Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 293/1995 účinný od 22.12.1995


Platnosť od: 22.12.1995
Účinnosť od: 22.12.1995
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD99 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 293/1995 účinný od 22.12.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 293/1995 s účinnosťou od 22.12.1995

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V § 18 ods. 1 písm. d) sa pripájajú tieto slová: „v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou“. ...

2.

V § 20 ods. 1 v druhej vete sa za slová „kto ho podáva,“ vkladajú slová „prípadne proti ...

3.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K návrhu na začatie konania musí byť pripojené splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 21 ods. 1 sa za slová „navrhovateľ a“ vkladajú slová „prípadne ten, proti komu návrh ...

5.

V § 21 ods. 3 v druhej vete sa za slová „zákonodarného orgánu“ vkladajú slová „alebo o ...

6.

§ 22 znie:

„§ 22 Navrhovateľ a po prijatí podnetu aj ten, kto ho podal, musí byť v konaní pred Ústavným ...

7.

Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

„§ 23a Ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh ani o podnet na začatie konania, podanie ...

8.

V § 25 ods. 2 sa za slová „zjavne neoprávneným,“ vkladajú slová „ako aj návrhy zjavne neopodstatnené ...

9.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „Ústavy“ vkladajú slová „a o prijatom podnete“.

10.

V § 31 sa vypúšťa odsek 4.

11.

Za § 31 sa vkladá nový § 31a, ktorý znie:

„§ 31a (1) Na konanie a rozhodovanie o prijatom podnete sa primerane použijú ustanovenia tretej ...

12.

V § 33 ods. 1 znie:

„(1) Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ak tento zákon neustanovuje inak. V ostatných ...

13.

V § 37 ods. 1 sa slová „je v rozpore“ nahrádzajú slovami „nie je v súlade“ a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

„1a)
Čl. 11 a čl. 125 Ústavy.“.

14.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa za slová „jednotlivé ustanovenie“ vkladajú slová „alebo označenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:

„1b)
Čl. 11 a čl. 125 písm. e) Ústavy.“.

15.

§ 40 znie:

„§ 40 Ak Ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 Ústavy zistí nesúlad preskúmavaného ...

16.

V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a orgánu, ktorý právny predpis vydal“. ...

17.

Za § 41 sa vkladajú nové § 41a a 41b, ktoré znejú:

„§ 41a (1) Právny predpis, jeho časti alebo niektoré jeho ustanovenia strácajú účinnosť1c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c) znie:

„1c)
Čl. 132 ods. 1 Ústavy.“.

18.

§ 54 znie:

„§ 54 Ak sťažovateľ vezme svoju ústavnú sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví. ...

19.

V § 57 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak Ústavný súd rozhodnutie zruší, orgán, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, je povinný ...

20.

V § 58 ods. 1 sa značka „Kčs“ nahrádza značkou „Sk“.

21.

V § 58 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

22.

V § 60 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „kandidát ...

23.

V § 60 ods. 1 písm. b) sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená c) a d), ...

„c) údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 59; to neplatí v prípade ...

24.

§ 61 znie:

„§ 61 Okrem navrhovateľa sú účastníkmi konania aj politické strany a politické hnutia, ktoré ...

25.

V § 63 ods. 4 sa za slovom „samosprávy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „politickým ...

26.

V § 65 ods. 1 sa za slová „o rozpustení“ vkladajú slová „alebo pozastavení činnosti“.

27.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sťažnosť musí byť podaná Ústavnému súdu do 30 dní od zverejnenia výsledkov referenda.“. ...

28.

V § 70 ods. 1 sa slová „od doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „od jej doručenia.“. ...

29.

V § 70 ods. 2 sa slovo „kancelárie“ nahrádza slovom „agentúry“.

30.

§ 72 znie:

„§ 72 (1) K sťažnosti sa pripojí uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o overení alebo ...

31.

Za § 73 sa vkladá nový deviaty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty oddiel Konanie o preskúmaní rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky vo veciach ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d) a 1e) znejú:

„1d) Čl. 12 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. 1e) Čl. ...

Doterajší Deviaty oddiel sa označuje ako Desiaty oddiel.

32.

V § 76 ods. 1 znie:

„(1) Zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vydané v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

„3)
Čl. 152 ods. 2 Ústavy.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore