Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov 219/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov 219/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 219/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 219/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

K predpisu 219/2019, dátum vydania: 17.07.2019

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality tovarov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov, bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 s cieľom upraviť definície pojmov v oblasti obrannej štandardizácie, precizovať súvisiace činnosti, skvalitniť kodifikačné činnosti v súlade s požiadavkami Severoatlantickej aliancie a zefektívniť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „zákon“) vznikol v období príprav vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Pristúpením k Severoatlantickej zmluve Slovenská republika prevzala záväzok podľa čl. 3 tejto zmluvy spolu s ostatnými členskými krajinami Severoatlantickej aliancie udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku.

Od prijatia zákona nastal v oblasti obrannej štandardizácie vývoj vyžadujúci zmeny predovšetkým v terminológii. Na úrovni Severoatlantickej rady bola 23. februára 2018 vydaná nová edícia Spojeneckej publikácie AAP-3(K) Smernica pre tvorbu, udržiavanie a spravovanie štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie [ďalej len „spojenecká publikácia AAP-3(K)“], ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2018 a nahradila predchádzajúcu edíciu tejto spojeneckej publikácie. V nadväznosti na spojeneckú publikáciu AAP-3(K) sa navrhuje zmeniť a doplniť vymedzenie niektorých pojmov, ktoré v texte zákona tvoria normatívny pojmový aparát.

V oblasti kodifikácie prebieha nepretržitý vývoj kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie, čo sa odráža aj na vývoji kodifikačného systému Slovenskej republiky a má vplyv na procesy kodifikácie a činnosť vykonávanú Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“). Vývoj kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie vyplýva najmä zo štandardizačného dokumentu aliancie „Príručka NATO na Kodifikáciu ACodP-1“, ako aj zo súvisiacich spojeneckých publikácií, ktoré jeho súčasťou, a z požiadaviek výboru Severoatlantickej aliancie AC/135 (združujúceho národných riaditeľov pre kodifikáciu), ktoré sa týkajú skvalitnenia procesov kodifikácie na zaistenie kompatibility členských krajín Severoatlantickej aliancie. Úrad za účelom zabezpečenia súladu s kodifikačným systémom Severoatlantickej aliancie pravidelne (jedenkrát ročne) aktualizuje slovenský obranný štandard (SOŠ) „Príručka NATO na Kodifikáciu ACodP-1“ obsahujúci opis postupov pri kodifikačných činnostiach v rámci kodifikačného systému Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené, ako aj v nadväznosti na poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe, sa návrhom zákona upravujú vzťahy medzi úradom, používateľom produktu, agentúrami pre kodifikáciu a dodávateľmi produktu. Navrhuje sa upraviť pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu možnosť spracovať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do modulu kodifikačného informačného systému. Zároveň sa navrhuje upraviť pôsobnosť úradu v oblasti prideľovania prístupu do kodifikačného informačného systému a poskytovania údajov z neho.

2

V oblasti štátneho overovania kvality návrh zákona reaguje na doterajšie skúsenosti z aplikácie zákona v praxi tak, že precizuje dôvody zamietnutia žiadosti na štátne overovanie kvality a ustanovuje podmienky na autorizáciu právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou alebo auditu kvality. Návrhom zákona sa zároveň precizujú ustanovenia novelizovaného zákona v súlade so štandardizačnou dohodou Severoatlantickej aliancie STANAG 4107 o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality dodávok produktov na účely obrany a v súlade so spojeneckou publikáciou AQAP-2070 na vzájomné štátne overovanie kvality dodávok produktov na účely obrany medzi krajinami Severoatlantickej aliancie.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, sociálne vplyvy ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predpokladá sa pozitívny vplyv návrhu zákona na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V znení ustanovenia § 2, ktorý tvorí základný normatívny pojmový aparát zákona, sa novým spôsobom upravujú definície niektorých pojmov v oblasti obrannej štandardizácie v nadväznosti na spojeneckú publikáciu AAP-3(K). Upravuje sa definícia pojmu „štandardizačná dohoda“ a pojmu „štandardizačné odporúčanie“ a navrhuje sa precizovať aj vymedzenie pojmu „spojenecký štandard“ a jeho členenie na obranný štandard vytvorený alianciou a externý štandard. Navrhuje sa doplniť vymedzenie pojmu „podporný štandardizačný dokument“, ktorý sa bude využívať v aplikačnej praxi pri správnej interpretácii spojeneckého štandardu a pri jeho implementácii. Dopĺňa sa definícia pojmu „interoperabilita“, ktorý je ako cieľ procesu obrannej štandardizácie uvedený v § 2 ods. 1.

Navrhuje sa upraviť definícia pojmu „návrh kodifikačných údajov“. Návrh kodifikačných údajov sa spracúva za účelom identifikácie produktu a pridelenia skladového čísla NATO, alebo za účelom aktualizácie existujúcich kodifikačných údajov. Tento proces nie je vždy reálne ukončený pridelením skladového čísla NATO. Identifikácia produktu môže byť dlhodobým procesom najmä z dôvodov nedostupnosti alebo nekompletnosti údajov o produkte,

3

prípadne pri zložitej identifikácii komplikovaného produktu. Z týchto dôvodov sa z definície pojmu „návrh kodifikačných údajov“ navrhuje vypustiť dodatok o tom, že sa jedná iba o stav prideleného skladového čísla NATO.

K bodu 2

Vychádzajúc z postavenia úradu podľa § 3 ods. 1 ako orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou je potrebné doplniť do § 3 ods. 3 písm. b) aj jeho spoluprácu s príslušnými orgánmi Európskej únie, nakoľko aplikačná prax si vyžaduje podieľať sa na štandardizačných činnostiach v rámci Európskej obrannej agentúry.

Navrhuje sa terminologicky precizovať úpravu týkajúcu sa spolupráce úradu so Slovenskou národnou akreditačnou službou, a to v nadväznosti na znenie zákona č. 505/ 2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby úrad v rámci správy kodifikačného informačného systému zabezpečoval dostupnosť kodifikačných údajov tak pre používateľov produktov, ako aj pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu. Pre používateľa produktu je kodifikačný informačný systém prepojený s Integrovaným informačným systémom Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu úrad udržiava externú aplikáciu kodifikačného informačného systému s aktuálnymi kodifikačnými údajmi.

K bodu 4

Navrhuje sa ako nadbytočný vypustiť odkaz na zrušený zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu so súvisiacou poznámkou pod čiarou.

K bodu 5

Navrhuje sa spresniť prílohy žiadosti o osvedčenie spôsobilosti spracúvať návrhy kodifikačných údajov, ktorú predkladá agentúra pre kodifikáciu. Konkrétne sa navrhuje, aby žiadateľ predkladal vlastnú metodiku, podľa ktorej bude vykonávať spracúvanie návrhu kodifikačných údajov, či využívaním svojho programového vybavenia alebo prostredníctvom prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. Navrhovaná úprava vyplýva zo skúseností z aplikačnej praxe.

K bodu 6

Navrhuje sa, aby agentúra pre kodifikáciu mohla návrhy kodifikačných údajov spracúvať aj prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, ktorý je súčasťou kodifikačného informačného systému spravovaného úradom. Z tohto dôvodu agentúra pre kodifikáciu nemusí preukazovať, že disponuje vlastným programovým vybavením na ich spracúvanie v prípade, že spolu so žiadosťou o osvedčenie spôsobilosti na ich spracúvanie požiada o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov.

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu týkajúcu sa vnútorného odkazu.

4

K bodu 8

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu, ako aj vypustenie periodicity overovania spôsobilosti agentúr pre kodifikáciu spracúvať návrh kodifikačných údajov. Agentúry pre kodifikáciu budú povinné preukázať úradu spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov kedykoľvek na základe výzvy úradu, a nie len raz za dva roky. Navrhovaná úprava zohľadňuje dlhodobé skúseností úradu s kvalitou návrhov kodifikačných údajov spracúvaných agentúrami pre kodifikáciu.

K bodom 9 a 10

Navrhuje sa zjednodušiť úpravu práv a povinností používateľa produktu v nadväznosti na skúsenosti z reálneho uplatňovania zákona. Keďže prakticky v každom obchodnom prípade by používateľ produktu mal uplatňovať požiadavky na kodifikáciu produktu, bez rozdielu na to, či produkt bol alebo nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, navrhuje sa upraviť znenie § 12 ods. 1 tak, aby bolo využiteľné v širokom spektre používateľom obstarávaných produktov. Používateľ produktu bude povinný uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt, vrátane jeho náhradných dielov a príslušenstva, či uzatvára kúpnu zmluvu (rámcovú dohodu) verejnou súťažou, využíva obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému alebo prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA) a pod. Získané kodifikačné údaje neslúžia len pre potreby kodifikačného informačného systému, ale využívajú sa aj v rámci Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä pre potreby používateľov produktov a pre akvizičné a logistické procesy. Kodifikačná doložka sa v zmluvnom vzťahu uplatňuje spravidla ako samostatný článok s názvom „Kodifikácia“.

Navrhuje sa v § 12 ods. 2 upraviť pre používateľa produktu priamy prístup do kodifikačného informačného systému (prostredníctvom Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky), v ktorom môže pre svoje potreby spracúvať návrh kodifikačných údajov a aj predkladať návrh na schválenie úradu. Zároveň sa v nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe navrhuje, aby používateľ produktu, ktorý nevyužíva na spracúvanie návrhu kodifikačných údajov agentúru pre kodifikáciu, nebol povinný oznamovať úradu názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu.

Navrhované vypustenie § 12 ods. 4 súvisí so skutočnosťou, že dodávatelia produktov budú podľa § 13 ods. 1 písm. c) komunikovať priamo s úradom, a nie prostredníctvom používateľa produktu. Uvedená úprava vyplýva z aplikačnej praxe, v rámci ktorej táto komunikácia prebieha aj v súčasnosti v súlade s § 5 písm. h), podľa ktorého úrad v oblasti kodifikácie spolupracuje s vlastníkmi dokumentácie produktu a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, vývoji a výrobe alebo poskytovaní produktu.

K bodu 11

Navrhované znenie ustanovenia § 13 ods. 1 spresňuje povinnosti dodávateľov produktov v procese zabezpečenia kodifikácie. Navrhuje sa, aby dodávatelia produktov predkladali návrh kodifikačných údajov na jeho ďalšie spracovanie priamo úradu. Dodávateľ produktu bude mať možnosť návrh kodifikačných údajov dať na spracovanie agentúre pre kodifikáciu podľa § 11 alebo bude mať možnosť na základe vyžiadania prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov tieto údaje priamo sám vložiť do tohto systému, a tak predložiť návrh kodifikačných údajov úradu.

Dodávatelia produktov majú podľa platného znenia § 13 ods. 1 tiež povinnosť používateľovi produktu sprístupniť dokumentáciu o produkte, oznámiť mu zmeny v dokumentácii o produkte a oznámiť mu aj svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.

5

Navrhované znenie § 13 ods. 1 ukladá dodávateľom produktov plniť tieto povinnosti priamo úradu, resp. v prípade sprístupnenia dokumentácie o produkte aj vo vzťahu k používateľovi produktu.

Navrhované znenie § 13 ods. 2 upravuje spôsob, akým sa overí správnosť návrhov kodifikačných údajov spracovaných dodávateľmi produktov prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov.

K bodu 12

Navrhuje sa precizovať § 14 ods. 2 písm. d), ktorého úprava sa týka výkonu správy kodifikačného informačného systému úradom a ním vykonávanej priebežnej aktualizácie kodifikačných údajov na základe zmien v dokumentácii produktu. Uvedené zmeny v dokumentácii produktu budú úradu namiesto používateľa produktu oznamovať priamo dodávatelia produktov v súlade s navrhovaným znením § 13 ods. 1 písm. c).

K bodu 13

V nadväznosti na zmeny kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie, ako aj s ohľadom na činnosť agentúr pre kodifikáciu a plnenie povinností dodávateľov produktov vyplynuli z odbornej aplikačnej praxe požiadavky na zabezpečenie alternatívnej možnosti spracovávať návrh kodifikačných údajov aj prístupom do časti kodifikačného informačného systému - modulu elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. Vzhľadom na uvedené sa preto legislatívne upravuje možnosť pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu vstupovať do tejto časti (modulu) kodifikačného informačného systému, v ktorom môžu samostatne spracúvať návrh kodifikačných údajov. Prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov zabezpečí bližšie prepojenie dodávateľov produktov s kodifikačným systémom Severoatlantickej aliancie, kvalitnejšie návrhy kodifikačných údajov, pružnejšie reakcie na požiadavky krajín Severoatlantickej aliancie a zjednodušenie celého kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie.

K bodu 14

Návrh reflektuje na skúsenosti z procesu štátneho overovania kvality, keď úrad po predložení žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality zistil, že zmluva obsahovala viac ako jeden produkt uvedený v predmete zmluvy a niektoré produkty v čase predloženia žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality boli vyrobené a pripravené na expedíciu alebo sa riziká pri niektorých produktoch uvedených v predmete zmluvy nepotvrdili, teda nebolo možné vykonať štátne overovanie kvality v plnom rozsahu. Návrh zároveň implementuje proces rozhodovania o žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany uvedený v spojeneckej publikácii NATO AQAP 2070, ktorý obsahuje tri spôsoby rozhodnutia o žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality, a to „plnú akceptáciu“ žiadosti, „čiastočnú akceptáciu“ žiadosti, alebo „zamietnutie žiadosti“.

Návrh reflektuje na skúsenosti z procesu štátneho overovania kvality, keď po predložení žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality úrad v procese preskúmania žiadosti zistil nedostatočne konkretizované, všeobecné, protichodné alebo nemerateľné požiadavky na kvalitu produktov na účely obrany uvedené v zmluvách priložených k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality. Navrhuje sa explicitne upraviť, že uvedené skutočnosti sú dôvodom na zamietnutie žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality.

6

K bodu 15

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol nahradený zákon č. 264/ 1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, precizuje autorizačné požiadavky na orgány posudzovania zhody pri posudzovaní zhody určených výrobkov. Na základe uvedeného nie je možné použiť odkaz na novú právnu úpravu a je potrebné ustanoviť základné požiadavky na autorizáciu osôb na vykonávanie dozoru nad kvalitou alebo na vykonávanie auditu kvality. Z týchto dôvodov sa navrhuje upraviť znenie ustanovenia § 20.

K čl. II

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti návrhu zákona od 1. augusta 2019.

V Bratislave, 27. marca 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Gajdoš v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore