Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Obchod a podnikanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 368/2018 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 368/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie základných pojmov Na účely tohto zákona sa rozumie a) elektronickou registračnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „cenín“ vkladajú slová „okrem poukazu podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.“.

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, ...

5.

V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

6.

V § 3 ods. 8 prvej vete sa za slovo „tržbu“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 2“.

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 4a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 a podľa § 3a ods. 3 možno používať ...

9.

V § 4a ods. 3 prvej vete sa za slovo „umožňovať“ vkladajú slová „vytlačenie všetkých ...

10.

V § 4a ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

11.

V § 4b ods. 11 druhej vete sa slová „ Finančné riaditeľstvo nemôže mimo odvolacieho konania“ ...

12.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska (1) Konanie ...

13.

§ 7a vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky (1) Na ...

14.

V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Pokladničný ...

15.

V § 8 ods. 1 štvrtej vete sa za slovo „doklad“ vkladajú slová „vyhotovený elektronickou registračnou ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“. ...

17.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „pokladničného dokladu“.

18.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak ide o úhradu faktúry ...

19.

V § 8 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

20.

V § 8 ods. 6 sa za slovo „vytlačiť“ vkladajú slová „alebo elektronicky kupujúcemu zaslať“. ...

21.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku ...

22.

V § 8 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

23.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa (1) Podnikateľ je povinný pri evidovaní tržby ...

24.

V § 9 ods. 1 sa za slová „v elektronickej registračnej pokladnici,“ vkladajú slová „údajov ...

25.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa slová „záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchovávať“ nahrádzajú ...

26.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4“.

27.

V § 9 ods. 5 sa za slovo „VKLAD“ vkladajú slová „vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou“. ...

28.

V § 10 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient ...

29.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

30.

V § 12 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prehľadovú uzávierku ...

31.

V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ...

32.

V § 15 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene b) sa na konci bodka ...

33.

V § 15 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vtedy, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a oznámi ...

34.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

35.

V § 15a ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomne“ a slová „ak sa oznámenie podáva elektronickými ...

36.

V § 15a ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o ...

37.

V § 16a písm. a) sa za slová „§ 3 ods. 1“ vkladajú slová „prvej vety“ a na konci sa pripájajú ...

38.

V § 16a písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nesplní povinnosti uvedené v § ...

39.

V § 16a písm. e) sa slová „2 a 7“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10“.

40.

V § 16a písm. f) sa slová „2 a 7 alebo § 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10 alebo ...

41.

V § 16a písm. g) sa slová „písm. zd)“ nahrádzajú slovami „písm. aw)“.

42.

V § 16a písmeno h) znie:

„h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3 prvej ...

43.

V § 16a písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nesplní povinnosť podľa § 3 ods. ...

44.

V § 16a písm. l) sa slová „§ 4 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 druhej vety ...

45.

V § 16a písm. o) sa slová „ods. 7 alebo § 8 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8, § 3a ...

46.

V § 16a písm. p) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

47.

V § 16a písm. u) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo nesplní povinnosť“.

48.

V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6,“ vkladajú slová „§ 4c ods. 4 a 10,“ a za slová ...

49.

V § 16a písm. am) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmení údaje z dátovej správy ...

50.

V § 16a písmeno ap) znie:

„ap) nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej ...

51.

§ 16a sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:

„as)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.“.

52.

V § 16b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ďalšom“.

53.

V § 16b ods. 1 písm. f) sa suma „10 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.

54.

V § 16c sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.“.

55.

V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.“.

56.

V § 16c ods. 4 až 6 sa slová „al) a an)“ nahrádzajú slovami „al), an) a as)“.

57.

V § 16c ods. 5 písm. a) a b) sa slová „c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „c), d) alebo ...

58.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole ...

59.

V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

60.

V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

61.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane ...

62.

V § 17a ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

63.

Za § 17b sa vkladajú § 17c a 17d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 17c Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice (1) Colný úrad alebo daňový ...

64.

Za § 18cd sa vkladá § 18ce, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18ce Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Konanie o uložení ...

65.

§ 19 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

66.

Slová „virtuálna registračná pokladnica“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

67.

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „virtuálna registračná ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

Za § 293eg sa vkladá § 293eh, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293eh Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Súčasťou vymeriavacieho základu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 127 znie:

„127) § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. m) úvodnej vete sa za slová „písm. s)“ vkladajú slová „prvého bodu“. ...

2.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere24h) od zamestnávateľa, ktorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24h znie:

„24h) § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 9 ods. 2 písm. ac) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čestných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf a 59jg znejú:

„59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 3 písm. h) prvý bod zákona ...

4.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné ...

5.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 44, ktorý znie:

„(44) Súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej ...

6.

V § 19 ods. 2 písmeno s) znie:

„s) výdavky zamestnávateľa 1. na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, ...

7.

V § 21 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

Za § 52zt sa vkladá § 52zu, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zu Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2019 (1) Ustanovenie § 5 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slovo „pokladnicou“ vkladajú slová „alebo pokladnicou e-kasa ...

2.

V § 74 ods. 3 písm. c) sa za slovo „faktúry“ vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 19 odsek 5 znie:

„(5) Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice odovzdá príslušný orgán osobám uvedeným v ...

2.

V § 37 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

V § 159 sa vypúšťajú slová „v konkurznom konaní“ a v prvej vete a poslednej vete sa na konci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...

V § 12 ods. 7 písmená a) a b) znejú:

„a) fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 2 písm. b) druhého bodu v bode ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore