Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 282/1993 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 27.11.1993
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD343DS1EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 282/1993 účinný od 01.07.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/1993 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Národná rada Slovenskej republiky v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd spôsobených ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Zákon sa vzťahuje na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám ...

(2)

Predmetom vrátenia majetku podľa tohto zákona sú nehnuteľné veci a hnuteľné veci.

(3)

Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku. ...

(4)

Tento zákon sa nepoužije na zmiernenie krívd, ktoré sú predmetom úpravy osobitných predpisov.2) ...

§ 2
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenými osobami sú štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti so sídlom v Slovenskej ...

(2)

Oprávnenou osobou po Nemeckej evanjelickej a. v. cirkvi v Slovenskej republike a jej cirkevných organizačných ...

§ 3
Povinné osoby
(1)

Povinnými osobami sú štát, obec, štátom alebo obcou založené alebo zriadené právnické osoby ...

a)
právnických osôb so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi ...
b)
cudzích štátov.
(2)

Povinnými osobami sú aj fyzické osoby, ktoré nadobudli vec od štátu alebo obce, ktoré mali oprávnenie ...

(3)

Ak vznikne pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou pri pozemkoch z poľnohospodárskeho a lesného ...

Vydanie veci
§ 4
(1)

Povinná osoba vydá nehnuteľnú vec a hnuteľnú vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá ...

(2)

Povinnosť vydať vec sa vzťahuje na prípady, keď v rozhodnom období vec prešla do vlastníctva ...

a)
odňatia bez náhrady postupom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. SNR o poštátnení ...
b)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 185/1948 Zb. o poštátnení liečebných a ošetrovacích ...
c)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo ...
d)
darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých darcom v tiesni,
e)
kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
f)
vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila na účel, na ktorý bola vyvlastnená, ...
g)
vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
h)
prevzatia bez právneho dôvodu,
i)
prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla ...
(3)

Vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

(4)

S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty vybudované z prostriedkov štátu, ako ...

§ 5
(1)

Na vydanie veci vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne v lehote 12 mesiacov od účinnosti ...

(2)

Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 90 dní od doručenia výzvy dohodu o vydaní veci.

(3)

Ak povinná osoba nevyhovie výzve podľa odseku 2 alebo ak miesto jej pobytu nie je známe, môže ...

(4)

Oprávnená osoba, ktorej bola vec vydaná, nemôže voči povinnej osobe a povinná osoba voči oprávnenej ...

§ 6

Vec, ktorá je vyhlásená za kultúrnu pamiatku, možno vydať za podmienok vyplývajúcich z predpisov, ...

§ 7
(1)

Pozemky alebo ich časti nemožno vydať, ak

a)
na pozemku bol po prevode do vlastníctva štátu zriadený cintorín,
b)
pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo právnickej osoby zastavaný; ak ...
c)
na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada,7)
d)
na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia,
e)
slúžia na účely obrany štátu, ťažbu nerastov, alebo sú na území štátnej prírodnej rezervácie, ...
f)
k pozemku bolo zriadené právo osobného užívania v prípade, ak ide o pozemok, ktorý osoby nadobudli ...
(2)

Hnuteľná vec sa nevydá, ak ide o bývalé cirkevné matriky.8)

§ 8

Povinné osoby sú povinné starať sa o nehnuteľné veci a hnuteľné veci až do ich vydania oprávnenej ...

§ 9

Pri uplatňovaní nárokov oprávnených osôb sú dotknuté orgány štátnej správy, obce a iné ...

§ 10
(1)

Konanie súvisiace s vydaním nehnuteľných vecí a hnuteľných vecí sa oslobodzuje od správnych ...

(2)

Úhradu nákladov spojených s prípadným zameraním vydaných nehnuteľností zabezpečí štát.

§ 11
(1)

Dňom prevzatia nehnuteľných vecí vstupuje oprávnená osoba do práv a záväzkov prenajímateľa, ...

(2)

Doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov vo vydaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia ...

a)
poskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb ...
b)
potreby školstva,
c)
prevádzku kultúrnych, telovýchovných a športových zariadení,
d)
pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb,

vzniká nárok voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnuteľnosť vydaná, na uzavretie zmluvy o výpožičke ...

(3)

Ak ide o byty a nebytové priestory slúžiace na činnosť diplomatických a konzulárnych misií, ...

(4)

Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia oprávnená osoba, ktorej bola nehnuteľnosť ...

(5)

Užívateľ bytu alebo nebytových priestorov, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na ...

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. ...
  • 2)  Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií ...
  • 3)  Zákon č. 308/1991 Zb.
  • 4)  § 1 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
  • 5)  § 105 až 116 Civilného sporového poriadku.
  • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
  • 7)  § 52 až 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. ...
  • 8)  § 27 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách.
  • 9)  § 659 Občianskeho zákonníka.
  • 10)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Načítavam znenie...
MENU
Hore