Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 30/2013, dátum vydania: 26.02.2013

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá za účelom spresnenia a doplnenia doterajšej zákonnej úpravy podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu.

Oblasť vzťahov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie sa neustále rozvíja, pričom sa hľadajú čo najefektívnejšie formy jej podpory. Právna úprava však musí obsahovať nielen pravidlá, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie a zohľadňovať oprávnené záujmy regulovaných subjektov pri výrobe elektriny a biometánu, ale taktiež musí obmedziť nekalé praktiky niektorých výrobcov elektriny pri výrobe elektriny, ako aj znížiť dopady na koncového odberateľa elektriny z dôvodu rastu cien elektriny.

Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšší ch územných celkov, nebude mať finančný, ekonomický environmentálny vplyv a ani vplyv a zamestnanosť a životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 30/2013, dátum vydania: 26.02.2013

1

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ustanovenie upresňuje pojem ,,technologická vlastná spotreba elektriny', ktorou je znížený doplatok v súlade s § 4 ods. 1 písm. c), a to podľa § 2 písm. v) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Ustanovenie upresňuje hodnotu inštalovaného vý konu zariadenia výrobcu elektriny.

K bodu 3

Ustanovenie upresňuje doklad preukazujúci čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

K bodu 4

Ustanovenie upresňuje výrobu elektriny v ostrovnej prevádzke, ktorá je nesprávne zamieňaná s výrobou elektriny pre vlastné využitie v zariadení výrobcu elektriny pripojeného k distribučnej sústave.

K bodu 5

Dopĺňa sa definícia pojmu času uvedenia zariadenia na výrobu biomet ánu do prevádzky.

K bodu 6

Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajšej praxi je v mnohých prípadoch nemožné právo dodávky elektriny za cenu na straty uskutočniť vzhľadom na vš eobecnú platnosť právnych predpisov pre oblasť vysporiadania odchýlky resp. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

K bodu 7

Navrhuje sa rozšírenie podpory poskytovanej podľa § 3 ods. 3 aj pre ďalšie zdroje bez obmedzenia celkového inštalovaného výkonu. Návrhom sa zabezpečuje v porovnaní s doterajšou úpravou efektívnejšia podpora pre zariadenia výrobcov elektriny v zá vislosti od použitej technológie výroby elektriny. Týmto sa zároveň optimalizujú aj náklady na podporu výroby elektriny poskytovanú prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. Prerozdelením výrobný ch zdrojov vznikne priestor aj pre zníženie cien elektriny pre niektoré technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou výrobou kombinovanou výrobou.

K bodu 8

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre zariadenia vý robcov elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 9

Upresňuje sa plynutie 15 ročnej doby podpory výroby elektriny.

K bodu 10

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre zariadenia vý robcov elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 11

Ustanovenie upresňuje, že teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologický rozložiteľného odpadu po výrobe bioplynu, ktoré vlastne predstavuje technologickú vlastnú spotrebu zariadenia, sa za využiteľné teplo nepovažuje a do dodávky využiteľné ho tepla sa nezapočítava.

K bodu 12

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre veľké zariadenia vý robcov elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 13

Upresňuje sa dĺžka doby 15 ročnej podpory výroby biometánu.

K bodu 14

Navrhuje sa ustanoviť, že právo na podporu budú mať len tie energetické zariadenia, ktoré boli postavené alebo uvedené do prevádzky v súlade so stavebným zákonom a zákonom o energetike. Rovnako právo na podporu budú mať len tie energetické zariadenia, ktoré nebudú vyrábať elektrinu a teplo iba účelne a v súlade so zákonom.

K bodu 15

Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajšej praxi je v mnohých prípadoch nemožné právo dodávky elektriny za cenu na straty uskutočniť vzhľadom na v šeobecnú platnosť právnych predpisov pre oblasť vysporiadania odchýlky resp. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

K bodu 16

Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu elektriny vrátiť prevádzkovateľ ovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona.

K bodu 17

Ustanovenie upresň uje dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahàňa využiteľné teplo použité na ďalšie spracovanie biologický rozložiteľného odpadu po výrobe bioplynu, predtým už energeticky spracovaného pri výrobe bioplynu. Vyu žiteľné teplo, ktorým sa spracúva odpad z výroby bioplynu, predstavuje technologickú vlastnú spotrebu tepla zariadenia a do dodávky využiteľného tepla sa nezapočítava.

K bodu 18

Ustanovenie rozširuje oznamovaciu povinnosť aj na vý robcov elektriny zo spaľovania biomasy.

K bodu 19

Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu elektriny využívajú ceho ako zdroj slnečnú energiu označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone z dôvodu jednoznačného určenia celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

K bodu 20

Ustanovenie zabraňuje zneužívaniu postavenia prevádzkovateľa distribu čnej sústavy na trhu s elektrinou, zamedzuje špekulatívnemu správaniu subjektov pri obchodovaní s elektrinou pri prekupoch presnejším definovaním ceny za predaj elektriny.

K bodu 21

Ustanovením sa umožňuje zvyšovať alebo znižovať výška pr íplatku v závislosti na zmene cien vstupných surovín použitých pri výrobe elektriny.

K bodom 22

Ustanovenie spresň uje podmienky pre zníženie ceny z dôvodu poskytnutia podpory z podporných prostriedkov financovaných zo štátneho rozpočtu pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny.

K bodu 23

Ustanovenie zvyšuje rozsah poklesu cien elektriny medzi jednotliv ými obdobiami, pre ktoré sa ceny elektriny stanovujú z dôvodu rýchlejšieho poklesu cien technológii, ktoré vchádzajú do stanovenej ceny elektriny ako sa predpokladalo pri tvorbe zákona. Týmto sa zabezpečí možnosť efektívnejšieho nastavenia cien elektriny v závislosti od vývoja cien technológií na výrobu elektriny.

K bodu 24

Ustanovenie dopĺň a vydávanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok pre spaľovanie komunálnych odpadov a spaľovanie bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou za účelom vyrovnania doplatku v súlade § 5 ods. 11 s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, a to pri nesplnení podmienok uvedených v § 3 ods. 7 a 9.

K bodu 25

Ustanovenie ruší podmienku vyhlásenia o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 11, preto že § 4 ods. 11 v zákone chýba.

K bodu 26

Navrhovaná zmena v odsekoch 1 a 2 vychádza z aplikačnej praxe, kde vzhľadom na množstvo výrobcov elektriny a výrobcov biometánu a dĺžku podpory môže dôjsť k zmenám údajov vo vydaných potvrdeniach, prípadne sa zistí, že sú dôvody na zrušenie potvrdenia. V odseku 3 sa upravuje postup úradu, ak sa vyskytnú chyby písomnom vyhotovení potvrdenia.

K bodom 27 a 28

Ustanovenia súvisia s doplnením nového § 3b a § 4 ods. 2 písm. d) a upravujú povinnosti výrobcov elektriny a sankcie pre výrobcov elektriny za ich nedodržanie.

K bodu 29

Celkový inštalovaný výkon zariadenia vý robcu elektriny a ďalšie podmienky, ktoré bude musieť splniť zariadenie výrobcu elektriny na účely podpory podľa § 3 ods. 3 písm. c) ustanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví všeobecne záväzným právnym predpisom.

K čl. II

Navrhuje sa delená účinnosť zákona.

Bratislava 6. decembra 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore