Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 31.05.2019
Dátum ZZ: 08.10.2019
Čiastka ZZ: 1522
Číslo ZZ: 296/2019

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

A.Všeobecná časť

Hlavným nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov vo veľkých priemyselných zariadeniach je európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ďalej len „EU ETS“). EÚ a jej členské štáty sa v záveroch Európskej Rady z októbra 2014 zaviazali, že do roku 2030 znížia úroveň emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % oproti referenčnému roku 1990, pričom v rámci EU ETS má dôjsť k zníženiu o 43 % oproti roku 2005.

Dňa 8. apríla 2018 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (ďalej len „revidovaná smernica o EU ETS“). Cieľom je prispôsobiť nastavenie schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021 - 2030). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovan...
...
MENU
Hore