bude skrývať alebo inak mariť výkon trestu vyhostenia, môže predseda ...

(4)

Ak bol odsúdenému uložený samostatný trest vyhostenia a nebol vzatý do väzby, útvar Policajného ...

(5)

Ak je odsúdený, ktorému bol uložený trest vyhostenia, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia ...

(6)

V prípade zmeny predpokladaného dátumu prepustenia odsúdeného na slobodu alebo inej zmeny týkajúcej ...

§ 442
(1)

Útvar Policajného zboru podľa § 441 ods. 1 určí deň, čas a miesto vyhostenia odsúdeného a ...

(2)

O prepustení z väzby odsúdeného, ktorý má byť vyhostený, rozhodne súd tak, aby v čase jeho ...

(3)

Ak súd rozhodne o upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, o podmienečnom ...

(4)

V rozhodnutí ministra spravodlivosti o upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku ...

(5)

Ak je odsúdený vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, Zbor väzenskej a justičnej stráže ...

(6)

Ak útvar Policajného zboru podľa § 441 ods. 1 v určenom čase nezabezpečí výkon trestu vyhostenia ...

§ 443

Ak súd zistí, že v čase, keď nariadil výkon trestu vyhostenia, sa odsúdený na území Slovenskej ...

§ 444
(1)

O vykonaní trestu vyhostenia vyhotoví útvar Policajného zboru podľa § 441 ods. 1 zápisnicu, ktorej ...

(2)

Výdavky spojené s odovzdaním odsúdeného, ktorý je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, ...

(3)

Osobné výdavky a cestovné náklady spojené s výkonom trestu vyhostenia uhrádza odsúdený; ak ...

DRUHÁ HLAVA

VÝKON OCHRANNÝCH OPATRENÍ

Prvý diel

Výkon ochranného liečenia

§ 445
Nariadenie výkonu ochranného liečenia
(1)

Výkon ochranného liečenia nariadi predseda senátu liečebnému ústavu, v ktorom sa má ochranné ...

(2)

Ak je osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie, pri pobyte na slobode nebezpečná pre svoje ...

(3)

Ak ide o príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, požiada predseda senátu jeho nadriadeného ...

(4)

Predseda senátu požiada liečebný ústav, aby oznámil súdu, ktorý ochranné liečenie uložil, ...

§ 446
Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia
(1)

O zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia rozhoduje na návrh prokurátora, obvineného, jeho zákonného ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 447
Upustenie od výkonu ochranného liečenia
(1)

O upustení od výkonu ochranného liečenia pred jeho začiatkom rozhodne súd, ktorý ochranné liečenie ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 448
Prepustenie z ochranného liečenia a jeho skončenie
(1)

O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne na verejnom zasadnutí na návrh ...

(2)

Súd, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, najmenej raz ročne na verejnom zasadnutí ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má v prípade, ak ju podá ...

Druhý diel

Výkon ochrannej výchovy

§ 449
Nariadenie výkonu ochrannej výchovy
(1)

Výkon ochrannej výchovy nariadi predseda senátu výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má výkon začať. ...

(2)

Ak mladistvý nie je vo väzbe a niet obavy, že ujde, môže mu predseda senátu poskytnúť pred nástupom ...

§ 450
Upustenie od výkonu ochrannej výchovy
(1)

O upustení od výkonu ochrannej výchovy pred jej začatím rozhodne na verejnom zasadnutí súd, ktorý ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 451
Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu
(1)

O podmienečnom umiestnení mladistvého mimo výchovného zariadenia rozhoduje na verejnom zasadnutí ...

(2)

Súd uvedený v odseku 1 rovnako rozhoduje aj o zrušení podmienečného umiestnenia mladistvého mimo ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 452
Prepustenie z ochrannej výchovy
(1)

O prepustení z ochrannej výchovy rozhoduje na verejnom zasadnutí súd, v ktorého obvode sa ochranná ...

(2)

Súd, v ktorého obvode sa ochranná výchova vykonáva, najmenej jedenkrát ročne na verejnom zasadnutí ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má v prípade, ak ju podá ...

§ 453
Predĺženie ochrannej výchovy
(1)

O predĺžení ochrannej výchovy rozhoduje na verejnom zasadnutí súd, v ktorého obvode sa ochranná ...

(2)

Ak návrh podľa odseku 1 nepodalo výchovné zariadenie, pred rozhodnutím treba vyslúchnuť zástupcu ...

(3)

Predĺžiť ochrannú výchovu možno len vtedy, ak sa jej výkon už začal.

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

Tretí diel

Výkon ochranného dohľadu

§ 454
Nariadenie výkonu ochranného dohľadu
(1)

Výkon ochranného dohľadu nariadi predseda senátu súčasne s nariadením výkonu trestu odňatia ...

(2)

Ak predseda senátu odloží výkon trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace, rozhodne ...

(3)

Ak predseda senátu preruší výkon trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace, rozhodne ...

§ 455
Osoby zabezpečujúce výkon ochranného dohľadu

Ochranný dohľad vykonáva probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode je ...

§ 456
Prerušenie výkonu ochranného dohľadu

Výkon ochranného dohľadu sa prerušuje počas výkonu väzby a trestu odňatia slobody, počas ochranného ...

§ 457
Upustenie od výkonu ochranného dohľadu
(1)

Od výkonu ochranného dohľadu, ktorý bol uložený podľa § 76 ods. 2 Trestného zákona, súd upustí, ...

(2)

Návrh na upustenie od výkonu ochranného dohľadu môže podať prokurátor alebo riaditeľ ústavu ...

(3)

O upustení od výkonu ochranného dohľadu podľa odseku 1 rozhoduje okresný súd, v ktorého obvode ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má, ak ju podal prokurátor, odkladný ...

§ 458
Prepustenie z výkonu ochranného dohľadu
(1)

Súd prepustí osobu z výkonu ochranného dohľadu na verejnom zasadnutí, ak sa ukáže, že sa dosiahol ...

(2)

Návrh na prepustenie z výkonu ochranného dohľadu môže podať

a)
probačný a mediačný úradník, ktorý ochranný dohľad vykonáva,
b)
prokurátor,
c)
osoba, ktorej bol ochranný dohľad uložený, po uplynutí polovice času, na ktorý bol ochranný ...
(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 459
Zánik ochranného dohľadu

Ochranný dohľad zaniká uplynutím času, na ktorý bol uložený, smrťou odsúdeného alebo dňom, ...

§ 460
Uloženie ochranného dohľadu mimo hlavného pojednávania
(1)

O uložení ochranného dohľadu mimo hlavného pojednávania rozhoduje súd, v ktorého obvode sa naposledy ...

(2)

O prepustení osoby z výkonu ochranného dohľadu rozhoduje okresný súd, v ktorého obvode sa ochranný ...

(3)

O návrhu na rozhodnutie uvedené v odseku 1 alebo 2 rozhoduje súd na verejnom zasadnutí; na neverejnom ...

(4)

Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Štvrtý diel

Výkon zhabania veci a výkon detencie

§ 461
Výkon zhabania veci

Len čo sa stal rozsudok, ktorým bolo uložené zhabanie veci, vykonateľným, zašle predseda senátu ...

Výkon detencie

§ 462
(1)

Pred skončením výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného, ktorý znovu spáchal obzvlášť závažný ...

(2)

Umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave nariadi súd, v ktorého obvode odsúdený vykonáva alebo ...

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má v prípade, ak ju podal prokurátor ...

§ 463
(1)

Súd, v ktorého obvode sa detencia vykonáva, najmenej jedenkrát ročne, ale vždy na návrh detenčného ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má v prípade, ak ju podal prokurátor ...

Piaty diel

Dozor nad výkonom ochranných opatrení

§ 464

Prokurátor, v ktorého obvode sa vykonáva ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad ...

TRETIA HLAVA

VÝKON NIEKTORÝCH INÝCH ROZHODNUTÍ

§ 465
Upustenie od potrestania a podmienečné upustenie od potrestania
(1)

Ak súd prijal záruku záujmového združenia uvedeného v § 4 ods. 2 a v dôsledku toho upustil od ...

(2)

Pri výkone podmienečného upustenia od uloženia trestu postupuje súd primerane ako pri výkone trestu ...

(3)

O tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe neosvedčil a uloží sa mu trest, rozhodne súd na verejnom ...

(4)

O tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, rozhodne súd na verejnom zasadnutí uznesením, ...

(5)

Predseda senátu po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo upustené od potrestania alebo rozhodnutia ...

§ 466
Výkon väzby

Spôsob výkonu väzby upravuje osobitný zákon.

Vymáhanie poriadkovej pokuty a trov trestného konania

§ 467

Len čo sa stane rozhodnutie, ktorým bola uložená poriadková pokuta, vykonateľným, vyzve policajt, ...

§ 468

Trovy trestného konania určené paušálnou sumou vymáhajú orgány štátnej správy súdov.

ŠTVRTÁ HLAVA

ZAHLADENIE ODSÚDENIA

§ 469

O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech ...

§ 470
(1)

O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v ...

(2)

Predseda senátu okresného súdu uvedeného v odseku 1 rozhoduje aj o zahladení odsúdenia cudzozemským ...

(3)

O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne predseda senátu súdu, ktorý rozhodoval vo veci v prvom ...

(4)

Proti rozhodnutiu o zahladení odsúdenia je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 471
(1)

Len čo rozhodnutie o zahladení odsúdenia nadobudlo právoplatnosť, predseda senátu o tom upovedomí ...

(2)

Ak bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá, možno ju znovu podať až po uplynutí jedného ...

PIATA HLAVA

UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE

§ 472
Udelenie milosti

Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na základe práva daného mu ústavou udeľuje ...

§ 473
Konanie o udelení milosti
(1)

Podklady na rozhodovanie prezidenta v konaní o udelení milosti zabezpečuje minister spravodlivosti. ...

(2)

Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto ...

§ 474
Rozhodnutie o použití amnestie

Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná ...

§ 475
Podmienečné udelenie milosti
(1)

Ak bol trest alebo jeho zvyšok pri udelení milosti odpustený len pod určenými podmienkami, plnenie ...

(2)

O tom, či odsúdený, ktorému sa trest odpustil udelením milosti prezidentom, splnil uložené podmienky, ...

(3)

Podklady na rozhodnutie prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.

(4)

Ak do jedného roka od uplynutia doby, na ktorú sa vzťahujú uložené podmienky, nebolo urobené ...

§ 476
Zmena výmery trestu
(1)

Ak bol amnestiou celkom alebo sčasti odpustený trest len za niektorý z trestných činov, za ktorý ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 robí na verejnom zasadnutí súd, ktorý trest uložil v prvom stupni.

PIATA ČASŤ

PRÁVNY STYK S CUDZINOU

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 477
Výklad niektorých pojmov

Na účely tejto časti

a)

medzinárodnou zmluvou sa rozumie vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...

b)

cudzím orgánom sa rozumie orgán iného štátu, ktorý je podľa vnútroštátneho právneho poriadku ...

c)

medzinárodným súdom sa rozumie medzinárodný trestný súd zriadený medzinárodnou zmluvou alebo ...

d)

slovenským orgánom sa rozumie orgán Slovenskej republiky príslušný konať vo veciach upravených ...

e)

dožiadaným štátom alebo orgánom sa rozumie štát alebo orgán, ktorému bola zaslaná žiadosť ...

f)

dožadujúcim štátom alebo orgánom sa rozumie štát alebo orgán, ktorý zaslal žiadosť o vykonanie ...

g)

trestom odňatia slobody sa rozumie aj ochranné opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody, ak ...

§ 478
Medzinárodné zmluvy

Ustanovenia tejto časti sa použijú, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 479
Vzájomnosť
(1)

Ak dožadujúci štát nie je viazaný medzinárodnou zmluvou, slovenské orgány budú konať o jeho ...

(2)

Ak dožiadaný štát, ktorý nie je viazaný medzinárodnou zmluvou, požaduje na vybavenie žiadosti ...

§ 480
Medzinárodné súdy
(1)

Podľa tejto časti sa postupuje aj v konaní o žiadostiach medzinárodného súdu.

(2)

Na konanie a rozhodovanie o odovzdaní osoby medzinárodnému súdu sa použije primerane postup podľa ...

(3)

Na výkon rozsudku medzinárodného súdu na území Slovenskej republiky sa použijú primerane ustanovenia ...

§ 481
Ochrana záujmov štátu

Žiadosti cudzieho orgánu nemožno vyhovieť, ak by jej vybavením bola porušená ústava alebo také ...

§ 482
Ochrana a použitie informácií
(1)

Pri poskytovaní informácií slovenskými orgánmi o svojej činnosti podľa tejto časti sa postupuje ...

(2)

Slovenské orgány nezverejnia ani neposkytnú ďalej informácie alebo dôkazy získané od cudzieho ...

§ 483
Začatie konania

Slovenské orgány môžu začať konať podľa tejto časti aj na základe žiadosti cudzieho orgánu, ...

§ 484
Zasielanie žiadostí a informácií cez Interpol
(1)

Žiadosti podľa tejto časti možno zasielať do cudziny alebo prijímať z cudziny aj prostredníctvom ...

(2)

Prostredníctvom Interpolu možno vymieňať aj údaje a informácie o čase a ďalších podrobnostiach ...

§ 485
Prevzatie a odovzdanie osôb a vecí
(1)

Osobu vydávanú alebo odovzdávanú z cudziny na základe žiadosti podľa tejto časti prevezme od ...

(2)

Osobu vydávanú alebo odovzdávanú do cudziny na základe žiadosti podľa tejto časti prevezme útvar ...

(3)

Prevoz osoby územím Slovenskej republiky podľa § 543 vykoná útvar Policajného zboru určený ...

(4)

Útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra vykoná tiež odovzdanie a vrátenie veci podľa ...

§ 486
Cestovné doklady

Osoby, ktoré sa podľa ustanovení tejto časti odovzdávajú cudzím orgánom alebo ktoré sa od cudzích ...

§ 487
Spôsob rozhodovania súdu

Ak v konaní podľa tejto časti rozhoduje súd, rozhoduje uznesením, ak nie je v tejto časti uvedené ...

§ 488
Náklady
(1)

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu pri vybavení žiadosti cudzieho štátu podľa tejto ...

(2)

Ak medzinárodná zmluva umožňuje úhradu nákladov uvedených v odseku 1 alebo ich časti od dožadujúceho ...

(3)

Náklady, ktoré vznikli cudziemu orgánu v súvislosti so žiadosťou slovenského orgánu a ktorých ...

DRUHÁ HLAVA

EXTRADÍCIA

Prvý diel

Vyžiadanie z cudziny

§ 489
(1)

Vyžiadať obvineného z cudziny môže ministerstvo spravodlivosti na žiadosť súdu, ktorý vydal ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti môže od vyžiadania upustiť, ak vydanie z cudziny nemožno očakávať. ...

§ 490
(1)

Ak sa obvinený zdržiava v cudzine a ak je potrebné ho vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu ...

(2)

Súd vydá medzinárodný zatýkací rozkaz najmä, ak

a)
nemožno zabezpečiť prítomnosť obvineného na úkonoch trestného konania iným spôsobom, alebo
b)
odsúdený sa zdržiava v cudzine a výkon nariadeného trestu odňatia slobody nenastúpil napriek ...
(3)

Medzinárodný zatýkací rozkaz na účely vyžiadania obvineného z cudziny na trestné stíhanie ...

a)
meno a priezvisko obvineného, dátum a miesto jeho narodenia, štátne občianstvo, adresu trvalého ...
b)
právnu kvalifikáciu trestného činu s uvedením príslušných zákonných ustanovení a opísanie ...
c)
doslovné znenie zákonných ustanovení, podľa ktorých sa trestný čin posudzuje, s uvedením zákonnej ...
d)
opis úkonov ovplyvňujúcich plynutie premlčacej doby, ak od spáchania trestného činu do vydania ...
(4)

Medzinárodný zatýkací rozkaz na účely vyžiadania odsúdeného z cudziny na výkon trestu odňatia ...

a)
údaj, ktorým súdom a na aký trest bol odsúdený, a
b)
údaje o spôsobe zabezpečenia práv obhajoby obvineného v konaní, ak bol rozsudok vydaný v konaní ...
(5)

K medzinárodnému zatýkaciemu rozkazu podľa odseku 4 sa pripojí originál alebo rovnopis rozsudku ...

(6)

Ak od spáchania trestného činu alebo právoplatného odsúdenia uplynuli do vydania medzinárodného ...

(7)

Medzinárodný zatýkací rozkaz musí byť potvrdený podpisom sudcu, ktorý ho vydal, a odtlačkom ...

(8)

Ak v prípade vydania osoby bude potrebné vykonať jej prevoz na územie Slovenskej republiky cez územie ...

§ 491
(1)

Medzinárodný zatýkací rozkaz stráca platnosť

a)
odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 494 ods. 1 alebo súdu, ktorý vydal príkaz na zatknutie ...
b)
odvolaním; súd, ktorý medzinárodný zatýkací rozkaz vydal, ho odvolá, ak zanikli dôvody, pre ...
c)
vydaním nového medzinárodného zatýkacieho rozkazu v tej istej trestnej veci.
(2)

Po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz v prípravnom ...

(3)

Odvolanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu nevylučuje vydanie nového zatýkacieho rozkazu v tej ...

(4)

Súd o odvolaní alebo o vydaní nového medzinárodného zatýkacieho rozkazu ihneď informuje ministerstvo ...

§ 492
(1)

Súd medzinárodný zatýkací rozkaz nevydá, ak

a)
sa predpokladá uloženie iného trestu než nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo nepodmienečného ...
b)
trest odňatia slobody, ktorý má byť vykonaný, alebo jeho zvyšok je kratší ako štyri mesiace, ...
c)
vydaním by boli Slovenskej republike spôsobené náklady alebo dôsledky neprimerané verejnému záujmu ...
d)
by vyžiadaním z cudziny bola osobe, o ktorej vydanie ide, spôsobená ujma neprimeraná významu trestného ...
(2)

Ak niektorá zo skutočností uvedených v odseku 1 nastane po vydaní medzinárodného zatýkacieho ...

§ 493
(1)

Ak vec neznesie odklad, môže ministerstvo spravodlivosti alebo súd príslušný na vydanie medzinárodného ...

(2)

Súd o podaní žiadosti informuje obratom ministerstvo spravodlivosti a urýchlene mu predloží medzinárodný ...

§ 494
(1)

Útvar Policajného zboru prevzatú osobu bez odkladu odovzdá súdu, ktorého sudca vydal medzinárodný ...

(2)

Ak nejde o vydanie na výkon trestu, sudca je povinný obvineného do 48 hodín a pri obzvlášť závažných ...

(3)

Doba strávená prevozom do Slovenskej republiky sa nezapočítava do dĺžky lehôt podľa § 76. Rozhoduje ...

(4)

Doba uvedená v odseku 3 sa však započíta do dĺžky výkonu trestu vykonávaného v Slovenskej republike. ...

§ 495
(1)

Ak dožiadaný štát vydal osobu s výhradou, musí sa výhrade vyhovieť.

(2)

Ak dožiadaný štát vydá osobu na trestné stíhanie do Slovenskej republiky len s podmienkou, že ...

(3)

Ak bola osoba vyžiadaná alebo vydaná na výkon trestu odňatia slobody len pre niektorý z trestných ...

(4)

Ak dožiadaný štát vydá na výkon trestu odňatia slobody osobu, ktorej bol trest uložený právoplatným ...

a)
ak vydaná osoba proti výkonu uloženého trestu nenamieta, súd rozhodne, že sa rozsudok vykoná, ...
b)
ak vydaná osoba s výkonom nesúhlasí, súd v potrebnom rozsahu rozsudok zruší a súčasne rozhodne ...
(5)

Na konanie podľa odseku 4 je príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 písm. b) je prípustná sťažnosť, ktorá má, ak nejde o rozhodnutie ...

Zásada špeciality

§ 496
(1)

Proti vydanej osobe nebude vedené trestné stíhanie pre iné trestné činy spáchané pred jej vydaním ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak

a)
vydaná osoba po svojom prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody sa zdržiava na území ...
b)
vydaná osoba opustí územie Slovenskej republiky a dobrovoľne sa vráti späť, alebo je na územie ...
c)
dožiadaný štát sa vzdá uplatnenia zásady špeciality, alebo udelí dodatočný súhlas na trestné ...
d)
vydávaná osoba sa v konaní o jej vydanie výslovne vzdá uplatnenia zásady špeciality všeobecne ...
(3)

Odsek 1 nebráni slovenským orgánom robiť opatrenia, ktoré prerušujú plynutie premlčacej doby. ...

(4)

Ak sa vydaná osoba nevzdala uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 2 písm. d) a ak to medzinárodná ...

(5)

Za dodatočný súhlas podľa odseku 2 písm. c) sa považuje aj žiadosť vydávajúceho štátu o ...

(6)

Na podanie žiadosti o dodatočný súhlas dožiadaného štátu s trestným stíhaním pre iný trestný ...

(7)

Odseky 1 až 4 a 6 sa použijú primerane aj na výkon trestu odňatia slobody, ktorý bol vydanej osobe ...

§ 497
(1)

Ak dožiadaný štát po povolení vydania neodovzdá vydávanú osobu na územie Slovenskej republiky ...

(2)

Súd v žiadosti, ktorú predloží ministerstvu spravodlivosti, uvedie, na aké úkony je prítomnosť ...

(3)

Na konanie o zabezpečení dočasného prevzatia vyžiadanej osoby sa primerane použijú ustanovenia ...

Druhý diel

§ 498
Vydanie do cudziny
(1)

Na prijatie žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny je príslušné ...

(2)

Žiadosť podá cudzí orgán písomne a pripojí k nej

a)
originál alebo osvedčenú kópiu odsudzujúceho rozsudku, zatýkacieho rozkazu alebo iného príkazu, ...
b)
opis trestných činov, pre ktoré sa vydanie žiada, vrátane času a miesta ich spáchania a právnej ...
c)
znenie príslušných právnych predpisov dožadujúceho štátu.
(3)

Ak k žiadosti neboli pripojené listiny a údaje uvedené v odseku 2 alebo ak informácie poskytnuté ...

§ 499
Extradičné trestné činy
(1)

Vydanie osoby do cudziny je prípustné, ak skutok, pre ktorý sa vydanie žiada, je podľa právneho ...

(2)

Vydanie osoby do cudziny na výkon už uloženého trestu odňatia slobody pre trestný čin podľa ...

§ 500
Doplnkové vydanie

Ak cudzí orgán požiadal o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých aspoň jeden ...

§ 501
Neprípustnosť vydania

Vydanie osoby do cudziny je neprípustné, ak

a)

ide o občana Slovenskej republiky, okrem prípadu, ak povinnosť vydať vlastného štátneho občana ...

b)

ide o osobu, ktorá požiadala v Slovenskej republike o priznanie postavenia utečenca alebo jej také ...

c)

trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ...

d)

čin, pre ktorý sa vydanie žiada, je trestným činom len podľa právneho poriadku dožadujúceho ...

e)

trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, má výlučne politický alebo vojenský charakter,

f)

trestný čin bol spáchaný na území Slovenskej republiky, okrem prípadov, keď s ohľadom na osobitné ...

g)

osoba bola pre trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, už právoplatne odsúdená alebo oslobodená ...

h)

vyžiadaná osoba nebola za trestný čin podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v čase jeho ...

§ 502
Predbežné vyšetrovanie
(1)

Prokurátor krajskej prokuratúry, ktorej ministerstvo spravodlivosti predložilo žiadosť cudzieho ...

(2)

Účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či sú dané podmienky na vyslovenie prípustnosti ...

(3)

V konaní o vydanie do cudziny musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.

(4)

Prokurátor vyžiadanú osobu vypočuje a oboznámi ju s obsahom žiadosti o jej vydanie. Doručí jej ...

(5)

Ak bola vyžiadaná osoba vzatá do predbežnej väzby alebo do vydávacej väzby, na styk s obhajcom, ...

§ 503
Zjednodušené vydávacie konanie
(1)

O možnosti vykonania zjednodušeného vydávacieho konania za predpokladu súhlasu vyžiadanej osoby ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do cudziny a ak to umožňuje medzinárodná zmluva, poučí ...

(3)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do cudziny, prokurátor s ňou spíše v prítomnosti jej ...

(4)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do cudziny, prokurátor po skončení predbežného vyšetrovania ...

(5)

Ak vyžiadaná osoba odvolá svoj súhlas s vydaním kedykoľvek do rozhodnutia ministra spravodlivosti, ...

(6)

Aj v prípade, že vyžiadaná osoba vyjadrila súhlas s vydaním, môže minister spravodlivosti, skôr ...

§ 504
Zadržanie
(1)

Na žiadosť cudzích orgánov môže prokurátor príslušný na vykonanie predbežného vyšetrovania ...

(2)

Osobu, po ktorej vyhlásili cudzie orgány pátranie na účel jej extradície, môže útvar Policajného ...

(3)

Zadržanie sa oznámi bez odkladu prokurátorovi. Ak prokurátor do 48 hodín od zadržania neprepustí ...

§ 505
Predbežná väzba
(1)

Predseda senátu krajského súdu rozhodne do 48 hodín od dodania zadržanej osoby o návrhu prokurátora ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode bola osoba zadržaná alebo ...

(3)

Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, ...

(4)

Predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Predseda senátu krajského ...

(5)

Ak počas trvania predbežnej väzby dôjde žiadosť cudzieho orgánu o vydanie, ministerstvo spravodlivosti ...

(6)

Prepustenie osoby z predbežnej väzby nevylučuje opakované vzatie do predbežnej väzby alebo jej ...

Vydávacia väzba

§ 506
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním alebo ak bolo rozhodnuté, že vydanie do cudziny je prípustné, ...

(3)

Predseda senátu krajského súdu nariadi príkazom prepustenie osoby z vydávacej väzby dňom, keď ...

a)
štát, ktorý požiadal o vydanie, svoju žiadosť odvolal,
b)
najvyšší súd rozhodol, že vydanie je neprípustné, alebo minister spravodlivosti vydanie nepovolil, ...
c)
inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie.
§ 507
(1)

Ak sa vyžiadaná osoba nachádza vo väzbe v súvislosti s jej trestným stíhaním slovenskými orgánmi ...

(2)

Ak pominú dôvody väzby alebo výkonu trestu uvedené v odseku 1, spočívanie vydávacej väzby zaniká ...

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je vyžiadaná osoba vo ...

(4)

Predbežné vyšetrovanie podľa odseku 1 vykoná prokurátor príslušný podľa § 502 ods. 1.

§ 508
(1)

Proti rozhodnutiu o väzbe podľa § 505, § 506 ods. 1 a § 507 je prípustná sťažnosť, ktorá ...

(2)

O všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa väzby informuje súd ministerstvo spravodlivosti.

§ 509
Rozhodnutie súdu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne súd na návrh prokurátora o prípustnosti vydania ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorý rozhodoval o predbežnej alebo vydávacej ...

(3)

O prípustnosti vydania rozhoduje súd na neverejnom zasadnutí. Pred rozhodnutím umožní vyžiadanej ...

(4)

Proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým bola vyslovená prípustnosť vydania, je prípustná sťažnosť ...

(5)

O sťažnosti rozhoduje najvyšší súd. Odvolací súd na neverejnom zasadnutí sťažnosť zamietne, ...

§ 510
Povolenie vydania
(1)

Vydanie osoby do cudziny povoľuje minister spravodlivosti; vydanie nepovolí, ak krajský súd alebo ...

(2)

Ak súd vyslovil, že vydanie osoby do cudziny je prípustné, môže minister spravodlivosti rozhodnúť, ...

a)
je dôvodná obava, že trestné konanie v dožadujúcom štáte nezodpovedalo alebo by nezodpovedalo ...
b)
je dôvodná obava, že vyžiadaná osoba by v dožadujúcom štáte bola vystavená prenasledovaniu ...
c)
vyžiadaná osoba by vzhľadom na jej vek a osobné pomery pri zohľadnení závažnosti trestného ...
d)
za trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, možno uložiť v dožadujúcom štáte trest smrti ...
e)
dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti.
(3)

Ak minister spravodlivosti vydanie nepovolí, predloží ministerstvo spravodlivosti vec generálnej ...

§ 511
Odklad vydania a dočasné odovzdanie
(1)

Ak prítomnosť vyžiadanej osoby je potrebná v Slovenskej republike na účely ukončenia trestného ...

(2)

Minister spravodlivosti môže rozhodnúť, že povolí dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby do dožadujúceho ...

(3)

Na dočasné odovzdanie sa primerane použijú ustanovenia § 545 ods. 2 písm. b) a c), § 546 ods. ...

(4)

Ak bola počas dočasného odovzdania vyžiadaná osoba na území dožadujúceho štátu právoplatne ...

(5)

Doba, po ktorú bola osoba počas dočasného odovzdania vo väzbe v cudzine, sa započíta do doby ...

§ 512
Stret žiadostí o vydanie do cudziny
(1)

Ak boli slovenským orgánom doručené žiadosti viacerých štátov o vydanie tej istej osoby, podmienky ...

(2)

Ak súd rozhodol, že vydanie je prípustné do viacerých štátov, alebo ak vyžiadaná osoba vyjadrí ...

§ 513
Upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody
(1)

Minister spravodlivosti môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak povolil ...

(2)

Proti rozhodnutiu súdu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 514
Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním
(1)

Ustanovenia tohto dielu sa použijú primerane aj na konanie o žiadosti štátu, ktorému bola osoba ...

a)
stíhať pre iný trestný čin, než pre ktorý bolo vydanie povolené, alebo aby mohol byť vykonaný ...
b)
vydať ďalej tretiemu štátu na trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody.
(2)

Príslušnými na konanie sú orgány, ktoré konali vo veci pôvodnej žiadosti o vydanie tejto osoby ...

(3)

Zjednodušené vydávacie konanie podľa § 503 nie je možné.

(4)

Súd rozhoduje o prípustnosti vydania vždy na neverejnom zasadnutí. Súd koná vo veci s obhajcom ...

TRETIA HLAVA

VÝKON ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K CUDZINE

Prvý diel

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia

§ 515
Cudzie rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci (ďalej len „cudzie rozhodnutie“) má právne účinky ...

(2)

Cudzie rozhodnutie možno uznať vo výroku, ktorým

a)
bola vyslovená vina, ale uloženie trestu bolo podmienečne odložené,
b)
bol uložený trest odňatia slobody alebo podmienečný trest odňatia slobody,
c)
bol uložený peňažný trest alebo zákaz činnosti,
d)
bol premenený podmienečný trest alebo peňažný trest na trest odňatia slobody, alebo
e)
bolo vyslovené prepadnutie majetku alebo jeho časti, alebo veci alebo zhabanie veci, ak sa nachádzajú ...
(3)

Cudzie rozhodnutie, ktorým sa zmenilo už uznané cudzie rozhodnutie vo výroku o vine, má účinky ...

§ 516
Podmienky uznania
(1)

Cudzie rozhodnutie sa uzná na území Slovenskej republiky, ak

a)
medzinárodná zmluva obsahuje možnosť alebo povinnosť uznávania alebo výkonu cudzích rozhodnutí, ...
b)
v odsudzujúcom štáte je právoplatné alebo ak tam proti nemu už nemožno podať riadny opravný ...
c)
čin, pre ktorý bol trest uložený, je trestným činom podľa právneho poriadku odsudzujúceho štátu ...
d)
rozhodnutie bolo vydané v konaní, ktoré zodpovedá zásadám obsiahnutým v článku 6 Dohovoru o ...
e)
osoba nebola odsúdená pre trestný čin, ktorý má výlučne politický alebo vojenský charakter, ...
f)
výkon trestu nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky premlčaný,
g)
osoba nebola pre tento skutok už odsúdená slovenským súdom,
h)
nebolo na území Slovenskej republiky uznané cudzie rozhodnutie iného štátu voči tej istej osobe ...
i)
uznanie neodporuje záujmom chráneným ustanovením § 481.
(2)

Ak dôvodom na konanie o uznanie je postup podľa druhého alebo tretieho dielu tejto hlavy, nie je ...

§ 517
Premena trestu
(1)

Cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že trest v ňom uložený slovenský súd nahradí trestom, ktorý ...

(2)

Ak dĺžka trvania a druh trestu odňatia slobody uloženého uznávaným cudzím rozhodnutím sú zlučiteľné ...

(3)

V rozhodnutí o uznaní cudzieho majetkového rozhodnutia slovenský súd tiež vysloví, komu prepadnutý ...

§ 518
Uznávacie konanie
(1)

Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia predkladá ministerstvo spravodlivosti súdu, ktorý rozhoduje ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode odsúdený býva. Ak odsúdený ...

(3)

Krajský súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručuje odsúdenému, prokurátorovi a ministerstvu spravodlivosti. ...

(4)

Proti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia je prípustné odvolanie, ktoré môže podať odsúdený, ...

(5)

Po právoplatnosti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia krajský súd bez meškania spolu s rozsudkom ...

§ 519
Účinky uznaného cudzieho rozhodnutia
(1)

Uznané cudzie rozhodnutie má rovnaké právne účinky ako rozsudok slovenského súdu.

(2)

Ak sa cudzie rozhodnutie týka viacerých odsúdených, má uznanie účinky len vo vzťahu k odsúdenému, ...

(3)

Ak sa uznané cudzie rozhodnutie vzťahuje iba na čiastkové konanie pokračovacieho trestného činu ...

(4)

Ak odsúdený po uznaní cudzieho rozhodnutia odvolal súhlas s odovzdaním na výkon trestu, ak sa ...

§ 520
Väzba
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia, môže súd príslušný podľa § ...

(2)

Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok.

§ 521
Vykonávacie konanie
(1)

Uznané cudzie rozhodnutie možno vykonať v Slovenskej republike v prípadoch uvedených v § 522 a ...

(2)

Výkon uznaného cudzieho rozhodnutia nariadi okresný súd, v ktorého obvode odsúdený býva. Ak ...

(3)

Výkon uznaného cudzieho majetkového rozhodnutia nariadi okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza ...

(4)

Súd príslušný podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho konania ...

(5)

Ak sa odsúdený nachádza vo výkone trestu odňatia slobody v cudzine na základe cudzieho rozhodnutia, ...

(6)

Súčasne s nariadením výkonu trestu odňatia slobody alebo v prípade uvedenom v odseku 5 po odovzdaní ...

(7)

Súd ukončí výkon trestu z uznaného cudzieho rozhodnutia, len čo ho štát, o ktorého rozhodnutie ...

(8)

Inak sa na výkon uznaného cudzieho rozhodnutia použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce ...

Druhý diel

Prevzatie a odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody

§ 522
Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny
(1)

O prevzatí osoby na výkon trestu odňatia slobody uloženého cudzím rozhodnutím na územie Slovenskej ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti môže dať súhlas s prevzatím odsúdeného alebo požiadať odsudzujúci ...

(3)

Toto ustanovenie sa použije primerane aj na odovzdanie osoby na výkon trestu odňatia slobody uloženého ...

§ 523
Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny
(1)

O odovzdaní osoby odsúdenej slovenským súdom na výkon trestu odňatia slobody na územie iného ...

(2)

Odovzdanie možno povoliť na návrh odsúdeného, štátu, do ktorého má byť odovzdaný, alebo súdu, ...

(3)

Po povolení odovzdania príkaz na odovzdanie odsúdeného cudzím orgánom, príkaz na premiestnenie ...

(4)

Odovzdaním odsúdeného na výkon trestu do iného štátu strácajú slovenské orgány možnosť ...

(5)

S výnimkou odseku 3 sa toto ustanovenie použije primerane aj na odovzdanie osoby na výkon trestu ...

Tretí diel

Prevzatie a odovzdanie výkonu podmienečného trestu s dohľadom

§ 524
Rozhodnutie o prevzatí výkonu podmienečného trestu s probačným dohľadom z cudziny
(1)

Ak to umožňuje medzinárodná zmluva, môže na žiadosť cudzieho orgánu ministerstvo spravodlivosti ...

a)
budú sledovať správanie odsúdeného v skúšobnej dobe uloženej cudzím rozhodnutím, alebo
b)
okrem sledovania správania odsúdeného v skúšobnej dobe rozhodnú aj o tom, či sa odsúdený v ...
(2)

Rozhodnutiu podľa odseku 1 musí predchádzať uznanie cudzieho rozhodnutia podľa prvého dielu tejto ...

§ 525
Postup slovenských orgánov
(1)

Po rozhodnutí podľa § 524 sleduje správanie odsúdeného v skúšobnej lehote v súlade s uloženými ...

(2)

Súd informuje ministerstvo spravodlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ...

(3)

Ak bolo rozhodnuté podľa § 524 ods. 1 písm. a), súd po uplynutí skúšobnej doby podá ministerstvu ...

(4)

Ak bolo rozhodnuté podľa § 524 ods. 1 písm. b), je súd podľa odseku 1 príslušný rozhodnúť ...

§ 526
Žiadosť o odovzdanie výkonu podmienečného trestu do cudziny

Ak to umožňuje medzinárodná zmluva, môže súd, ktorý uložil podmienečný trest odňatia slobody ...

a)

budú sledovať správanie odsúdeného v skúšobnej dobe, alebo

b)

okrem sledovania správania odsúdeného aj rozhodnú o tom, či sa odsúdený osvedčil, alebo nariadia ...

§ 527
Dôsledky odovzdania výkonu podmienečného trestu
(1)

Ak dožiadaný štát rozhodol podľa § 526 písm. a), je slovenský súd naďalej príslušný rozhodnúť ...

(2)

Ak dožiadaný štát rozhodol o prevzatí aj výkonu trestu pre prípad, že sa odsúdený v skúšobnej ...

a)
cudzí orgán rozhodol, že trest sa vykoná, a odsúdený ho vykonal v plnom rozsahu, alebo
b)
cudzí orgán rozhodol, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil.
(3)

Cudzie rozhodnutia podľa odseku 2 majú na území Slovenskej republiky rovnaké právne účinky, ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PREVZATIE A ODOVZDANIE TRESTNEJ VECI

§ 528
Prevzatie trestnej veci
(1)

O žiadosti cudzieho orgánu, aby trestné konanie, ktoré vedú tieto orgány, prevzali slovenské ...

(2)

V prípade kladného rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 1 dá generálna prokuratúra bez meškania ...

(3)

Úkon urobený orgánmi dožadujúceho štátu v súlade s právnym poriadkom tohto štátu má rovnakú ...

(4)

Ak dožadujúci štát odvolá svoju žiadosť o prevzatie trestnej veci z dôvodu, že bude sám v ...

§ 529
Odovzdanie trestnej veci
(1)

Ak obvinený, proti ktorému sa vedie v Slovenskej republike trestné konanie, je štátnym občanom ...

(2)

O podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny rozhoduje minister spravodlivosti; ak ...

(3)

Podnet na odovzdanie trestného konania možno podať najmä, ak

a)
vydanie obvineného na trestné stíhanie z dožiadaného štátu nie je možné, bolo týmto štátom ...
b)
trestné stíhanie v dožiadanom štáte sa javí hospodárnym a účelným najmä v záujme objektívneho ...
c)
obvinený bol alebo má byť vydaný do dožiadaného štátu alebo ak z iných dôvodov možno predpokladať, ...
d)
vydanie osoby, ktorá bola slovenským súdom právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody, nie ...
(4)

Ak dožiadaný štát rozhodol, že preberá trestné konanie, nemožno na území Slovenskej republiky ...

(5)

Slovenské orgány môžu v trestnom stíhaní pokračovať alebo nariadiť výkon trestu, ak dožiadaný ...

a)
oznámi, že vo veci nebude konať,
b)
dodatočne odvolá svoje rozhodnutie o prevzatí trestného konania, alebo
c)
oznámi, že v konaní nebude pokračovať.
§ 530
Informovanie o výkone subsidiárnej trestnej právomoci

Na základe žiadosti cudzieho orgánu, ktorý koná alebo zamýšľa konať o trestnom čine spáchanom ...

PIATA HLAVA

PRÁVNA POMOC VO VZŤAHU K CUDZINE

Prvý diel

Predmet právnej pomoci

§ 531
Vymedzenie predmetu

Právnou pomocou sa rozumejú úkony po začatí trestného konania v Slovenskej republike vykonávané ...

Druhý diel

Dožiadania slovenských orgánov

§ 532
Spôsob zasielania dožiadania
(1)

Dožiadania slovenských orgánov prípravného konania o právnu pomoc sa do cudziny zasielajú prostredníctvom ...

(2)

Ak to umožňuje medzinárodná zmluva, môžu slovenské orgány zasielať svoje dožiadania do cudziny ...

§ 533
Obsah a forma dožiadania
(1)

Dožiadanie musí okrem presného vymedzenia požadovaného úkonu právnej pomoci obsahovať opis skutkových ...

(2)

Dožiadanie musí obsahovať presné označenie dožadujúceho orgánu, spisovú značku trestnej veci, ...

(3)

K dožiadaniu a priloženým písomnostiam sa pripojí preklad do cudzieho jazyka vyhotovený úradným ...

§ 534
Doručovanie v cudzine poštou

Doručovanie písomnosti osobe v cudzine poštou je možné, iba ak to dovoľuje medzinárodná zmluva. ...

§ 535
Platnosť úkonov

Doručenie vykonané na žiadosť slovenského orgánu cudzím orgánom, ako aj dôkazy pred ním vykonané ...

§ 536
Predvolanie osôb z cudziny
(1)

Ak je na úkone potrebná prítomnosť osoby, ktorá sa zdržiava v cudzine, treba jej predvolanie doručiť ...

(2)

Osoba, ktorá sa na územie Slovenskej republiky dostaví na základe predvolania, nesmie byť trestne ...

(3)

Trestné stíhanie, odsúdenie alebo obmedzenie osobnej slobody predvolanej osoby je však prípustné ...

a)
pre trestný čin, pre ktorý bola osoba predvolaná ako obvinená,
b)
ak sa predvolaná osoba po vykonaní úkonu zdržiava na území Slovenskej republiky po dobu dlhšiu ...
c)
ak sa predvolaná osoba po opustení územia Slovenskej republiky dobrovoľne vráti späť alebo je ...

Tretí diel

Dožiadania cudzích orgánov

§ 537
Spôsob a forma vybavenia dožiadania
(1)

Slovenské orgány vykonávajú právnu pomoc požadovanú cudzími orgánmi spôsobom upraveným v ...

(2)

Na žiadosť cudzieho orgánu možno požadovanú právnu pomoc vykonať podľa právneho predpisu dožadujúceho ...

(3)

Na vykonanie dožiadania podľa § 539 ods. 1 sa vyžaduje, aby čin, ktorého sa dožiadanie týka, ...

§ 538
Príslušnosť na vybavenie dožiadania
(1)

Dožiadania cudzieho orgánu o právnu pomoc sa zasielajú ministerstvu spravodlivosti.

(2)

Na zabezpečenie vybavenia dožiadania cudzieho orgánu o právnu pomoc je príslušná okresná prokuratúra, ...

(3)

Ak cudzí orgán požiada o vykonanie výsluchu alebo iného úkonu právnej pomoci súdom z dôvodu ...

§ 539
Povolenie úkonu právnej pomoci súdom
(1)

Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje na vykonanie dôkazu požadovaného cudzím orgánom príkaz súdu, ...

(2)

Ak sa úkon právnej pomoci má vykonať podľa cudzieho predpisu, rozhodne súd na návrh prokurátora, ...

(3)

Na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa úkon právnej ...

§ 540
Úkony cudzích orgánov
(1)

Cudzie orgány nemôžu na území Slovenskej republiky samostatne vykonávať úkony právnej pomoci. ...

(2)

Cudzí konzulárny úrad s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky môže vykonať z poverenia ...

(3)

Prítomnosť zástupcov cudzích orgánov a iných osôb na úkone právnej pomoci vykonávanom slovenským ...

§ 541
Doručovanie písomností
(1)

Ak je písomnosť určená na doručenie adresátovi v Slovenskej republike vyhotovená v slovenskom ...

(2)

Ak písomnosť nie je vyhotovená v jazyku podľa odseku 1 a nie je k nej pripojený ani preklad do ...

(3)

Ak dožadujúci orgán požiada o osobné doručenie písomností, doručia sa písomnosti adresátovi ...

§ 542
Výsluch pod prísahou
(1)

Ak o to žiada cudzí orgán, možno svedkov, znalcov a strany vypočuť pod prísahou; pred prísahou ...

(2)

Prísaha pre svedkov a účastníkov znie: „Prisahám na svoju česť a svedomie, že budem vypovedať ...

(3)

Prísaha pre znalcov znie: „Prisahám na svoju česť a svedomie, že posudok podám podľa svojho ...

Štvrtý diel

Niektoré osobitné formy právnej pomoci

§ 543
Prevoz
(1)

O povolení prevozu osoby územím Slovenskej republiky na účely trestného stíhania alebo výkonu ...

(2)

Povolenie prevozu na účely, ktoré predpokladajú spätný prevoz cez územie Slovenskej republiky ...

§ 544
Cezhraničné sledovanie a prenasledovanie
(1)

V súlade s podmienkami medzinárodnej zmluvy môže útvar Policajného zboru pri sledovaní alebo ...

(2)

Príkaz na postup podľa odseku 1 vydáva predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor.

(3)

Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, je postup podľa odseku 1 možný aj bez príkazu na základe ...

(4)

Cudzie orgány môžu cezhraničné sledovanie alebo prenasledovanie na území Slovenskej republiky ...

Dočasné odovzdanie osoby na vykonanie úkonov do cudziny

§ 545
(1)

Na žiadosť cudzieho orgánu možno osobu nachádzajúcu sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia ...

(2)

Osobu uvedenú v odseku 1 možno dočasne odovzdať len vtedy, ak

a)
nemá v konaní v cudzine postavenie obvineného a s dočasným odovzdaním súhlasí,
b)
jej neprítomnosťou sa nezmení účel väzby alebo výkonu trestu vykonávaného na území Slovenskej ...
c)
dočasné odovzdanie neprimerane nepredĺži trvanie väzby, ktorá sa vykonáva na území Slovenskej ...
§ 546
(1)

O povolení dočasného odovzdania osoby rozhoduje minister spravodlivosti. V rozhodnutí určí primeranú ...

(2)

Po povolení dočasného odovzdania príkaz na premiestnenie osoby do cudziny vydá okresný súd, v ...

§ 547
(1)

Doba, po ktorú bola osoba vo väzbe v cudzine, sa nezapočítava do lehôt podľa § 76. Rozhodnutie ...

(2)

Doba uvedená v odseku 1 sa započíta do dĺžky výkonu trestu vykonávaného v Slovenskej republike. ...

(3)

Proti rozhodnutiam podľa odseku 1 alebo 2 je prípustná sťažnosť.

§ 548

Ustanovenia § 545 až 547 sa použijú primerane aj na odovzdanie osoby do cudziny, aby sa mohla zúčastniť ...

§ 549
Dočasné prevzatie osoby z cudziny na vykonanie úkonov
(1)

Ak je v trestnom konaní na území Slovenskej republiky potrebná účasť inej osoby ako obvineného ...

(2)

Ak dožiadaný štát povolí dočasné odovzdanie osoby na územie Slovenskej republiky, rozhodne predseda ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na odovzdanie osoby z cudziny, aby sa mohla zúčastniť ...

§ 550
Odovzdanie veci
(1)

Na žiadosť cudzieho orgánu možno vykonať zaistenie veci a jej následné odovzdanie do cudziny.

(2)

Dožiadaný orgán môže odložiť odovzdanie zaistenej veci, ak ju slovenské orgány potrebujú v ...

(3)

Pri odovzdávaní zaistenej veci dožiadaný orgán požiada cudzí orgán o jej vrátenie. Tohto práva ...

(4)

Tieto ustanovenia sa použijú primerane aj na odovzdanie veci, ktorá bola zaistená u vydávanej osoby. ...

§ 551
Zaistenie majetku
(1)

Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve môže súd na základe žiadosti cudzieho orgánu ...

(2)

O návrhu podľa odseku 1 je príslušný rozhodnúť okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza ...

(3)

Okresný súd zruší predbežné zaistenie na základe podnetu cudzieho orgánu, ktorý o predbežné ...

§ 552
Informácie z registra trestov

Na prijatie žiadosti cudzieho orgánu o poskytnutie informácie z registra trestov je príslušná ...

ŠIESTA ČASŤ

TROVY TRESTNÉHO KONANIA

Trovy trestného konania, ktoré znáša štát

§ 553
(1)

Trovy nevyhnutné na vykonanie trestného konania vrátane trov vykonávacieho konania znáša štát; ...

(2)

Obhajca, ktorý bol obvinenému ustanovený, má voči štátu nárok na odmenu a náhradu podľa tarify ...

(3)

Zástupca z radov advokátov, ktorý bol ustanovený poškodenému podľa § 47 ods. 6, má voči štátu ...

(4)

O výške odmeny a náhrady rozhodne na návrh obhajcu alebo zástupcu z radov advokátov, ktorý bol ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 554
(1)

Ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, ...

(2)

O výške náhrady podľa odseku 1 rozhodne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorého úkon ...

(3)

Výšku a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Povinnosť na náhradu trov trestného konania

§ 555
(1)

Ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu

a)
trovy spojené s výkonom väzby,
b)
trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody,
c)
vyplatenú odmenu a náhradu ustanovenému obhajcovi a ustanovenému zástupcovi z radov advokátov ...
d)
paušálnou sumou ostatné trovy, ktoré znáša štát.
(2)

Úhradu trov spojených s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody upravuje osobitný predpis. ...

(3)

Paušálnu sumu podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(4)

Ak poškodený nepreukázal, že ustanovenie zástupcu podľa § 47 ods. 6 bolo odôvodnené, je povinný ...

§ 556
(1)

Kto podal celkom bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania, je povinný nahradiť štátu ...

(2)

Povinnosť na náhradu podľa odseku 1 nepostihuje prokurátora a štátny orgán starostlivosti o mládež. ...

§ 557
Povinnosť na náhradu trov poškodeného
(1)

Ak bol poškodenému aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, je odsúdený, ktorému bola ...

(2)

Súd môže podľa okolností prípadu rozhodnúť na návrh poškodeného o tom, že odsúdenému ukladá ...

Rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného konania a o ich výške

§ 558
(1)

O povinnosti na náhradu trov poškodeného a ich sume, ako aj o povinnosti na náhradu trov spojených ...

(2)

Pred rozhodnutím o povinnosti na náhradu trov trestného konania podľa § 555 ods. 1 písm. c) treba ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 559

Ak trovy určené paušálnou sumou neboli zaplatené kolkovými známkami, rozhodne o povinnosti na ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 560

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 561
(1)

Podrobnosti o organizácii práce a postupe pri vybavovaní trestných vecí okresnými súdmi a krajskými ...

(2)

Podrobnosti o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o vine a treste ustanoví všeobecne ...

(3)

Podrobnosti o tvorbe spisu vrátane číslovania listov a vyhotovovania jeho obsahu orgánmi činnými ...

§ 562
(1)

V sídle Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach sa okresným súdom podľa § ...

(2)

Okresný súd v sídle krajského súdu je príslušný vykonať v prvom stupni konanie aj o trestných ...

(3)

Rozhodnutia a opatrenia týkajúce sa výkonu rozsudkov vyhlásených najvyšším súdom ako súdom ...

§ 563

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vyhlásených do účinnosti tohto zákona používa ...

§ 564
(1)

Trestné stíhanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a úkony v ňom vykonané ...

(2)

Lehoty na vyšetrovanie podľa tohto zákona začínajú plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti ...

(3)

Vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na okresný súd pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto ...

(4)

Vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na krajský súd na vykonanie konania v prvom stupni pred ...

(5)

Konaním podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie aj konanie o dôvodoch a lehotách väzby podľa doterajších ...

(6)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 neplatia pre ďalšie konanie v takej veci, ak súd za účinnosti tohto zákona ...

(7)

Vo veciach, v ktorých sa začala väzba predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, začnú ...

§ 565

Oznamovacia povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu podľa § 114 ods. 8 a § 115 ods. ...

§ 566
(1)

V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona podanej pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(2)

Vo veciach, ktoré nadobudli právoplatnosť do 31.decembra 2005, môže minister spravodlivosti alebo ...

(3)

Dovolanie podľa tohto zákona možno podať len proti rozhodnutiam, ktoré nadobudli právoplatnosť ...

§ 567
(1)

Ak bola právoplatne povolená obnova konania pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na ...

(2)

Ak sa o podanom návrhu na obnovu konania ešte nekonalo alebo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto ...

(3)

Ak rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na obnovu konania, vydal v prvom stupni už nejestvujúci ...

§ 568

Zrušuje sa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona ...

§ 569

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 301/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (Ú. ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch (Ú. ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore