Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 247/1994 účinný od 01.10.1994 do 31.12.2005

Platnosť od: 16.09.1994
Účinnosť od: 01.10.1994
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 247/1994 účinný od 01.10.1994 do 31.12.2005
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 247/1994 s účinnosťou od 01.10.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 ...

1.

V § 2 ods. 5 znie:

„(5) Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol náležite zistený skutkový stav ...

2.

V § 2 ods. 6 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „nezávisle od toho, či ich obstarali ...

3.

V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „v najširšej miere“.

4.

V § 2 ods. 10 v prvej vete sa vypúšťajú slová „v širokej miere“.

5.

Nadpis nad § 7 znie:

„Súčinnosť štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb“.

6.

§ 8 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1) a 2) znie:

„§ 8 (1) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú ...

7.

V § 12 ods. 1 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

8.

V § 12 ods. 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3) až 8) znie:

„(2) Policajnými orgánmi sa rozumejú poverené orgány Policajného zboru3). Rovnaké postavenie ...

9.

V § 12 ods. 11 znie:

„(11) Trestným konaním sa rozumie konanie podľa tohto zákona, trestným stíhaním úsek konania ...

10.

V § 12 sa odsek 12 vypúšťa.

11.

§ 17 znie:

„§ 17 Krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie o trestných činoch, ak na ne zákon ustanovuje ...

12.

V § 26 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vo veciach uvedených v § 17 je na vykonávanie úkonov v prípravnom konaní príslušný okresný ...

13.

V § 30 ods. 1 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

14.

V § 30 ods. 2 v prvej vete sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný ...

15.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sudca alebo prísediaci, o ktorého vylúčenie ide, s tým súhlasí, môže ho predseda ...

16.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O námietke zaujatosti procesnej strany, ktorá je založená na tých istých dôvodoch, pre ...

17.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Obvinený Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného ...

18.

V § 33 ods. 1 sa v zátvorke vypúšťa čiarka a číslica „169“.

19.

V § 36a ods. 1 písm. b) sa slová „devätnásty rok“ nahrádzajú slovami „osemnásty rok“. ...

20.

V § 36a ods. 2 písm. c) sa slová „devätnásty rok“ nahrádzajú slovami „osemnásty rok“. ...

21.

V § 41 ods. 2 v prvej vete sa na konci vypúšťajú slová „a vyhľadávacích“.

22.

V § 43 ods. 1 znie:

„(1) Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, ...

23.

V § 45 ods. 2 v prvej vete sa slová „môže na výkon týchto práv poškodenému ustanoviť“ ...

24.

V § 53 ods. 1 v prvej vete sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný ...

25.

V § 55 ods.1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a u obvineného aj adresu, ktorú uvedie na ...

26.

V § 59 ods.1 v druhej vete sa za slovo „telegraficky“ vkladá čiarka a slovo „telefaxom“.

27.

V § 59 ods. 1 sa pripája táto veta:

„Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom treba potvrdiť písomne alebo ústne ...

28.

V § 60 ods. 4 písm. a) sa slová „vyhľadávaciemu orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému ...

29.

V § 62 ods. 1 znie:

„(1) Ak nebola písomnosť doručená pri úkone trestného konania, doručí sa spravidla poštou. ...

30.

V § 62 ods. 4 prvá veta znie:

„Ak niet takej osoby, písomnosť sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje, a adresát sa ...

31.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady ...

32.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“. ...

33.

V § 63 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) Ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa ...

34.

V § 64 ods. 2 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

35.

V § 65 ods. 1 až 3 znejú:

„(1) Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba, ich obhajcovia a splnomocnenci, ako aj spoločenský ...

36.

V § 65 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak by v súvislosti s nazretím do spisov hrozila obava z prieťahov konania, je v prípravnom konaní ...

37.

V § 66 ods. 1 sa slová „vyhľadávaciemu orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“, ...

38.

V § 68 prvá veta znie:

„Vziať do väzby možno len osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie (§ 160).“.

39.

§ 71 znie:

„§ 71 (1) Väzba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutnú dobu. ...

40.

V § 72 ods. 1 znie:

„(1) Vyšetrovateľ, prokurátor a sudca sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, ...

41.

V § 73 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prokurátora“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľovi ...

42.

V § 73a ods. 3 písm. a) sa za slovom „prokurátora“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľa ...

43.

V § 73a sa odsek 5 vypúšťa.

44.

§ 74 vrátane nadpisu znie:

„§ 74 Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe (1) Proti rozhodnutiu o väzbe (§ 68, 69, 72, 73 a ...

45.

V § 75 sa z nadpisu vypúšťajú slová „alebo vyhľadávacím orgánom“ a v prvej vete slová ...

46.

§ 76 vrátane nadpisu znie:

„§ 76 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby „(1) Osobu podozrivú zo spáchania ...

47.

V § 77 ods. 1 znie:

„(1) Ak prokurátor nenariadil prepustenie zadržanej osoby na podklade materiálov, ktoré mu došli, ...

48.

V § 77 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Prekročenie doby 24 hodín od doručenia návrhu prokurátora na vzatie do väzby je vždy dôvodom ...

49.

V § 78 ods. 1 v prvej vete sa slová „vyhľadávaciemu orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému ...

50.

V § 78 ods. 3 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

51.

V § 79 ods. 1 v prvej vete sa slová „vyhľadávacieho orgánu“ nahrádzajú slovami „policajného ...

52.

V § 79 ods. 3 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

53.

Za § 79 sa vkladajú nové § 79a a 79b, ktoré vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu9) ...

„§ 79a Úschova vydaných a odňatých vecí Ak orgán činný v trestnom konaní nemôže sám zabezpečiť ...

54.

V § 80 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak osoba, ktorá má na vec nepochybné právo, ju napriek výzve neprevezme, vec sa predá a suma ...

55.

V § 80 ods. 3 v prvej vete sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný ...

56.

V § 81 ods. 4 v prvej vete sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný ...

57.

Nadpis štvrtého oddielu štvrtej hlavy prvej časti znie:

„Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných priestorov ...

58.

V § 82 nadpis a odseky 1 a 2 znejú:

„§ 82 Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov (1) Domovú ...

59.

V § 83 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „sudca alebo“.

60.

V § 83 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyhľadávací orgán.“.

61.

§ 83a vrátane nadpisu znie:

„§ 83a Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov (1) Prehliadku iných priestorov alebo ...

62.

V § 83b ods. 1 znie:

„(1) Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť sudca alebo predseda senátu a v prípravnom konaní ...

63.

V § 83b ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyhľadávací orgán“.

64.

§ 83c vrátane nadpisu znie:

„§ 83c Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok (1) Vyšetrovateľ alebo policajný orgán ...

65.

§ 84 vrátane nadpisu znie:

„§ 84 Predchádzajúca výzva Domovú prehliadku alebo osobnú prehliadku alebo prehliadku iných ...

66.

Nadpis § 85 znie:

„Výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky“.

67.

V § 85 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „priestorov“ vkladajú slová „alebo pozemku“.

68.

V § 85 ods. 5 znie:

„(5) Pri vstupe do obydlia, iných priestorov a na pozemky sa použijú primerane ustanovenia odsekov ...

69.

V § 85a ods. 1 sa za slovo „priestorov“ vkladajú slová „a pozemku“.

70.

Za § 85a sa vkladá nový § 85b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85b Vykonávanie dôkazu v byte, obydlí, v iných priestoroch a na pozemku Ustanovenia § 83, ...

71.

V § 86 ods. 1 sa za slovom „prokurátor“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľ alebo vyhľadávací ...

72.

V § 86 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) V trestnom konaní pre trestné činy podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona ...

73.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Otvorenie zásielok (1) Zásielku vydanú podľa § 86 ods. 1 alebo 2 smie otvoriť len predseda ...

74.

Za § 87 sa vkladá nový § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Zámena obsahu zásielok V záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní so ...

75.

Nadpis šiesteho oddielu štvrtej hlavy prvej časti znie:

„Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“.

76.

§ 88 znie:

„§ 88 (1) V trestnom konaní pre obzvlášť závažný úmy-selný trestný čin alebo pre iný ...

77.

V štvrtej hlave sa za šiesty oddiel vkladá nový siedmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu a poznámok ...

„Siedmy oddiel Kontrolovaná dodávka § 88a (1) Kontrolovanou dodávkou sa rozumie sledovanie dovozu, ...

78.

V § 89 ods. 1 až 3 znejú:

„(1) V trestnom stíhaní treba dokazovať najmä, a) či sa stal skutok, ktorý vykazuje znaky trestného ...

79.

V § 89 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

80.

V § 90 ods. 3 sa slová „veliteľa alebo náčelníka“ nahrádzajú slovom „nadriadeného“.

81.

V § 91 ods. 1 sa posledná veta nahrádza vetou, ktorá znie:

„Pravdivosť priznania obvineného orgány činné v trest-nom konaní overia inými dôkazmi.“.

82.

V § 92 ods. 1 znie:

„(1) Pred prvým výsluchom treba zistiť totožnosť obvineného, opýtať sa na jeho rodinné, majetkové ...

83.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú v prípade agenta (§ 88b).“.

84.

V § 98 sa slová „veliteľa alebo náčelníka“ nahrádzajú slovom „nadriadeného“.

85.

V § 101 ods. 1 znie:

„(1) Pred výsluchom svedka treba vždy zistiť jeho totožnosť, jeho pomer k obvinenému, poučiť ...

86.

V § 101 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Ak je dôvodná obava, že svedok alebo iná jemu blízka osoba sú v dôsledku uvedenia bydliska ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 8 a 9.

87.

Za § 101 sa vkladajú nové § 101a a 101b, ktoré znejú:

„§ 101a Ak vyšetrovateľ neuzná dôvod na postup podľa § 101 ods. 3 a 4, hoci sa ho svedok domáha ...

88.

V § 105 ods. 1 v prvej vete sa za slová „orgán činný v trestnom konaní“ vkladajú slová „a ...

89.

V § 106 sa na konci pripája táto veta:

„Primerane sa postupuje aj v prípadoch, ak posudok obstarala niektorá zo strán podľa § 89 ods. ...

90.

V § 108 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vyhľadávací orgán,“.

91.

V § 110 ods. 1 znie:

„(1) Vo výnimočných, obzvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie ...

92.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.“.

93.

Za § 113 sa vkladá nový § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113a Ohliadka miesta činu (1) Ohliadka miesta činu sa vykonáva, ak majú byť priamym pozorovaním ...

94.

V § 118 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v takom prípade ...

95.

V § 119 ods. 2 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

96.

V § 120 ods. 1 písm. d) znie:

„d)
odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné, a“.

97.

§ 125 znie:

„§ 125 Ak rozsudok obsahuje odôvodnenie, súd v ňom stručne vyloží, ktoré skutočnosti vzal ...

98.

Nadpis § 131 znie:

„Oprava vyhotovenia a odpisu rozsudku“.

99.

V § 131 ods. 1 v prvej vete sa za slovami „vyho-tovení rozsudku" vypúšťa čiarka a vkladajú ...

100.

§ 132 sa vypúšťa.

101.

V § 134 ods. 1 písm. d) znie:

„d)
odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné, a“.

102.

§ 134 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vo vykonávacom konaní môže súd prvého stupňa vyhotoviť zjednodušené uznesenie, ak sa ...

103.

V § 141 ods. 2 v prvej vete sa slová „vyhľadávacieho orgánu“ nahrádzajú slovami „policajného ...

104.

V § 146 ods. 1 znie:

„(1) Orgán, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje, môže jej sám vyhovieť, ak sa zmena ...

105.

V § 146 ods. 2 písm. a) sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“. ...

106.

Za § 151 sa vkladá nový § 151a, ktorý znie:

„§ 151a (1) Ak obvinený bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon v prípravnom konaní sa ...

107.

Nadpis druhej časti znie:

„VYŠETROVANIE TRESTNÝCH ČINOV“.

108.

V § 157 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“. Doterajší ...

„(2) Prokurátor je oprávnený uložiť vyšetrovateľovi a policajnému orgánu vykonanie takých ...

109.

§ 158 znie:

„§ 158 (1) Prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach ...

110.

V § 159 ods. 1, 2 a 3 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“. ...

111.

V § 159 ods. 4 znie:

„(4) Ak sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie (§ 160), vyšetrovateľ ...

112.

§ 159 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Uznesenie o odložení alebo uložení veci treba doručiť poškodenému. Uznesenie o odložení ...

113.

§ 160 znie:

„§ 160 (1) Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ak je ...

114.

§ 161 vrátane nadpisu znie:

„§ 161 Vyšetrovacie orgány Vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia Policajného zboru.“. ...

115.

Nadpis nad § 163 sa vypúšťa.

116.

§ 163 znie:

„§ 163 (1) Trestné stíhanie pre trestné činy krivého obvinenia podľa § 174, násilia proti ...

117.

§ 163a sa vypúšťa.

118.

§ 164 vrátane nadpisu znie:

„§ 164 Postup pri vyšetrovaní (1) Vyšetrovateľ vykonáva vyšetrovanie spravidla osobne. Úkony, ...

119.

V § 165 ods. 2 sa slová „okrem ak by išlo o neodkladný úkon“ nahrádzajú slovami „okrem ...

120.

§ 166 vrátane nadpisu znie:

„§ 166 Skončenie vyšetrovania (1) Ak vyšetrovateľ uzná vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky ...

121.

Tretí oddiel desiatej hlavy druhej časti (§ 168 až 170) sa vypúšťa.

122.

V § 171 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a vo vyhľadávaní prokurátor“.

123.

V § 172 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a vo vyhľadávaní prokurátor“.

124.

V § 172 ods. 3 znie:

„(3) Uznesenie o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému a poškodenému. Uznesenie ...

125.

§ 172 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z niektorého dôvodu uvedeného v odseku 2, sa ...

126.

V § 173 ods. 1 znie:

„(1) Vyšetrovateľ preruší trestné stíhanie, a) ak nemožno pre neprítomnosť obvineného alebo ...

127.

V § 173 ods. 3 znie:

„(3) Uznesenie o prerušení trestného stíhania treba doručiť poškodenému. Uznesenie vyšetrovateľa ...

128.

V § 174 ods. 2 znie:

„(2) Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený a) dávať záväzné pokyny na vyšetrovanie ...

129.

V § 175 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vo vyhľadávaní postúpiť vec a zastaviť ...

130.

V § 175 sa odsek 2 vypúšťa a zrušuje sa číslovanie odsekov.

131.

V § 176 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vyhľadávania“.

132.

V § 176 ods. 2 v prvej vete sa slová „obvinenie vznieslo (§ 163) alebo oznámilo (§ 169)“ nahrádzajú ...

133.

§ 184 sa vypúšťa.

134.

V § 186 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo okolnosti odôvodňujúce podmienečné zastavenie ...

135.

V § 186 písm. f) znie:

„f) že vec nie je v potrebnom rozsahu objasnená z hľadísk, ktoré súd potrebuje pre svoje rozhodnutie.“. ...

136.

V § 187 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak to považuje predseda senátu pre rozhodnutie ...

137.

V § 187 ods. 3 znie:

„(3) Súd na základe spisu preskúma opodstatnenosť obžaloby, úplnosť a zákonnosť dôkazného ...

138.

V § 188 ods. 1 písm. e) a f) znejú:

„e) vráti vec prokurátorovi na došetrenie, ak je to potrebné na odstránenie závažných chýb ...

139.

V § 188 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) postúpi vec samosudcovi, ak je podľa § 314a ods.1 príslušný vykonávať o nej konanie; samosudca ...

140.

V § 188 ods. 3 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

141.

V § 190 ods. 1 sa čiarka za slovom „objasniť“ nahrádza bodkou a slová „najmä z hľadiska ...

142.

V § 200 ods. 1 znie:

„(1) Verejnosť na hlavnom pojednávaní môže byť vylúčená, len ak by verejné prejednávanie ...

143.

V § 201 ods. 2 v poslednej vete sa slová „štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva,“ ...

144.

V § 202 ods. 2 písm. b) sa slová „boli dodržané ustanovenia o vznesení (§ 163) alebo oznámení ...

145.

§ 202 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie prvej vety odseku 3 sa nepoužije, ak obžalovaný požiada, aby sa hlavné pojednávanie ...

146.

V § 207 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú slová „a ak bol výsluch vykonaný po vznesení ...

147.

§ 209 znie:

„§ 209 Predseda senátu dbá na to, aby ešte nevyslúchnutý svedok nebol prítomný pri výsluchu ...

148.

§ 211 znie:

„§ 211 (1) Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi, ...

149.

§ 212 znie:

„§ 212 Zvukový alebo obrazový záznam sa ako dôkaz môže vykonať oboznámením s jeho písomným ...

150.

V § 213 ods. 1 znie:

„(1) Posudky, správy štátnych a iných orgánov a ďal-šie listiny, ktorými sa vykonáva dôkaz, ...

151.

V § 214 sa slovo „Obžalovaného“ nahrádza slovami „Obžalovaného a poškodeného“.

152.

V § 215 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prokurátor, obžalovaný a jeho obhajca, poškodený alebo jeho splnomocnenec môžu žiadať, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

153.

V § 216 ods. 1 sa slová „bolo rozhodnuté“ nahrádzajú slovami „súd rozhodol“.

154.

V § 219 ods. 2 v druhej vete sa vypúšťajú slová „ak od odročenia hlavného pojednávania uplynul ...

155.

V § 220 sa odsek 3 vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

156.

§ 227 znie:

„§ 227 Ak bolo trestné stíhanie zastavené v dôsledku udelenia milosti, amnestie, premlčania ...

157.

V § 259 ods. 3 a 4 znejú:

„(3) Odvolací súd môže rozhodnúť sám rozsudkom vo veci, len ak možno nové rozhodnutie urobiť ...

158.

V § 260 v poslednej vete sa za slová „§ 191“ vkladajú slová „a § 264 ods. 2“.

159.

V § 263 ods. 6 znie:

„(6) Odvolací súd môže konanie doplniť dôkazmi nevyhnutnými na to, aby mohol o odvolaní rozhodnúť.“. ...

160.

V § 264 ods. 2 sa slová „byť obžalovanému uložený v novom konaní prísnejší trest, než ...

161.

V § 266 ods. 1 v druhej vete sa slová „vyhľadávacieho orgánu“ nahrádzajú slovami „policajného ...

162.

V § 266 ods. 4 znie:

„(4) Sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného proti právoplatnému rozhodnutiu ...

163.

V § 266 ods. 5 sa slová „vyhľadávacieho orgánu“ nahrádzajú slovami „policajného orgánu“. ...

164.

V § 273 prvá veta znie:

„Ak najvyšší súd vyslovil, že zákon bol porušený v neprospech obvineného, nemôže v novom ...

165.

§ 274 znie:

„§ 274 (1) O sťažnosti pre porušenie zákona rozhoduje najvyšší súd na verejnom zasadnutí ...

166.

V § 277 v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a vyhľadávacie“.

167.

V § 278 ods. 3 sa za slovom „prokurátora“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľa alebo ...

168.

V § 278 ods. 4 sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný orgán“.

169.

V § 281 ods. 1 sa za slovom „prokurátora“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľa alebo ...

170.

V § 288 ods. 1 sa za slovom „prokurátora“ vypúšťa čiarka a slová „vyšetrovateľa alebo ...

171.

Tretí oddiel v devätnástej hlave druhej časti vrátane nadpisu znie:

„Tretí oddiel Podmienečné zastavenie trestného stíhania § 307 (1) V konaní o trestnom čine, ...

172.

V § 314a ods. 1 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

173.

V § 314c ods. 1 písm. c) sa slovo „vyhľadávaním“ nahrádza slovami „v prípravnom konaní“. ...

174.

V § 314d ods. 2 znie:

„(2) Ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania alebo vyhlásenie o tom, ...

175.

Za § 314d sa vkladajú nové § 314e až 314g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Trestný rozkaz § 314e (1) Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať ...

176.

V § 321 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je miesto pobytu odsúdeného známe, možno na jeho dodanie do výkonu trestu použiť ustanovenie ...

177.

V § 328 ods. 1 znie:

„(1) Predseda senátu odloží alebo preruší výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť ...

178.

V § 331 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak podmienečné prepustenie navrhne riaditeľ nápravnovýchovného ústavu alebo náčelník ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

179.

V § 333 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí, ak ...

180.

V § 333 ods. 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu podľa § 331 ods. 3 je prípustná sťažnosť proti výroku o stanovení ...

181.

V § 361 ods. 1 v prvej vete sa slová „vyhľadávací orgán“ nahrádzajú slovami „policajný ...

182.

V § 364 ods. 1, 2 a 3 znejú:

„(1) O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený ...

183.

§ 379 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12) znie:

„(4) Ak je osoba, o ktorej vydanie ide, vzatá do predbežnej väzby podľa § 380b alebo do vydávacej ...

184.

Za § 383c sa vkladajú nové § 383d a 383e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 383d Prevzatie osoby z cudziny za účelom vykonania procesného úkonu na území Slovenskej ...

185.

V § 389 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Rozhodnutie o tom, že sa nevykoná trest uložený za čin, ktorý v dôsledku zmeny Trestného ...

186.

V § 391a sa odsek 1 vypúšťa. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

187.

§ 391b znie:

„§ 391b Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby po dohode s Generálnou ...

Čl. II - Prechodné a záverečné ustanovenia

1.

Na konanie, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona vykonával vyhľadávací orgán, je príslušný ...

2.

Ak zákon v ustanoveniach o mimoriadnych opravných prostriedkoch v trestnom konaní hovorí o vyše-trovateľovi ...

3.

Vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba súdu príslušnému podľa doterajšieho ustanovenia ...

4.

Rozhodnutia súdov bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ak mali sídlo na území ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom l994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore