Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD237 DS17 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 289/2008 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 368/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Základné ustanovenie
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient na evidenciu ...
b)
postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej ...
c)
konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

elektronickou registračnou pokladnicou

1.

elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným ...

2.

počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,

b)

pokladnicou e-kasa klient

1.

on-line registračná pokladnica,

2.

virtuálna registračná pokladnica,

c)

on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, ...

d)

virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje ...

1.

mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a

2.

klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,

e)

koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej ...

f)

klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom ...

g)

prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa ...

h)

vstavaným registračným programom program, ktorý riadi evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania ...

i)

vlastným registračným programom program, ktorý riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo o ...

j)

fiskálnou pamäťou technické zariadenie, ktoré umožňuje jednorazový a trvalý zápis údajov ...

k)

fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, ...

l)

komunikačným modulom technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos údajov definovaných výrobcom ...

m)

systémom e-kasa prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových ...

n)

pokladničným programom program on-line registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek ...

o)

chráneným dátovým úložiskom zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový ...

p)

e-kasa zónou podnikateľa internetová zóna, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva ...

q)

unikátnym identifikátorom kupujúceho číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži ...

r)

unikátnym identifikátorom dokladu kód pridelený systémom e-kasa, ktorý slúži na overenie pravosti ...

s)

jedinečným identifikátorom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska údaj, ktorý ...

t)

podpisovým kódom podnikateľa kód vygenerovaný pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného ...

u)

overovacím kódom podnikateľa kód vyhotovený pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného ...

v)

hraničnou dobou odozvy časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej ...

w)

dátovou správou údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ ...

x)

identifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice súbor údajov potrebných na vyhotovenie ...

y)

autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice údaje, ktoré umožňujú overiť identitu ...

z)

tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti ...

aa)

tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,

ab)

službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe ...

ac)

predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba,

ad)

ochranným znakom znak, ktorý obsahuje písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

ae)

daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený daňovým úradom,

af)

kódom pokladnice e-kasa klient kód pridelený daňovým úradom,

ag)

obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,

ah)

záporným obratom súčet súm

1.

vrátení tovaru,

2.

záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa ...

3.

zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,

ai)

vrátením tovaru evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar, za tovar alebo za poskytnutú službu ...

aj)

identifikátorom pokladničného dokladu číslo pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri ...

ak)

zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly,3)

al)

opravou v elektronickej registračnej pokladnici zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola ...

am)

opravou zaslanej položky v pokladnici e-kasa klient oprava zaslaných údajov do systému e-kasa alebo ...

an)

stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade z elektronickej registračnej ...

ao)

položkou údaj o predanom tovare alebo o vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej ...

ap)

kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici ...

aq)

pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, doklad ...

ar)

paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,

as)

kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ...

at)

dennou uzávierkou tlačový výstup z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý obsahuje údaje ...

au)

intervalovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje podrobné údaje alebo súhrnné údaje ...

av)

prehľadovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných ...

aw)

knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je ...

ax)

plombou známka, ktorá sa nedá z elektronickej registračnej pokladnice odlepiť bez jej pretrhnutia ...

ay)

dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov ...

az)

komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých ...

§ 3
Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient
(1)

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa ...

(2)

Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
predaj
1.
cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu,4a) cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, ...
2.
mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov ...
3.
poštových cenín na filatelistických burzách,
4.
tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5.
tovaru na dobierku,
6.
doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7.
tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej ...
8.
tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma ...
9.
živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, ...
10.
tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú ...
11.
tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b)
služby poskytované
1.
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu ...
2.
vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť ...
3.
v rámci praktického vyučovania žiakov,
4.
prostredníctvom predajných automatov.
(3)

Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je ...

(4)

Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient ...

(5)

Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo ...

(6)

Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“

a)
pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
b)
pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
c)
v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici ...
d)
v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú ...
(7)

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať doklad ...

(8)

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu podľa § 3 ods. 2, je povinný ...

§ 3a
Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ...
(1)

Ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného ...

(2)

Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice ...

(3)

Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný evidovať ...

(4)

Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, ...

(5)

Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie ...

(6)

Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je ...

(7)

Rozhodnutie podľa odseku 2 druhej vety, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu alebo ...

(8)

Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa podnikateľ preukázateľne ...

§ 4
Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu
(1)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len

a)
typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení ...
b)
elektronickú registračnú pokladnicu,
1.
pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (§ 7 ods. 3), ...
2.
ktorá je označená plombou,
3.
na ktorú boli akreditovanou osobou10) vystavené doklady deklarujúce splnenie technických požiadaviek ...
4.
ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad ...
(2)

Elektronická registračná pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. ...

a)
zabezpečovať
1.
vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná ...
2.
zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v ...
3.
informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice ...
4.
informovanie podnikateľa pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok, ...
5.
prechod do režimu, v ktorom je možné len čítanie údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté ...
6.
uloženie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo možné tieto údaje pozmeniť alebo porušiť ...
7.
vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení ...
8.
vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ...
9.
vytlačenie dokladu označeného slovom „VKLAD“ a dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ ...
10.
aby pred uvedením do prevádzky tlačila v každom treťom riadku tlačového výstupu, ktorý nesmie ...
b)
umožňovať
1.
prečítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej v elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom ...
2.
evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,
3.
vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
4.
vytlačenie pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu s jeho súčasným záznamom ...
5.
vyhotovenie dennej uzávierky zo všetkých údajov v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finančných ...
6.
vyhotovenie prehľadovej uzávierky, ktorej údaje sú informatívne od začiatku predaja tovaru alebo ...
7.
vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a ...
8.
vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, ...
9.
záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam ...
10.
okamžité zablokovanie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, ak je odpojená tlačiareň, ...
11.
vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu ...
12.
vytlačenie intervalovej uzávierky podľa dátumov denných uzávierok alebo podľa čísiel denných ...
13.
uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického ...
14.
uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne ...
15.
pridanie plomby tak, aby bez jej poškodenia nebol možný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným ...
16.
vyznačenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade ...
17.
výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnoviteľných zdrojov elektrickej energie ...
18.
overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej registračnej ...
19.
on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ...
(3)

Fiskálna pamäť musí

a)
byť umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej podnikateľovi a musí ...
b)
mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie ...
c)
mať takú konštrukciu, ktorá daňovému úradu alebo colnému úradu umožní získať údaje v nej ...
d)
byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej ...
e)
umožniť zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny.
(4)

Do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne

a)
zaznamená
1.
ochranný znak,
2.
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
3.
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla ...
4.
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5.
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ...
6.
dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
7.
sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
8.
minimálne dve meny,
b)
zaznamenáva
1.
údaje z dennej uzávierky uvedené v § 12 ods. 2 písm. f), h) až n) a p) až t),
2.
výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 ...
3.
odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
4.
odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte ...
5.
odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
6.
dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej ...
7.
zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,
8.
kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.
(5)

Elektronická registračná pokladnica označená pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ...

(6)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný v konaní o ...

a)
technické a softvérové nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej ...
b)
softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup overenia pravosti kontrolného ...
c)
popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d)
komunikačný protokol,
e)
popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného záznamu,
f)
iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.
(7)

Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice ...

(8)

Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia ...

(9)

Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej ...

(10)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez zbytočného ...

a)
dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu ...
b)
zoznam servisných organizácií, ktorým bola aktualizácia oznámená a sprístupnená s uvedením ...
c)
spôsob, ako zistiť verziu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu ...
d)
popis zmien oproti poslednej certifikovanej verzii elektronickej registračnej pokladnice, ktorý popisuje ...
§ 4a
Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient
(1)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 a podľa § 3a ods. 3 možno používať len

a)
virtuálnu registračnú pokladnicu,
1.
ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a,
2.
ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
b)
on-line registračnú pokladnicu,
1.
ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a,
2.
ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
3.
ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie ...
(2)

Pokladnica e-kasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami ...
b)
zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti ...
c)
vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby ...
d)
vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD" tak, aby obsahoval v každom treťom riadku ...
e)
zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
f)
vytlačenie pokladničného dokladu,
g)
vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR ...
h)
zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
i)
zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred povinnými údajmi podľa § 8 ods. ...
j)
číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ ...
k)
uloženie dátovej správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. ...
l)
komunikáciu so systémom e-kasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom ...
m)
uloženie dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou ...
n)
uloženie autentifikačných údajov a identifikačných údajov v chránenom dátovom úložisku v ...
o)
vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ ...
p)
elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient kupujúcemu až ...
q)
zhodu údajov podľa § 8 ods. 2, 7 a 10 s údajmi zasielanými do systému e-kasa podľa § 8a,
r)
zasielanie údajov podľa § 8a do systému e-kasa,
s)
zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej ...
t)
zasielanie jedinečného identifikátora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska ...
(3)

Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s pokladnicou e-kasa klient, musí umožňovať vytlačenie všetkých ...

(4)

Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, ...

§ 4b
Konanie o certifikácii
(1)

Konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava.

(2)

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej ...

a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, daňové ...
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo ...
c)
prílohu, ktorou sú najmä doklady deklarujúce zhodu elektronickej registračnej pokladnice alebo ...
(3)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný k žiadosti ...

(4)

Colný úrad Bratislava je oprávnený výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej ...

(5)

Vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným ...

(6)

Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu ...

(7)

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek ...

(8)

Ak elektronická registračná pokladnica alebo fiskálna tlačiareň spolu s vlastným registračným ...

(9)

Colný úrad Bratislava je povinný o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania ...

(10)

Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je ...

(11)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať finančné ...

(12)

Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne ...

(13)

Konaniu o certifikácii podlieha aj akákoľvek zmena elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej ...

(14)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný vyrábať, dovážať ...

(15)

Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice poruší povinnosť podľa ...

(16)

Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii, oznámi to finančnému riaditeľstvu ...

(17)

Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii podľa odseku ...

§ 4c
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
(1)

Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vykonáva finančné ...

(2)

Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska začína na základe ...

a)
obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, ...
b)
obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo ...
c)
prílohu, ktorou sú najmä výsledky testovania podľa testovacích scenárov zverejnených na webovom ...
(3)

Finančné riaditeľstvo je oprávnené výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu ...

(4)

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je ...

(5)

Finančné riaditeľstvo po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek ...

(6)

Ak pokladničný program alebo chránené dátové úložisko nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa ...

(7)

Finančné riaditeľstvo je povinné o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia ...

(8)

Odvolacím orgánom je prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej ...

(9)

Proti rozhodnutiu, ktoré je právoplatné, nemožno podať opravné prostriedky.

(10)

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je ...

(11)

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je ...

(12)

Ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska ...

(13)

Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného ...

(14)

Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii pokladničného ...

§ 5
Servisná organizácia
(1)

Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a)
na základe oprávnenia na podnikanie1) môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných ...
b)
má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú ...
c)
je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom daňovým úradom. ...
(2)

Servisná organizácia je povinná

a)
zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej ...
b)
písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich zúčtovanie ...
c)
bez zbytočného odkladu oznámiť colnému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny ...
d)
bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby ...
e)
vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu ...
f)
oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu stratu plomby, pričom v oznámení uvedie číslo ...
g)
oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, ...
§ 6
Register
(1)

Zápis do registra vykoná daňový úrad, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ...

a)
predloží písomnú žiadosť, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registračných pokladníc, ...
b)
priloží k žiadosti kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje ...
c)
nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra servisných ...
(2)

Daňový úrad rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti podľa ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemožno podať odvolanie.

(4)

V registri sa uvádza

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie a daňové identifikačné číslo, ...
b)
zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva ...
(5)

Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 ...

(6)

Daňový úrad vyčiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia

a)
bola zrušená alebo zanikla,
b)
prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc,
c)
neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností uvedených v odseku 5,
d)
nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní odo ...
(7)

Daňový úrad rozhodne o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo ...

(8)

Finančné riaditeľstvo z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický ...

§ 7
Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky
(1)

Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ ...

a)
knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ...
1.
identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého ...
2.
identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo, ...
3.
údajmi o elektronickej registračnej pokladnici sú typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, ...
4.
údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej ...
b)
kópiu rozhodnutia o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ...
(2)

Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú ...

(3)

Daňový úrad po overení údajov podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód ...

(4)

Elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná ...

(5)

Pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie ...

(6)

Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom ...

§ 7a
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky
(1)

Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä údaje o podnikateľovi podľa odseku 4 a hlavný predmet ...

(3)

Ak má žiadosť podľa odseku 1 nedostatky, vyzve daňový úrad podnikateľa, aby ich v určenej lehote ...

(4)

Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne ...

a)
obchodné meno, miesto podnikania a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, identifikačné ...
b)
obchodné meno a sídlo, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, ...
(5)

Podnikateľ je povinný pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice ...

(6)

Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód podľa odseku 1 ...

(7)

Podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov podľa odseku 4 zabezpečiť ich aktualizáciu ...

(8)

Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné ...

(9)

Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, ...

§ 8
Pokladničný doklad
(1)

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici ...

a)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ...
d)
ochranný znak,
e)
poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
f)
dátum a čas vyhotovenia,
g)
označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby ...
h)
cenu tovaru alebo cenu služby,
i)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla ...
j)
základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa ...
k)
sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ ...
l)
výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení ...
m)
zaokrúhlenie ceny,15)
n)
celkovú sumu platenej ceny,
o)
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.16)
(2)

Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak ide o úhradu faktúry ...

(3)

Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar ...

(4)

Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za ...

(5)

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu ...

(6)

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu ...

(7)

Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 ...

(8)

Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť. ...

(9)

Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje ...

(10)

Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu4a) na nákup tovaru alebo na poskytnutie ...

(11)

Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je ...

§ 8a
Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa
(1)

Podnikateľ je povinný pri evidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient zabezpečiť, aby pokladnica ...

(2)

Ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa ...

(3)

Ak ide o doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby ...

(4)

Ak ide o doklad označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“, podnikateľ je povinný zabezpečiť, ...

(5)

Ak ide o zaevidovanie údajov z paragónov, podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa ...

(6)

Ak podnikateľ používa prenosnú pokladnicu e-kasa klient, je povinný do systému e-kasa zasielať ...

(7)

Podnikateľ je povinný údaje podľa odsekov 1 až 6 a unikátny identifikátor dokladu ukladať v ...

§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
(1)

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, ...

(2)

Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej ...

(3)

Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie ...

(4)

Kópie paragónov, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady ...

(5)

Doklad označený slovom „VKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou je podnikateľ ...

(6)

Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje ...

§ 10
Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient
(1)

Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, okrem ...

(2)

Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registračnej pokladnice, je povinná do ...

(3)

Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať ...

(4)

Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať ...

(5)

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej ...

(6)

Postup podľa odsekov 4 a 5 sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient okrem ...

(7)

Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný ...

§ 11
Výmena fiskálnej pamäte
(1)

Výmena fiskálnej pamäte sa vykonáva, ak

a)
bola vyčerpaná jej kapacita a elektronická registračná pokladnica je funkčná,
b)
z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,
c)
došlo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) prvom až šiestom bode uložených do fiskálnej ...
d)
došlo k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice.
(2)

Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny ...

(3)

Po pripojení novej fiskálnej pamäte servisná organizácia do nej zaznamená údaje uvedené v § ...

(4)

Pri výmene fiskálnej pamäte je servisná organizácia povinná údaje z pôvodnej fiskálnej pamäte ...

§ 12
Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka
(1)

Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ ...

(2)

Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

a)
ochranný znak,
b)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ...
e)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla ...
f)
dátum a čas vyhotovenia,
g)
poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, ...
h)
počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
i)
počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j)
obrat,
k)
záporný obrat,
l)
kumulovaný obrat,
m)
súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej ...
n)
súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane ...
o)
súčet stornovaných položiek a ich počet,
p)
súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r)
súčet vrátení tovaru a ich počet,
s)
súčet záporných položiek a ich počet,
t)
súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
(3)

Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) ...

(4)

Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. ...

(5)

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku, ...

§ 13
Kniha elektronickej registračnej pokladnice
(1)

Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej ...

(2)

Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, ...

(3)

Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo ...

§ 14
Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice

Ak dôjde k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice, pôvodný vlastník elektronickej ...

§ 15
Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice
(1)

Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie ...

(2)

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek ...

(3)

Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná ...

(4)

Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu ...

(5)

Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii podľa § 4b ods. 16 ukončiť prevádzku ...

(6)

Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj

a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného ...
b)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho ...
c)
vtedy, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a oznámi ukončenie ...
(7)

Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového kódu ...

(8)

Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič ...

§ 15a
Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient
(1)

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému ...

(2)

Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient aj

a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného ...
b)
po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov, ...
c)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho ...
(3)

Ak podnikateľ chce opätovne používať pokladnicu e-kasa klient, je povinný postupovať podľa § ...

(4)

Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič ...

(5)

Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku ...

§ 16
Plomba
(1)

Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo ...

(2)

Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné ...

(3)

Finančné riaditeľstvo objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Finančné riaditeľstvo ...

(4)

Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať ...

(5)

Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na ...

(6)

Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, ...

(7)

Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na dátovom médiu, ...

a)
počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,
b)
počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,
d)
počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky, ...
e)
počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené ...
f)
počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),
g)
počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,
h)
počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,
i)
počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,
j)
konečný stav plomb,
k)
čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice ...
§ 16a
Správne delikty

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a)

nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby ...

b)

svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient z prevádzky, ...

c)

na evidenciu prijatej tržby používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky ...

d)

neodovzdá paragón podľa § 10 ods. 4,

e)

zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, ale neodovzdá ...

f)

odovzdá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ...

g)

nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. ...

h)

nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3 prvej vety alebo ...

i)

nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,

j)

nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient v súlade s § 3 ods. ...

k)

nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,

l)

nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 druhej vety a tretej vety, § 3 ods. 7 druhej vety a tretej vety, ...

m)

neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,

n)

neodovzdá kupujúcemu pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,

o)

nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 8, § 3a ods. 4 alebo § 8 ods. 5,

p)

nesplní povinnosť podľa § 7a ods. 7, § 9 alebo § 10 ods. 7,

q)

nenahlási servisnej organizácii poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8 alebo poruchu ...

r)

nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient údaje z vyhotovených ...

s)

neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,

t)

nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku alebo nedodrží ...

u)

nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice alebo nesplní povinnosť podľa § 13,

v)

nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,

w)

neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 2 alebo ukončenie ...

x)

nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 8, § 10 ...

y)

neuvedie informáciu o umiestnení plomb podľa § 4 ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,

z)

nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6, § 4c ods. 4 a 10, § 17a ods. 4, § 17c ods. 4 alebo § 18c ...

aa)

neodovzdá certifikát elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne podľa § ...

ab)

nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa ...

ac)

nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. ...

ad)

nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),

ae)

neoznámi colnému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uložených ...

af)

nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov ...

ag)

neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,

ah)

neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,

ai)

predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ...

aj)

neodovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží ...

ak)

nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. ...

al)

uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických ...

am)

v rozpore s týmto zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici, ...

an)

uvedie do prevádzky alebo umožní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa ...

ao)

poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste podľa § 16b ods. 7 ...

ap)

nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice ...

ar)

umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný ...

as)

nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.

Sankcie
§ 16b
(1)

Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur; pokutu za správny ...
c)
§ 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia ...
d)
§ 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 2 000 eur do 10 000 eur,
f)
§ 16a písm. ao) od 2 000 eur do 40 000 eur.
(2)

Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur; pokutu za správny ...
c)
§ 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,
d)
§ 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím. Pokutu rozhodnutím na mieste uloží ...

(4)

Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste podľa odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení porušenia ...

(5)

Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), am), ao) až ar) sa považuje za osobitne ...

(6)

Daňový úrad alebo colný úrad pri

a)
prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa ...
b)
každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa ...
(7)

Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, uloží ...

(8)

Ak podnikateľ nezaplatí pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) za porušenie podľa § 16a ...

(9)

Daňový úrad alebo colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať ...

(10)

Ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť ...

(11)

Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až x), am), ao) až ...

(12)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho ...

(13)

Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

(14)

Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § ...

(15)

Pokutu podľa odseku 3 poslednej vety nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom ...

§ 16c
(1)

Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 100 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d)
§ 16a písm. an) 2 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.
(2)

Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 200 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d)
§ 16a písm. an) 4 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)

Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny ...

(4)

Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. al), an) a as) sa považuje za osobitne závažné ...

(5)

Daňový úrad alebo colný úrad

a)
pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku ...
b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku ...
(6)

Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) až al), an) a as) vzájomne ...

(7)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho ...

(8)

Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

(9)

Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § ...

(10)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo ...

§ 17
(1)

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ...

(2)

Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené ...

(3)

Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)

(4)

V konaní o sankciách a pri vymáhaní pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu,19) ak § 16b ...

(5)

Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný predpis o ...

(6)

Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c ...

(7)

Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie ...

(8)

Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému ...

(9)

Na účely tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené podľa osobitných predpisov19a) ...

§ 17a
Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
(1)

Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu vrátane ...

(2)

Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil elektronickú registračnú pokladnicu, požiada ...

(3)

Colný úrad Bratislava je oprávnený pri technickej expertíze odstrániť plombu, ktorou je označená ...

(4)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je na výzvu a v lehote ...

(5)

Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá ...

(6)

Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú elektronickú registračnú pokladnicu ...

(7)

Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej ...

§ 17b
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice
(1)

Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru ...

(2)

Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § ...

(3)

Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí ...

§ 17c
Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice
(1)

Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť on-line registračnú pokladnicu vrátane akýchkoľvek ...

(2)

Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil on-line registračnú pokladnicu, požiada finančné ...

(3)

Lehota na vykonanie technickej expertízy je najviac jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení ...

(4)

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je ...

(5)

Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý on-line registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie ...

(6)

Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú on-line registračnú pokladnicu vrátane ...

(7)

Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice ...

§ 17d
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí on-line registračnej pokladnice
(1)

Počas zabezpečenia on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo ...

(2)

Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia on-line registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. ...

(3)

Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená on-line registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, ...

(2)

Servisná organizácia postupuje podľa doterajšieho predpisu21) u podnikateľa podľa odseku 1 najneskôr ...

§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010

Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne ...

§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej ...

(2)

Za porušenie ustanovení osobitného predpisu,21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, ...

(3)

Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. ...

(4)

Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej ...

(5)

Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 ...

(6)

Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s ...

(7)

Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.

§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného ...

(2)

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát ...

(3)

Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať ...

(4)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát ...

(5)

Konanie o uložení pokuty podľa zákona účinného k 31. decembru 2013, ktoré bolo začaté, avšak ...

(6)

Za porušenie ustanovení zákona účinného k 31. decembru 2013, o ktorom sa k 31. decembru 2013 neviedlo ...

(7)

Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, ...

§ 18ca
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice môže od 1. januára 2015 ...

(2)

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát ...

(3)

Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže ...

§ 18cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Podnikateľ, ktorý poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 pod kódmi 45.20 Oprava a údržba motorových ...

(2)

Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pred 1. ...

(3)

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát ...

(4)

Certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi elektronickej registračnej ...

(5)

Ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa podľa ...

(6)

Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nebude mať od 1. januára ...

(7)

Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, ktorá nebude mať od ...

§ 18cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017

Ak finančné riaditeľstvo ukončilo používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ...

§ 18cd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré sa právoplatne ...

(2)

Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, o ktorom sa do 31. decembra ...

(3)

Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2018, ...

(4)

Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) je povinný uplatňovať ...

§ 18ce
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré sa právoplatne ...

(2)

Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, o ktorom sa do 31. decembra ...

(3)

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr ...

(4)

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla ...

(5)

Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice pridelený podnikateľovi, ktorý nebol zrušený ...

(6)

Technická expertíza, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2019, dokončí ...

§ 18cf
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)

Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej ...

(2)

Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej ...

(3)

Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k ...

§ 18d

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 19

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

  SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO V POKLADNICI E-KASA KLIENT

  Prevziať prílohu - príloha č. 1

  Príloha č. 2 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

  OCHRANNÝ ZNAK

  Prevziať prílohu - Obrázok

  Vysvetlivka

  Veľkosť rozmeru 1 musí byť najmenej 2 mm a ostatné rozmery musia byť v pomere ako je uvedené ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

  KNIHA ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

  OCHRANNÉ PRVKY A ÚDAJE PLOMBY

  1.

  Plomba je personalizovaná, deštruktívna bezpečnostná samolepka.

  2.

  Nosná vrstva plomby sa vyhotovuje zo selektívne deštrukčného materiálu striebornej farby, ktorý ...

  3.

  Plomba má tvar obdĺžnika a jej rozmer je 45 x 20 mm.

  4.

  V strede plomby je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). ...

  5.

  Plomba je označená číslom série a poradovým číslom.

  6.

  Všetky vyobrazené texty na plombe sú čiernej farby, pričom minimálne dva prvky sú kontrolovateľné ...

  7.

  Plomba obsahuje mikroperforáciu v tvare grafického prvku.

  8.

  Bezpečnostnou súčasťou plomby je opticko-premenlivý prvok (hologram), ktorého každý jednotlivý ...

  9.

  Hologram je umiestnený v pozdĺžnom smere na okraji plomby a má minimálny rozmer 45 x 5 mm. ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická ...
 • 3)  § 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  § 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4a)  § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 6)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého ...
 • 9)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 9a)  § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 12)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 14b)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 16a)  § 51 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
 • 16b)  § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 16c)  § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z. ...
 • 17)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18)  § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 523/2004 ...
 • 18a)  § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 18b)  § 19 a § 37 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18c)  § 31 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
 • 18d)  Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18e)  Napríklad § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z., § ...
 • 19)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 19a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...
 • 19b)  Napríklad Trestný poriadok, Daňový poriadok.
 • 20)  § 37 až 39 a § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20b)  § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie ...
 • 22)  § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a ...
 • 23)  § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore