Zákon o poľovníctve 23/1962 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009

Platnosť od: 09.03.1962
Účinnosť od: 05.05.1993
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 23/1962 s účinnosťou od 05.05.1993 na základe 99/1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poľovníctve

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie ...

§ 2
(1)

Právo poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ...

(2)

Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku; vykonávať ho možno len podľa tohto zákona a predpisov ...

§ 3
(1)

Československý poľovnícky sväz je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou. Kto vykonáva právo ...

(2)

Činnosť Československého poľovníckeho sväzu a práva a povinnosti jeho členov sa riadia stanovami, ...

(3)

Československý poľovnícky sväz sa zúčastňuje na riadení poľovníctva podľa ustanovení tohto ...

§ 4
(1)

Občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, ...

(2)

Stanovy poľovníckeho združenia musia byť vopred schválené okresným národným výborom, ktorý ...

(3)

Vzorové stanovy poľovníckych združení vydá Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného ...

DRUHÁ ČASŤ

Poľovné revíry, zverníky a samostatné bažantnice

§ 5

Právo poľovníctva možno vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré okresný národný výbor ...

§ 6
(1)

Okresný národný výbor uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky, ktoré má v správe ...

(2)

Ak susedia súvislé poľovné pozemky, ktoré sú v správe alebo v užívaní rôznych socialistických ...

(3)

Okresný národný výbor uzná za poľovný revír aj súvislé poľovné pozemky, ktoré majú v správe ...

(4)

Poľovné pozemky v správe alebo užívaní socialistickej organizácie, ktoré nedosahujú výmeru ...

(5)

Poľovné pozemky, ktoré nie sú v správe alebo užívaní socialistickej organizácie, pričlení ...

(6)

Pri uznávaní poľovných revírov vykoná okresný národný výbor súčasne ich zaokrúhlenie tak, ...

§ 7

Okresný národný výbor môže uznať za zverník súvislé poľovné pozemky, ktoré má v správe ...

§ 8

Okresný národný výbor môže uznať za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky v správe alebo ...

§ 9

Pozemky sú súvislé vtedy, ak sa možno dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku. ...

§ 10

Nepoľovnými pozemkami sú pozemky zastavané, nádvoria, dvory, záhrady a škôlky riadne ohradené,námestia, ...

§ 13
(1)

O uznaní poľovných revírov, zverníkov a samostatných bažantníc (ďalej len „poľovné revíry“) ...

(2)

Okresný národný výbor zaradí jednotlivé poľovné revíry do akostných tried. Akostné triedy ...

TRETIA ČASŤ

Využitie práva poľovníctva

§ 14
(1)

O výkone práva poľovníctva rozhoduje vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír, ...

(2)

Vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu právo poľovníctva ...

(3)

Výkon práva poľovníctva možno prenajať poľovníckemu združeniu (§ 4) alebo inej právnickej ...

(4)

Ak niektorý z vlastníkov spoločného poľovného revíru, v ktorom je výkon práva poľovníctva ...

(5)

Ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do jedného mesiaca ...

§ 15
(1)

Kto vykonáva právo poľovníctva (ďalej len „užívateľ poľovného revíru“), je povinný na ...

(2)

Poľovníckeho hospodára schvaľuje okresný národný výbor na návrh užívateľa poľovného revíru; ...

§ 16
(1)

Zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva musí sa uzavrieť písomne na čas 10 rokov. Pre ...

(2)

Jedno poľovnícke združenie smie uzavrieť zmluvu o postúpení výkonu práva poľovníctva len v ...

(3)

Poľovnícke združenie nesmie postúpiť inému výkon práva poľovníctva v poľovnom revíre, ani ...

(4)

Zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva zaniká:

a)

uplynutím doby,

b)

zánikom poľovného revíru,

c)

zánikom poľovníckeho združenia,

d)

výpoveďou jednej zo zmluvných strán pre nedodržanie podmienok zmluvy, prípadne dohodou týchto ...

e)

rozhodnutím okresného národného výboru o zrušení zmluvy v prípade, že užívateľ poľovného ...

f)

rozhodnutím o vyhradení výkonu práva poľovníctva podľa § 18 ods. 1.

§ 17

Zmeny uznaných poľovných revírov, v ktorých je výkon práva poľovníctva zmluvou postúpený, ...

§ 18
(1)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže z dôvodov všeobecného ...

(2)

Užívateľ poľovného revíru môže žiadať, aby okresný národný výbor časť poľovného revíru, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zver

§ 19
(1)

Zverou podľa tohto zákona sa rozumie:

a)

zver úžitková:

srstnatá:jeleň (príslušníci rodu Cervus),daniel škvrnitý (Dama dama L.), srnec hôrny (Capreolus ...

pernatá:drop veľký (Otis tarda L.), hlucháň obyčajný (Tetrao urogallus L.), tetrov obyčajný ...

b)

zver škodná:

srstnatá:medveď hnedý (Ursus arctos L.), rys ostrovid (Lynx lynx L.), mačka divá (Felis silvestris ...

pernatá: orol (príslušníci rodu Aquila), kršiak rybár (Pandion haliateus L.), jastrab veľký ...

(2)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže spolu s Ministerstvom školstva ...

(3)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva dbá v spolupráci s Československým ...

PIATA ČASŤ

Ochrana poľovníctva

§ 20
(1)

Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zvere pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom, ...

(2)

Zabezpečenie riadnej ochrany poľovníctva je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru; ...

§ 21
(1)

Poľovnícka stráž je oprávnená najmä:

a)

Zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva ...

b)

usmrcovať v poľovnom revíre psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho a vo vzdialenosti väčšej ...

c)

usmrcovať mačky potulujúce sa v poľovnom revíre vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie ...

d)

poľovať v poľovnom revíre na škodnú zver [§ 19 ods.1 písm. b)] a hubiť zvieratá škodlivé ...

(2)

Oprávnenia podľa odseku 1 písm. b) až d) patrí aj členom poľovníckych združení a užívateľ ...

(3)

Vlastníkom psov a mačiek je zakázané nechať ich voľne behať v poľovnom revíre. V prípade ich ...

§ 22
(1)

Pri obhospodarovaní pozemkov sú ich užívatelia povinní dbať na to, aby sa nespôsobovali zbytočné ...

(2)

Na žiadosť užívateľa poľovného revíru môže okresný národný výbor, najmä v čase hniezdenia ...

§ 23
(1)

V záujme ochrany zvere sú užívatelia poľovných revírov povinní starať sa o zakladanie remíz ...

(2)

Užívateľ poľovného revíru je povinný zriaďovať krmelce a zásypy, ako aj vhodné úkryty pre ...

(3)

Ak zistí okresný národný výbor, že zver trpí hladom zavinením užívateľa poľovného revíru, ...

ŠIESTA ČASŤ

Poľovnícke hospodárenie a poľovačka a ich plánovanie

§ 24
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný vypracovať plán poľovníckeho hospodárenia a poľovačky ...

(2)

Plán poľovníckeho hospodárenia a poľovačky schvaľuje okresný národný výbor.

(3)

Smernice pre vypracovanie a schvaľovanie plánu poľovníckeho hospodárenia a poľovačky v poľovných ...

§ 25
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť splnenie plánu poľovníckeho hospodárenia ...

(2)

Poľovnícky hospodár je povinný viesť záznamy o hospodárení v poľovnom revíre a podávať hlásenia ...

§ 26

Čas poľovačky na jednotlivé druhy zvere, prípadne jej ochrany určí Ministerstvo poľnohospodárstva, ...

§ 27
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom ...

(2)

Zver zhasnutá alebo padnutá, ktorá bola inak nájdená na nepoľovných pozemkoch, patrí užívateľovi ...

§ 28

Užívateľ poľovného revíru je povinný používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľného ...

§ 29
(1)

Ak v záujme poľnohospodárskej alebo lesnej výroby alebo v záujme poľovníckeho hospodárenia treba, ...

(2)

Ak sa vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zvere v čase ochrany pre účely vedecké, povoľuje ...

(3)

Okresný národný výbor môže povoliť z dôvodu všeobecného záujmu odchyt zvere i v čase ochrany. ...

(4)

Okresný národný výbor môže po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom povoliť ...

(5)

Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zvere na nepoľovných pozemkoch, povoľuje poľovačku ...

§ 30
(1)

Poľovať na zver sa smie len spôsobom zodpovedajúcim zásadám riadneho výkonu práva poľovníctva, ...

a)

poľovať na zver spôsobom, ktorým sa zbytočne trýzni, tráviť zver jedom alebo ju usmrcovať plynom; ...

b)

strieľať na raticovú zver brokmi, behúnkami (postmi) a sekaným olovom alebo používať pri streľbe ...

c)

strieľať raticovú zver v čase núdze vo vzdialenosti do 200 m od krmelcov a solísk;

d)

poľovať na zver okrem divých svíň, hlucháňov, tetrovov a slúk za noci t.j. hodinu po západe ...

e)

poľovať na raticovú zver na postriežke vo vzdialenosti do 100 m od hraníc poľovného revíru a ...

f)

chytať zver do ôk alebo na lep;

g)

používať pri naháňaní a poľovačke zvere umele svetelné zdroje;

h)

používať psy, okrem nízkonohých psov, na štvanie zvere.

(2)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže po prerokovaní s Československým ...

SIEDMA ČASŤ

Povolenka na poľovačku, poľovný lístok a povinné poistenie

§ 31
(1)

Kto vykonáva právo poľovníctva, musí mať pri sebe poľovný lístok, a ak ide o člena poľovníckeho ...

(2)

Povolenky na poľovačku vydáva na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenky ...

(3)

Poľovné lístky vydáva okresný národný výbor, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. ...

(4)

Druhy poľovných lístkov sú:

a)

poľovný lístok pre československých občanov,

b)

poľovný lístok pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania, ...

c)

poľovný lístok pre poľovníkov a lesníkov z povolania,

d)

poľovný lístok pre cudzincov.

(5)

Bližšie predpisy o vydávaní a odoberaní poľovných lístkov, najmä o tom, komu sa musí alebo ...

§ 32
(1)

Československí občania i cudzinci, ktorí vykonávajú právo poľovníctva, musia byť poistení ...

(2)

Za osoby, ktoré používajú v Československej socialistickej republike diplomatické a konzulárne ...

ÔSMA ČASŤ

Zužitkovanie zvere

§ 33
(1)

Užívateľ poľovného revíru smie predávať len zver, kože zvere, divinu a vajcia pernatej zvere, ...

(2)

Pokiaľ je u niektorých druhov zvere čas ochrany rozdielny podľa ich pohlavia, smie sa divina nakupovať ...

(3)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže zaviesť lístky o pôvode ...

DEVIATA ČASŤ

Škody spôsobené výkonom práva poľovníctva a zverou

§ 34
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť:

a)

škodu, ktorá bola v poľovnom revíre spôsobená výkonom práva poľovníctva na poľovných pozemkoch ...

b)

škodu, ktorú v poľovnom revíre na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, ...

Ak je užívateľom poľovného revíru poľovnícke združenie, ručia za náhradu škody všetci jeho ...

(2)

Škody spôsobené úžitkovou zverou, ktorá unikla zo zverníka, je povinný uhradiť užívateľ ...

(3)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií ...

(4)

Užívateľ poľovného pozemku je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie škôd pôsobených ...

(5)

Škody spôsobené zverou na nepoľovných pozemkoch alebo na viniči neošetrenom proti škodám pôsobeným ...

(6)

Škody spôsobené zverou na plodinách nezobratých v agrotechnických lehotách sa neuhrádzajú. ...

§ 35
(1)

Poškodený a užívateľ poľovného revíru sa majú o náhrade škody (§ 34) dohodnúť. Ak sa nedohodnú, ...

(2)

Členovia komisie majú nárok na náhradu ušlej mzdy za prácu a náhradu potrebných hotových výdavkov. ...

§ 36
(1)

Ak poškodený neoznámi predsedovi rozhodcovskej komisie spôsobenú škodu a požadovanú výšku ...

(2)

Predseda rozhodcovskej komisie upovedomí písomne užívateľa poľovného revíru o ohlásenej požiadavke ...

(3)

Predseda rozhodcovskej komisie vyzve pred začatím rokovania znovu účastníkov na uzavretie pokonávky; ...

(4)

O rokovaní rozhodcovskej komisie sa spíše zápisnica, ktorá v závere obsahuje rozhodnutie o výške ...

(5)

Rozhodnutie rozhodcovskej komisie a pokonávka pred ňou uzavretá sú súdne vykonateľné. Ak oznámi ...

§ 37

Náhrady členom rozhodcovskej komisie, ako aj náhrady spojené s rokovaním komisie, nesie okresný ...

DESIATA ČASŤ

Riadenie poľovníctva

§ 38
(1)

Ústredné riadenie poľovníctva patrí Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. ...

(2)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a krajské a okresné národné ...

(3)

Pôsobnosť národných výborov vo veciach poľovníctva, ak sa vzťahuje na organizácie v odbore ...

(4)

Ak tento zákon určuje, že opatrenia vykonávané Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného ...

JEDENÁSTA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 39
(1)

Socialistické organizácie, ktoré majú v správe alebo v užívaní poľovné pozemky, oznámia do ...

(2)

Oznámenie o poľovných pozemkoch, ktoré nie sú v správe alebo užívaní socialistických organizácií, ...

(3)

Na základe predložených oznámení rozhodne okresný národný výbor s účinnosťou od 1. januára ...

§ 40
(1)

Doterajšie poľovné spoločenstvá zanikajú dňom účinnosti tohto zákona.

(2)

Doterajšie poľovnícke spoločnosti, ktoré zodpovedajú zásadám tohto zákona, prevzali stanovy ...

(3)

Spôsob likvidácie zaniknutých poľovných spoločenstiev a poľovníckych spoločností, ako aj opatrenie ...

§ 41
(1)

Doterajšie zmluvy o prenájme, ktoré sa týkajú poľovných revírov, ktoré budú uznané podľa ...

(2)

Ostatné zmluvy o prenájme poľovných revírov zanikajú 31. decembrom 1962.

§ 42

Bažantnice (vrátane pripojených poľovných pozemkov), ktorých zriadenie povolil okresný národný ...

§ 43

Začínajúc 1. januárom 1965 sú užívatelia poľovných revírov povinní zabezpečiť riadny výkon ...

§ 44
(1)

Za účelom získania vyššej odbornej kvalifikácie sa vykonávajú vyššie odborné poľovnícke ...

(2)

Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného ...

§ 45
(1)

Zrušujú sa

zákon č. 225/1947 Zb. o poľovníctve a všetky predpisy vydané na jeho vykonanie,

vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 699/1949 Ú. l., ktorou sa určuje najvyššie prípustné ...

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva č. 531/1950 Ú. l. (č. 508/1950 Ú. v.) o úprave odchytu, ...

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 127/1958 Ú. l. (Ú. v.) o ...

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 26/1960 Zb. o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej ...

(2)

Zrušujú sa ďalej

zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného ...

zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, ...

ak sa vzťahujú na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu poľovníctva.

§ 46

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.

§ 36
(3)

Štátnu správu poľovníctva podľa zákona o poľovníctve, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými ...

Čl. II - Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)

Práva vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí svoje práva podľa ...

(2)

Ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, vykonáva práva vlastníctva podľa tohto zákona Slovenský ...

(3)

Uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov ...

(4)

Zmeny uznaných poľovných revírov, v ktorých trvá nájom výkonu práva poľovníctva, možno vykonať ...

(5)

Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva uzavretá pred účinnosťou tohto zákona zaniká výpoveďou ...

(6)

Výpoveď musí byť doložená potvrdením prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva, ...

(7)

Platnosť zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva, ktorá by zanikla uplynutím doby pred skončením ...

(8)

Organizáciami, ktoré majú v správe alebo v užívaní poľovné pozemky pri uznávaní poľovných ...

(9)

Pod postúpením výkonu práva poľovníctva podľa tohto zákona sa rozumie nájom výkonu práva ...

(10)

Do doby vydania nového zákona o poľovníctve sa výška nájomného určuje podľa sadzobníka uvedeného ...

(11)

Za poľovné pozemky vlastníkov, ktoré sú menšie ako 10 ha, prislúcha nájomné obci, v ktorej ...

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu NR SR č. 99/1993 Z. z.

    Sadzobník na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v Sk

    Prevziať prílohu - Tabuľka ...

Poznámky

  • 1)  Článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. § 2, § 7 a § 17 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom ...
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
  • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore