Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 226/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 226/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Oprávnená osoba, ktorej sa z dôvodu uplatňovania osobitných predpisov16a) prídavok podľa § 8 ods. 1 prvej vety nevypláca, má nárok na výplatu prídavku v sume zvýšenia podľa § 8 ods. 1 druhej vety, ak spĺňa podmienky nároku na prídavok podľa odsekov 1 až 3 a § 8 ods. 1 druhej vety.“.

3.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma podľa prvej vety sa zvýši o 100 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.18db)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18db znie:

„18db) § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.18)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2019 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore