Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorým je štítkový údaj zariadenia ...

3.

V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slová „na základe“ vkladá slovo „právoplatného“ a za slovo ...

4.

V § 2 ods. 3 písm. g) sa za slovo „sústave“ vkladajú slová „a je trvalo preukázateľne oddelený ...

5.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

7.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak podiel tepla dodaného na technologické účely ...

8.

V § 3 ods. 5 sa číslo „100“ nahrádza číslom „30“.

9.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu ...

10.

V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí ...

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.

11.

V § 3 ods. 10 sa číslo „100“ nahrádza číslom „30“.

12.

V § 3 ods. 11 sa za slová „na dodávku využiteľného tepla,“ vkladajú slová „ktorá nezahŕňa ...

13.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ...

14.

V § 3a ods. 3 sa slovo „roku“ nahrádza slovom „času“.

15.

Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

„§ 3b (1) Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike ...

16.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej ...

17.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. ...

18.

V § 4 ods. 7 sa slová „spoločným spaľovaním“ nahrádzajú slovami „spaľovaním alebo spoluspaľovaním“. ...

19.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý ...

20.

V § 5 ods. 7 druhej vete sa slová „trhovú cenu“ nahrádzajú slovami „cenu najmenej vo výške ...

21.

V § 6 ods. 4 sa slovo „zvýši“ nahrádza slovom „zmení“ a za slovo „zvýšenie“ sa vkladajú ...

22.

V § 6 ods. 5 sa za slovo „výstavbe“ vkladá čiarka a slová „rekonštrukcii alebo modernizácii“. ...

23.

V § 6 ods. 7 sa číslo „90“ nahrádza číslom „80“.

24.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spaľovaním ...

25.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

26.

Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§12b Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia (1) Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu ...

27.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:

„ab) výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v ...

28.

V § 16 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a ab) ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013 okrem čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore