Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. 270/1992 účinný od 01.06.1992

Platnosť od: 29.05.1992
Účinnosť od: 01.06.1992
Autor: Česká národní rada
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. 270/1992 účinný od 01.06.1992
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 270/1992 s účinnosťou od 01.06.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České národní rady

kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní ...

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona ...

1.

§ 1 zní:

„§ 1 Úvodní ustanovení Myslivost je činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující ...

2.

V části prvé se z nadpisu vypouštějí slova „a účast pracujících na řízení a výkonu práva ...

3.

§ 2 zní:

„§ 2 (1) Právo myslivosti je souhrnem práva a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, ...

4.

§ 3 a 4 se vypouští.

5.

Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 1.

6.

V § 5 se připojují nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Honitby v nichž může být vykonáváno právo myslivosti jsou buď honitby vlastní nebo společenstevní. (3) ...

(1) Okresní úřad může uznat za vlastní honitbu všechny souvislé honební pozemky, které má ...

(2) Okresní úřad může uznat z vlastního podnětu za vlastní honitbu souvislé honební pozemky ...

(3) Okresní úřad může uznat za společenstevní honitbu honební pozemky více vlastníků, a to ...

(4) Okresní úřad může uznat z vlastního podnětu za společenstevní honitbu souvislé honební ...

(5) Honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu, nebo které nejsou ve ...

(6) Zcela odloučené honební pozemky jednoho nebo více vlastníků, které nesouvisejí s ostatními ...

(7) Okresní úřad může uznat za honitbu též souvislé honební pozemky ve vlastnictví odborné ...

8.

Za § 6 se vkládá § 6a, který zní:

„§ 6a (1) Vyžaduje-li to ochrana přírodního bohatství a zásady řádného mysliveckého hospodaření, ...

9.

§ 7 zní:

„§ 7 (1) Okresní úřad může uznat za oboru souvislé honební pozemky, které jsou ve vlastnictví ...

10.

§ 8 zní:

„§ 8 (1) Okresní úřad může uznat za samostatnou bažantnici honební pozemky ve vlastnictví ...

11.

§ 11 zní:

„§ 11 (1) Právo myslivosti v uznané honitbě, oboře a samostatné bažantnici (dále jen „honitba“) ...

12.

§ 12 se vypouští.

13.

V § 13 odst. 1 začátek první věty zní: „O uznání honiteb rozhoduje“, vypouští se slova ...

14.

V § 13 dosavadní odstavec 2 se vypouští.

15.

V § 13 dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a zní:

„(2) Okresní úřad určí pro jednotlivé honitby jakostní třídy a normované stavy vybraných ...

16.

§ 14 zní:

„§ 14 (1) Československé fyzické a československé právnické osoby se mohou k výkonu práva ...

17.

V § 15 odst. 1 se slova „Státní organizace a myslivecká sdružení“ nahrazují slovy „Československá ...

18.

V § 15 odst. 2 zní:

„(2) Mysliveckého hospodáře jmenuje a odvolává okresní úřad k návrhu uživatele honitby. ...

19.

V § 16 odst. 1 a 2 znějí:

„(1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let, a to od počátku mysliveckého ...

20.

V § 16 odst. 3 se vypouští.

21.

V § 16 v dosavadním odstavci 4, který se označuje jako odstavec 3, úvodní věta zní: „Smlouva ...

22.

V § 16 dosavadním odstavci 4 v písmenu c) se slova „zánikem mysliveckého sdružení“ nahrazují ...

23.

§ 17 zní:

„§ 17 (1) Přejde-li právo myslivosti v honitbě, která je pronajata, na jiného vlastníka, vstupuje ...

24.

V § 18 odst. 1 se za slova „ochrany přírody“ vkládá odkaz, který zní:„6) Zákon ČNR č. ...

25.

V § 18 odst. 1 se slova „státní organizaci“ nahrazují slovy „československou právnickou ...

26.

V § 18 odst. 2 se vypouští slovo „intenzivní“ a poslední věta se nahrazuje těmito větami: ...

27.

V § 19 odst. 1 se vypouštějí slova „a) zvěř užitková“ a „b) zvěř škodná“, přičemž ...

28.

V § 19 odst. 2 se vypouštějí slova „a po projednání s Československým mysliveckým svazem“. ...

29.

V § 19 odst. 3 se vypouštějí slova „ve spolupráci s Československým mysliveckým svazem“ ...

30.

V § 19 připojují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Chov zvěře v zajetí (zejména farmové chovy zvěře je možný jen se souhlasem ministerstva ...

31.

V § 20 odst. 1 se vypouštějí slova „škodnou zvěří a“.

32.

V § 21 odst. 1 písm. c) zní:

„c) usmrcovat pytlačíčí kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m ...

33.

V § 21 odst. 1 písm. d) zní:

„d)
hubit zvířata škodlivá myslivosti (pytlačíčí psy a kočky).“.

34.

V § 21 odst. 2 zní:

„(2) Oprávnění podle odstavce 1 písm. b) až d) může uživatel honitby přenést na další ...

35.

V § 22 odst. 1 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „orgán místní samosprávy“. ...

36.

V § 22 odst. 2 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „orgán místní samosprávy“. ...

37.

Za § 22 se vkládá § 22a, který zní:

„§ 22a Za školu na zvěři odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. ...

38.

V § 23 odst. 1 se slova „okresní národní výbor“ nahrazují slovy „vlastník pozemků“.

39.

V § 23 odst. 3 se slova „místní národní výbor“ nahrazují slovy „orgán místní samosprávy“. ...

40.

V § 24 odst. 1 se vypouští část věty „v rozsahu a druzích, který pro honitbu vyplývá z rozpisu ...

41.

V § 24 odst. 2 se za slova „okresní úřad“ doplňují slova „popřípadě správa národního ...

42.

V § 24 odst. 3 se vypouštějí slova „po projednání s československým mysliveckým svazem“. ...

43.

V § 26 se vypouštějí slova „a po projednání a Československým mysliveckým svazem“.

44.

V § 28 se vypouštějí slova „po projednání s Československým mysliveckým svazem“ a doplňují ...

45.

V § 29 odst. 1 se vypouštějí slova „po projednání s Československým mysliveckým svazem“. ...

46.

V § 29 odst. 4 se vypouštějí slova „po projednání s Československým mysliveckým svazem“. ...

47.

V § 29 odst. 5 se vypouštějí slova „podle návrhu Československého mysliveckého svazu“ a ...

48.

V § 30 odst. 1 písm. a) věta za středníkem se vypouští.

49.

V § 30 odst. 1 písm. d) se za slova „prasat divokých“ doplňují slova „a lišek obecných“, ...

50.

V § 30 odst. 1 písm. f) zní:

„f)
chytat zvěr do ok, na lep a do želez, která zvěř okamžitě neusmrtí,“.

51.

V § 30 odst. 2 se vypouštějí slova „po projednání s Československým mysliveckým svazem“. ...

52.

V § 31 odst. 1 se vypouštějí slova „Kdo vykonává právo myslivosti“ a nahrazují se slovy ...

53.

V § 31 odst. 2 se vypouští poslední věta.

54.

V § 31 odst. 3 věta druhá zní: „Cizincům a československým občanům, kteří nemají trvalý ...

55.

V § 31 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že složil zkoušky z myslivosti nebo kdo ...

56.

V § 31 dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6, ve kterém se za slovo „předpisy“ doplňují ...

57.

v § 33 se odstavce 1 a 2 vypouštějí.

58.

V § 33 dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

59.

V § 34 odst. 1 písm. b) se slovo „užitková“ nahrazuje slovy „u níž je stanovena doba lovu“, ...

60.

V § 34 odst. 2 se vypouští slovo „užitkovou“.

61.

V § 34 odst. 3 zní:

„(3) Škody způsobené zvěří, jejíž početní stavy nemohou být lovem snižovány, hradí stát. ...

62.

V § 34 odst. 4 se slova „uživatel honebního pozemku“ nahrazují slovy „vlastník, případně ...

63.

§ 35 odst. 1 zní:

„(1) Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody (§ 34) dohodnout. Nedohodnou-li ...

64.

V § 38 odst. 1 zní:

„(1) Ústřední řízení myslivosti v České republice přísluší ministerstvu zemědělství ...

65.

V § 38 odst. 2 zní:

„(2) Působnost okresních úřadů ve věcech myslivosti na území národních parků vykonávají ...

66.

V § 38 odst. 4 zní:

„(4) Ministerstvo zemědělství České republiky může pověřit některé z mysliveckých organizací, ...

67.

Za § 38 se vkládá § 38a, který zní:

„§ 38a (1) Okresní úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kčs a) uživateli honitby, který ...

68.

§ 39 až 42 se vypouštějí.

69.

V § 44a odst. 1 se slova „do 31. prosince 1993“ nahrazují slovy „do 31. března 1993“.

70.

Za § 44 se vkládají § 44b, 44c, 44d, 44e, 44f a 44g, které znějí:

„§ 44b (1) Vlastníci honebních pozemků oznámí do 31. prosince 1992 příslušnému okresnímu ...

71.

Pokud se v tomto zákoně používá název „okresní národní výbor“, rozumí se tím „okresní ...

Pokud se v tomto zákoně používá název „orgán veřejné bezpečnosti“ nebo „veřejná bezpečnost“, ...

Pokud se v tomto zákoně používá název „ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství“, ...

Pokud se v tomto zákoně používá název „ministerstvo školství a kultury“, rozumí se tím ...

Čl. II

Zrušuje se výnos ministerstva zemědělství České republiky ze dne 13. 7. 1988 č.j. 796/88-140 ...

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění ...

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky

  • 1)  § 7 a násl. občanského zákoníku.
  • 2)  § 18 a násl. občanského zákoníku.
  • 3)  § 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.
  • 4)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
  • 5)  § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému ...
  • 7)  Zákon č. 229/1991 Sb.
  • 8)  Vlastnictví je možno prokázat např. kupní smlouvou, potvrzením notářství o nabytí dědictví, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore