Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 650/2005 účinný od 01.01.2006 do 14.10.2017


Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 14.10.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Štátne orgány, Orgány ochrany práva, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD444 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 650/2005 účinný od 01.01.2006 do 14.10.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 650/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje postup justičných orgánov Slovenskej republiky v trestnom konaní pri vydávaní, ...

(2)

Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tým členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ...

§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

štátom pôvodu členský štát, ktorého justičný orgán určený právnym poriadkom tohto štátu vydal, schválil ...

b)

vykonávajúcim štátom členský štát, na ktorého území sa nachádza majetok alebo dôkazy, na ktoré bol príkaz ...

c)

majetkom akýkoľvek majetok bez rozdielu, či ide o hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, hmotný majetok ...

1.

je výnosom z trestného činu alebo ktorého hodnota zodpovedá úplne alebo čiastočne takému výnosu, alebo ...

2.

bol použitý alebo určený na spáchanie trestného činu,

d)

dôkazom akákoľvek vec, listina alebo údaj, ktorý možno použiť ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní, ...

e)

prepadnutím majetku aj prepadnutie veci, zhabanie veci alebo akékoľvek iné obdobné odobratie majetku ...

f)

justičným orgánom justičný orgán členského štátu oprávnený podľa právneho poriadku štátu pôvodu alebo ...

§ 3
Rozsah použitia príkazu na zaistenie
(1)

Príkaz na zaistenie môže vydať justičný orgán na účely

a)
zaistenia majetku, ak má byť predmetom prepadnutia majetku, alebo
b)
zaistenia dôkazov.
(2)

Vykonávanie príkazu na zaistenie sa uskutočňuje medzi členskými štátmi podľa zásady vzájomného uznávania ...

(3)

Justičný orgán Slovenskej republiky môže uznať a vykonať príkaz na zaistenie, ak skutok, pre ktorý bol ...

(4)

Na účely uznania a vykonania príkazu na zaistenie dôkazov justičný orgán Slovenskej republiky neskúma ...

a)
sa vykonanie príkazu na zaistenie dôkazov žiada pre skutok, ktorý je trestným činom podľa právneho poriadku ...
b)
horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorý možno za taký trestný čin uložiť, je podľa ...
c)
skutok bol justičným orgánom štátu pôvodu označený ako
1.
účasť na zločinnom spolčení,
2.
terorizmus,
3.
obchodovanie s ľuďmi,
4.
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
5.
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
6.
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
7.
korupcia,
8.
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane ...
9.
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
10.
falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,
11.
počítačová kriminalita,
12.
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a ...
13.
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
14.
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
15.
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
16.
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
17.
rasizmus a xenofóbia,
18.
organizovaná krádež alebo organizovaná a ozbrojená lúpež,
19.
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
20.
podvodné konanie,
21.
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
22.
falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich ...
23.
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
24.
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
25.
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
26.
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
27.
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
28.
znásilnenie,
29.
podpaľačstvo,
30.
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
31.
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo
32.
sabotáž.
(5)

Na to, aby justičný orgán štátu pôvodu zaradil trestný čin, pre ktorý je vydaný príkaz na zaistenie, ...

§ 4
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

V konaní podľa tohto zákona sa justičný orgán štátu pôvodu a justičný orgán vykonávajúceho štátu stýkajú ...

(2)

Príkaz na zaistenie a ostatné písomnosti podľa tohto zákona možno zasielať do členského štátu alebo ...

§ 5
Osobitosti postupu pri zaisťovaní dôkazov
(1)

Justičný orgán štátu pôvodu je oprávnený požiadať justičný orgán vykonávajúceho štátu, aby pri vykonávaní ...

(2)

Ak to nie je v rozpore s ochranou záujmov Slovenskej republiky uvedených v § 481 Trestného poriadku, ...

Postup justičných orgánov Slovenskej republiky ako orgánov štátu pôvodu
§ 6
Príslušnosť justičného orgánu Slovenskej republiky ako štátu pôvodu

Justičným orgánom Slovenskej republiky oprávneným na vydanie príkazu na zaistenie je v súlade s Trestným ...

§ 7
Príkaz na zaistenie a osvedčenie
(1)

Ak je potrebné zaistiť majetok alebo dôkaz, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, justičný orgán ...

(2)

Ak bol zaistený majetok podľa odseku 1, zašle justičný orgán Slovenskej republiky justičnému orgánu ...

(3)

Ak nie je možné pripojiť žiadosť podľa odseku 2, osvedčenie musí obsahovať pokyn, aby zaistenie trvalo ...

(4)

Ak zaistenie majetku alebo dôkazu, na ktoré sa príkaz na zaistenie vzťahuje, bolo justičným orgánom ...

(5)

Príkazom na zaistenie podľa odseku 1 sa rozumie rozhodnutie vydané podľa Trestného poriadku.

(6)

Príkaz na zaistenie a ostatné písomnosti a informácie súvisiace s vykonaním príkazu na zaistenie zasiela ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa použije s primeraným prihliadnutím na zásadu vzájomnosti. Na tento účel vydáva ...

Postup justičných orgánov Slovenskej republiky ako orgánov vykonávajúceho štátu
§ 8
Príslušnosť a rozhodnutie justičného orgánu Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu
(1)

Justičným orgánom Slovenskej republiky oprávneným na uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie je prokurátor ...

(2)

Ak sa majetok alebo dôkaz nachádza v obvode viacerých okresných prokuratúr, odošle okresná prokuratúra, ...

(3)

Prokurátor okresnej prokuratúry uvedenej v odseku 1 alebo určenej podľa odseku 2 po prijatí príkazu ...

a)
uzná príkaz na zaistenie a zabezpečí jeho vykonanie podľa § 9,
b)
uzná príkaz na zaistenie a nariadi odklad jeho vykonania z dôvodu uvedeného v § 12, alebo
c)
rozhodne o odmietnutí uznania a vykonania príkazu na zaistenie z dôvodu uvedeného v § 11.
(4)

Ak je to potrebné, v rozhodnutí podľa odseku 3 sa zakáže nakladať so zaisteným majetkom. Rozhodnutie ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 je prípustná sťažnosť. Sťažnosťou nemožno napadnúť dôvody, pre ktoré ...

(6)

O sťažnosti podanej podľa odseku 5 rozhoduje sudca pre prípravné konanie okresného súdu, v ktorého obvode ...

(7)

Prokurátor bezodkladne oznámi justičnému orgánu štátu pôvodu, ak zaistenie nie je možné vykonať z dôvodov, ...

a)
majetok alebo dôkazy sa stratili alebo boli zničené, alebo
b)
majetok alebo dôkazy nemožno nájsť na mieste uvedenom v osvedčení, alebo miesto, kde sa majetok alebo ...
(8)

Písomnosti a informácie súvisiace s uznaním a vykonaním príkazu na zaistenie zasiela prokurátor justičnému ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa použije s primeraným prihliadnutím na zásadu vzájomnosti. Na tento účel vydáva ...

§ 9
Vykonanie príkazu na zaistenie justičným orgánom Slovenskej republiky
(1)

Vykonaním jednotlivých procesných úkonov súvisiacich s vykonaním príkazu na zaistenie okrem tých procesných ...

(2)

Na vykonanie tých procesných úkonov, na ktorých vykonanie sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ...

§ 10
Lehota
(1)

Justičný orgán Slovenskej republiky rozhodne podľa § 8 ods. 3 do 24 hodín od doručenia príkazu na zaistenie ...

(2)

Ak okresná prokuratúra postupuje podľa § 8 ods. 2, je povinná odoslať generálnej prokuratúre príkaz ...

§ 11
Dôvody na odmietnutie uznania a vykonania príkazu na zaistenie
(1)

Justičný orgán Slovenskej republiky uznesením odmietne uznať a vykonať príkaz na zaistenie len vtedy, ...

a)
nebolo vydané alebo zaslané osvedčenie obsahujúce údaje uvedené v prílohe č. 2, osvedčenie je neúplné ...
b)
na majetok alebo dôkazy, ktoré majú byť zaistené na základe príkazu na zaistenie, alebo na osobu, ktorá ...
c)
o majetku alebo dôkaze, na ktorý bol vydaný príkaz na zaistenie, ktorý sa má na území Slovenskej republiky ...
d)
čin, pre ktorý bol príkaz na zaistenie vydaný, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej ...
(2)

Ak ide o prípady uvedené v odseku 1 písm. a), justičný orgán Slovenskej republiky určí primeranú lehotu ...

§ 12
Dôvody na odklad vykonania príkazu na zaistenie
(1)

Justičný orgán Slovenskej republiky môže uznesením odložiť na nevyhnutne potrebnú dobu vykonanie príkazu ...

a)
by jeho vykonanie mohlo sťažiť alebo zmariť už začaté iné trestné stíhanie, alebo
b)
majetok alebo dôkazy, na ktorých zaistenie bol príkaz vydaný, boli už zaistené v inom trestnom konaní ...
(2)

Justičný orgán Slovenskej republiky bezodkladne oznámi justičnému orgánu štátu pôvodu okrem rozhodnutia ...

(3)

Ak zaniknú dôvody na ďalšie trvanie odkladu vykonania príkazu na zaistenie, justičný orgán Slovenskej ...

(4)

Justičný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o prípadných ďalších ...

§ 13
Uskutočnenie príkazu na zaistenie justičným orgánom Slovenskej republiky
(1)

V dôsledku vykonania príkazu na zaistenie môže dôjsť na základe žiadosti justičného orgánu štátu pôvodu ...

a)
odovzdaniu dôkazu, ktorého sa príkaz na zaistenie týka, justičnému orgánu štátu pôvodu,
b)
prepadnutiu majetku a jeho prípadnému odovzdaniu,
c)
zaisteniu dôkazu alebo majetku s tým, že zostanú v Slovenskej republike až do rozhodnutia o žiadosti ...
(2)

Odovzdanie dôkazu podľa odseku 1 písm. a) môže justičný orgán Slovenskej republiky podmieniť výhradou ...

(3)

Ak justičný orgán štátu pôvodu predloží žiadosť podľa odseku 1 písm. a) alebo b), justičný orgán Slovenskej ...

§ 14
Doba trvania zaistenia
(1)

Zaistenie majetku trvá až do doby výkonu rozhodnutia o uznaní rozhodnutia justičného orgánu štátu pôvodu, ...

(2)

Zaistenie dôkazu trvá až do doby jeho odovzdania justičnému orgánu štátu pôvodu alebo do doby zrušenia ...

(3)

Ak na základe žiadosti justičného orgánu štátu pôvodu nedôjde k uznaniu jeho rozhodnutia, ktorým bolo ...

§ 15
Správa a úschova zaisteného majetku a dôkazov
(1)

Výkon správy majetku alebo dôkazov zaistených podľa tohto zákona zabezpečuje justičný orgán Slovenskej ...

(2)

Ak príslušný justičný orgán Slovenskej republiky nemôže sám zabezpečiť úschovu zaisteného majetku alebo ...

§ 16
Prevoz majetku alebo dôkazov do iného členského štátu
(1)

Odovzdanie majetku alebo dôkazov podľa § 13 do iného členského štátu zabezpečí justičný orgán Slovenskej ...

(2)

Ak to povaha majetku alebo dôkazov umožňuje, môžu byť odovzdané do iného členského štátu prostredníctvom ...

(3)

Ak ide o vrátenie majetku alebo dôkazov z iného členského štátu späť do Slovenskej republiky v súlade ...

§ 17
Náklady

Náklady, ktoré vzniknú Slovenskej republike v súvislosti s uznaním a vykonaním príkazu na zaistenie ...

§ 18
Ochrana práv tretích osôb

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vydaním príkazu na zaistenie poškodená alebo iným spôsobom ...

§ 19
Zrušenie zaistenia majetku alebo dôkazov
(1)

Ak justičný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu (§ 8 ods. 3) je informovaný justičným ...

(2)

Ak justičný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu (§ 8 ods. 3) je informovaný justičným ...

(3)

Rovnako ako v odseku 1 postupuje justičný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu (§ 8 ods. ...

(4)

Rovnako ako v odseku 1 postupuje justičný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu (§ 8 ods. ...

(5)

Rovnako ako v odseku 1 alebo 2 postupuje justičný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu ...

Spoločné a prechodné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

§ 20
(1)

Ministerstvo spravodlivosti je oprávnené požadovať od štátu pôvodu úhradu nákladov, ktoré vyplatilo ...

a)
justičný orgán Slovenskej republiky uznal príkaz na zaistenie vydaný justičným orgánom štátu pôvodu ...
b)
justičný orgán štátu pôvodu oznámil justičnému orgánu Slovenskej republiky, že príkaz na zaistenie bol ...
c)
ministerstvo spravodlivosti vyplatilo náhradu škody osobe, ktorej majetok alebo dôkaz bol na základe ...
(2)

Nárok na úhradu nákladov vyplatených ako náhradu škody podľa odseku 1 sa uplatňuje formou žiadosti na ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti nie je oprávnené požadovať od štátu pôvodu úhradu vyplatenej náhrady škody, ...

(4)

Na účely postupu podľa odsekov 1 až 3 je justičný orgán Slovenskej republiky povinný zaslať ministerstvu ...

§ 21
(1)

Ministerstvo spravodlivosti uhradí za splnenia podmienky vzájomnosti na základe žiadosti vykonávajúceho ...

a)
došlo k právoplatnému zrušeniu príkazu na zaistenie vydaného justičným orgánom Slovenskej republiky,
b)
škoda, ktorú vykonávajúci štát uhradil v súlade so svojím právnym poriadkom, bola spôsobená v dôsledku ...
c)
žiadosť vykonávajúceho štátu o úhradu nákladov vyplatených vykonávajúcim štátom ako náhradu škody alebo ...
d)
k žiadosti uvedenej v písmene c) je pripojené právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu vykonávajúceho ...
(2)

Ak žiadosť vykonávajúceho štátu neobsahuje potrebné údaje, vyzve ministerstvo spravodlivosti príslušný ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti neuhradí vykonávajúcemu štátu náhradu škody, ktorá bola spôsobená nesprávnym ...

(4)

Na účely postupu podľa odsekov 1 až 3 je justičný orgán Slovenskej republiky povinný zaslať ministerstvu ...

§ 22

V konaní podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 23

Týmto zákonom nie je dotknutý postup justičných orgánov Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv, ...

§ 24

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 1. ...

§ 25
Prechodné ustanovenie

Ak členský štát požiadal Slovenskú republiku o zaistenie majetku alebo dôkazov pred dňom nadobudnutia ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 11 ods. 3 sa slovo „osem“ nahrádza slovom „desať“.

2.

V § 41 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorých sa dopustil jedným skutkom,“.

3.

V § 41 ods. 2 prvej vete sa za slová „úmyselných trestných činov“ vkladajú čiarka a slová „z ktorých ...

4.

V § 47 ods. 2 sa slová „hoci už bol za takéto trestné činy“ nahrádzajú slovami „ktorý už bol za takéto ...

5.

V § 66 ods. 2 sa vypúšťajú slová „aj na predchádzajúci spôsob života odsúdeného a“.

6.

V § 105 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoby mladšej ako pätnásť rokov, ktorá spáchala trestný ...

7.

V § 122 ods. 2 písm. a) sa slová „obsahom písomnosti“ nahrádzajú slovami „obsahom tlačoviny“.

8.

V § 166 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 ods. 1 na konci druhej vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ osobitný ...

2.

V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou ...

3.

V § 62 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná“.

4.

V § 72 ods. 2 sa posledná veta nahrádza týmito vetami: „Pred rozhodnutím o vzatí alebo nevzatí obvineného ...

5.

V § 76 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 79 odsek 4 znie:

„(4) Ak prokurátor súhlasí s prepustením obvineného na slobodu, môže v konaní pred súdom o prepustení ...

7.

V § 185 ods. 4 sa vypúšťa slovo „senátu“.

8.

V § 186 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

9.

V § 237 ods. 3 písm. b) sa za slovo „prečinoch“ vkladajú slová „a zločinoch“ a slovo „päť“ sa nahrádza ...

10.

V § 238 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovom „predseda senátu“, slovo „preskúma“ sa nahrádza slovom ...

11.

V § 238 sa vypúšťa odsek 3.

12.

V § 241 ods. 1 sa za slovo „prečin“ vkladajú slová „a zločin“ a slovo „päť“ sa nahrádza slovom „osem“. ...

13.

V § 243 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo prečin“ a slovo „päť“ sa nahrádza slovom „osem“.

14.

V § 256 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

15.

V § 281 ods. 2 sa slová „v § 215 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 215 ods. 2 alebo 3“.

16.

V § 287 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „majetkovú“ a za slovo „škodu“ sa vkladajú slová „uvedenú ...

17.

V § 331 ods. 2 sa za slovo „zločine,“ vkladajú slová „na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ...

18.

V § 334 ods. 2 sa bodka za číslicou „4“ nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „ak s dohodou o vine ...

19.

V § 334 odsek 3 znie:

„(3) Ak súd dohodu o vine a treste v navrhnutom rozsahu neschváli alebo obvinený odpovedal na niektorú ...

20.

V § 349 ods. 2 sa za slová „súhrnný trest“ vkladajú slová „alebo spoločný trest“.

21.

§ 370 vrátane nadpisu znie:

„§ 370 Lehota a miesto podania (1) Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, ...

22.

V § 490 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 496“ nahrádzajú slovami „§ 495“.

23.

V § 494 ods. 3 sa slová „§ 77 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 76“.

24.

V § 495 ods. 2 sa slová „§ 523 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 522 ods. 1“ a slová „§ 523 ods. 2“ sa nahrádzajú ...

25.

V § 497 ods. 3 sa slová „§ 550“ nahrádzajú slovami „§ 549“.

26.

V § 516 ods. 2 sa slová „druhej alebo tretej hlavy“ nahrádzajú slovami „druhého dielu alebo tretieho ...

27.

V § 521 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

28.

V § 549 ods. 3 sa slová „do cudziny“ nahrádzajú slovami „z cudziny“.

29.

§ 566 znie:

„§ 566 (1) V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona podanej pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak škoda nedosahuje výšku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2005 Z. z.

  Osvedčenie podľa § 7 ods. 1

  Prevziať prílohu - Vzor 02

Poznámky

 • 1)  Spoločný postup Rady 1998/428/SVV z 29. júna 1998 o vytvorení Európskej justičnej siete (Ú. v. ES L ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore