Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 15.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Vojenská služba, Verejný ochranca práv

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD19DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú v rozsahu ustanovenom zákonom aj asistenti prokurátora.“. ...

2.

V § 6 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Ak nie je ďalej ustanovené inak, nadriadený prokurátor je ...

3.

V § 6 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pokyn o odňatí veci podľa ...

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby sa nezačalo ...

5.

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

„§ 6a (1) V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

6.

V § 7 ods. 2 posledná veta znie: „Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho ...

7.

V § 8 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) bol v disciplinárnom konaní právoplatne uznaný vinným za spáchanie disciplinárneho previnenia ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

8.

V § 10 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „vrátane vojenských prokuratúr“.

9.

V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „právnych čakateľov prokuratúry“ nahrádzajú slovami „asistentov ...

10.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stanovísk podľa § 6a“.

12.

V § 11 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Súčasťou správy sú aj ...

13.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora, aby v trestných veciach samostatne vykonával ...

14.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora, aby v iných ako trestných veciach samostatne ...

15.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Prokurátor s pôsobnosťou v trestnom konaní vo veciach podľa osobitného predpisu30a) vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca ...

16.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Sústava prokuratúry (1) Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány: a) generálna prokuratúra, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

18.

V § 39 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

19.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30. Súčasne sa zrušuje označenie ...

20.

V § 42 ods. 2 písm. d) sa slovo „preverenie“ nahrádza slovom „vybavenie“.

21.

§ 43 vrátane nadpisu znie:

„§ 43 Okresná prokuratúra (1) Okresná prokuratúra a) zabezpečuje plnenie úloh patriacich do ...

22.

§ 44 a 45 vrátane nadpisu znejú:

„Osobitné ustanovenia o organizácii prokuratúry v čase vojny alebo vojnového stavu § 44 (1) V ...

23.

V § 46 odsek 4 znie:

„(4) Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný ...

24.

V § 46 odsek 6 znie:

„(6) Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný ...

25.

V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(vyšší vojenský prokurátor)“.

26.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(vyššej vojenskej prokuratúry)“.

27.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(vojenskej obvodnej prokuratúry)“ a „(vyšší vojenský ...

28.

V § 48 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(vojenský obvodný prokurátor)“.

29.

§ 50 znie:

„§ 50 Spory o príslušnosť medzi prokurátormi rozhoduje a) generálny prokurátor, ak je jedným ...

30.

§ 51 znie:

„§ 51 Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže výnimočne a len v jednotlivej veci generálny ...

31.

V § 53 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho vojenského prokurátora“.

32.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a f).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

33.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho vojenského prokurátora“.

34.

V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d), f) a h).

Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

35.

V § 54 ods. 2 písm. a) sa slová „krajského prokurátora, vyššieho vojenského prokurátora, ...

36.

V § 54 ods. 2 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmeno d) sa vypúšťa.

37.

V § 55d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho ...

38.

V § 55g odsek 1 znie:

„(1) Vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo prideliť na výkon funkcie v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
§ 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

39.

Za § 55l sa vkladá § 55m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55m Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí (1) Prokuratúry sú povinné zverejňovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

40.

Za § 56a sa vkladajú § 56aa až 56ad, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011 § 56aa Ustanovenie § 7 ods. 2 ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

Slová „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 10 odsek 7 znie:

„(7) Krajským prokurátorom sa na účely tohto zákona rozumie, ak tento zákon neustanovuje inak, ...

3.

Nadpis § 26 znie:

„Vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora“.

4.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Asistent prokurátora v trestnom konaní plní úlohy podľa tohto zákona a osobitného zákona. ...

5.

V § 31 ods. 1 sa za slová „súdny tajomník“ vkladá čiarka a slová „asistent prokurátora“. ...

6.

V § 32 ods. 1 sa slová „vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 56 ods. 1 prvej vete sa slová „vyšší súdny úradník a súdny tajomník “ nahrádzajú ...

8.

V § 56 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa za slovom „vykonaný“ čiarka a slová „prípadne aj ...

9.

V § 56 sa vypúšťa odsek 3.

10.

V § 66 ods. 1 písm. c) a v § 67 ods. 2 sa slová „vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník“ ...

11.

V § 69 ods. 1 sa v celom texte slová „vyšší súdny úradník a súdny tajomník“ nahrádzajú ...

12.

V § 190 ods. 2 písm. a) sa slová „nad prípravným konaním dozor“ nahrádzajú slovami „dozor ...

13.

V § 190 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) asistent prokurátora prokurátorovi, ktorý vykonáva alebo vykonával dozor nad zachovávaním ...

14.

V § 406 odsek 1 znie:

„(1) Rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon zariaďuje ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal. ...

15.

V § 553 ods. 4 sa za slová „právoplatne skončilo;“ vkladajú slová „v prípravnom konaní ...

16.

V § 554 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V prípravnom konaní takým ...

17.

V § 560 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

18.

Za § 567h sa vkladá § 567i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011 V konaniach podľa § 16 ...

19.

V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

V § 33 ods. 5 sa vypúšťa slovo „vojenskému“.

Čl. IV

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 11 ods.1 písmeno d) znie:

„d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 22a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

3.

V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

1.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 3“.

2.

V § 56 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

3.

V § 56 ods. 3 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

4.

V § 56 ods. 6 sa slová „odsekoch 1, 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ odsekoch 1 a 4“.

Čl. VI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
postavenie asistentov prokurátora.“.

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „prokurátora generálnej prokuratúry, krajského prokurátora ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmená c) a d) sa vypúšťajú.

4.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2 a 3.

5.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmená c) a d) sa vypúšťajú.

6.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „hlavný vojenský prokurátor, zástupca hlavného vojenského ...

7.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
úspešne absolvoval výberové konanie,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

8.

V § 6 odsek 6 znie:

„(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

9.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Výberové konanie na funkciu prokurátora (1) Každé voľné miesto prokurátora sa obsadzuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

10.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Výberová komisia (1) Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje šesťčlenná výberová ...

11.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe výsledkov výberového konania, ...

12.

V § 9 ods. 1 druhej vete sa slová „podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

13.

V § 9 ods. 4 písm. d) sa odkaz 11a nahrádza odkazom 11b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

14.

V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.

15.

V § 10 ods. 5 sa slová „primerane použijú ustanovenia § 20 a 21“ nahrádzajú slovami „použijú ...

16.

V § 15 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.

17.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

18.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe ...

19.

§ 20 a 21 vrátane nadpisu znejú:

„Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora § 20 (1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, ...

20.

§ 22 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
uplynutím funkčného obdobia (§ 19 ods. 1).“.

21.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak funkcia vedúceho prokuratúra a ani funkcia námestníka prokurátora nie sú obsadené, ...

22.

V § 24a ods. 1 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza slovom „sedem“ a na konci sa pripája ...

23.

V § 25 ods. 2 sa odkaz 15 nad slovom „osôb“ nahrádza odkazom 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

24.

V § 26 ods. 1 písm. n) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „na hlavnom pojednávaní a verejnom ...

25.

V § 28 ods. 2 písm. b), c) a d) sa suma „6 700 eur“ nahrádza sumou „6 600 eur“.

26.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa suma „17 000 eur“ nahrádza sumou „16 600 eur“.

27.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie osvedčenia podľa § 27 ods. 1 a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“. ...

28.

V § 44 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25.

29.

V § 46 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26. Súčasne sa zrušuje označenie ...

30.

V § 65 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho preložením na inú prokuratúru; služobné ...

31.

V § 84 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 34.

32.

V § 93 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.

33.

V § 93 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa siedmy bod.

34.

V § 95 ods. 2 sa slová „okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry, krajskej prokuratúry ...

35.

V § 96 odsek 1 znie:

„(1) Na účely určenia základného platu sa prokurátor okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry ...

36.

V § 98 ods. 1 písm. c) sa za slovami „generálnej prokuratúry“ vypúšťa čiarka a slová „zástupcovi ...

37.

V § 98 ods. 1 písm. d) sa čiarka za slovami „generálnej prokuratúry“ nahrádza slovom „a“ ...

38.

V § 98 ods. 1 písm. e) sa čiarka za slovami „generálnej prokuratúry“ nahrádza slovom „a“ ...

39.

V § 98 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a náčelníkovi oddelenia vyššej vojenskej prokuratúry“. ...

40.

V § 98 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „a vojenskému obvodnému prokurátorovi“.

41.

V § 98 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a námestníkovi vojenského obvodného prokurátora“. ...

42.

V § 108 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vojenskej obvodnej prokuratúry“.

43.

§ 109 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

44.

§ 114 sa vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 39 vypúšťa.

45.

§ 124 sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46 vypúšťa.

46.

§ 129 sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 48 vypúšťa.

47.

V § 134 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a ak ide o prokurátora vojenskej prokuratúry, ...

48.

§ 144 sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 51 vypúšťa.

49.

V § 184 ods. 1 písm. b) treťom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkou a štvrtý bod sa vypúšťa. ...

50.

V § 184 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

51.

V § 189 ods. 1 písm. d) sa za slovo „prokurátora“ vkladajú slová „vrátane generálneho prokurátora“. ...

52.

V § 192 odsek 2 znie:

„(2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Predsedu a ostatných členov ...

53.

V § 192 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:

„(3) V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov generálny prokurátor určí počet členov ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 9 až 11.

54.

V § 193 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

55.

V § 196 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo súd“.

56.

V § 196 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánu činného v trestnom konaní“ vkladajú slová „alebo ...

57.

V § 197 odsek 1 znie:

„(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať a) generálny prokurátor proti ...

58.

V § 197 ods. 3 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov“ a slová ...

59.

V § 197 ods. 4 sa slová „a to až dovtedy, kým sa odvolacia disciplinárna komisia odoberie na ...

60.

V § 198 ods. 1 v uvádzacej vete sa slová „uplynul jeden rok“ nahrádzajú slovami „uplynuli ...

61.

V § 198 ods. 2 písm. b) sa odkaz 15 nad slovom „osobe“ nahrádza odkazom 9.

62.

V § 198 ods. 3 sa slová „a to až dovtedy, kým sa odvolacia disciplinárna komisia odoberie na ...

63.

V § 199 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

64.

V druhej časti jedenástej hlave tretí diel vrátane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL ODVOLANIE § 211 (1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

„64a)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

65.

§ 212 a 213 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

66.

V § 219 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmeno c) sa vypúšťa.

67.

V § 220 sa vypúšťa odsek 3.

68.

V § 221 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia generálneho prokurátora, námestníka ...

69.

V § 222 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
hodnoteniu asistenta prokurátora na účely vykonania odbornej justičnej skúšky,“.

70.

V § 222 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo právnych čakateľov prokuratúry“.

71.

V § 223 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Členstvo v rade prokurátorov zaniká aj zánikom ...

72.

Tretia časť vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ ASISTENT PROKURÁTORA § 228 Asistent prokurátora je štátny zamestnanec vykonávajúci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

73.

§ 234 až 245a a 249 až 251 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 68 a 69 vypúšťajú. ...

74.

V § 252 ods. 1 písm. a) prvom a štvrtom bode sa slová „právnych čakateľov prokuratúry“ nahrádzajú ...

75.

§ 260 sa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 73 a 74 vypúšťa.

76.

V § 261 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

77.

Za § 265d sa vkladajú § 265e až 265j, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011 § 265e (1) Právny čakateľ prokuratúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:

„76) § 215k zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených ...

Čl. VII

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „sudcu“ vkladajú slová „a prokurátora“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 116 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VIII

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/ 2002 ...

V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „vojenské prokuratúry,13)“ vrátane poznámky pod čiarou ...

Čl. IX

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3d a 3e.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ee sa vypúšťa.

3.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 14 až 18. ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).

4.

V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. ...

5.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. ...

6.

V § 12 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.“.

7.

V § 12 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

8.

V § 12 ods. 13 sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a slová „alebo dočasnom pozbavení ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa citácia „§ 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b)
§ 196, 215e a 215k zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 60 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).

12.

V § 60 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. ...

13.

V § 60 ods. 5 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. ...

14.

V § 98 odsek 4 znie:

„(4) Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie ...

Čl. X

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 2 sa slová „prokurátorov a súdnych úradníkov“ nahrádzajú slovami „prokurátorov, ...

2.

V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
súdnych úradníkov1) a asistentov prokurátora.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...

3.

V § 3 ods. 2 sa slová „prokurátora alebo súdneho úradníka“ nahrádzajú slovami „prokurátora, ...

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka ...

5.

V § 3 ods. 4 sa slová „prokurátorov a súdnych úradníkov“ nahrádzajú slovami „prokurátorov, ...

6.

V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

7.

V § 3 ods. 6 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

8.

V § 3 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 6“. ...

9.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 môže vykonávať vyšší súdny úradník a asistent ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení ...

10.

V § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 sa slová „právny čakateľ prokuratúry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

11.

V § 13 ods. 5 sa slová „právneho čakateľa prokuratúry“ nahrádzajú slovami „asistenta prokurátora“. ...

12.

V § 14 ods. 1 a 2 sa slová „právny čakateľ prokuratúry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

13.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr ...

14.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

15.

V § 14 ods. 4 prvej a druhej vete sa za slová „vyšší súdny úradník“ vkladajú slová „alebo ...

16.

§ 17 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 a 13.

Čl. XI

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d), g) až i)“ nahrádzajú ...

2.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) až f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 5 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

6.

V § 6 ods. 2 písm. a) a v § 10 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „§ 60 ods. 1 písm. a), b), ...

7.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) až f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená d) až f).

8.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Podklady na systemizáciu predkladá ministerstvu náčelník generálneho štábu za Generálny ...

9.

V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkou a tretí bod sa vypúšťa. ...

10.

V § 17 ods. 3 písm. a), § 20 ods. 5 písm. a), § 33 písm. a), § 38 ods. 1 písm. a), § 70 ods. ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa citácia „zákon č. 154/2001 Z. z.,“.

12.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo ktorý je prokurátorom,“.

13.

V § 21 ods. 11 sa vypúšťajú slová „prokurátora vojenskej prokuratúry,“.

14.

V § 22 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.

15.

V § 27b ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „tretieho bodu“.

16.

V § 37 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

17.

V § 39 sa vypúšťa odsek 5.

18.

V § 40 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

19.

V § 57 sa vypúšťa odsek 11.

20.

V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

21.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

22.

V § 68 sa vypúšťa odsek 5.

23.

V § 70 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, a ide o ...

24.

V § 70 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

25.

V § 71 písm. h) sa vypúšťajú slová „s výnimkou hlavného vojenského prokurátora“.

26.

V § 71 písm. r) sa vypúšťajú slová „s výnimkou prokurátora vojenskej prokuratúry“.

27.

V § 72 ods. 1 písm. a) a § 159 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a 7“.

28.

V § 72 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo 7“.

29.

V § 73 ods. 1 a § 161 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 7“.

30.

V § 82 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 70 ods. 1, 2 a 8,“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 1, ...

31.

V § 121 sa vypúšťa odsek 5.

32.

V § 122 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo podľa osobitného predpisu16)“.

33.

V § 138 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

34.

V § 159 ods. 11 sa vypúšťajú slová „tretieho bodu“.

35.

V § 178 ods. 1 písm. a) treťom bode a § 178 ods. 2 sa slová „ods. 1, 10 a 11“ nahrádzajú ...

36.

V § 196 ods. 11 sa za slovom „štábu“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „prokurátora ...

37.

§ 212 sa vypúšťa.

38.

Za § 215j sa vkladá § 215k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 215k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. októbra 2011 (1) Služobný pomer profesionálneho ...

Čl. XII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 1 písm. g) štvrtý bod znie:

„4.
Vojenská polícia a Vojenské spravodajstvo,“.

Čl. XIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 14 ods. 3 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová „právneho čakateľa prokuratúry alebo“. ...

2.

V § 14 ods. 3 písm. e) sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11.
asistenta prokurátora,19)“.

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 3, § 6 ods. 6, § 229 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch ...

Čl. XIV

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy asistentov prokurátora, ak osobitný predpis neustanovuje ...

2.

V § 9 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a krajská ...

3.

V § 13 ods. 7 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem čl. XI bodu 38, ktorý nadobúda účinnosť ...

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore