Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 253/2022 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 19.07.2022
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Vodné hospodárstvo, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 253/2022 účinný od 01.08.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 253/2022 s účinnosťou od 01.08.2022

Legislatívny proces k zákonu 253/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 347/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8a ods. 14 sa slová „§ 9 odsek 12“ nahrádzajú slovami „§ 9 odsek 15“.
2.
V § 9 ods. 4 sa slová „a overuje sa každých päť rokov“ nahrádzajú slovami „, ktorý sa vydáva na dobu neurčitú“.
3.
V § 9 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)
Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od dátumu vykonania posledného preškolenia. Náklady spojené s preškolením uhrádza odborne spôsobilá osoba.

(10)
Ministerstvo potvrdí odborne spôsobilej osobe splnenie povinnosti podľa odseku 9 vydaním osvedčenia o absolvovaní preškolenia.

(11)
Ministerstvo odníme odborne spôsobilej osobe preukaz o odbornej spôsobilosti, ak sa odborne spôsobilá osoba nezúčastnila preškolenia podľa odseku 9.“.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.

4.
V § 9 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
5.
V § 10a ods. 2 písm. d) sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „a dátum posledného preškolenia“.
6.
V § 10a ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 9 ods. 11“.
7.
V § 10a ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

8.
§ 10a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2.“.

9.
V § 19 odsek 3 znie:

„(3)
Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií
a)
ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytuje bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh,

b)
zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, rozpočtov samosprávnych krajov a iných verejných zdrojov,

c)
zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované právnickou osobou, ktorá je kontrolovaná štátom, samosprávnym krajom, obcou, alebo štát, samosprávny kraj alebo obec v nej vymenúva alebo volí viac ako polovicu jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

d)
zo záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia,

e)
zo záverečnej správy, pri riešení ktorej sa zistilo a overilo územie náchylné na zosúvanie,

f)
zo záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia a zo sanácie environmentálnej záťaže.“.

10.
V § 19 odsek 5 znie:

„(5)
Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí; poskytovanie informácií je možné obmedziť podľa odseku 2.“.

11.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť obci, v katastrálnom území ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zistilo a overilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. Objednávateľ môže oznámením písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác. Súčasťou oznámenia je aj kópia katastrálnej mapy vo vhodnej mierke s vyznačením znečisteného územia.“.

12.
V § 36 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 14“.
13.
V § 38 odsek 1 písmeno d) znie:

„d)
neodovzdá záverečnú správu, geologickú štúdiu, odborný geologický posudok, správu z geologického výskumného projektu alebo z grantu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podľa § 19,“.

14.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
neoznámi obci závažné riziko podľa § 19 ods. 6.“.

15.
Za § 45f sa vkladá § 45g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)
Odborne spôsobilá osoba je povinná požiadať o vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak zostáva v platnosti preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na dobu určitú.

(2)
Prvé preškolenie podľa § 9 ods. 9 tohto zákona je ministerstvo povinné vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)
Ustanovenie § 19 ods. 3 v znení účinnom od 1. augusta 2022 sa vzťahuje aj na záverečné správy a inú geologickú dokumentáciu odovzdané pred 1. augustom 2022.

(4)
Sprístupňovanie záverečných správ podľa § 19 ods. 3 zabezpečí Štátny geologický ústav Dionýza Štúra najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.“.

16.
§ 46 znie:

㤠46
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

17.
Nadpis prílohy č. 2 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 67 písm. y) sa za slovo „vozidla“ vkladajú slová „inej ako v písmene z)“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 67 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek ...................... 10 eur.“.

3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 v časti Splnomocnenie treťom bode sa slová „písmen f)“ nahrádzajú slovami „písmen d), f)“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položka 164 písmeno c) znie:

„c)
Vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú .......................10 eur.“.


5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položka 164 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
Zmena údajov v preukaze o odbornej spôsobilosti ................................................10 eur“.

6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 168 časť OSLOBODENIE znie:

„Od poplatku podľa písmen a) až f) je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie.39baa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39baa znie:

„39baa) § 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z. , zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami „revízneho technika“ vypúšťa čiarka a tieto slová: „ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia“.
2.
V § 53 odsek 2 znie:

„(2)
Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom [§ 59 ods. 1 písm. z)] fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax.“.

3.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov.“.

Čl. V

Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. b) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom“ nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom“.
2.
V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:

„spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,“.

3.
V § 2 písm. f) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom“ nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa.“.

5.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „sprostredkovateľa“ vkladá čiarka a slová „a prijímateľa“ sa nahrádzajú slovami „prijímateľa a partnera“.
6.
V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo „prijímateľ“ vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo „partner“ v príslušnom tvare.
7.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „realizuje reformu“ vkladajú slová „alebo ich časť“.
8.
V § 5 ods. 5 sa za slová „analýzy rizík“ vkladajú slová „alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou“.
9.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a osobitný predpis o verejnom obstarávaní18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová „finančný sprostredkovateľ“ vkladá čiarka a slová „a prijímateľ“ sa nahrádzajú slovami „prijímateľ a partner“.
11.
V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová „prijímateľovi, ktorý prijíma“ nahrádzajú slovami „prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú“.
12.
V § 13 ods. 4 druhá veta znie:

„Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody;19) ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera.“.

13.
V § 13 odsek 5 znie:

„(5)
Vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.20) Žiadateľ, prijímateľ, partner, ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa prvej vety poskytnú vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.21) Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

14.
V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Vykonávateľ je oprávnený pri dodržaní princípu proporcionality neposkytnúť prostriedky mechanizmu osobe, u ktorej nastala niektorá zo skutočností podľa osobitného predpisu,21aa) a to aj v prípade, ak uvedené nebolo explicitne upravené vo výzve.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) Čl. 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.“.

15.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, zmluva podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o partnerovi v rozsahu potrebnom na jednoznačnú identifikáciu partnera.“.

16.
V § 15 ods. 4 písm. b) sa slovo „hodnotenia“ nahrádza slovom „posúdenia“.
17.
V § 15 odsek 6 znie:

„(6)
Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak nemožno poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy. Vykonávateľ predloženú žiadosť o prostriedky žiadateľovi vráti alebo žiadosť o prostriedky posúdi. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní vykonávateľ bezodkladne na svojom webovom sídle.“.

18.
V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Vykonávateľ môže žiadateľov, ktorým oznámil splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve a ktorí sa v poradí vytvorenom podľa odseku 4 umiestnili na mieste, na ktoré nemožno v závislosti od dostupnosti prostriedkov mechanizmu na účel určený vo výzve poskytnúť prostriedky mechanizmu, zaradiť do rezervného zoznamu žiadateľov v poradí vytvorenom podľa odseku 4.“.

19.
V § 23 odsek 6 znie:

„(6)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu partnera, dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti prijímateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite. Ak partner zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prijímateľovi.“.

20.
§ 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24
Konflikt záujmov
(1)
Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje sú povinní pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo štátnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Ak napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká alebo trvá konflikt záujmov, sú národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov.

(2)
Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa na príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru, príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá ich nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.

(3)
Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo zainteresovanou osobou na strane prijímateľa je
a)
partner,

b)
dodávateľ,

c)
subdodávateľ,

d)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa alebo subdodávateľa,

e)
spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, prijímateľmi, partnermi, dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu,

f)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi,

g)
osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa, partnera alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície,

h)
osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi alebo osobe uvedenej v písmenách b) až g),

i)
iná osoba, objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon funkcií pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

(4)
Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o skutočnostiach predstavujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

(5)
Na základe oznámenia podľa odseku 4 národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ písomne posúdi, či došlo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Ak existenciu konfliktu záujmov nie je možné objektívne a preukázateľne vylúčiť, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ overí, či dotknuté úlohy vykonané do času oznámenia neboli ovplyvnené konfliktom záujmov a zároveň zabezpečí opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení osoby, ktorá je v konflikte záujmov alebo u ktorej nie je konflikt záujmov vylúčený, z plnenia úloh pri vykonávaní plánu obnovy alebo v úprave jej práv, povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt záujmov odstránený, v odstúpení od zmluvy podľa § 14 alebo od zmluvy podľa § 19 alebo vo vypovedaní príslušnej zmluvy.“.

21.
V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo „prijímateľa“ nahrádza slovami „žiadateľa, prijímateľa, partnera“.
22.
V § 25 odsek 3 znie:

„(3)
Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) žiadateľ na účely získania prostriedkov mechanizmu a prijímateľ v súvislosti s realizáciou investície spracúvajú osobné údaje partnera, dodávateľa, subdodávateľa, dodávateľa partnera a subdodávateľa partnera v rozsahu podľa odseku 2 a sú povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.29) Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) partner na účely získania prostriedkov mechanizmu a v súvislosti s realizáciou investície spracúva osobné údaje dodávateľa a subdodávateľa v rozsahu podľa odseku 2 a je povinný poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.29)“.

23.
V § 26 ods. 3 sa slová „§ 12 až 20“ nahrádzajú slovami „§ 12, § 13 ods. 1, 7 a 8 a § 14 až 20“.
24.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na zrušenie vyhlásenej výzvy, ktorá sa neuzavrie a nie je zrušená do dňa vyhlásenia tohto zákona, sa uplatnia ustanovenia o zrušení výzvy v znení účinnom do dňa vyhlásenia tohto zákona.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore