Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013


Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorým je štítkový údaj zariadenia ...

3.

V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slová „na základe“ vkladá slovo „právoplatného“ a za slovo ...

4.

V § 2 ods. 3 písm. g) sa za slovo „sústave“ vkladajú slová „a je trvalo preukázateľne oddelený ...

5.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

7.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak podiel tepla dodaného na technologické účely ...

8.

V § 3 ods. 5 sa číslo „100“ nahrádza číslom „30“.

9.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu ...

10.

V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí ...

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.

11.

V § 3 ods. 10 sa číslo „100“ nahrádza číslom „30“.

12.

V § 3 ods. 11 sa za slová „na dodávku využiteľného tepla,“ vkladajú slová „ktorá nezahŕňa ...

13.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ...

14.

V § 3a ods. 3 sa slovo „roku“ nahrádza slovom „času“.

15.

Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

„§ 3b (1) Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike ...

16.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej ...

17.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. ...

18.

V § 4 ods. 7 sa slová „spoločným spaľovaním“ nahrádzajú slovami „spaľovaním alebo spoluspaľovaním“. ...

19.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý ...

20.

V § 5 ods. 7 druhej vete sa slová „trhovú cenu“ nahrádzajú slovami „cenu najmenej vo výške ...

21.

V § 6 ods. 4 sa slovo „zvýši“ nahrádza slovom „zmení“ a za slovo „zvýšenie“ sa vkladajú ...

22.

V § 6 ods. 5 sa za slovo „výstavbe“ vkladá čiarka a slová „rekonštrukcii alebo modernizácii“. ...

23.

V § 6 ods. 7 sa číslo „90“ nahrádza číslom „80“.

24.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spaľovaním ...

25.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

26.

Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§12b Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia (1) Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu ...

27.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:

„ab) výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v ...

28.

V § 16 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a ab) ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013 okrem čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore