Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov 3/2005 účinný od 01.02.2005

Platnosť od: 12.01.2005
Účinnosť od: 01.02.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD62DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov 3/2005 účinný od 01.02.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 3/2005 s účinnosťou od 01.02.2005

Legislatívny proces k zákonu 3/2005

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách ...

1.

§ 17d sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Podielnikom nečlenom družstva, ktorí družstvu preukážu, že majú ním vydané podielnické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ia znie:

„12ia)
§ 6 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

2.

Za § 33b sa vkladajú § 33c až 33e, ktoré znejú:

„§ 33c (1) Družstvo, ktoré nevydalo podielnické listy oprávnenej osobe podľa § 17a ods. 1 a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 19 znejú:

„16) § 105 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore