Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 08.10.2019 do 14.10.2019


Platnosť od: 08.10.2019
Účinnosť od: 08.10.2019
Účinnosť do: 14.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 08.10.2019 do 14.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 296/2019 s účinnosťou od 08.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 296/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 296/2019, dátum vydania: 08.10.2019

A.Všeobecná časť

Hlavným nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov vo veľkých priemyselných zariadeniach je európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ďalej len „EU ETS“). a jej členské štáty sa v záveroch Európskej Rady z októbra 2014 zaviazali, že do roku 2030 znížia úroveň emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % oproti referenčnému roku 1990, pričom v rámci EU ETS dôjsť k zníženiu o 43 % oproti roku 2005.

Dňa 8. apríla 2018 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (ďalej len „revidovaná smernica o EU ETS“). Cieľom je prispôsobiť nastavenie schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021 - 2030). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu povinnosti transpozície revidovanej smernice o EU ETS.

Návrh zákona upravuje niektoré základné pojmy (povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, modernizačný fond, výrobca elektrickej energie), medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie a odstraňuje neplatné ustanovenia.

Návrh zákona nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy a nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie.

Pre väčšinu ustanovení sa navrhuje účinnosť 1. októbra 2019 vzhľadom na termín transpozície revidovanej smernice ETS. Účinnosť plnenia povinností súvisiacich s uverejňovaním a podávaním správ uvedeným v článku 1 bode 14 písm. f) revidovanej smernice o EU ETS sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu povinnosti transpozície do 31. decembra 2018. Ustanovuje sa delená účinnosť aj vzhľadom na začiatok štvrtého obchodovateľného obdobia, ktorý je stanovený na 1. januára 2021. Účinnosť vypustenia používania jednotiek certifikovaného zníženia emisií a jednotiek zníženia emisií z projektových aktivít v schéme obchodovania sa navrhuje 1. júla 2021, aby bolo umožnené splnenie povinností za rok 2020.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

1

B. Osobitná časť

K bodu 1

Upresňuje sa názov Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a zavádza sa legislatívna skratka.

K bodu 2

Boli vypustené definície pre jednotku zníženia emisií (ERU) a pre jednotku certifikovaného zníženia emisií (CER) z dôvodu, že sa ruší možnosť pre účastníkov systému obchodovania využívať spomenuté medzinárodné kredity na plnenie svojich povinností v systéme obchodovania, t. j. na pokrytie svojich emisií skleníkových plynov (viď. novelizačný bod č. 11).

K bodu 3

Doplňuje sa, že budú započítané emisie z leteckej dopravy aj z letov, ktoré prilietajú na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu aj zo štátov v Európe, ktoré nie členskými štátmi, t. j. zo zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.

K bodu 4

Úprava základných pojmov povinný a dobrovoľný účastník systému obchodovania a výrobca elektrickej energie. Spolu s novelizačnými bodmi 6 a 9 ide o presun definícií z rôznych častí zákona pod § 2, kde definované všetky základné pojmy použité v návrhu zákona. Definícia nového účastníka systému obchodovania a modernizačného fondu je transpozícia smernice 2018/410.

K bodu 5

Transpozícia ustanovenia, ktorým sa odstráni povinnosť pre okresné úrady preskúmavať každých päť rokov povolenie, ktoré vydal povinnému alebo dobrovoľnému účastníkovi systému obchodovania. V revidovanej smernici EU ETS spomenutá povinnosť pre okresné úrady zanikla a z tohto dôvodu sa vypúšťa aj z návrhu zákona.

K bodom 6, 7, 8, a 10

V súvislosti s návrhom v novelizačnom bode 4 sa definície povinného a dobrovoľného účastníka, výrobcu elektrickej energie, nového účastníka systému obchodovania, vypúšťajú v jednotlivých ustanoveniach.

K bodu 9

Ide o transpozíciu ustanovenia, na základe ktorého ministerstvo Komisii predloží do 30. septembra 2019 zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia piatich rokov začínajúceho od 1. januára 2021 vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B (povinní účastníci) a zároveň je uvedené, ktoré informácie o dotknutých prevádzkach tento zoznam obsahovať.

K bodu 11

Ide o transpozíciu ustanovenia, ktorým sa odstráni možnosť pre účastníkov systému obchodovania využívať medzinárodné kredity (CER a ERU) na plnenie svojich povinností v systéme obchodovania, t. j. na pokrytie svojich emisií skleníkových plynov. Táto možnosť bola povolená pre druhé a tretie obchodovateľné obdobie (pre roky 2008-2012 a 2013-2020), ale pod Parížskou dohodou zatiaľ nie dohodnuté mechanizmy, ktoré by vytvárali takéto medzinárodné kredity a ani nie je rozhodnuté o starých mechanizmov. Z tohto dôvodu je

2

potrebné upraviť ustanovenia o neplatných kreditoch. Účinnosť tohto vypustenia sa navrhuje až od 1. júla 2021, aby bolo umožnené splnenie povinností za rok 2020.

K bodu 12

Nepridelené kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa neposkytnú na obchodovanie formou dražby, ale budú presunuté do trhovej stabilizačnej rezervy. Ide o transpozíciu ustanovenia, v ktorom sa všetky nepridelené emisné kvóty z rokov 2013-2020 prevedú počnúc rokom 2019 do trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES.

K bodom 13

Nepridelené kvóty z osobitnej rezervy Únie pre prevádzkovateľov lietadiel sa neposkytnú na obchodovanie formou dražby. Ide o vypustenie neplatného ustanovenia, ktoré bolo zrušené nariadením Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2392 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021.

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov z dôvodu vypustenia predchádzajúcich odsekov.

K bodu 15

Z dôvodu upravenia podielu v novelizačnom bode 15 sa navrhuje presunúť 5 % do § 18 ods. 4 písm. a), t. j. na schémy štátnej pomoci pre priemysel a energetiku. Zároveň sa pridali oblasti, ktoré sa môžu podporiť z výnosov z dražieb emisných kvót. Touto úpravou zostane podiel z výnosov získaných z dražieb určený na obidve schémy štátnej pomoci uvedené v § 18 ods. 4 písm. a) a b) zachovaný (t. j. 60 %).

K bodu 16

V aktuálne platnom § 18 ods. 6 písm. b) sa uvádza, že 30 % výnosov získaných z dražieb kvót sa použije na kompenzácie cien elektrickej energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci. Zníženie na 25 % transponuje ustanovenie článku 10a odseku 6 revidovanej smernice EU ETS, v ktorom sa uvádza, že členské štáty sa snažia využívať najviac 25 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie na finančné opatrenia v prospech odvetví vystavených riziku úniku uhlíka.

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov z dôvodu vypustenia predchádzajúcich odsekov.

K bodu 18

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže v zmysle revidovanej smernici EU ETS použiť celkové množstvo kvót bezodplatne pridelených podľa článku 10c ods. 4 alebo ich časť a množstvo kvót pridelené na účely solidarity, rastu a vzájomných prepojení v Únii v súlade s

3

článkom 10 ods. 2 písm. b) alebo jeho časť v súlade s článkom 10d na podporu investícií v rámci modernizačného fondu, čím sa zvýšia zdroje pridelené danému členskému štátu. Dotknutý členský štát do 30. septembra 2019 oznámi Komisii príslušné množstvá kvót, ktoré sa majú použiť v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b), článkom 10c a článkom 10d (modernizačný fond).

Modernizačný fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti zriadený v rámci systému obchodovania vrátane financovania malých investičných projektov pre obdobie rokov 2021 2030 v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Európskej únie v roku 2013 vrátane Slovenskej republiky. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode. Podpora z modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá. Podpora z modernizačného fondu bude poskytnutá zariadeniam na výrobu energie z biopalív, biokvapalín a palív z biomasy za predpokladu, že budú splnené kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Zároveň je zadefinovaný účel, na ktorý ministerstvo tieto prostriedky použije.

Čiastočná transpozícia je navrhnutá z dôvodu, že pravidlá na spravovanie Modernizačného fondu a spôsob jeho fungovania v praxi bude ustanovený vo vykonávacom právnom akte, ktorý Komisia plánuje vydať v roku 2020.

K bodu 19

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. L 181, 12. 7. 2012) sa zrušuje s účinnosťou od 1.1.2019. Od 1.1.2019 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018).

K bodu 20

Ide o transpozíciu článku 13 revidovanej smernice EU ETS. Kvóty vydané v treťom obchodovateľnom období budú platné aj v štvrtom obchodovateľnom období. Kvóty vydané v štvrtom obchodovateľnom období budú označené a platné v štvrtom obchodovateľnom období. Prevádzkovatelia môžu odovzdať tieto kvóty pre plnenie svojich povinností len v štvrtom obchodovateľnom období, teda počas obdobia rokov 2021 – 2030.

K bodu 21

Ide o odstránenie neplatného ustanovenia pre tretie obchodovateľné obdobie (2013 - 2020), ktoré je nahradené novým ustanovením (viď novelizačný bod 19), ktoré je platné pre štvrté obchodovateľné obdobie.

4

K bodu 22

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. L 181, 12. 7. 2012) sa zrušuje s účinnosťou od 1.1.2019. Od 1.1.2019 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018).

K bodu 23

Vypustenie neplatného ustanovenia o kvótach z rezervy kvót skleníkových plynov platných pre obchodovateľné obdobie, ktoré bolo ukončené 31. decembra 2012.

K bodu 24

Povinnosť Ministerstva životného prostredia SR uverejniť správu v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

Cieľom tejto novej povinnosti vyplývajúcej z revidovanej smernice EU ETS je zabezpečiť v prípade, ak členský štát prijal isté finančné opatrenia v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, že takéto finančné opatrenia v súlade s pravidlami štátnej pomoci, a najmä že nespôsobujú nenáležité narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ.

K bodu 25

Ustanovuje sa kompetencia Ministerstva životného prostredia SR spravovať prostriedky pridelené Slovenskej republike z modernizačného fondu a týmto zabezpečiť, aby boli plnohodnotne využívané na programy a projekty znižovania emisií skleníkových plynov.

Ustanovuje sa kompetencia Ministerstva životného prostredia SR schvaľovať plán metodiky monitorovania a jeho zmeny. Prevádzkovatelia zariadení žiadajúci o bezodplatné pridelenie emisných kvót alebo prijímajúci tieto emisné kvóty predložia plán metodiky monitorovania príslušnému orgánu na schválenie do 30. mája 2019.

K bodu 26

Ide o odstránenie nepotrebného ustanovenia. V súčasnosti je účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách definovaný v zákone o Environmentálnom fonde č. 587/2004 z 21. októbra 2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 27

Pri financovaní projektov z modernizačného fondu budú MŽP SR a MH SR spolupracovať a spolu pripravia schému štátnej pomoci, v ktorej bude určené využitie prostriedkov na konkrétne účely a oblasti. Pravidlá na spravovanie modernizačného fondu a spôsob jeho fungovania v praxi bude ustanovený vo vykonávacom právnom akte, ktorý Komisia plánuje vydať v roku 2020.

K bodu 28

Nariadenie Komisie (EÚ) č.

600/2012

zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. L 181, 12. 7. 2012) sa zrušuje s účinnosťou od 1.1.2019. Od 1.1.2019 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní

5

údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018).

K bodu 29

Keďže SR na základe revidovanej smernice o EU ETS nepredáva emisné kvóty z rezervy, nie je potrebné ani podávať správu o tomto predaji. Ide o odstránenie nepotrebného ustanovenia.

K bodu 30

Správa o uplatňovaní zákona o obchodovaní s kvótami skleníkových plynov nebude obsahovať údaje o používaní jednotiek ERU a CER z dôvodu, že sa ruší možnosť pre účastníkov systému obchodovania využívať spomenuté medzinárodné kredity na plnenie svojich povinností v systéme obchodovania, t. j. na pokrytie svojich emisií skleníkových plynov (viď. novelizačný bod č. 11).

K bodu 31

Ustanovuje sa povinnosť Ministerstva životného prostredia SR zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

Táto povinnosti vyplýva z revidovanej smernice EU ETS s cieľom zabezpečiť, ak členský štát prijal isté finančné opatrenia v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, že takéto finančné opatrenia v súlade s pravidlami štátnej pomoci, a najmä že nespôsobujú nenáležité narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ.

K bodu 32

Ide o zmenu názvu „schéma obchodovania“ na „systém obchodovania“ s cieľom zjednotiť pomenovanie v EÚ a národnej legislatíve.

K bodu 33

Transpozičná príloha (príloha č. 4) návrhu zákona sa dopĺňa smernicou (EÚ) 2018/410.

K čl. II

Ustanovuje sa delená účinnosť zákona.

V Bratislave 29. mája 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

László Sólymos v. r.

podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky


 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore