Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 293/1995 účinný od 22.12.1995

Platnosť od: 22.12.1995
Účinnosť od: 22.12.1995
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD93DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 293/1995 účinný od 22.12.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 293/1995 s účinnosťou od 22.12.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V § 18 ods. 1 písm. d) sa pripájajú tieto slová: „v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou“. ...

2.

V § 20 ods. 1 v druhej vete sa za slová „kto ho podáva,“ vkladajú slová „prípadne proti ...

3.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K návrhu na začatie konania musí byť pripojené splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 21 ods. 1 sa za slová „navrhovateľ a“ vkladajú slová „prípadne ten, proti komu návrh ...

5.

V § 21 ods. 3 v druhej vete sa za slová „zákonodarného orgánu“ vkladajú slová „alebo o ...

6.

§ 22 znie:

„§ 22 Navrhovateľ a po prijatí podnetu aj ten, kto ho podal, musí byť v konaní pred Ústavným ...

7.

Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

„§ 23a Ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh ani o podnet na začatie konania, podanie ...

8.

V § 25 ods. 2 sa za slová „zjavne neoprávneným,“ vkladajú slová „ako aj návrhy zjavne neopodstatnené ...

9.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „Ústavy“ vkladajú slová „a o prijatom podnete“.

10.

V § 31 sa vypúšťa odsek 4.

11.

Za § 31 sa vkladá nový § 31a, ktorý znie:

„§ 31a (1) Na konanie a rozhodovanie o prijatom podnete sa primerane použijú ustanovenia tretej ...

12.

V § 33 ods. 1 znie:

„(1) Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ak tento zákon neustanovuje inak. V ostatných ...

13.

V § 37 ods. 1 sa slová „je v rozpore“ nahrádzajú slovami „nie je v súlade“ a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

„1a)
Čl. 11 a čl. 125 Ústavy.“.

14.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa za slová „jednotlivé ustanovenie“ vkladajú slová „alebo označenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:

„1b)
Čl. 11 a čl. 125 písm. e) Ústavy.“.

15.

§ 40 znie:

„§ 40 Ak Ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 Ústavy zistí nesúlad preskúmavaného ...

16.

V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a orgánu, ktorý právny predpis vydal“. ...

17.

Za § 41 sa vkladajú nové § 41a a 41b, ktoré znejú:

„§ 41a (1) Právny predpis, jeho časti alebo niektoré jeho ustanovenia strácajú účinnosť1c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c) znie:

„1c)
Čl. 132 ods. 1 Ústavy.“.

18.

§ 54 znie:

„§ 54 Ak sťažovateľ vezme svoju ústavnú sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví. ...

19.

V § 57 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak Ústavný súd rozhodnutie zruší, orgán, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, je povinný ...

20.

V § 58 ods. 1 sa značka „Kčs“ nahrádza značkou „Sk“.

21.

V § 58 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

22.

V § 60 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „kandidát ...

23.

V § 60 ods. 1 písm. b) sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená c) a d), ...

„c) údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 59; to neplatí v prípade ...

24.

§ 61 znie:

„§ 61 Okrem navrhovateľa sú účastníkmi konania aj politické strany a politické hnutia, ktoré ...

25.

V § 63 ods. 4 sa za slovom „samosprávy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „politickým ...

26.

V § 65 ods. 1 sa za slová „o rozpustení“ vkladajú slová „alebo pozastavení činnosti“.

27.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sťažnosť musí byť podaná Ústavnému súdu do 30 dní od zverejnenia výsledkov referenda.“. ...

28.

V § 70 ods. 1 sa slová „od doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „od jej doručenia.“. ...

29.

V § 70 ods. 2 sa slovo „kancelárie“ nahrádza slovom „agentúry“.

30.

§ 72 znie:

„§ 72 (1) K sťažnosti sa pripojí uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o overení alebo ...

31.

Za § 73 sa vkladá nový deviaty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty oddiel Konanie o preskúmaní rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky vo veciach ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d) a 1e) znejú:

„1d) Čl. 12 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. 1e) Čl. ...

Doterajší Deviaty oddiel sa označuje ako Desiaty oddiel.

32.

V § 76 ods. 1 znie:

„(1) Zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vydané v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

„3)
Čl. 152 ods. 2 Ústavy.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore