Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019

Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Obchod a podnikanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 368/2018 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 368/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie základných pojmov Na účely tohto zákona sa rozumie a) elektronickou registračnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „cenín“ vkladajú slová „okrem poukazu podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.“.

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, ...

5.

V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

6.

V § 3 ods. 8 prvej vete sa za slovo „tržbu“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 2“.

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 4a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 a podľa § 3a ods. 3 možno používať ...

9.

V § 4a ods. 3 prvej vete sa za slovo „umožňovať“ vkladajú slová „vytlačenie všetkých ...

10.

V § 4a ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

11.

V § 4b ods. 11 druhej vete sa slová „ Finančné riaditeľstvo nemôže mimo odvolacieho konania“ ...

12.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska (1) Konanie ...

13.

§ 7a vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky (1) Na ...

14.

V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Pokladničný ...

15.

V § 8 ods. 1 štvrtej vete sa za slovo „doklad“ vkladajú slová „vyhotovený elektronickou registračnou ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“. ...

17.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „pokladničného dokladu“.

18.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak ide o úhradu faktúry ...

19.

V § 8 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

20.

V § 8 ods. 6 sa za slovo „vytlačiť“ vkladajú slová „alebo elektronicky kupujúcemu zaslať“. ...

21.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku ...

22.

V § 8 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

23.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa (1) Podnikateľ je povinný pri evidovaní tržby ...

24.

V § 9 ods. 1 sa za slová „v elektronickej registračnej pokladnici,“ vkladajú slová „údajov ...

25.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa slová „záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchovávať“ nahrádzajú ...

26.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4“.

27.

V § 9 ods. 5 sa za slovo „VKLAD“ vkladajú slová „vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou“. ...

28.

V § 10 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient ...

29.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

30.

V § 12 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prehľadovú uzávierku ...

31.

V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ...

32.

V § 15 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene b) sa na konci bodka ...

33.

V § 15 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vtedy, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a oznámi ...

34.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

35.

V § 15a ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomne“ a slová „ak sa oznámenie podáva elektronickými ...

36.

V § 15a ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o ...

37.

V § 16a písm. a) sa za slová „§ 3 ods. 1“ vkladajú slová „prvej vety“ a na konci sa pripájajú ...

38.

V § 16a písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nesplní povinnosti uvedené v § ...

39.

V § 16a písm. e) sa slová „2 a 7“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10“.

40.

V § 16a písm. f) sa slová „2 a 7 alebo § 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10 alebo ...

41.

V § 16a písm. g) sa slová „písm. zd)“ nahrádzajú slovami „písm. aw)“.

42.

V § 16a písmeno h) znie:

„h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3 prvej ...

43.

V § 16a písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nesplní povinnosť podľa § 3 ods. ...

44.

V § 16a písm. l) sa slová „§ 4 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 druhej vety ...

45.

V § 16a písm. o) sa slová „ods. 7 alebo § 8 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8, § 3a ...

46.

V § 16a písm. p) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

47.

V § 16a písm. u) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo nesplní povinnosť“.

48.

V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6,“ vkladajú slová „§ 4c ods. 4 a 10,“ a za slová ...

49.

V § 16a písm. am) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmení údaje z dátovej správy ...

50.

V § 16a písmeno ap) znie:

„ap) nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej ...

51.

§ 16a sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:

„as)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.“.

52.

V § 16b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ďalšom“.

53.

V § 16b ods. 1 písm. f) sa suma „10 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.

54.

V § 16c sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.“.

55.

V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.“.

56.

V § 16c ods. 4 až 6 sa slová „al) a an)“ nahrádzajú slovami „al), an) a as)“.

57.

V § 16c ods. 5 písm. a) a b) sa slová „c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „c), d) alebo ...

58.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole ...

59.

V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

60.

V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

61.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane ...

62.

V § 17a ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

63.

Za § 17b sa vkladajú § 17c a 17d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 17c Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice (1) Colný úrad alebo daňový ...

64.

Za § 18cd sa vkladá § 18ce, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18ce Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Konanie o uložení ...

65.

§ 19 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

66.

Slová „virtuálna registračná pokladnica“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

67.

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „virtuálna registračná ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

Za § 293eg sa vkladá § 293eh, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293eh Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Súčasťou vymeriavacieho základu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 127 znie:

„127) § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. m) úvodnej vete sa za slová „písm. s)“ vkladajú slová „prvého bodu“. ...

2.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere24h) od zamestnávateľa, ktorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24h znie:

„24h) § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 9 ods. 2 písm. ac) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čestných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf a 59jg znejú:

„59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 3 písm. h) prvý bod zákona ...

4.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné ...

5.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 44, ktorý znie:

„(44) Súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej ...

6.

V § 19 ods. 2 písmeno s) znie:

„s) výdavky zamestnávateľa 1. na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, ...

7.

V § 21 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

Za § 52zt sa vkladá § 52zu, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zu Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2019 (1) Ustanovenie § 5 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slovo „pokladnicou“ vkladajú slová „alebo pokladnicou e-kasa ...

2.

V § 74 ods. 3 písm. c) sa za slovo „faktúry“ vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 19 odsek 5 znie:

„(5) Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice odovzdá príslušný orgán osobám uvedeným v ...

2.

V § 37 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

V § 159 sa vypúšťajú slová „v konkurznom konaní“ a v prvej vete a poslednej vete sa na konci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...

V § 12 ods. 7 písmená a) a b) znejú:

„a) fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 2 písm. b) druhého bodu v bode ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore