Zákon o myslivosti. 225/1947 účinný od 01.01.1948

Platnosť od: 31.12.1947
Účinnosť od: 01.01.1948
Autor: Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPP1ČL0

Zákon o myslivosti. 225/1947 účinný od 01.01.1948
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 225/1947 s účinnosťou od 01.01.1948
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o myslivosti.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl I.

§ 1.
(1)

Myslivost jako hospodářská a kulturní hodnota jest odvětvím zemědělské a lesní prvovýroby, ...

(2)

Právo myslivosti jest oprávnění zvěř (§ 2) chovati, hájiti, stíhati, chytati, stříleti nebo ...

§ 2.
(1)

Zvěří podle tohoto zákona se rozumí:

a)

zvěř užitková:

srstnatá: zvěř jelení (Cervus a jiné rody), daňčí (Dama dama), srnčí (Capreolus capreolus), ...

pernatá: dropi (Otididae), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), ...

b)

zvěř škodlivá (škodná):

srstnatá: medvěd (Ursus arctos), rys (Lynx lynx), kočka divoká (Felis silvestris), vlk (Canis lupus), ...

pernatá: všechny druhy orlů (Aquilidae), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), raroh veliký (Falco ...

(2)

Vládním nařízením může býti výpočet zvěře (odstavec 1) rozšířen.

§ 3.

Nehonební pozemky jsou: hřbitovy, pozemky zastavěné, nádvoří, dvory, zahrady řádně ohrazené, ...

§ 4.

Právo myslivosti může být vykonáváno v honitbách společenstevních, sloučených honitbách ...

§ 5.
(1)

Honební pozemky v obvodu jedné obce, pokud nenáležejí k vlastní honitbě nebo k oboře, tvoří ...

(2)

Souvislé honební pozemky téhož vlastníka nebo těchže spoluvlastníků o výměře nejméně 200 ...

(3)

Obory jsou pozemky určené k chovu zvěře, trvale a dokonale oplocené tak, že chovaná zvěř srstnatá ...

(4)

Souvislé jsou pozemky tehdy, lze-li se dostati s jednoho na druhý bez překročení pozemku cizího. ...

§ 6.
(1)

Honební pozemky, které podle § 5 netvoří společenstevní nebo vlastní honitbu nebo jejich součást, ...

(2)

O přičlenění podle odstavce 1 rozhoduje okresní národní výbor na návrh zúčastněných vlastníků, ...

(3)

O přičlenění podle předchozích odstavců vydá okresní národní výbor písemné rozhodnutí, ...

(4)

Přičlení-li se pozemky uvedené v odstavci 1 ke společenstevní honitbě, stávají se jejich vlastníci ...

(5)

Přičlení-li se pozemky uvedené v odstavci 1 k vlastní honitbě, jsou jejich vlastníci oprávněni ...

(6)

K honitbám uvedeným v § 5, odst. 2, větě druhé mohou býti přičleněny honební pozemky v míře, ...

§ 7.
(1)

Honební pozemky uvedené v § 6, odst. 1, které jsou v obvodu různých obcí, může okresní národní ...

(2)

Sousedící společenstevní honitby různých obcí může okresní národní výbor sloučiti v jednu ...

§ 8.
(1)

Honitby (společenstevní, sloučené společenstevní nebo vlastní), které nově vznikají za platnosti ...

(2)

Kdo žádá o schválení honitby podle odstavce 1, musí prokázati podmínky stanovené pro vznik ...

(3)

Aby nově vznikající i dosavadní honitby byly v souladu se zásadami řádného provozu myslivosti ...

(4)

Zaokrouhlení se provede pokud možno výměnou honebních pozemků, při čemž hranice obcí, okresů ...

(5)

Nedojde-li k dobrovolnému zaokrouhlení, rozhodne o něm na návrh vlastníka honitby (honebního společenstva ...

(6)

Klesne-li zaokrouhlením výměra honitby pod předepsanou výměru, zachová se honitba přes to jako ...

(7)

Při zaokrouhlení platí obdobně ustanovení § 6, odst. 3 až 5.

Oddíl II.

§ 9.

Vlastníci honebních pozemků jedné společenstevní honitby tvoří honební společenstvo. Honební ...

§ 10.
(1)

Honební společenstvo se usnáší na valném shromáždění. O svolání valného shromáždění ...

(2)

Valné shromáždění jest schopno usnášeti se za přítomnosti nejméně poloviny členů honebního ...

(3)

Valnému shromáždění přísluší:

a)

voliti honebního starostu, který je zároveň předsedou honebního výboru, jeho zástupce a pět ...

b)

rozhodovati o způsobu využití společenstevní honitby (§ 14, odst. 1, věta první),

c)

schvalovati návrhy honebního výboru o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku ...

Valné shromáždění může přenésti provedení úkolu uvedeného pod písm. b) na honební výbor. ...

(4)

Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti ...

(5)

Hlasovací právo přísluší pouze členům honebního společenstva. Jsou-li členy honebního společenstva ...

(6)

Výsledek volby se veřejně vyhlásí po dobu 15 dnů na úřední obecní tabuli a oznámí okresnímu ...

(7)

Okresní národní výbor se může zúčastniti valného shromáždění honebního společenstva svým ...

(8)

Při valném shromáždění musí býti pořízen zápis obsahující průběh jednání. Zápis podepíší ...

(9)

Také jiná usnesení valného shromáždění se vyhlásí způsobem uvedeným v odstavci 6; o stížnostech ...

§ 11.
(1)

Honební výbor se skládá z předsedy, jeho zástupce a dalších 5 členů a jedná ve schůzích. ...

(2)

Honební výbor spravuje všechny věci honebního společenstva, pokud nejsou vyhrazeny valnému shromáždění, ...

(3)

Honební výbor se usnáší za přítomnosti nejméně čtyř členů honebního výboru většinou ...

(4)

O usneseních honebního výboru platí přiměřeně ustanovení § 10, odst. 9.

(5)

Okresní národní výbor dohlíží na činnost honebního výboru.

§ 12.
(1)

Honební starosta zastupuje honební společenstvo a honební výbor na venek. Honební starosta a ostatní ...

(2)

Listiny zavazují honební společenstvo jen tehdy, jsou-li podepsány honebním starostou, pokladníkem ...

(3)

Honební starosta svolává valné shromáždění honebního společenstva a schůze honebního výboru ...

§ 13.

Funkce honebního starosty a ostatních členů honebního výboru jsou čestné. Funkční období ...

§ 14.
(1)

Honební společenstvo může využíti společenstevní honitby buď propachtováním nebo na vlastní ...

a)

po veřejném vyzvání přijetím písemné nabídky,

b)

z volné ruky,

c)

prodloužením platného pachtovního poměru.

(2)

Způsob propachtování vyhlásí honební starosta po dobu 15 dnů na úřední obecní tabuli s udáním ...

(3)

O způsobu využití společenstevní honitby, po případě o jejím propachtování, musí honební ...

(4)

Ministerstvo zemědělství, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, vydá ...

(5)

Uchazeč o pacht společenstevní honitby jest povinen prokázati předem, nejpozději při složení ...

(6)

Jistota zůstane v případě uzavření pachtovního poměru jako záruka za splnění všech smluvních ...

(7)

Honební starosta je povinen jistotu do tří dnů ode dne uzavření pachtovního poměru uložiti ...

(8)

Čistý výtěžek využití společenstevní honitby rozděluje se na jednotlivé členy honebního ...

§ 15.

Při propachtování společenstevní honitby po veřejném vyzvání přijetím písemných nabídek ...

§ 16.

O propachtování společenstevní honitby prodloužením dosavadního pachtovního poměru musí býti ...

§ 17.

Při nabídkovém řízení se pořídí zápis a výsledek řízení se vyhlásí nejpozději do tří ...

§ 18.

Smlouva o propachtování společenstevní nebo vlastní honitby, jakož i každá její změna i smlouva ...

§ 19.
(1)

Honební starosta, po případě ostatní členové honebního výboru, se nesmí zúčastniti řízení ...

(2)

Honební starosta ani ostatní členové honebního výboru nemohou býti ustanoveni při využití ...

§ 20.

Vlastník ve své honitbě nebo oboře může vykonávati právo myslivosti sám, vyhovuje-li podmínkám ...

§ 21.
(1)

Vlastníci honiteb, kteří chtějí vykonávati právo myslivosti sami (§ 20), pachtýři honiteb, ...

(2)

Výjimky z ustanovení odstavce 1 může povoliti ministerstvo zemědělství, na Slovensku pověřenectvo ...

(3)

Pachtýřem společenstevní honitby nebo společenstevní honitby sloučené může býti myslivecká ...

Oddíl III.

§ 22.
(1)

Honitbu jest propachtovati písemnou smlouvou v celku, a to nejméně na dobu 6 let, v honitbách se ...

(2)

Pachtovní honební smlouva zaniká:

a)

uplynutím pachtovní doby,

b)

smrtí pachtýře, a je-li pachtýřem myslivecká společnost (§ 21, odst. 3), jejím zánikem,

c)

pravoplatným odepřením nebo pravoplatným odnětím loveckého lístku mysliveckému hospodáři, ...

d)

zánikem propachtované honitby,

e)

dobrovolnou dohodou,

f)

výpovědí podle ustanovení pachtovní smlouvy.

(3)

Může-li v případě zániku pachtovní smlouvy podle odstavce 2, písm. c) býti honitba propachtována ...

§ 23.
(1)

Přejde-li propachtovaná vlastní honitba (§ 5, odst. 2) do vlastnictví, po případě spoluvlastnictví ...

(2)

Přejdou-li pozemky společenstevní nebo sloučené společenstevní honitby do vlastnictví jiné ...

(3)

Sníží-li se výměra honitby, pokud neklesne pod předepsanou nejmenší výměru, má snížení ...

Oddíl IV.

§ 24.
(1)

Pro následující druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:

jeleni (všeho druhu) ..... od 1. září do 31. prosince daněk ..... od 1. září do 30. listopadu ...

(2)

Po celý rok jsou hájeny tyto druhy zvěře: medvěd, rys a divoká kočka v zemích České a Moravskoslezské, ...

(3)

Hájeny nejsou tyto druhy zvěře: zvěř černá kromě bachyně, která je chráněna od 1. března ...

(4)

Mláďata zvěře jelení, daňčí, mufloní, srnčí, kamzičí a kozorohé se považují za kolouchy, ...

(5)

Ustanovení zákonů o ochraně ptáků užitečných pro zemědělství a jiných obecně užitečných ...

(6)

Doby lovu ustanovené v tomto paragrafu neplatí pro obory a o zvěři, která se v ní chová a nemůže ...

(7)

Ministerstvo zemědělství, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, může ...

(8)

Hrozí-li některému druhu zvěře, který není podle tohoto zákona hájen, vyhubení, nebo vyžaduje-li ...

(9)

Opatření podle předchozích odstavců lze učiniti zpravidla jen na rok a jen z důležitých důvodů ...

(10)

Okresní národní výbor může mysliveckému hospodáři povoliti výjimky z ustanovení odstavců ...

(11)

Odstřel zvěře spárkaté, vyjma odstřel zvěře černé mimo obory, jakož i odstřel dropů, divokých ...

(12)

Myslivecký hospodář jest povinen vésti podle směrnic, které vydá vyhláškou v Úředním listě ...

§ 25.

Myslivecký hospodář jest povinen používati při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelného ...

§ 26.
(1)

Objeví-li se v honitbě potřeba, aby počet některého druhu zvěře byl zmenšen v zájmu polního, ...

(2)

Nevyhoví-li myslivecký hospodář nařízení podle odstavce 1, může zemský národní výbor, na ...

(3)

Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro obory (§ 5, odst. 3) o zvěři, která se tam chová ...

§ 27.
(1)

Myslivecký hospodář jest povinen v době nouze, zejména v zimě, pečovati o přiměřené krmení ...

(2)

Nevyhoví-li myslivecký hospodář přes výzvu okresního národního výboru ustanovení předchozího ...

(3)

Zjistí-li se, že následkem zavinění mysliveckého hospodáře zvěř trpí hladem, může okresní ...

§ 28.
(1)

Vyskytne-li se v honitbě nakažlivá nemoc zvěře, nebo je-li podezření z takové nemoci, nebo vyskytne-li ...

(2)

Opatření podle odstavce 1 může okresní národní výbor učiniti i bez ohlášení podle odstavce ...

(3)

Taková nutná opatření musí okresní národní výbor neprodleně hlásiti zemskému národnímu ...

(4)

Je-li toho třeba, aby se zjistila nemoc zvěře nebo aby se zamezilo její rozšíření, může okresní ...

§ 29.
(1)

V honitbě obstarává ochranu myslivosti buď k tomu ustanovený a úředně potvrzený přísežný ...

(2)

Zda a v jakém počtu vzhledem k rozloze a povaze honitby mají býti myslivečtí hajní ustanoveni, ...

(3)

Není-li společenstevní nebo sloučená společenstevní honitba propachtována, jest honební výbor ...

(4)

Myslivecký hajný, pokud koná službu, požívá stejné ochrany jako orgány veřejné. O vzetí ...

(5)

Myslivecký hajný musí při výkonu služby míti předepsaný viditelný služební odznak a míti ...

(6)

Myslivecký hajný smí vykonávati ochranu myslivosti jen v honitbě, po případě v honitbách, pro ...

§ 30.
(1)

Ochrana myslivosti zahrnuje ochranu zvěře před pytláky, škodlivou (škodnou) zvěří a dravými ...

(2)

Osoby, jimž přísluší ochrana myslivosti, jsou oprávněny zejména:

a)

zadržeti osoby, které přistihnou se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí v honitbě ...

b)

usmrcovati v honitbě psy hledající nebo pronásledující zvěř nebo k ní se plížící mimo vliv ...

c)

usmrcovati kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího obydleného ...

d)

hubiti v honitbě škodlivou (škodnou) zvěř a ostatní dravá zvířata, při čemž se rozumí zvěří ...

(3)

Oprávnění podle odstavce 2, písm. b) až d) přísluší též mysliveckému hospodáři, který ...

(4)

Vlastník psů a koček usmrcených v honitbách může požadovati náhradu utrpěné škody jen tehdy, ...

(5)

Odebrané zbraně, lovecké a chytací nástroje, po případě i lovecké psy nebo fretky podle odstavce ...

(6)

Vysazovati divoké králíky ve volné přírodě a zvěř černou mimo obory je zakázáno.

(7)

Vlastníkům psů je zakázáno nechati psy volně pobíhati v honitbě.

(8)

Neoprávněným osobám je zakázáno odstraňovati z ok a jiných chytacích zařízení zhaslou zvěř. ...

§ 31.
(1)

Zvěř postřelená nebo jinakým způsobem zraněná, která přeběhne do cizí honitby, nesmí tam ...

(2)

Přeběhne-li postřelená zvěř spárkatá do sousední cizí honitby a zhasne v dohledu, jest ten, ...

(3)

Na pozemcích nehonebních lze postřelenou zvěř volně sledovati a dohledati, zpraví-li se předem ...

§ 32.

Ministerstvo zemědělství jest oprávněno po vyjádření Jednotného svazu zemědělců a Československé ...

Oddíl V.

§ 33.
(1)

Vykonávati právo myslivosti může vedle mysliveckých hospodářů (§ 21, odst. 1) každý, kdo ...

(2)

Kdo vykonává právo myslivosti, musí s sebou nositi lovecký lístek, po případě i povolenku k ...

(3)

Lovecké lístky vydává okresní národní výbor, v jehož obvodu má žadatel své řádné bydliště. ...

(4)

Lovecké lístky jsou:

a)

roční lovecký lístek pro tuzemce,

b)

tříroční lovecký lístek pro tuzemce,

c)

roční lovecký lístek pro cizozemce,

d)

měsíční lovecký lístek pro cizozemce,

e)

roční bezplatný lovecký lístek pro žáky a posluchače lesnických a hájenských škol a pro ...

f)

tříroční bezplatný lovecký lístek pro myslivce a lesníky z povolání.

(5)

Žádost o vydání loveckého lístku se podává na vzoru, který určí ministerstvo zemědělství, ...

a)

potvrzení zachovalosti, že není důvodů pro odepření vydání loveckého lístku podle § 35, ...

b)

průkaz, že žadatel jest členem Československé myslivecké jednoty,

c)

podobenku z poslední doby,

d)

průkaz, že žadatel měl již nejméně jeden roční lovecký lístek, platný v kterémkoliv roce ...

e)

průkaz, že žadatel uzavřel na dobu platnosti loveckého lístku pojištění proti následkům odpovědnosti ...

f)

písemný souhlas zákonného zástupce, je-li žadatel osoba nezletilá, po případě písemný souhlas ...

(6)

Průkazy podle odstavce 5, písm. a), b) a d) není třeba připojovati k žádostem o udělení loveckých ...

(7)

Jde-li o vydání tříročního loveckého lístku, musí žadatel předložiti průkazy podle odstavce ...

(8)

Roční bezplatný lovecký lístek [odstavec 4, písm. e)] opravňuje osoby mladší 18 let k výkonu ...

§ 34.

Za vydání loveckého lístku vybírá okresní národní výbor dávku za úřední úkony ve věcech ...

§ 35.
(1)

Lovecký lístek musí býti odepřen osobám:

a)

kterým není ještě 18 let, kromě osob uvedených v § 33, odst. 4, písm. e),

b)

zbavených zcela nebo částečně svéprávnosti,

c)

které pro tělesné nebo duševní vady nejsou způsobilé bezpečně ovládati ručnici,

d)

které nepředloží průkaz stanovený v § 33, odst. 5, písm. d) a neprokáží členství v Československé ...

e)

kterým byl odňat lovecký lístek okresním národním výborem, po dobu odnětí, nebyla-li doba ...

f)

které byly pravoplatně nepodmíněně odsouzeny pro zločin vůbec, nebo pro přečin nebo pro přestupek ...

g)

odsouzeným pro přečin nebo přestupek proti bezpečnosti života spáchaný neopatrným zacházením ...

h)

které zneužily loveckého lístku buď tím, že použily cizího loveckého lístku, nebo že svůj ...

(2)

Lovecký lístek může býti odepřen zejména osobám:

a)

které byly v posledních 5 letech odsouzeny pro trestný čin spáchaný z nedbalosti střelnou zbraní ...

b)

které zneužily povolenky k lovu,

c)

které byly v posledních 3 letech pravoplatně odsouzeny soudem nebo správním úřadem pro lesní ...

d)

které nemají řádné bydliště na území Československé republiky,

e)

které nejsou československými státními občany,

f)

proti kterým podala Československá myslivecká jednota nebo příslušný Jednotný svaz zemědělců ...

g)

proti kterým jest zahájeno soudní trestní řízení pro čin, při němž odsouzení má za následek, ...

(3)

Okresní národní výbor (§ 33, odst. 3) odebere lovecký lístek, aniž vrátí vybranou dávku, ...

§ 36.
(1)

Dostatečné pojištění proti následkům odpovědnosti z výkonu práva myslivosti [§ 33, odst. ...

a)

je-li zraněna nebo usmrcena jedna osoba, nejméně .............. 100.000 Kčs,

b)

je-li raněno nebo usmrceno několik osob, nejméně ............. 400.000 Kčs,

c)

při věcných škodách nejméně ........................... 20.000 Kčs.

Pojišťovací podmínky pro pojištění proti následkům odpovědnosti z výkonu práva myslivosti ...

(2)

Ministerstvo zemědělství může, na Slovensku po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové ...

§ 37.

Ustanovení §§ 33 až 36 se netýkají členů diplomatického sboru ani jiných osob, které požívají ...

Oddíl VI.

§ 38.
(1)

Jest zakázáno:

a)

stříleti spárkatou zvěř broky, běhounky (posty) a sekaným olovem nebo používati při střelbě ...

b)

používati zradidel za účelem lovu, vyjímajíc lov lišek,

c)

používati při nahánění a lovu zvěře umělých zdrojů světelných,

d)

vyháněti spárkatou zvěř s polí za účelem lovu pomocí zvonků, chřestidel a pod.,

e)

naháněti zvěř při měsíčním světle za účelem lovu a loviti zvěř (kromě zvěře černé, ...

f)

loviti zvěř z letadel nebo z motorových vozidel,

g)

stříleti spárkatou zvěř v době nouze ve vzdálenosti 200 m od krmelců a solisk a dropy v době ...

h)

lákati zvěř užitkovou v době zimní krmivem do budov, dvorů nebo zahrad, aby tam byla lovena, ...

ch)

vykonávati myslivost způsobem, jímž se zvěř zbytečně trýzní,

i)

klásti samostříly,

j)

chytati zvěř do ok nebo na lep,

k)

používati lapacích zařízení, jimiž se zvěř nechytí živá a nezraněná, jakož i lapacích ...

l)

usmrcovati zvěř plynem a tráviti zvěř jedem. Myslivecký hospodář a myslivecký hajný mohou ...

m)

od začátku května až do skončení sklizně bez zvláštního svolení majitele plodin na obdělaných ...

n)

loviti na místech, na kterých by výkon práva myslivosti rušil veřejný klid, pořádek nebo bezpečnost, ...

o)

vystříleti užitkovou zvěř, zejména v posledním roce pachtu,

p)

používati psů, kromě psů nízkonohých, ke štvaní zvěře,

q)

stříleti zvěř užitkovou na čekané v obvodu 100 m od hranic honitby,

r)

odstřelovati bažanty ve vzdálenosti 100 m od obvodu (§ 24, odst. 3) cizí, okresním národním ...

(2)

Výkon práva myslivosti na pozemcích sloužících vojenským účelům nebo důležitých pro obranu ...

(3)

Chytati zvěř, kromě králíků a škodné zvěře, lze jen s povolením okresního národního výboru, ...

Oddíl VII.

§ 39.
(1)

Zvěř, zvěřinu nebo vejce pernaté zvěře získané v honitbě smí uvésti do oběhu jen myslivecký ...

(2)

Jde-li však o zvěř spárkatou nebo zvěřinu nebo o její části (kromě hlavy, krku, běhů, žeber, ...

(3)

Dodací lístek vydá myslivecký hospodář nebo jeho zmocněnec. V dodacím lístku jest uvésti honitbu, ...

(4)

Myslivecký hospodář nepotřebuje pro zvěřinu ze své honitby dodací lístek, musí se však vykázati ...

(5)

Od 16. dne doby hájení až do jejího skončení nesmí se, kromě výjimek uvedených v odstavcích ...

(6)

Pokud je u některého druhu zvěře rozdílná doba hájení pro různá pohlaví, smí býti zvěřina ...

(7)

Byla-li jakákoliv zvěř ulovena v oborách nebo povolil-li příslušný úřad mimořádně podle ...

(8)

Ustanovení odstavců 2 a 7 platí též o užitkové zvěři a zvěřině dovezené z ciziny, při ...

(9)

Osoby, které zvěř (zvěřinu) při provozu živnosti spotřebují nebo ji prodávají (obchody se ...

(10)

Zvěřinu, po případě i části zvěřiny zvěře spárkaté, která byla ulovena v zákonné době ...

(11)

Ministerstvo zemědělství, na Slovensku po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové ...

(12)

Dodací lístek pro zvěř (zvěřinu) a knihu o zvěři jest kdykoliv na vyzvání příslušných ...

(13)

Pokud jest dopravovaná zvěř (zvěřina) bez dodacího lístku, ač podle ustanovení tohoto paragrafu ...

Oddíl VIII.

§ 40.
(1)

Myslivecký hospodář (§ 21, odst. 1) jest povinen hraditi:

a)

škodu, kterou v honitbě na zemědělských pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, ...

b)

škodu, kterou v honitbě na zemědělských pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, ...

(2)

Je-li více osob povinných podle odstavce 1, ručí všechny, je-li pachtýřem honitby myslivecká ...

(3)

Škody způsobené na zemědělských pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné ...

(4)

Kdo jest povinen hraditi škody způsobené výkonem práva myslivosti, jest oprávněn domáhati se ...

§ 41.
(1)

Držitel pozemku jest oprávněn zabezpečiti jej proti vnikání zvěře, avšak učiněná opatření ...

(2)

Držitel pozemku je též oprávněn zvěř od svých pozemků dáti odháněti hlídači k tomu ustanovenými, ...

(3)

Myslivecký hospodář jest oprávněn chrániti polní a lesní plodiny též ohradami nebo jinými ...

(4)

Držitel vinné révy jest povinen opatřiti ji na zimu proti škodám působeným zvěří obvyklým ...

(5)

Škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních, na vinné révě neošetřené podle odstavce ...

(6)

Škody zvěří způsobené na plodinách dozrálých ke sklizni nebo již sklizených, avšak ještě ...

(7)

Byla-li škoda na obilí nebo jiných plodinách, jichž plná cena se dá zjistit teprve v době sklizně, ...

§ 42.
(1)

Nedojde-li mezi poškozeným a mysliveckým hospodářem k dohodě o náhradě škod způsobených výkonem ...

(2)

Předsedu, jakož i jeho náměstka jmenuje na dobu šesti let pro jednu nebo několik sousedících ...

(3)

Předseda a jeho náměstek slíbí po svém jmenování do rukou předsedy okresního národního výboru, ...

(4)

Okresní národní výbor zbaví předsedu nebo jeho náměstka funkce, objeví-li se, že nevyhovují ...

§ 43.
(1)

Bydlí-li myslivecký hospodář mimo obec, pro jejíž obvod je předseda rozhodčího soudu určen, ...

(2)

Osoba jmenovaná podle odstavce 1 zastupuje mysliveckého hospodáře při rozhodčím soudu tak dlouho, ...

§ 44.
(1)

Poškozený má oznámiti předsedovi rozhodčího soudu způsobenou škodu a číselně určený požadavek ...

(2)

Opomene-li některá strana vyslati rozhodčího k rozhodčímu soudu, nebo není-li tento dostatečně ...

(3)

Předseda (náměstek) a rozhodčí může býti odmítnut z těch důvodů, které opravňují odmítnutí ...

(4)

O odmítnutí předsedy (náměstka) rozhodne okresní národní výbor; o odmítnutí rozhodčího ...

(5)

Rozhodčí, kteří nesplnili závazky přijetím své funkce převzaté, nebo nesplní-li je včas, ...

§ 45.
(1)

Řízení před rozhodčím soudem třeba provésti pokud možno rychle a tak, aby byly zamezeny zbytečné ...

(2)

Předseda se má nejprve pokusiti o smír mezi stranami. Nezdaří-li se pokus o smír, má se rozhodčí ...

a)

stala-li se škoda skutečně zvěří nebo výkonem práva myslivosti, a

b)

v jaké míře jsou s odborného stanoviska odůvodněny údaje stran o skutečnostech majících vliv ...

(3)

Rozhodčí soud rozhodne v mezích návrhů stran podle volného uvážení, pečlivě přihlížeje ...

(4)

V případech, kde se podle výroku rozhodčího soudu musí vyčkati doby žní, aby škoda mohla býti ...

§ 46.
(1)

Náklady, které vzejdou straně z její vlastní účasti, jakož i snad z účasti jejího právního ...

(2)

O nákladech, jež vzejdou sepsáním zápisu, sepsáním a doručením výroku rozhodčího a účastí ...

a)

nebyla-li náhrada škody přiřknuta nebo je-li přiřknuta náhrada škody stejná nebo menší, než ...

b)

je-li přiřknuta náhrada větší než částka žalovaným nabízená, platí náklady žalovaný. ...

§ 47.
(1)

O jednání rozhodčího soudu sepíše se zápis, v němž jest uvésti jména a bydliště členů ...

(2)

Stranám budiž vyhotovení rozhodčího výroku, neobdrží-li jeho opisy osobně u rozhodčího soudu, ...

(3)

Rozhodčímu výroku mohou strany odporovati jedině žalobou o bezúčinnost. O této žalobě a důvodech ...

(4)

Náhrada škody a nákladů, stanovená rozhodčím výrokem, budiž zaplacena do 15 dnů po dni, kdy ...

(5)

Smír uzavřený u rozhodčích soudů, jakož i rozhodčí výrok, jsou exekučním titulem vykonatelným ...

(6)

Ministerstvo zemědělství vydá, na Slovensku po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové ...

Oddíl IX.

Pytláctví.
§ 48.
(1)

Kdo zasáhne do cizího práva myslivosti tím, že zvěř loví nebo si ji přivlastní, anebo zničí, ...

(2)

Čin uvedený v odstavci 1 se stíhá na návrh poškozeného, byl-li spáchán příslušníkem jeho ...

§ 49.

Byl-li čin spáchán na zvěři v oboře nebo za doby noční, za doby hájení, s použitím ok nebo ...

§ 50.
Pro zločin bude vinník potrestán:
a)

dopustil-li se činu, byv již dvakrát pro pytláctví nebo krádež trestán a od vykonání posledního ...

b)

spáchal-li čin ze zvyku nebo takřka po živnostensku nebo užil-li, byv přistižen při pytláctví, ...

§ 51.

Myslivecké náčiní, které vinník vzal k spáchání trestného činu s sebou, nebo kterého při ...

Podílnictví na pytláctví.
§ 52.

Kdo ukrývá, na sebe převede nebo zašantročí věc pocházející z pytláctví nebo to, co za ni ...

§ 53.
(1)

Pro zločin bude vinník potrestán:

a)

věděl-li, že věc, která je předmětem jeho činu nebo za kterou bylo opatřeno to, co je předmětem ...

b)

dopustí-li se činu, byv již dvakrát pro podílnictví (ukrývačství) trestán a od vykonání ...

(2)

Dopustí-li se vinník činu trestného podle odstavce 1 při provozování živnosti opětovně, může ...

Ustanovení společná.
§ 54.

Pokus přestupků a přečinů uvedených v předchozích ustanoveních je trestný.

§ 55.

Při odsouzení pro čin trestný podle předchozích ustanovení může býti vyslovena ztráta volebního ...

§ 56.

Byl-li čin uvedený v předchozích ustanoveních spáchán ze zištnosti, budiž vedle trestu na svobodě ...

§ 57.
(1)

Závisí-li trestnost činu nebo trestní sazba podle předchozích ustanovení na výši škody nebo ...

(2)

Závisí-li trestnost činu nebo trestní sazba podle jiných zákonných ustanovení na předchozím ...

§ 58.
Přechovávání pytláckého náčiní.
(1)

Kdo, byv již dvakrát pravoplatně odsouzen pro zločin pytláctví, má v držbě nebo v úschově ...

(2)

Stejně bude potrestán, kdo přijme v úschovu pro jiného myslivecké náčiní nebo je jinému ponechá, ...

(3)

Myslivecké náčiní budiž prohlášeno za propadlé ve prospěch státu, i když vinníku nenáleží. ...

§ 59.

Kdo s loveckou výzbrojí bez úmyslu pytlačiti neoprávněně vkročí do cizí honitby mimo cesty ...

§ 60.
(1)

Jednání a opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných ...

(2)

Při potrestání může okresní národní výbor vedle trestu prohlásiti za propadlou zvěř, která ...

Oddíl X.

§ 61.
(1)

Držitelé tuzemských loveckých lístků se povinně sdružují v Československé myslivecké jednotě, ...

(2)

Československá myslivecká jednota je veřejnoprávní korporací a podléhá dozoru ministerstva ...

(3)

Československá myslivecká jednota provádí zkoušky z myslivosti [§ 33, odst. 5, písm. d)] podle ...

Oddíl XI.

§ 62.
(1)

Honební pachtovní smlouvy uzavřené před 31. Prosincem 1945, a v obcích, které byly v roce 1938 ...

(2)

Okresní národní výbor založí a povede seznam honiteb ve svém obvodu podle směrnic vydaných ...

(3)

Okresní národní výbor přezkouší ustanovení přísežného mysliveckého ochranného personálu, ...

(4)

Předpisy o náhradě škod způsobených zvěří a výkonem práva myslivosti podle tohoto zákona ...

(5)

Na Slovensku vykonávají až do ustavení honebních společenstev působnost honebních společenstev ...

§ 63.
(1)

Řízení ve věcech mysliveckých, pokud v tomto zákoně není jinak stanoveno, přísluší v prvé ...

(2)

Tam, kde se ukládá slyšeti Jednotný svaz zemědělců a Československou mysliveckou jednotu, slyší ...

§ 64.
(1)

Honební společenstva, jejichž většina členů jsou přídělci podle dekretu presidenta republiky ...

(2)

Člen honebního společenstva pověřený podle odstavce 1 musí míti doporučení místního národního ...

§ 65.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů o myslivosti. Zejména se zrušují: ...
§ 66.

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 1948; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ...

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore