Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71943
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 226/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 226/2019

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 226/2019, dátum vydania: 22.07.2019

A. Všeobecná časť

Predmetom návrhu zákona je zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky, budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. Takýto postup je najprijateľnejší vzhľadom k tomu, že pre oprávnenú osobu nebude predstavovať žiadnu administratívnu záťaž, nakoľko prídavok vo zvýšenej sume sa jej vyplatí automaticky, bez uplatňovania a preukazovania nároku. V prípadoch, kedy dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby.

Cieľom predmetného návrhu zákona je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

V súvislosti s novelizačným bodom 3 sa navrhuje rozšíriť účel, za ktorým sa poskytuje prídavok na dieťa.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby nárok na sumu 100 eur, o ktorú sa za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, zvýši suma prídavku na dieťa, mala aj osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na prídavok na dieťa podľa § 7 ods. 1 3 a jej dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, ale prídavok sa tejto osobe z dôvodov bližšie špecifikovaných v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“) nevypláca. Konkrétne ide o situácie, kedy je podľa nariadenia Slovenská republika sekundárne príslušným štátom na výplatu prídavku a tejto osobe sa prídavok nevypláca , resp. sa nevypláca ani vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi prídavkom na dieťa poskytovaným v inom členskom štáte a prídavkom poskytovaným v Slovenskej republike. Napríklad, ak je na výplatu prídavku v zmysle nariadenia primárne príslušná Rakúska republika, kde je táto dávka vyššia ako v Slovenskej republike, a to aj v prípade zvýšenej sumy prídavku, oprávnenej osobe sa podľa návrhu vyplatí suma 100 eur. V prípade, ak je na výplatu prídavku na dieťa primárne príslušné napr. Maďarsko, kde je prídavok na dieťa síce vyšší ako v Slovenskej republike, avšak v prípade zvýšenej sumy prídavku by bola suma prídavku poskytovaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vyššia, nebude sa oprávnenej osobe vyplácať tzv. vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi sumou prídavku v Maďarsku a zvýšenou sumou prídavku v Slovenskej republike, ale oprávnenej osobe sa vyplatí plná suma 100 eur, o ktorú sa prídavok zvyšuje.

K bodu 3

Navrhuje sa zvýšenie sumy prídavku na dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Zvýšenie prídavku zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy. Navrhuje sa zvýšiť prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci o sumu 100 eur, pričom nárok na takto zvýšený prídavok oprávnená osoba na jedno dieťa iba raz. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ich sprístupňuje o. i. pre orgány štátnej správy na účely plnenia ich úloh. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. V prípadoch, keď dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej

3

republiky, bude potrebné, aby oprávnená osoba pre preukázanie nároku na zvýšenie prídavku na dieťa a jeho výplatu predložila potvrdenie o nástupe dieťaťa do školy mimo územia Slovenskej republiky.

K Čl. II

Navrhuje sa, aby sa suma, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, nepovažovala za príjem na účely určenia súm životného minima.

K Čl. III

Za účelom zabezpečenia prístupu k osobným údajom vedených v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, ktoré potrebné pre výplatu zvýšenej sumy prídavku na dieťa, sa navrhuje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo povinné sprístupniť osobné údaje v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely priznania nároku na túto sumu ako aj na plnenie ďalších úloh ústredia v zmysle príslušných právnych predpisov, a to aj bez potreby uzatvorenia osobitnej písomnej dohody s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

K Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. augusta 2019.

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore