Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006

Platnosť od: 02.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pomocné vedy, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST43JUD418>999DS42EUPP2ČL417

Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 300/2005 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 650/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

TRESTNÝ ZÁKON

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ ČASŤ

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ...

PRVÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ ZÁKONA A ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI

Prvý diel

Trestný zákon a jeho pôsobnosť

§ 2
Časová pôsobnosť
(1)

Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. ...

(2)

Páchateľovi možno uložiť taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, ...

(3)

Ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje. ...

§ 3
Územná pôsobnosť
(1)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky. ...

(2)

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ

a)
dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto ...
b)
dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu ...
(3)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný mimo územia Slovenskej ...

Osobná pôsobnosť

§ 4

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal ...

§ 5

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného zločinu, ak bol čin spáchaný ...

§ 6
(1)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky cudzincom, ...

a)
čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,
b)
páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a
c)
nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.
(2)

Páchateľovi uvedenému v odseku 1 však nemožno uložiť trest prísnejší, než ustanovuje zákon ...

§ 7
Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv
(1)

Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ...

(2)

Ustanovenia § 3 až 6 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná ...

Druhý diel

Základy trestnej zodpovednosti

PRVÝ ODDIEL

POJEM A DRUHY TRESTNÉHO ČINU

§ 8
Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 9
Druhy trestných činov

Trestný čin je prečin a zločin.

§ 10
Prečin
(1)

Prečin je

a)
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo
b)
úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody ...
(2)

Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol ...

§ 11
Zločin
(1)

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia ...

(2)

O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená ...

(3)

Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby ...

§ 12
Miesto spáchania trestného činu

Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom

a)

páchateľ konal, alebo

b)

nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom.

§ 13
Príprava na zločin
(1)

Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní ...

(2)

Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému smerovala. ...

(3)

Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

a)
upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré ...
b)
urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru ...
(4)

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto ...

§ 14
Pokus trestného činu
(1)

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého ...

(2)

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.

(3)

Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

a)
upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ...
b)
urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému ...
(4)

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto ...

Zavinenie

§ 15
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a)

chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ...

b)

vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho ...

§ 16
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a)

vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto ...

b)

nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom ...

§ 17

Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne ...

§ 18
Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, ...
a)

ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak tento zákon nevyžaduje ...

b)

inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje ...

DRUHÝ ODDIEL

PÁCHATEĽ, SPOLUPÁCHATEĽ A ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU

§ 19
Páchateľ
(1)

Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.

(2)

Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.

§ 20
Spolupáchateľ

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), ...

§ 21
Účastník
(1)

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne

a)
zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b)
naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c)
požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d)
poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením ...
(2)

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ...

TRETÍ ODDIEL

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

§ 22
Vek
(1)

Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne ...

(2)

Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania ...

§ 23
Nepríčetnosť

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU

§ 24
Krajná núdza
(1)

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto ...

(2)

Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto ...

§ 25
Nutná obrana
(1)

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený ...

(2)

Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu ...

(3)

Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom ...

(4)

Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú ...

§ 26
Oprávnené použitie zbrane
(1)

Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.

(2)

Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí ...

§ 27
Dovolené riziko
(1)

Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva ...

(2)

Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá miere rizika ...

§ 28
Výkon práva a povinnosti
(1)

Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin spáchala osoba, ktorá má zákonnú povinnosť ...

a)
vedela, že toto rozhodnutie je nezákonné, alebo
b)
rozhodnutie bolo zjavne nezákonné.
(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto ...

§ 29
Súhlas poškodeného
(1)

Čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a nesmeruje ...

(2)

Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo ak ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak podľa skutkovej podstaty trestného činu má byť čin trestný ...

§ 30
Plnenie úlohy agenta
(1)

Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného predpisu pri ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy ...

(3)

Čin inak trestný uvedený v § 332 až 335 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely odhalenia trestného ...

DRUHÁ HLAVA

SANKCIE

Prvý diel

Druhy sankcií

§ 31
Trest a ochranné opatrenie
(1)

Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom spáchaného ...

(2)

Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť ...

(3)

Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže ...

§ 32
Druhy trestov

Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len

a)

trest odňatia slobody,

b)

trest domáceho väzenia,

c)

trest povinnej práce,

d)

peňažný trest,

e)

trest prepadnutia majetku,

f)

trest prepadnutia veci,

g)

trest zákazu činnosti,

h)

trest zákazu pobytu,

i)

trest straty čestných titulov a vyznamenaní,

j)

trest straty vojenskej a inej hodnosti,

k)

trest vyhostenia.

§ 33
Druhy ochranných opatrení

Ochranné opatrenia sú:

a)

ochranné liečenie,

b)

ochranná výchova,

c)

ochranný dohľad,

d)

detencia,

e)

zhabanie veci.

Druhý diel

Základné zásady ukladania sankcií

§ 34
Zásady ukladania trestov
(1)

Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej ...

(2)

Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto ...

(3)

Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu ...

(4)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho ...

(5)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne

a)
u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného ...
b)
u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom ...
c)
pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa ...
(6)

Tresty uvedené v § 32 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri ...

(7)

Popri sebe nemožno uložiť trest

a)
odňatia slobody a domáceho väzenia,
b)
odňatia slobody a povinnej práce,
c)
peňažný a prepadnutia majetku,
d)
prepadnutia veci a prepadnutia majetku,
e)
zákazu pobytu a vyhostenia.
(8)

Ak súd uloží trest odňatia slobody na doživotie, môže zároveň rozhodnúť, že podmienečné ...

a)
spáchal dva alebo viac obzvlášť závažných zločinov,
b)
naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby,
c)
spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo
d)
bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 47 ods. 2.
§ 35
Zásady ukladania ochranných opatrení
(1)

Ochranné opatrenie možno uložiť páchateľovi trestného činu buď popri treste, alebo aj pri upustení ...

(2)

Ochranné opatrenie môže postihnúť osobu iba tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na ...

(3)

Ochranné opatrenie možno uložiť aj páchateľovi činu inak trestného alebo inej osobe, ak je to ...

(4)

Popri ochrannej výchove nemožno uložiť ochranný dohľad.

(5)

Pri ukladaní ochranných opatrení sa súd neriadi zásadou úmernosti k spáchanému činu, ale potrebou ...

(6)

Výkon ochranného opatrenia sa musí skončiť najneskôr dosiahnutím jeho účelu, prípadne uplynutím ...

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti

§ 36
Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
a)

spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,

b)

spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,

c)

spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,

d)

spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto ...

e)

spáchal trestný čin pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti,

f)

spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,

g)

spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil,

h)

spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov, ktoré si ...

i)

spáchal trestný čin, odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností, ktoré ...

j)

viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

k)

pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú ...

l)

priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval,

m)

sám oznámil trestný čin príslušným orgánom,

n)

napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo

o)

prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej ...

§ 37
Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
a)

spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,

b)

spáchal trestný čin ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť vyplývajúcu ...

c)

spáchal trestný čin preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a ...

d)

spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život ...

e)

zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej ...

f)

spáchal trestný čin verejne,

g)

spáchal trestný čin na mieste požívajúcom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu osobitnú ...

h)

spáchal viac trestných činov,

i)

zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná,

j)

zviedol na spáchanie trestného činu mladistvého,

k)

spáchal trestný čin ako organizátor,

l)

spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, alebo

m)

bol už za trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto ...

§ 38
(1)

Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu ...

(2)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich ...

(3)

Ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej ...

(4)

Ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej ...

(5)

Pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o ...

(6)

Pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej ...

(7)

Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrnný trest alebo ...

(8)

Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby podľa odsekov 3 až 6 sa ...

§ 39
Mimoriadne zníženie trestu
(1)

Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie ...

(2)

Súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom aj vtedy, ...

a)
za prípravu na zločin alebo za pokus trestného činu a ak vzhľadom na povahu a závažnosť prípravy ...
b)
ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech zločineckej ...
c)
ktorý spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, a súd má za to, že vzhľadom na zdravotný ...
d)
v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, alebo
e)
ktorý sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení trestného činu korupcie podľa ôsmej ...
(3)

Pri ukladaní trestu pod zákonom ustanovenú trestnú sadzbu však súd nesmie uložiť

a)
trest odňatia slobody kratší ako dvadsať rokov, ak je páchateľ odsúdený za trestný čin úkladnej ...
b)
trest odňatia slobody kratší ako osem rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica ...
c)
trest odňatia slobody kratší ako päť rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica ...
d)
trest odňatia slobody kratší ako dva roky, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica ...
e)
trest odňatia slobody kratší ako šesť mesiacov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica ...
f)
trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu a trest vyhostenia na dobu kratšiu ako šesť mesiacov. ...
(4)

V konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený ...

§ 40
Upustenie od potrestania
(1)

Od potrestania páchateľa prečinu, ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, ...

a)
páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave ...
b)
súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto ...
c)
prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré ...
(2)

Ak sa upustilo od potrestania páchateľa podľa odseku 1, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol ...

§ 41
Úhrnný trest a spoločný trest
(1)

Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa ...

(2)

Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ...

(3)

Ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho ...

§ 42
Súhrnný trest
(1)

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa ...

(2)

Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším ...

(3)

Ustanovenie o súhrnnom treste sa nepoužije, ak skoršie odsúdenie je takej povahy, že sa na páchateľa ...

§ 43
Ďalší trest

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším ...

§ 44
Upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu

Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 42 alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa ...

§ 45
Započítanie väzby a trestu
(1)

Ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, ...

(2)

Ak bol páchateľ súdom alebo iným orgánom potrestaný a došlo k jeho odsúdeniu pre ten istý skutok, ...

(3)

Ak nie je započítanie väzby alebo trestu podľa odsekov 1 a 2 možné, prihliadne súd na túto skutočnosť ...

(4)

Podľa rovnakých zásad súd postupuje aj v prípade, ak bol páchateľ vo väzbe v cudzine alebo ak ...

Tretí diel

Ukladanie a výkon jednotlivých trestov

§ 46
Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na dvadsaťpäť rokov alebo ...

§ 47
Trest odňatia slobody na doživotie
(1)

Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon ...

a)
uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a
b)
nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť ...
(2)

Ak súd odsudzuje páchateľa za dokonaný trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa ...

§ 48
Vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ďalej ...

(2)

Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon trestu

a)
s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu ...
b)
so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu ...
(3)

Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd

a)
páchateľa, ktorému uložil trest odňatia slobody na doživotie, alebo
b)
páchateľa obzvlášť závažného zločinu.
(4)

Súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ...

(5)

Pri zaradení páchateľa do ústavu na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa ...

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

§ 49
(1)

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a)
vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom ...
b)
prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný ...

§ 50
(1)

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na ...

(2)

V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi ...

(3)

Doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do skúšobnej doby ...

(4)

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil ...

a)
ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,
b)
primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú ...
c)
ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. ...
(5)

Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by ...

(6)

Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby ...

(7)

Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, ...

(8)

Ak súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený, vykoná, rozhodne ...

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

§ 51
(1)

Súd môže za podmienok uvedených v § 49 ods. 1 podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody ...

(2)

Pri určení probačného dohľadu ustanoví súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná ...

(3)

Obmedzenia spočívajú najmä v zákaze

a)
návštev športových alebo iných hromadných podujatí,
b)
požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
c)
stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho spolupáchateľmi ...
d)
vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, na ktorých trestný čin spáchal,
e)
účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok,
(4)

Povinnosti spočívajú najmä v príkaze

a)
nepriblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v blízkosti ...
b)
vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý protiprávne obsadil, ...
c)
nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu,
d)
zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné,
e)
osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,
f)
v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom ...
g)
podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu ...
h)
podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné liečenie, ...
i)
podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve,
j)
zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie.
(5)

Páchateľ, ktorému bol uložený probačný dohľad, je povinný strpieť nad sebou kontrolu vykonávanú ...

(6)

Skúšobná doba podľa odseku 2 sa nevzťahuje na výkon ostatných trestov uložených popri probačnom ...

(7)

Doba, po ktorú odsúdený, ktorému bol uložený probačný dohľad, viedol v skúšobnej dobe riadny ...

§ 52
(1)

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky probačného dohľadu a ...

a)
primerane predĺžiť probačný dohľad, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť ...
b)
uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti.
(2)

Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by ...

(3)

Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby ...

(4)

Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, ...

(5)

Ak súd premení podmienečný trest odňatia slobody na nepodmienečný trest odňatia slobody, rozhodne ...

§ 53
Trest domáceho väzenia
(1)

Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť páchateľovi prečinu.

(2)

Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v čase, ktorý určí súd, zdržiavať ...

(3)

Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom ...

(4)

Ak odsúdený neplní povinnosti uvedené v odseku 2, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia ...

Trest povinnej práce

§ 54

Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300 hodín, ...

§ 55
(1)

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od nariadenia výkonu ...

a)
nemohol vykonávať trest povinnej práce pre dočasnú práceneschopnosť alebo preto, že mu v tejto ...
b)
vykonával povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej vojenskej služby,
c)
zdržiaval sa v cudzine,
d)
bol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci.
(2)

Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný.

(3)

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonávať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku ...

(4)

Ak odsúdený v čase výkonu trestu povinnej práce neviedol riadny život alebo zavinene nevykonal ...

(5)

Súd môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce, ak sa odsúdený v čase výkonu tohto trestu ...

Peňažný trest

§ 56
(1)

Peňažný trest môže súd uložiť od 5 000 Sk do 10 000 000 Sk páchateľovi úmyselného trestného ...

(2)

Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd peňažný trest uložiť, ak ho ukladá za ...

(3)

Ak to odôvodňuje výška uloženého peňažného trestu a osobné a majetkové pomery páchateľa, ...

(4)

Peňažný trest, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového peňažného trestu, ktorý ...

(5)

Peňažný trest súd neuloží, ak by sa tým zmarila možnosť náhrady škody spôsobenej trestným ...

§ 57
(1)

Pri ukladaní peňažného trestu súd prihliadne na osobné a majetkové pomery páchateľa. Peňažný ...

(2)

Vymožená suma peňažného trestu pripadá štátu.

(3)

Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť ...

(4)

Ak by náhradný trest presiahol hranicu uvedenú v odseku 3 alebo ak je peňažný trest ukladaný ...

Trest prepadnutia majetku

§ 58
(1)

Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu ...

(2)

Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa ...

§ 59
(1)

Trest prepadnutia majetku postihuje celý majetok patriaci odsúdenému alebo tú jeho časť, ktorú ...

(2)

Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej ...

(3)

Právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. ...

§ 60
Trest prepadnutia veci
(1)

Súd uloží trest prepadnutia veci,

a)
ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b)
ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c)
ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo
d)
ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c).
(2)

Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom ...

(3)

Nedosiahnuteľnou vecou sa rozumie vec zničená, poškodená, stratená, odcudzená, urobená neupotrebiteľnou, ...

(4)

Vecou podľa odseku 1 sa rozumejú aj príjmy z trestného činu, ako aj zisky, úroky a iné úžitky ...

(5)

Trest prepadnutia veci môže súd uložiť, len ak ide o vec patriacu páchateľovi.

(6)

Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej ...

(7)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

a)
poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo znemožnené prepadnutím ...
b)
hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu, alebo
c)
súd upustil od potrestania páchateľa.
§ 61
Trest zákazu činnosti
(1)

Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon ...

(2)

Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil ...

(3)

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia ...

(4)

Trest zákazu činnosti, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového trestu zákazu činnosti, ...

§ 62
Trest zákazu pobytu
(1)

Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať ...

(2)

Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný trestný čin, ...

(3)

Súd môže uložiť páchateľovi po dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia a povinnosti uvedené ...

(4)

Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia slobody.

(5)

Trest zákazu pobytu sa nemôže uložiť popri treste povinnej práce, ak sa práce majú vykonať ...

§ 63
Trest straty čestných titulov a vyznamenaní
(1)

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania ...

(2)

Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa za obzvlášť ...

(3)

Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ...

§ 64
Trest straty vojenskej a inej hodnosti
(1)

Trest straty vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť v ozbrojených ...

(2)

Trest straty vojenskej a inej hodnosti uloží súd páchateľovi, ktorý je nositeľom takejto hodnosti, ...

(3)

Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ...

§ 65
Trest vyhostenia
(1)

Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, súd môže páchateľovi, ...

(2)

Trest vyhostenia nemožno uložiť páchateľovi,

a)
u ktorého sa nepodarilo zistiť jeho štátnu príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie Slovenskej ...
b)
ktorému hrozí, že v štáte, do ktorého má byť vyhostený, by bol jeho život alebo osobná sloboda ...
c)
ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v ...
(3)

Trest vyhostenia môže súd uložiť na jeden rok až pätnásť rokov.

Štvrtý diel

Podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

§ 66
(1)

Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením ...

a)
ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia ...
b)
ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia ...
(2)

Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu ...

§ 67
(1)

Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin môže byť podmienečne prepustená až po výkone ...

(2)

Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich ...

(3)

Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie alebo osoba odsúdená na tento trest ...

§ 68
(1)

Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná ...

(2)

Ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, ...

(3)

Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, ...

(4)

Rovnako sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému prepusteniu, ak súd ...

(5)

Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

§ 69
(1)

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ...

(2)

Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu ...

(3)

Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže ...

§ 70
(1)

Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej ...

(2)

Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie ...

(3)

Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom ...

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu

§ 71
(1)

Po výkone polovice trestu zákazu pobytu môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ...

(2)

Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu súd určí skúšobnú dobu až ...

(3)

Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, môže ...

§ 72
(1)

Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu pobytu, viedol v skúšobnej ...

(2)

Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, ...

(3)

Rovnako sa má za to, že trest zákazu pobytu bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom ...

Piaty diel

Ochranné opatrenia

Ochranné liečenie

§ 73
(1)

Súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c) a § 40 ods. 1 písm. ...

(2)

Súd tak môže urobiť aj vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin

a)
v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný,
b)
násilnej povahy voči blízkej osobe alebo zverenej osobe a vzhľadom na osobu páchateľa možno dôvodne ...
c)
pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním.
(3)

Ochranné liečenie neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho účel nemožno ...

(4)

Ochranné liečenie môže súd uložiť aj popri treste alebo pri upustení od potrestania.

§ 74
(1)

Ak sa ochranné liečenie ukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody, jeho výkon sa spravidla ...

(2)

Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého ...

(3)

Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré ...

§ 75
Ochranná výchova

Podmienky ukladania a výkonu ochrannej výchovy sú upravené v osobitných ustanoveniach o stíhaní ...

Ochranný dohľad

§ 76
(1)

Ochranný dohľad uloží súd páchateľovi, ktorého odsudzuje za obzvlášť závažný zločin na ...

(2)

Ochranný dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorý bol už ...

(3)

Súd môže na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu uložiť odsúdenému pred ...

(4)

Ochranný dohľad nemožno uložiť mladistvému a odsúdenému, ktorému bol uložený trest odňatia ...

§ 77
(1)

Odsúdený, ktorému súd uložil ochranný dohľad, je po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody ...

a)
oznamovať potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch svojej obživy a tie aj preukazovať,
b)
osobne sa hlásiť v určených lehotách a
c)
vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska uvedeného v rozhodnutí súdu.
(2)

Odsúdenému, ktorému sa uložil ochranný dohľad, môže súd uložiť aj ďalšie obmedzenia alebo ...

§ 78
(1)

Ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky.

(2)

Ak sa ochranný dohľad ukladá opätovne, a to skôr, než bol vykonaný ochranný dohľad predtým ...

§ 79
Ochranný dohľad zaniká
a)

uplynutím času, na ktorý bol uložený, alebo

b)

dňom, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený osvedčil.

§ 80

Súd môže upustiť od výkonu zvyšku ochranného dohľadu, ak nepovažuje jeho ďalší výkon za ...

Detencia

§ 81
(1)

Ak odsúdený ochorie vo výkone trestu odňatia slobody duševnou chorobou, ktorá je podľa odborného ...

(2)

Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ...

(3)

Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť ...

§ 82
(1)

Účelom umiestnenia páchateľa v detenčnom ústave je osobitným liečebným režimom a dôslednou ...

(2)

Pobyt odsúdeného v detenčnom ústave trvá dovtedy, kým ochranu spoločnosti pred páchateľom nemožno ...

(3)

Najmenej jedenkrát ročne a vždy na návrh detenčného ústavu súd preskúma dôvodnosť držania ...

§ 83
Zhabanie veci
(1)

Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak

a)
patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,
b)
patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo ...
c)
ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení vyžadovaných ...
d)
okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu, alebo ...
e)
to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem.
(2)

Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

a)
poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo znemožnené zhabaním ...
b)
hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu.

TRETIA HLAVA

ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

§ 84
Zmena zákona

Trestnosť činu, ktorý mal v čase spáchania znaky niektorého trestného činu uvedeného v osobitnej ...

Účinná ľútosť

§ 85
Trestnosť trestných činov šírenia nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby podľa § 163, ohrozovania ...
a)

škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo

b)

urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte ...

§ 86
Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin
a)

zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ ...

b)

zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému ...

c)

nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky ...

d)

neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane podľa § 278, ak splatná daň ...

e)

založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 alebo založenia, zosnovania ...

f)

podplácania podľa § 332, § 333, § 334 alebo § 335 a nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2, ak ...

Premlčanie trestného stíhania

§ 87
(1)

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a)
tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na ...
b)
dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest ...
c)
desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,
d)
päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia ...
e)
tri roky pri ostatných prečinoch.
(2)

Do premlčacej doby sa nezapočítava

a)
doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b)
doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu,
c)
skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,
d)
doba, po ktorú bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia, alebo
e)
doba, po ktorú bolo prerušené trestné stíhanie.
(3)

Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje

a)
vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi ...
b)
ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.
(4)

Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

§ 88

Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej hlave osobitnej ...

§ 89
Odpustenie alebo zmiernenie trestu
(1)

Trest sa nevykoná, ak ho prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva odpúšťať tresty ...

(2)

Ak prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zmierňovať tresty odsúdenému trest zmiernil, ...

Premlčanie výkonu trestu

§ 90
(1)

Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

a)
dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody na doživotie,
b)
pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,
c)
desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,
d)
päť rokov pri odsúdení na iný trest.
(2)

Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom odsúdení, podmienečnom ...

(3)

Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený ...

(4)

Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak

a)
súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo
b)
odsúdený spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.
(5)

Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

§ 91

Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona ...

Zahladenie odsúdenia

§ 92
(1)

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po ...

a)
desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b)
päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c)
tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2)

Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až k), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. ...

(3)

Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným ...

(4)

Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného ...

(5)

Odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať ...

§ 93
(1)

Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

(2)

Ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, nemožno odsúdenie zahladiť, kým neuplynie ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O STÍHANÍ MLADISTVÝCH

Prvý diel

Trestná zodpovednosť

§ 94
Všeobecné ustanovenie
(1)

Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty ...

(2)

Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia tohto ...

§ 95
Trestná zodpovednosť
(1)

Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú úroveň ...

(2)

Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý ...

Druhý diel

Zánik trestnosti

§ 96
Premlčanie trestného stíhania
(1)

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a)
desať rokov, ak ide o trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody na doživotie, ...
b)
päť rokov, ak je horná hranica sadzby trestu odňatia slobody najmenej desať rokov,
c)
tri roky pri ostatných trestných činoch.
(2)

Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť tých trestných činov, kde to ustanovuje tento zákon. ...

Tretí diel

Ukladanie sankcií a výchovných opatrení mladistvému

§ 97
Účel sankcií a výchovných opatrení
(1)

Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest má ...

(2)

Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, ...

(3)

Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť ...

Upustenie od potrestania

§ 98
Súd môže upustiť od potrestania mladistvého, ktorý spáchal prečin, jeho spáchanie ľutuje a ...
a)

vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávať, ...

b)

súd prijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto ...

§ 99
Súd môže upustiť od potrestania mladistvého za prečin aj vtedy, ak
a)

mladistvý spáchal čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou, a súd má za to, že ochranné ...

b)

sa voči mladistvému vykonáva ochranné opatrenie alebo výchovné opatrenia a na dosiahnutie účelu ...

§ 100

Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na mladistvého, ako keby nebol odsúdený.

§ 101
Podmienečné upustenie od potrestania
(1)

Za podmienok uvedených v § 98 môže súd podmienečne upustiť od potrestania mladistvého, ak považuje ...

(2)

Pri podmienečnom upustení od potrestania súd určí skúšobnú dobu až na jeden rok. Zároveň ...

(3)

Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať podmienečné upustenie od ...

a)
ustanoviť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,
b)
primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o jeden rok, alebo
c)
ustanoviť výchovné opatrenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.
(4)

Ak mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania, viedol v skúšobnej dobe riadny ...

(5)

Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by ...

(6)

Ak sa vyslovilo, že sa mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania trestu, osvedčil, ...

Štvrtý diel

Ochranná výchova

§ 102
Dôvody uloženia ochrannej výchovy
(1)

Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, ak

a)
o výchovu mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v rodine, ...
b)
doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná, alebo
c)
prostredie, v ktorom mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho riadnej výchovy.
(2)

Ochrannú výchovu nemožno uložiť, ak ide o vojaka.

§ 103
Výkon ochrannej výchovy
(1)

Ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach (ďalej len „ochranná ústavná ...

(2)

Ochranná výchova potrvá, kým to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia osemnásteho ...

(3)

Ak nemožno ochrannú výchovu vykonať ihneď, nariadi súd na dobu do jej začiatku dohľad probačného ...

(4)

Od výkonu ochrannej výchovy súd upustí, ak zaniknú pred jej začatím okolnosti, pre ktoré bola ...

(5)

Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez obmedzení, ...

(6)

Ak mladistvý nesplní očakávanie, že bez obmedzení, ktorým je podrobený v rámci určenej ochrannej ...

Zmena spôsobu výkonu ochrannej výchovy

§ 104
(1)

Ochranná ústavná výchova môže byť kedykoľvek zmenená na ochrannú rodinnú výchovu a naopak. ...

(2)

Ak je to potrebné vzhľadom na účel ochrannej výchovy, môže byť zmenená aj fyzická osoba, ktorej ...

§ 105

Ak spáchala osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok svojho veku a je mladšia ako štrnásť rokov, ...

Piaty diel

Výchovné opatrenia

§ 106
Druhy výchovných opatrení a ich ukladanie
(1)

Pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní môžu byť na dosiahnutie účelu ...

(2)

Výchovné opatrenia sú:

a)
výchovné povinnosti a obmedzenia,
b)
napomenutie s výstrahou.
(3)

Výchovné opatrenia môže ukladať súd a v prípravnom konaní so súhlasom osoby, proti ktorej sa ...

(4)

V prípade, ak sa preukáže, že úplné alebo včasné plnenie výchovného opatrenia je pre mladistvého ...

§ 107
Výchovné povinnosti a obmedzenia
(1)

Súd a v prípravnom konaní prokurátor môže mladistvému uložiť výchovné povinnosti a obmedzenia, ...

a)
sa podrobil probačnému dohľadu vykonávanému probačným a mediačným úradníkom,
b)
býval s rodičom alebo s iným dospelým, ktorý je zodpovedný za jeho výchovu,
c)
sa usiloval o vyrovnanie s poškodeným,
d)
nahradil podľa svojich síl škodu spôsobenú trestným činom alebo inak prispel k odstráneniu následku ...
e)
vykonal bezplatne vo voľnom čase spoločensky prospešnú činnosť,
f)
sa podrobil liečeniu škodlivej závislosti,
g)
sa podrobil vo svojom voľnom čase programu sociálneho výcviku, psychologickému poradenstvu, psychoterapeutickému, ...
(2)

Vykonanie spoločensky prospešnej činnosti určitého druhu môže byť mladistvému uložené len ...

§ 108
Napomenutie s výstrahou

Napomenutím s výstrahou súd a v prípravnom konaní prokurátor dôrazne vytkne mladistvému v prítomnosti ...

Šiesty diel

Tresty

§ 109
Druhy trestov

Mladistvému môže súd uložiť len

a)

trest povinnej práce,

b)

peňažný trest,

c)

trest prepadnutia veci,

d)

trest zákazu činnosti,

e)

trest vyhostenia,

f)

trest odňatia slobody.

§ 110
Ukladanie trestu
(1)

Pri výmere trestu prihliadne súd ako na poľahčujúcu okolnosť aj na to, ako mladistvý splnil uložené ...

(2)

Ak súd ukladá úhrnný trest alebo súhrnný trest páchateľovi, ktorý spáchal trestné činy jednak ...

§ 111
Trest povinnej práce

Pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná hranica tohto trestu prevyšovať polovicu hornej ...

§ 112
Trest zákazu činnosti

Zákaz činnosti môže súd uložiť mladistvému len vtedy, ak to nie je na prekážku príprave na ...

§ 113
Trest vyhostenia

Vyhostenie môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených týmto zákonom, a to vo ...

§ 114
Peňažný trest
(1)

Peňažný trest vo výmere od 1 000 do 500 000 Sk môže uložiť súd pri splnení podmienok ustanovených ...

(2)

Ak súd ukladá mladistvému peňažný trest, určí pre prípad, že by jeho výkon mohol byť v ustanovenej ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol mladistvému uložený peňažný trest, môže súd rozhodnúť ...

§ 115
Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu
(1)

Súd môže podmienečne odložiť výkon peňažného trestu, ak

a)
vzhľadom na osobu mladistvého, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ...
b)
prijme záruku za nápravu mladistvého a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, ...
(2)

Povolenie podmienečného odkladu peňažného trestu sa netýka výkonu ostatných trestov uložených ...

§ 116
Skúšobná doba
(1)

Pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trestu súd určí skúšobnú dobu až na tri roky. ...

(2)

Doba, počas ktorej podmienečne odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým ...

(3)

Na rozhodovanie o osvedčení v skúšobnej dobe sa použijú ustanovenia o podmienečnom odsúdení. ...

§ 117
Trest odňatia slobody
(1)

Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; ...

(2)

Nepodmienečný trest odňatia slobody môže súd mladistvému uložiť len za podmienky, že by vzhľadom ...

(3)

V prípade, ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takého obzvlášť ...

(4)

Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v ústavoch ...

(5)

Súd môže rozhodnúť, že v ústave na výkon trestu pre mladistvých sa vykoná trest aj u mladistvého, ...

§ 118
Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody
(1)

Ak súd zistí splnenie podmienok § 39 ods. 1 alebo 2 na mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o trestný čin, za ktorý je možné podľa tohto zákona ...

§ 119
Podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom
(1)

Ak súd mladistvému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu alebo ...

(2)

Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať podmienečný odklad výkonu ...

a)
určiť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,
b)
primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú ...
c)
uložiť ďalšie výchovné opatrenie uvedené v § 106 ods. 2, smerujúce k tomu, aby viedol riadny ...
§ 120
Premlčanie výkonu trestu
(1)

Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

a)
desať rokov, ak bol uložený trest odňatia slobody podľa § 117 ods. 3, alebo
b)
tri roky pri ostatných trestných činoch.
(2)

Výkon trestu uloženého za trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona ...

§ 121
Zahladenie odsúdenia
(1)

Na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmiernený ...

(2)

O tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, zahladzuje, ...

(3)

Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody, podmienečne ...

(4)

Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len ...

(5)

Na mladistvého, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, ...

(6)

Na mladistvého, ktorému bol uložený trest povinnej práce alebo trest zákazu činnosti, sa hľadí, ...

(7)

Na mladistvého, ktorému bol uložený trest vyhostenia, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len ...

PIATA HLAVA

VÝKLAD POJMOV

Prvý diel

Všeobecné pojmy

§ 122
Trestný čin a spôsoby jeho spáchania
(1)

Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich ...

(2)

Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný

a)
obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej ...
b)
pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.
(3)

Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov ...

(4)

Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním ...

(5)

Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo byte iného alebo v iných priestoroch ...

(6)

Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, ...

(7)

Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti ...

(8)

Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické ...

(9)

Trestný čin je spáchaný opakovane, ak páchateľ postupne spáchal viac rovnakých trestných činov ...

(10)

Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného ...

(11)

Za hromadný trestný čin sa považuje jeho spáchanie viacerými činmi, ktoré samostatne ešte nie ...

(12)

Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie protiprávneho ...

(13)

Ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia obvinenia, posudzuje ...

§ 123
Ujma na zdraví
(1)

Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného.

(2)

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré ...

(3)

Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ...

a)
zmrzačenie,
b)
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
c)
ochromenie údu,
d)
strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
e)
poškodenie dôležitého orgánu,
f)
zohyzdenie,
g)
vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
h)
mučivé útrapy, alebo
i)
porucha zdravia trvajúca dlhší čas.
(4)

Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne ...

Škoda

§ 124
(1)

Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na ...

(2)

Škodou sa rozumie v zmysle odseku 1 aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti ...

(3)

Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej ...

§ 125
(1)

Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 8 000 Sk. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca ...

(2)

Ak tento zákon v osobitnej časti vyžaduje v základnej skutkovej podstate spôsobenie škody ako ...

§ 126
(1)

Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase ...

(2)

Ak ide o ujmu na životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch živočíchov a rastlín, ...

(3)

Ak nemožno určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa odsekov 1 a 2 alebo ak ...

Osoba

§ 127
(1)

Dieťaťom sa na účely tohto zákona rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak nenadobudla plnoletosť ...

(2)

Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila ...

(3)

Osobou vyššieho veku sa na účely tohto zákona rozumie osoba staršia ako šesťdesiat rokov.

(4)

Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, ...

(5)

Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia podľa § 199 ...

(6)

Chorou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou ...

(7)

Bezbrannou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný ...

(8)

Osobou zverenou do starostlivosti alebo dozoru sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá je ...

(9)

Odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, hmotným ...

(10)

Závislou osobou sa rozumie osoba závislá od návykových látok alebo od návykových škodlivých ...

(11)

Podriadenou osobou je osoba, ktorá v dôsledku postavenia je osobne, pracovne, služobne alebo inak ...

(12)

Viacerými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

§ 128
(1)

Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej ...

(2)

Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá zastáva funkciu ...

a)
v zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne alebo v orgáne verejnej správy cudzieho štátu vrátane ...
b)
v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, alebo v medzinárodnej organizácii ...

ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný ...

(3)

Na účely tohto zákona sa vojakom rozumie

a)
osoba, ktorá vykonáva vojenskú službu,
b)
príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru,
c)
osoba uvedená v písmenách a) a b) aj po skončení služobného pomeru, ak je v služobnej rovnošate, ...
d)
vojnový zajatec.
(4)

Kde sa v tomto zákone hovorí o vojenskej službe alebo o vojenskej povinnosti, rozumie sa tým služba ...

(5)

Postihnutým za obdobný čin sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bola za obdobný čin uložená ...

(6)

Odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný ...

(7)

Potrestaným sa rozumie ten odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom uložený trest. ...

(8)

Ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie ...

(9)

Páchateľom alebo spolupáchateľom vojenského trestného činu podľa jedenástej hlavy osobitnej ...

§ 129
Skupina osôb a organizácia
(1)

Skupinou osôb sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

(2)

Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel ...

(3)

Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ...

(4)

Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ...

(5)

Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účasť v takej ...

a)
zachovania existencie takej skupiny, alebo
b)
spáchania trestných činov uvedených v odseku 3 alebo 4 takou skupinou.
(6)

Podporou zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spočívajúce ...

a)
založenia alebo zachovania existencie takej skupiny, alebo
b)
spáchania trestných činov uvedených v odseku 3 alebo 4 takou skupinou.

Vec

§ 130
(1)

Vecou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení ...
b)
ovládateľná prírodná sila alebo energia, alebo
c)
cenný papier bez ohľadu na jeho podobu,
(2)

Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na ...

(3)

Zverenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ ...

(4)

Prisvojením veci sa na účely tohto zákona rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej ...

(5)

Návykovou látkou sa na účely tohto zákona rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky ...

(6)

Prostriedkom hromadnej prepravy sa na účely tohto zákona rozumie vec spôsobilá na prepravu najmenej ...

§ 131
(1)

Vecou všeobecného záujmu sa na účely tohto zákona rozumie záujem presahujúci rámec individuálnych ...

(2)

Za nakladanie s odpadmi sa na účely tohto zákona považuje zber, preprava, vývoz, dovoz, zhodnocovanie, ...

(3)

Úplatkom sa na účely tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, ...

(4)

Verejnou listinou sa na účely tohto zákona rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym ...

§ 132
Prostitúcia a pornografia
(1)

Prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, ...

(2)

Pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku ...

(3)

Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného ...

§ 133
Cudzia moc a cudzí činiteľ
(1)

Cudzou mocou sa na účely tohto zákona rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia ...

(2)

Cudzím činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

§ 134
Ústavné zriadenie a krízová situácia
(1)

Ústavným zriadením sa na účely tohto zákona rozumie demokratický systém základných práv a ...

(2)

Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
núdzový stav,
b)
výnimočný stav,
c)
vojnový stav, alebo
d)
vojna.
§ 135
Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu
(1)

Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa ...

(2)

Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo ...

§ 136
Počítanie času

Kde tento zákon spája s uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok, nezapočítava ...

§ 137
Svojvoľné vzdialenie
(1)

Svojvoľne sa vzďaľuje ten, kto

a)
sa vzdiali bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,
b)
sa neprihlási vo svojom útvare alebo v mieste služobného pridelenia, hoci tam bol odoslaný alebo ...
c)
bol odlúčený za bojových akcií od svojho útvaru a nepripojil sa po zániku príčiny odlúčenia ...
d)
sa neprihlásil v niektorom vojenskom útvare po návrate alebo po oslobodení z nepriateľského zajatia. ...
(2)

Sústavne sa svojvoľne vzďaľuje ten, kto sa svojvoľne vzdiali na dobu hoci kratšiu ako štyridsaťosem ...

(3)

Svojvoľné vzdialenie podľa odseku 1 sa vzťahuje len na osobu, ktorá vykonáva povinnú vojenskú ...

Druhý diel

Osobitné kvalifikačné pojmy

§ 138
Závažnejší spôsob konania

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu

a)

so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia ...

b)

po dlhší čas,

c)

surovým alebo trýznivým spôsobom,

d)

násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

e)

vlámaním,

f)

ľsťou,

g)

využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti,

h)

porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie ...

i)

organizovanou skupinou, alebo

j)

na viacerých osobách.

§ 139
Chránená osoba
(1)

Chránenou osobou sa rozumie

a)
dieťa,
b)
tehotná žena,
c)
blízka osoba,
d)
odkázaná osoba,
e)
osoba vyššieho veku,
f)
chorá osoba,
g)
osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,
h)
verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo
i)
svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom ...

§ 140
Osobitný motív

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu

a)

na objednávku,

b)

z pomsty,

c)

v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d)

z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, alebo

e)

so sexuálnym motívom.

§ 141
Nebezpečné zoskupenie

Nebezpečným zoskupením sa rozumie

a)

zločinecká skupina, alebo

b)

teroristická skupina.

§ 142
Ťažká ujma na zdraví alebo smrť
(1)

Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie spôsobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123 ods. 3.

(2)

Smrťou sa rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť).

§ 143
Smrť viacerých osôb

Smrťou viacerých osôb sa rozumie spôsobenie smrti najmenej troch osôb.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU

Prvý diel

Trestné činy proti životu

§ 144
Úkladná vražda
(1)

Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať ...

(2)

Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ ...

a)
a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,
b)
na dvoch osobách,
c)
závažnejším spôsobom konania,
d)
na chránenej osobe,
e)
z osobitného motívu, alebo
f)
v úmysle získať majetkový prospech.
(3)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
v nebezpečnom zoskupení, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 145
Vražda
(1)

Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

(2)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
na dvoch osobách,
b)
závažnejším spôsobom konania,
c)
na chránenej osobe,
d)
z osobitného motívu, alebo
e)
v úmysle získať majetkový prospech.
(3)

Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ ...

a)
a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,
b)
v nebezpečnom zoskupení, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 146
Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa pri pôrode ...

Zabitie

§ 147
(1)

Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
na chránenej osobe, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 148
(1)

Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
na chránenej osobe, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 149
Usmrtenie
(1)

Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, ...

(5)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v ...

Nedovolené prerušenie tehotenstva

§ 150
(1)

Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na tri ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(3)

Trestom odňatia slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným ...

§ 151
(1)

Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do starostlivosti ...
c)
a získa tým väčší prospech, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
§ 152
(1)

Kto tehotnú ženu navedie na to, aby

a)
svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo
b)
iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za ...

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej žene pomáha pri prerušení jej tehotenstva ňou ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 ...

§ 153

Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to ...

§ 154
Účasť na samovražde
(1)

Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1

a)
spácha závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.

Druhý diel

Trestné činy proti zdraviu

Ublíženie na zdraví

§ 155
(1)

Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 156
(1)

Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
na chránenej osobe, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 157
(1)

Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
§ 158

Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu ...

Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia

§ 159
(1)

Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre seba alebo iného ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu.

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným ...

§ 160
(1)

Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo bunku, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Tretí diel

Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie

§ 161
Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti
(1)

Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo ...

a)
napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné ...
b)
bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na ...

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak vykoná akýkoľvek zásah ...

(3)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo pre iného väčší prospech.
(4)

Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v ...

§ 162
Poškodenie zdravia
(1)

Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka ...

a)
bezprostredne ohrozí život iného,
b)
inému ublíži na zdraví, alebo
c)
uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, ...

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 ...

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

§ 163
(1)

Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 164
(1)

Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie

§ 165
(1)

Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 166
(1)

Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na chránenej osobe.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku ...

§ 167
Ohrozovanie pohlavnou chorobou
(1)

Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 ...

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

§ 168
(1)

Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 169
(1)

Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 170
Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami
(1)

Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, ...

a)
predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré ...
b)
vykonáva klinické skúšanie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne ...
c)
bez povolenia zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 ...

Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie ...

§ 171
(1)

Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, ...

(2)

Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú ...

§ 172
(1)

Kto neoprávnene

a)
vyrobí,
b)
dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
c)
kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
d)
prechováva po akúkoľvek dobu,

omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
c)
závažnejším spôsobom konania,
d)
na chránenej osobe, alebo
e)
vo väčšom rozsahu.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo
c)
v značnom rozsahu.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
vo veľkom rozsahu.
§ 173
(1)

Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným ...

(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným ...

§ 174
Šírenie toxikománie
(1)

Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
voči chránenej osobe, alebo
b)
verejne.
§ 175
Podávanie alkoholických nápojov mládeži

Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické ...

§ 176
Podávanie anabolických látok
(1)

Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým ...

a)
vo väčšom množstve, alebo
b)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný ...

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo iné prostriedky ...

a)
vo väčšom množstve, alebo
b)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný ...

Neposkytnutie pomoci

§ 177
(1)

Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne ...

(2)

Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne ...

§ 178

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ...

DRUHÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

Prvý diel

Trestné činy proti slobode

§ 179
Obchodovanie s ľuďmi
(1)

Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu ...

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, ...
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Obchodovanie s deťmi

§ 180
(1)

Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie, ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným ...

§ 181
(1)

Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, ...
b)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 182
Pozbavenie osobnej slobody
(1)

Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
z osobitného motívu,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb.
§ 183
Obmedzovanie osobnej slobody
(1)

Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu,
c)
ako verejný činiteľ,
d)
na chránenej osobe, alebo
e)
a spôsobí ním väčšiu škodu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 184
Obmedzovanie slobody pobytu
(1)

Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy

a)
iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo
b)
inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
ako verejný činiteľ.
(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti iného opustiť územie Slovenskej republiky ...

§ 185
Branie rukojemníka
(1)

Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
a spôsobí ním väčšiu škodu.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 186
Vydieračský únos
(1)

Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b)
závažnejším spôsobom konania,
c)
na chránenej osobe, alebo
d)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 187
Zavlečenie do cudziny
(1)

Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 188
Lúpež
(1)

Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
c)
závažnejším spôsobom konania,
d)
na chránenej osobe, alebo
e)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 189
Vydieranie
(1)

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
a spôsobí ním väčšiu škodu.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

Hrubý nátlak

§ 190
(1)

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ich národnosť, rasu, farbu pleti, etnický ...

a)
násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými ...
b)
týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným neľudským a krutým spôsobom.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(5)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 191
(1)

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 192
Nátlak
(1)

Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu,
d)
v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo ...
e)
tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie ...
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d)
za krízovej situácie.
§ 193
Obmedzovanie slobody vyznania
(1)

Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy

a)
núti iného zúčastniť sa na náboženskom úkone,
b)
bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo
c)
inému v užívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
verejne.
§ 194
Porušovanie domovej slobody
(1)

Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,
c)
najmenej s dvoma osobami, alebo
d)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
voči chránenej osobe, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 195
Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania
(1)

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho ...

(2)

Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou ...

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ

§ 196
(1)

Kto úmyselne poruší

a)
listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej ...
b)
tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
c)
tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v jeho ...

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
§ 197
(1)

Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech ...

a)
prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných ...
b)
také tajomstvo využije,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
§ 198
(1)

Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.

Druhý diel

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

§ 199
Znásilnenie
(1)

Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 200
Sexuálne násilie
(1)

Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.

Sexuálne zneužívanie

§ 201
(1)

Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 202
(1)

Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo ju iným spôsobom sexuálne ...

a)
ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, ...
b)
za odmenu,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 203
Súlož medzi príbuznými
(1)

Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

TRETIA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI

§ 204
Dvojmanželstvo
(1)

Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve. ...

§ 205
Odloženie dieťaťa
(1)

Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na dieťati mladšom ako tri roky.
§ 206
Opustenie dieťaťa
(1)

Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
na dieťati mladšom ako šesť rokov.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 207
Zanedbanie povinnej výživy
(1)

Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť ...

(2)

Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu ...
§ 208
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
(1)

Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej ...

a)
bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým ...
b)
bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ...
c)
nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú ...
d)
vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
e)
neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
z osobitného motívu,
c)
hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu ...
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

Únos

§ 209
(1)

Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,
b)
v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
c)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b)
v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
§ 210
(1)

Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
§ 211
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
(1)

Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, ...

a)
zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,
b)
umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,
c)
umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo
d)
bráni jej v povinnej školskej dochádzke,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva ...

(3)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.

ŠTVRTÁ HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

§ 212
Krádež
(1)

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a

a)
čin spácha vlámaním,
b)
bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
c)
čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
d)
takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo ...
e)
čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
f)
bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.
(3)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo
c)
z osobitného motívu.
(4)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
závažnejším spôsobom konania,
c)
na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného zhromaždenia ...
d)
na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
e)
tým, že taký čin zorganizuje.
(5)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 213
Sprenevera
(1)

Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu,
c)
ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca ...
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 214
Nevyplatenie mzdy a odstupného
(1)

Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
voči viac ako desiatim zamestnancom.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 215
Neoprávnené užívanie cudzej veci
(1)

Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto na cudzom majetku ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

§ 216
(1)

Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne ho používať, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
z osobitného motívu,
c)
vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo ...
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého ...
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 217
(1)

Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, potrestá sa odňatím ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
z osobitného motívu,
c)
vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo ...
d)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého ...
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 218
Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru
(1)

Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní ...

(2)

Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto oprávnenej osobe ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
§ 219
Neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty ...
(1)

Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará elektronický platobný prostriedok ...

(2)

Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému nástroj, ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
vo väčšom rozsahu, alebo
c)
z osobitného motívu.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
vo veľkom rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 220
Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla
(1)

Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo spôsobí takým činom väčšiu škodu, alebo ...
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo spôsobí takým činom škodu veľkého ...
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 221
Podvod
(1)

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 222
Úverový podvod
(1)

Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(5)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 223
Poisťovací podvod
(1)

Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(5)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 224
Kapitálový podvod
(1)

Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo iných listín, ktoré ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 225
Subvenčný podvod
(1)

Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(5)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(6)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 226
Neoprávnené obohatenie
(1)

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 227
Podvodný úpadok
(1)

Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech ...

a)
na založenie inej právnickej osoby alebo
b)
na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe,

alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo ...
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého ...
b)
a spôsobí ním inému úpadok.
§ 228
Zavinený úpadok
(1)

Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, ...

a)
bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,
b)
prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,
c)
na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj ...
d)
väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo
e)
príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
a spôsobí ním inému úpadok.
§ 229
Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok
(1)

Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 230
Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier
(1)

Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím slobody na jeden ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

Podielnictvo

§ 231
(1)

Kto ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme ako záloh

a)
vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo
b)
to, čo za takú vec bolo zadovážené,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
použije takúto vec na podnikanie.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 232
(1)

Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola získaná ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými ...
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

§ 233
(1)

Kto príjem alebo iný majetok z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo ...

a)
prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej ...
b)
drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
z osobitného motívu, alebo
b)
a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako verejný činiteľ,
b)
a získa ním značný prospech, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu,
b)
vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými ...
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 234
(1)

Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, ...

a)
skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti ...
b)
neobvyklú obchodnú operáciu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2)

Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť ...

§ 235
Úžera
(1)

Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 236
Zatajenie veci
(1)

Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

§ 237
(1)

Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 238

Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym ...

§ 239
Poškodzovanie veriteľa
(1)

Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len ...
b)
zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c)
predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo ...
d)
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej ...

a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni ...
b)
na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(4)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(5)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
§ 240
Zvýhodňovanie veriteľa
(1)

Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným ...

§ 241
Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním
(1)

Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
z osobitného motívu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.

Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania

§ 242
(1)

Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení ...

a)
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b)
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
§ 243
(1)

Kto marí konkurzné konanie tým, že

a)
zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b)
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c)
nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d)
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách ...

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 244
Porušovanie zákazu konkurencie
(1)

Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz uvedený v takom zákone ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Poškodzovanie cudzej veci

§ 245
(1)

Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 246
(1)

Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,
b)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 247
Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií
(1)

Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený ...

a)
jeho informácie neoprávnene použije,
b)
také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
c)
urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo
d)
vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením ...

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v odseku 1

a)
neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos počítačových dát ...
b)
zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo, prístupový ...
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 248
Zneužívanie vlastníctva
(1)

Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 249
Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva
(1)

Kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým väčšiu škodu.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.

PIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE

Prvý diel

Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku

§ 250
Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži
(1)

Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že

a)
nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo
b)
konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému ...

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
a spôsobí ním úpadok podniku iného súťažiteľa,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.
§ 251
Neoprávnené podnikanie
(1)

Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
tým, že použije iného ako pracovnú silu, alebo
c)
a získa ním väčší prospech.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 252
Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb
(1)

Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje devízové peňažné ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
vo väčšom rozsahu, alebo
c)
hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený ...

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa ním prospech veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 253
Nepovolená výroba liehu
(1)

Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu ...

§ 254
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
(1)

Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, ...

(2)

Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa zákona pri ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(5)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami

§ 255
(1)

Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými ...

(2)

Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov alebo ...

§ 256
(1)

Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny,
b)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c)
v úmysle získať značný prospech.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 257
(1)

Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podklady potrebné na evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných ...

§ 258
Ohrozenie devízového hospodárstva
(1)

Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti alebo núdzového ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti hospodárskej disciplíne

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie

§ 259
(1)

Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných ...

a)
štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,
b)
evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,
c)
kontrolu účtovníctva,
d)
kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej ...
e)
určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,
f)
konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo
g)
zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo ...

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

a)
urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo
b)
podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
z osobitného motívu.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť ...
§ 260

Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie ...

Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev

§ 261
(1)

Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 262
(1)

Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 263
(1)

Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskych spoločenstiev konaním uvedeným v § ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 264
Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
(1)

Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 265
Zneužívanie informácií v obchodnom styku
(1)

Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, spoločník, ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

§ 266
(1)

Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu,
c)
ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej ...
d)
a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo
e)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 267
Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

a)

závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní, ...

b)

inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti ...

c)

žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, ...

§ 268
Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

a)

závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri ...

b)

inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania ...

c)

žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej ...

§ 269
Poškodzovanie spotrebiteľa
(1)

Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že

a)
klame spotrebiteľa na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo na druhu, akosti a množstve ...
b)
uvedie na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa ním väčší prospech,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu ...
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Tretí diel

Trestné činy proti mene a trestné činy daňové

§ 270
Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
(1)

Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo ...

(2)

Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení ...

(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
vo väčšom rozsahu.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b)
vo veľkom rozsahu.
§ 271
Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov
(1)

Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené ...

(2)

Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako ...

(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené ...

§ 272
Výroba a držba falšovateľského náčinia
(1)

Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 273
Ohrozovanie obehu peňazí

Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá ...

§ 274
Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a ...
(1)

Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním väčší prospech,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 275
Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru
(1)

Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním väčší prospech,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 276
Skrátenie dane a poistného
(1)

Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,
c)
závažnejším spôsobom konania, alebo
d)
vo väčšom rozsahu.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 277
Neodvedenie dane a poistného
(1)

Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
vo väčšom rozsahu.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 278
Nezaplatenie dane
(1)

Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 279
Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru
(1)

Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 280
Spoločné ustanovenie

Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným peniazom počas obdobia ...

Štvrtý diel

Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu

§ 281
Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu
(1)

Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

a)
uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným ...
b)
neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej ...
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 282
Porušovanie priemyselných práv
(1)

Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 283
Porušovanie autorského práva
(1)

Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
závažnejším spôsobom konania,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
prostredníctvom počítačového systému.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.

ŠIESTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prvý diel

Trestné činy všeobecne nebezpečné

Všeobecné ohrozenie

§ 284
(1)

Kto úmyselne

a)
vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva ...
b)
všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 285
(1)

Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
značnú škodu, alebo
b)
ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia

§ 286
(1)

Kto úmyselne ohrozí prevádzku

a)
verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy ...
b)
ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c)
energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
d)
verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,
e)
podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f)
obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom, ...
g)
stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo
h)
podobného všeobecne prospešného zariadenia,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 287

Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu astronomicko-geodetickej ...

§ 288

Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s výnimkou ...

§ 289
Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
(1)

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie ...

a)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu ...
b)
hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich ...
c)
spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, ...

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom ...

§ 290
Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni
(1)

Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu ...

a)
odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo
b)
zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
napriek tomu, že hrozivú tieseň sám zavinil.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.

Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode

§ 291
(1)

Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu ...

a)
použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
b)
vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, ...
c)
zneužije bezbrannosť iného,

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

(2)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 292

Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného ...

§ 293
Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny
(1)

Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní ...

(2)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami

§ 294
(1)

Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo ...

(2)

Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, ...

(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene zahľadí, ...

(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
vo väčšom rozsahu.
(5)

Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia,
b)
vo veľkom rozsahu, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 295
(1)

Kto bez povolenia

a)
vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne ...
b)
hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo
c)
niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak

a)
protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, ...
b)
projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
vo väčšom rozsahu.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b)
v značnom rozsahu.
(5)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
vo veľkom rozsahu, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 296
Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, ...

§ 297
Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, ...

Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok a vysokorizikových chemických ...

§ 298
(1)

Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, vymení, upraví, použije, dá ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a získa ním značný prospech, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 299
(1)

Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Druhý diel

Trestné činy proti životnému prostrediu

Ohrozenie a poškodenie životného prostredia

§ 300
(1)

Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá, kto v chránenom území neoprávnene postaví ...

(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov ...
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(5)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 301
(1)

Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že ...

(2)

Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v chránenom ...

(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 302
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
(1)

Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia

§ 303
(1)

Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 ...

§ 304
(1)

Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku ...

§ 305
Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
(1)

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so ...

a)
poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí ...
b)
usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho ...
c)
poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo
d)
ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so ...

a)
získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo ...
b)
pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, ...
c)
zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených ...

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
z osobitného motívu,
c)
v značnom rozsahu,
d)
v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
e)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný ...
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia,
b)
vo veľkom rozsahu, alebo
c)
v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.
§ 306
Porušovanie ochrany stromov a krov
(1)

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva vo väčšom ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
v značnom rozsahu, alebo
b)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný ...
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b)
vo veľkom rozsahu.

Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín

§ 307
(1)

Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 308
(1)

Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 309
Únik organizmov
(1)

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním poškodenie životného prostredia v značnom rozsahu, alebo
b)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 310
Pytliactvo
(1)

Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,
b)
v malom rozsahu, alebo
c)
ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
vo väčšom rozsahu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(5)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

SIEDMA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE

Prvý diel

Trestné činy proti základom republiky

§ 311
Vlastizrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný ...

§ 312
Úklady proti Slovenskej republike
(1)

Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

a)
zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo
b)
porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.

(2)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia,
d)
ako verejný činiteľ, alebo
e)
za krízovej situácie.

Teror

§ 313

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa ...

§ 314
(1)

Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ...

(2)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.

Záškodníctvo

§ 315
(1)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky

a)
vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva ...
b)
dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

(2)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
na chránenej osobe.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 316
(1)

Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 317
Sabotáž
(1)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje ...

a)
maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného ...
b)
spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú ...

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d)
za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti bezpečnosti republiky

§ 318
Vyzvedačstvo
(1)

Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov ...

(2)

Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo
b)
hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.
(3)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

Ohrozenie utajovanej skutočnosti

§ 319
(1)

Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov ...

(2)

Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 320

Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky ...

ÔSMA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH

Prvý diel

Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci

Útok na orgán verejnej moci

§ 321
(1)

Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 322
(1)

Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, alebo
b)
pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Útok na verejného činiteľa

§ 323
(1)

Kto použije násilie

a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ublíženie na zdraví,
b)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
c)
závažnejším spôsobom konania, alebo
d)
proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 324
(1)

Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 325

Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo ochranu verejného ...

Druhý diel

Trestné činy verejných činiteľov

§ 326
Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(1)

Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený ...

a)
vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b)
prekročí svoju právomoc, alebo
c)
nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c)
preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 327
Marenie úlohy verejným činiteľom
(1)

Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Tretí diel

Korupcia

Prijímanie úplatku

§ 328
(1)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 329
(1)

Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 330
(1)

Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 331
(1)

Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník medzinárodného súdneho ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Podplácanie

§ 332
(1)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne úplatok alebo ho sľúbi inému, aby konal alebo sa ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 333
(1)

Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
voči verejnému činiteľovi.
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 334
(1)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 335
(1)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcovi ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 336
Nepriama korupcia
(1)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť ...

(2)

Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému poskytne alebo sľúbi úplatok za to, že bude svojím ...

Štvrtý diel

Niektoré formy trestnej súčinnosti

§ 337
Podnecovanie

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti ...

§ 338
Schvaľovanie trestného činu
(1)

Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas

a)
páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
b)
zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.
§ 339
Nadržovanie
(1)

Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, ...

(2)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný okrem prípadu, ...

a)
pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady podľa § 311, úklady proti Slovenskej republike ...
b)
zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.
(3)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak bol k pomoci donútený a túto nemohol odmietnuť ...

§ 340
Neoznámenie trestného činu
(1)

Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest ...

(2)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by ...

(3)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil

a)
spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou ...
b)
zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.
§ 341
Neprekazenie trestného činu
(1)

Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ...

(2)

Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí ...

(3)

Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo. ...

Piaty diel

Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci

§ 342
Zasahovanie do nezávislosti súdu
(1)

Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
z osobitného motívu,
b)
preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo
c)
tým, že verejne osočuje sudcu v súvislosti s jeho rozhodovaním v konkrétnej veci.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 343
Pohŕdanie súdom

Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

a)

závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu,

b)

na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo

c)

bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie,

§ 344
Marenie spravodlivosti
(1)

Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

a)
predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý, ...
b)
falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,
c)
marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, ...
d)
použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, alebo sľúbi, ponúkne, alebo poskytne ...

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha ...

a)
v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný ...
b)
v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo
c)
z osobitného motívu.
§ 345
Krivé obvinenie
(1)

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
z osobitného motívu, alebo
b)
verejne.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 346
Krivá výpoveď a krivá prísaha
(1)

Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v ...

(2)

Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 347
Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon
(1)

Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ

a)
pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom ...
b)
pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu ...

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Marenie výkonu úradného rozhodnutia

§ 348
(1)

Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, ...

a)
bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,
b)
bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo ...
c)
bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci ...
d)
vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze ...
e)
dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ...
f)
dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu, alebo
g)
dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ...

a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také ...
b)
ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha, ...

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 349

Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce ...

§ 350
Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky tým, ...

§ 351
Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda
(1)

Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v odseku ...

a)
vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo
b)
inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
ako verejný činiteľ,
c)
z osobitného motívu, alebo
d)
verejne.
§ 352
Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku ...
(1)

Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(5)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(6)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(7)

Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám, úradným pečatiam, ...

§ 353
Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti
(1)

Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov ...

(2)

Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto ...

§ 354
Násilné prekročenie štátnej hranice
(1)

Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
najmenej s dvoma osobami, alebo
c)
tým, že taký čin zorganizuje.
(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
(4)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
ako vojak za krízovej situácie.

Prevádzačstvo

§ 355
(1)

Kto pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom ...

(2)

Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu ...

a)
organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, ...
b)
na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad alebo ...

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
b)
z osobitného motívu,
c)
spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie ...
d)
závažnejším spôsobom konania.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 356

Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu ...

§ 357
Nedovolené prekročenie štátnej hranice

Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom ...

§ 358
Vzbura väzňov
(1)

Kto sa zúčastní na odpore skupiny väzňov proti dozornému orgánu, jeho rozkazu alebo väzenskému ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku ...

DEVIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM

§ 359
Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi
(1)

Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
verejne.
§ 360
Nebezpečné vyhrážanie
(1)

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe,
c)
preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
d)
z osobitného motívu, alebo
e)
verejne.

Šírenie poplašnej správy

§ 361
(1)

Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého ...

(2)

Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a už bol za taký čin odsúdený, alebo
b)
a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej ...
§ 362

Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, ...

§ 363
Opilstvo
(1)

Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti ...

§ 364
Výtržníctvo
(1)

Kto sa dopustí verbálne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom

a)
hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu ...
b)
hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov, alebo
c)
vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu ...

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.
§ 365
Hanobenie miesta posledného odpočinku
(1)

Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 366
Hanobenie mŕtveho
(1)

Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
z osobitného motívu.
§ 367
Kupliarstvo
(1)

Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
na osobe mladšej ako pätnásť rokov.
(5)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 368
Výroba detskej pornografie
(1)

Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo umožní ...

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
verejne.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a získa ním značný prospech.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 369
Rozširovanie detskej pornografie
(1)

Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
verejne.
(3)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(4)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 370
Prechovávanie detskej pornografie

Kto prechováva detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ohrozovanie mravnosti

§ 371
(1)

Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
verejne.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 372
(1)

Kto pornografiu

a)
ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo
b)
na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, ...

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
závažnejším spôsobom konania, alebo
b)
verejne.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b)
tým, že ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia, ...
§ 373
Ohováranie
(1)

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
z osobitného motívu,
c)
verejne, alebo
d)
v podnikaní závažnejším spôsobom konania.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
§ 374
Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
(1)

Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní

a)
osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných ...
b)
osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie

a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím ...

(2)

Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,
b)
verejne, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.

Poškodzovanie cudzích práv

§ 375
(1)

Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

a)
uvedie niekoho do omylu alebo
b)
využije niečí omyl,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
na chránenej osobe, alebo
c)
tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.
(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 376

Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového ...

§ 377
Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy
(1)

Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ako člen organizovanej skupiny,
b)
a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo
c)
s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech.
(3)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak

a)
spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,
b)
spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
spácha taký čin s úmyslom získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
§ 378
Týranie zvierat
(1)

Kto

a)
týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo ...
b)
týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c)
utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
na viacerých zvieratách,
b)
verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c)
na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d)
závažnejším spôsobom konania.

DESIATA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE V OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI ...

Prvý diel

Trestné činy proti brannosti

§ 379
Marenie spôsobilosti na službu
(1)

Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 380
Neplnenie odvodnej povinnosti
(1)

Kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle nesplniť svoju odvodnú ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 381
Obchádzanie brannej povinnosti
(1)

Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti, potrestá sa ...

(2)

Kto sa dopustí machinácií v úmysle

a)
sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo
b)
inému celkom alebo sčasti umožniť vyhnúť sa plneniu brannej povinnosti,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

Druhý diel

Trestné činy proti civilnej službe

Nenastúpenie civilnej služby

§ 382

Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe tú nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej ...

§ 383

Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v ...

Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby

§ 384
(1)

Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí ...

(2)

Kto odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby alebo také pokyny sústavne neplní, potrestá ...

§ 385
(1)

Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 48 hodín, alebo sa po ...

(2)

Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 14 dní, alebo sa po túto ...

(3)

Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa s týmto ...

Tretí diel

Trestné činy proti službe v ozbrojených silách

Nenastúpenie služby v ozbrojených silách

§ 386
(1)

Kto v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do 24 hodín po ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 387
(1)

Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 388

Kto sa po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl, čo aj z nedbanlivosti, bez odkladu nedostaví ...

§ 389
Porušovanie osobných a vecných povinností
(1)

Kto po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl nesplní, čo aj z nedbanlivosti, osobnú alebo vecnú ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak ohrozí činom uvedeným v ...

Štvrtý diel

Trestné činy proti obrane vlasti

§ 390
Spolupráca s nepriateľom

Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, ...

§ 391
Vojnová zrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v nepriateľskom ...

§ 392
Služba v cudzom vojsku
(1)

Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

JEDENÁSTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Prvý diel

Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti

Neuposlúchnutie rozkazu

§ 393
(1)

Kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
so skupinou vojakov,
b)
so zbraňou,
c)
za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, ...
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 394
(1)

Kto z nedbanlivosti nevykoná rozkaz za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok, ...
c)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

§ 395
Sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť
(1)

Kto kladie odpor vojakovi, ktorý plní osobitne uložené vojenské povinnosti, alebo ho donúti takúto ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok,
b)
so zbraňou,
c)
so skupinou vojakov, alebo
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.

Urážka medzi vojakmi

§ 396
(1)

Kto iného vojaka hrubo urazí, ak nejde o prísnejší trestný čin, potrestá sa odňatím slobody ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 397
(1)

Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka

a)
nadriadeného alebo hodnosťou vyššieho, alebo
b)
podriadeného, alebo hodnosťou nižšieho,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ublíženie na zdraví,
b)
v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,
c)
proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo
e)
so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 398
(1)

Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka rovnakej hodnosti, potrestá sa ...

(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ublíženie na zdraví,
b)
v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,
c)
proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo
e)
so zbraňou, alebo najmenej s dvoma osobami.
(3)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 399
Násilie voči nadriadenému
(1)

Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy voči nadriadenému, ...

a)
v úmysle pôsobiť na výkon jeho vojenských povinností, alebo
b)
pre výkon jeho vojenských povinností,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví,
b)
so zbraňou,
c)
najmenej s dvoma osobami, alebo
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním smrť, alebo
b)
za krízovej situácie.
§ 400
Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov
(1)

Kto iného vojaka núti na neoprávnené osobné služby alebo ho obmedzuje na právach, alebo svojvoľne ...

(2)

Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči ...

(3)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
násilím, alebo hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,
b)
najmenej s dvoma osobami alebo
c)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(4)

Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
za krízovej situácie.

Druhý diel

Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu

Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby

§ 401
(1)

Kto v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje ...

(2)

Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ...

(3)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 402
(1)

Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských povinností sa poškodí ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 403

Kto si v služobnej dobe požitím alkoholu alebo požitím iných návykových látok privodí stav, ...

§ 404

Kto sa za krízovej situácie urobí, čo aj z nedbanlivosti, nespôsobilým vykonávať službu tým, ...

Dezercia

§ 405
(1)

Kto sa svojvoľne vzďaľuje v úmysle dlhodobo sa vyhnúť vojenskej službe alebo kto sa svojvoľne ...

(2)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
so zbraňou, alebo
b)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 406
(1)

Kto sa svojvoľne vzďaľuje po čas dlhší ako 48 hodín alebo sa vzďaľuje sústavne, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ...

(3)

Kto sa svojvoľne vzďaľuje na čas dlhší ako 6 dní, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov ...

(4)

Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak sa svojvoľne vzďaľuje ...

(5)

Kto sa svojvoľne vzďaľuje k nepriateľovi, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť ...

Tretí diel

Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby

§ 407
Porušovanie povinností strážnej služby
(1)

Kto v strážnej alebo inej obdobnej službe poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá ...

(2)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
počas výkonu strážnej služby alebo inej obdobnej služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny ...
b)
obzvlášť hrubým porušením svojej povinnosti,
c)
za krízovej situácie, alebo
d)
ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.
(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodlivý následok, ...

(4)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak úmyselne spácha ...

§ 408
Porušovanie povinností dozornej služby
(1)

Kto v dozornej alebo inej obdobnej službe závažným spôsobom, čo aj z nedbanlivosti, poruší predpisy ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dozornej alebo inej obdobnej službe nedostatočným plnením ...

(3)

Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ...

(4)

Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

§ 409
Porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru
(1)

Kto poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá služby na rádiotechnických hláskach, ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

Štvrtý diel

Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť

§ 410
Ohrozovanie morálneho stavu jednotky
(1)

Kto popudzuje vojakov proti vojenskej službe alebo proti nadriadenému, alebo kto inak sústavne rozvracia ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 411
Porušovanie služobných povinností
(1)

Kto na škodu súčasti ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru neplnením uložených služobných ...

(2)

Kto bez oprávnenia použije vecný prostriedok malej hodnoty uvedený v odseku 1 alebo finančné prostriedky ...

(3)

Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak

a)
zadováži činom uvedeným v odseku 2 sebe alebo inému značný prospech, alebo
b)
spôsobí úmyselne spáchaným činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 zníženie bojaschopnosti, značnú ...
(4)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha úmyselne ...

§ 412
Zbabelosť pred nepriateľom

Kto sa za bojovej situácie zo zbabelosti alebo rezignácie vzdá do zajatia, potrestá sa odňatím ...

§ 413
Nesplnenie bojovej úlohy
(1)

Kto sa za bojovej situácie bez dovolenia vzdiali, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až dvanásť ...

(2)

Kto sa za bojovej situácie vyhýba povinnosti splniť bojovú úlohu alebo odoprie použiť zbraň, ...

§ 414
Opustenie bojových prostriedkov
(1)

Kto za bojovej situácie odhodí, opustí alebo urobí neupotrebiteľnou zbraň alebo iný vojnový ...

(2)

Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 415
Vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi

Veliteľ, ktorý bez toho, že by to bolo vyvolané bojovou situáciou, nepriateľovi vydá, čo aj ...

Piaty diel

Spoločné ustanovenie

§ 416
Osobitné ustanovenie o trestnej zodpovednosti osôb podliehajúcich právomoci vojenských súdov
(1)

Súd môže upustiť od potrestania páchateľa, ktorý ako osoba podliehajúca právomoci vojenských ...

(2)

Ak osoba podliehajúca právomoci vojenských súdov, ktorá spáchala trestný čin, za ktorý nemožno ...

DVANÁSTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ

Prvý diel

Trestné činy proti mieru a ľudskosti

§ 417
Ohrozenie mieru
(1)

Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje ...

(2)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 418
Genocídium
(1)

Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, ...

a)
spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
c)
násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo
d)
uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo ...

potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

(2)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

(3)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ...

§ 419
Terorizmus
(1)

Kto v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, ...

(2)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
na chránenej osobe,
c)
voči ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
d)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
e)
za krízovej situácie.
§ 420
Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie
(1)

Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci inému týraním, mučením alebo iným ...

(2)

Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
najmenej s dvoma osobami,
b)
závažnejším spôsobom konania,
c)
na chránenej osobe,
d)
z osobitného motívu, alebo
e)
na osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda v súlade so zákonom.
(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo
c)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b)
za krízovej situácie.

Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd

§ 421
(1)

Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

a)
verejne,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 422
(1)

Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ...

§ 423
Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(1)

Kto verejne hanobí

a)
niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo
b)
skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)

Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
najmenej s dvoma osobami,
b)
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c)
ako verejný činiteľ, alebo
d)
za krízovej situácie.
§ 424
Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
(1)

Kto verejne

a)
sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, ...
b)
podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ...

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
b)
ako verejný činiteľ, alebo
c)
za krízovej situácie.
§ 425
Neľudskosť
(1)

Kto spácha voči civilným osobám čin považovaný článkom 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného ...

(2)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný ...
b)
za odplatu.

Druhý diel

Trestné činy vojnové

§ 426
Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja
(1)

Kto počas vojny nariadi

a)
použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy, alebo taký prostriedok ...
b)
vedenie boja zakázaným spôsobom, alebo sám takto boj vedie,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako veliteľ, ktorý v rozpore s ustanoveniami medzinárodného ...

a)
poškodí vojenskou operáciou civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku, alebo vedie útok proti ...
b)
zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo obdobné zariadenie obsahujúce nebezpečné ...
c)
zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú kultúrnu ...
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
iný obzvlášť závažný následok.
§ 427
Plienenie v priestore vojnových operácií
(1)

Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo ...

a)
zmocní sa cudzej veci, využívajúc niečiu tieseň,
b)
svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo
c)
okráda padlých alebo ranených,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
za použitia násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej ujmy, alebo
b)
na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ...
(3)

Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

a)
ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b)
značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
smrť, alebo
b)
škodu veľkého rozsahu.
§ 428
Zneužívanie medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov
(1)

Kto počas vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích znakov alebo ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny zneužije znak Organizácie spojených národov, ...

(3)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

a)
smrť viacerých osôb,
b)
škodu veľkého rozsahu, alebo
c)
iný obzvlášť závažný následok.
§ 429
Útok proti parlamentárovi
(1)

Kto urazí parlamentára alebo člena jeho sprievodu alebo kto takú osobu neoprávnene zadrží, potrestá ...

(2)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

(3)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 430
Zneužitie rekviračného práva
(1)

Kto počas vojny

a)
zneužije právomoc, ktorá mu bola zverená v oblasti vojenskej rekvirácie,
b)
vykonáva rekviráciu, hoci na to nebol oprávnený, alebo
c)
odmietne vydať potvrdenie o druhu a množstve vydaných vecí pri vojenskej rekvirácii,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním značnú škodu,
b)
za použitia násilia, hrozby použitia násilia alebo hrozby inej ťažkej ujmy, alebo
c)
na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ...
(3)

Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

§ 431
Vojnová krutosť
(1)

Kto počas vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že kruto zaobchádza s bezbranným ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, ...

a)
nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien, ...
b)
zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej ochrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného štátu ...
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

§ 432
Perzekúcia obyvateľstva
(1)

Kto počas vojny pácha neľudské činy vyplývajúce z národnostnej, rasovej alebo etnickej diskriminácie ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dobe uvedenej v odseku 1

a)
zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva na obsadenom ...
b)
bezdôvodne odďaľuje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,
c)
bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,
d)
osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo
e)
svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcom, aby sa o ich trestných činoch ...
(3)

Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie ...

§ 433
Vojnové bezprávie
(1)

Kto spácha čin považovaný článkom 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za vojnový ...

(2)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný ...
b)
za odplatu.
§ 434
Ohrozenie kultúrnych hodnôt

Kto počas vojny

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

a)

vo veľkom rozsahu zničí alebo si privlastní predmety kultúrnej hodnoty chránené medzinárodným ...

b)

dopustí sa drancovania, vandalizmu alebo iného zneužitia voči takému predmetu,

c)

z takého predmetu urobí v rozpore s medzinárodným dohovorom cieľ útoku, alebo

d)

predmet kultúrnej hodnoty pod zvýšenou ochranou medzinárodného dohovoru alebo jeho bezprostredné ...

Tretí diel

Spoločné ustanovenia

§ 435
(1)

Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje

a)
medzinárodný ozbrojený konflikt alebo
b)
zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými ...
(2)

Za vojenského veliteľa sa považuje aj osoba fakticky konajúca ako vojenský veliteľ.

(3)

Vojenský veliteľ je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v tejto hlave aj vtedy, ak sa ich ...

a)
vedel alebo na základe okolností v tom čase mal vedieť, že ozbrojené sily páchali, alebo sa chystali ...
b)
neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo ...
(4)

Nadriadený, s výnimkou nadriadeného uvedeného v odseku 3, je trestne zodpovedný za trestné činy ...

a)
vedel alebo vedome prehliadal informácie, z ktorých vyplývalo, že podriadení páchali alebo sa ...
b)
trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci faktickej zodpovednosti a riadenia nadriadeného, ...
c)
neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie, alebo ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 436
Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

Prechodné ustanovenia

§ 437
(1)

Ak je potrebné určiť, či trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení ...

(2)

Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia ...

(3)

Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia ...

(4)

Ak došlo k premlčaniu trestného stíhania alebo k premlčaniu výkonu trestu pred účinnosťou tohto ...

(5)

Ustanovenie § 47 ods. 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý z trestných ...

(6)

Súd môže rozhodnúť podľa § 34 ods. 8 písm. d) aj vtedy, ak bol páchateľ potrestaný za niektorý ...

§ 438
(1)

Ak sa v tomto zákone uvádza ústav na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vyhlásených do účinnosti tohto zákona používa ...

Záverečné ustanovenia

§ 439

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru,

2.

zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., ...

3.

zákon č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu,

4.

zákon č. 448/2002 Z. z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. ...

§ 440

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 300/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom ...

  3.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (Ú. ...

  4.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných ...

  5.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, ...

  6.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22. ...

  7.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Ú. v. ...

  8.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie ...

  9.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/80/SVV z 27. januára 2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom ...

  10.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore ...

  11.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu ...

  12.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore