Zákon o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2009 účinný od 01.11.2009

Platnosť od: 17.07.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Prokuratúra, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD41DS2EUPPČL0

Zákon o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2009 účinný od 01.11.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/2009 s účinnosťou od 01.11.2009 na základe 400/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Zriaďuje sa Špecializovaný trestný súd.

(2)

Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Špecializovaného trestného súdu a konanie pred ním, ako aj postavenie ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Na účely tohto zákona sa súdom rozumie okresný súd, krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší ...

2.

§ 14 znie:

„§ 14 Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na a) trestný čin úkladnej vraždy, b) trestný ...

3.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Špecializovaného ...

4.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Ak je osoba podliehajúca pôsobnosti okresného súdu alebo krajského súdu súčasne stíhaná pre iný ...

5.

V § 19 ods. 1 druhá veta znie: „Ak však čo len jeden z trestných činov patrí do pôsobnosti Špecializovaného ...

6.

V § 21 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) Špecializovaný trestný súd vylúči vec, o ktorej by ináč patrilo konať okresnému súdu alebo krajskému ...

7.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Najbližšie spoločne nadriadený súd okresného súdu alebo krajského súdu na jednej strane a Špecializovaného ...

8.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Špecializovaný trestný súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa ...

9.

V § 24 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Vo veciach uvedených v § 16 ods. 5 je na vykonávanie úkonov v prípravnom konaní príslušný Špecializovaný ...

10.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Najvyšší súd, Špecializovaný trestný súd a krajský súd môžu jednotlivé úkony i vo svojom obvode ...

11.

V § 196 ods. 1 druhá veta znie: „Prokurátor a policajt bez meškania upovedomia Úrad špeciálnej prokuratúry ...

12.

V § 315 druhá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu rozhoduje najvyšší ...

13.

V § 477 písmeno d) znie:

„d) slovenským orgánom sa rozumie orgán Slovenskej republiky príslušný konať vo veciach upravených v ...

14.

Za § 563 sa vkladá § 563a, ktorý znie:

„§ 563a Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Špeciálny súd“ vo všetkých tvaroch, ...

15.

Za § 567e sa vkladá § 567f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje ...

3.

V § 12a ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

4.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a spĺňa podmienku podľa § 12 ods. 2“.

5.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 34 odsek 8 znie:

„(8) Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi Špecializovaného trestného súdu obligatórne. ...

7.

V § 66 odsek 1 znie:

„(1) Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat rovnajúci ...

8.

V § 68 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) predsedovi krajského súdu a predsedovi Špecializovaného trestného súdu v sume 205,81 eura mesačne, d) podpredsedovi ...

9.

V § 69 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špecializovaného trestného súdu v sume 66,39 ...

10.

V § 69 odsek 2 znie:

„(2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho ...

11.

§ 72 vrátane nadpisu znie:

„§ 72 Plat a príplatok počas dočasného pridelenia (1) Sudcovi počas dočasného pridelenia patrí funkčný ...

12.

V § 114 odsek 2 znie:

„(2) O odvolaní proti rozhodnutiu predsedu okresného súdu rozhoduje predseda príslušného krajského súdu, ...

13.

V § 114 odsek 5 znie:

„(5) Ak ide o náhradu škody spôsobenej úrazom alebo chorobou z povolania, rozhoduje v prvom stupni vždy ...

14.

V § 120 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) predsedovi Špecializovaného trestného súdu, ak ide o sudcu Špecializovaného trestného súdu,“. ...

15.

V § 150 sa vypúšťa odsek 3.

16.

§ 150a sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona ...

V § 2 písmeno a) znie:

„a) súdnou pohľadávkou pohľadávka z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného ...

Čl. VI

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona ...

1.

V § 46 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor Úradu ...

2.

§ 51 znie:

„§ 51 Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže generálny prokurátor a v rozsahu svojej pôsobnosti ...

3.

V § 55b odsek 1 znie:

„(1) Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.

5.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

V § 98a sa slová „šesťnásobku“ nahrádzajú slovami „dvojnásobku“.

Čl. IX

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) schvaľuje zásady výberového konania na funkcie predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu, ...

2.

V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, volebné komisie pre obvody krajských súdov ...

3.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...

4.

V § 17 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného ...

Čl. X

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...

1.

V § 4a ods. 1 písmeno a) znie:

„a) krajský súd s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu6) vo vzťahu k vojenským objektom, vojenským ...

2.

V § 4a ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

Čl. XI

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

V § 34 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „okrem sudcu Špeciálneho súdu“.

Čl. XII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Sídlo a obvod Špecializovaného trestného súdu Sídlom Špecializovaného trestného súdu je mesto Pezinok; ...

2.

Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

Čl. XIII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2)
Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špecializovaný trestný súd.“.

2.

V § 8 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného ...

3.

§ 9 znie:

„§ 9 (1) Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ...

4.

V druhej časti piata hlava vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD § 25 Senát Špecializovaného trestného súdu sa skladá z troch ...

5.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1) Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská ...

6.

V § 51 odsek 5 znie:

„(5) V konaní na Špecializovanom trestnom súde, krajskom súde podľa osobitného zákona17) alebo v konaní ...

7.

V § 59 druhá veta znie: „Rokovací poriadok určí aj spôsob ustanovovania členov revízneho oddelenia pre ...

8.

V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špecializovaného ...

9.

V § 71 písm. c) prvý bod znie:

„1. metodicky usmerňuje a kontroluje výkon správy okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného ...

10.

V § 72 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3.
Špecializovaného trestného súdu.“.

11.

V § 73 odsek 4 znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj pre Špecializovaný trestný súd a najvyšší súd.“. ...

12.

V § 74 odsek 5 znie:

„(5) Predseda Špecializovaného trestného súdu okrem činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu Špecializovaného ...

13.

V § 78 ods. 2 úvodná veta znie: „Riaditeľ správy krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, riaditeľ ...

14.

V § 84 odsek 5 znie:

„(5) Predseda Špecializovaného trestného súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného súdu vypracúvajú ...

15.

V § 85 druhá veta znie: „Vypracovaný návrh rozpočtu odošle na vedomie predsedovi Špecializovaného trestného ...

16.

§ 91 znie:

„§ 91 Ak nie je na Špecializovanom trestnom súde ustanovený senát alebo ak z iného dôvodu nemôže Špecializovaný ...

17.

V § 92 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vydá všeobecne záväzným právnym predpisom správny a kancelársky poriadok pre okresné ...

18.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore