Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021


Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 210/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 210/2019, dátum vydania: 16.07.2019

A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Dôvodom vypracovania návrhu zákona je doplnenie a úprava niektorých ustanovení, ktorých zmena vyplynula z aplikácie zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákonom č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v podmienkach Slovenskej republiky uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006. Návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenia vyplynula z praktickej aplikácie zákona. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná a praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné spodrobniť náležitosti takejto evidencie.
Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Novelizáciou zákona sa dopĺňajú nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.
Návrh zákona predpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na životné prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

1
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1, 3, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 25
Navrhuje sa aktualizácia poznámok pod čiarou, z dôvodu neaktuálnosti právnych predpisov. Neplatné právne predpisy sa nahrádzajú platnými právnymi predpismy.
K bodu 2
Z definície nakladania s výrobkami a zariadeniami sa vypúšťa slovo prevádzka z dôvodu nerelevantnosti.
K bodu 4 a 5
Z dôvodu jednoznačnosti a pre lepšiu aplikáciu v praxi sa spresňuje vymedzenie vlastníka zariadenia, ktorého sa týka určenie prevádzkovateľa zariadenia.
K bodu 6
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 8
Vzhľadom k tomu, že prekročenie pridelenej kvóty na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh je v zmysle zákona správny delikt, za ktorý môže SIŽP udeliť pokutu, zadefinovala sa táto povinnosť v zákone, ktorá tam absentovala. Zároveň sa ustanovila povinnosť pre výrobcu a dovozcu fluórovaných uľovodíkov každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. V súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014 výroba a dovoz fluórovaných uhľovodíkov a ich uvedenie na trh bez pridelenej kvóty nie je možný.
K bodu 9 a 10
Prevádzkovateľ zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny má povinnosť viesť evidenciu o týchto zariadeniach, ktorá musí byť vedená v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. Táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik, čo sa v príslušnom odseku § 5 zadefinovalo. V pôvodnom ustanovení nebola táto skutočnosť jednoznačne špecifikovaná a dochádzalo k nejasnostiam zo strany prevádzkovateľov, ktorých zariadení sa táto povinnosť týka.
K bodu 11
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 12
Dopĺňajú náležitosti obsahu evidencie, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Táto požiadavka vyplynula z praktického výkonu štátneho dozoru zo strany SIŽP. Doterajšia úprava bola všeobecná a ako sa ukázalo aj nedostatočná a bolo potrebné spodrobniť náležitosti evidencie. V rámci kontrol podnikateľských subjektov SIŽP narážala na problémy týkajúce sa evidencie zo strany podnikateľských subjektov, ktorá nebola vedená v dostatočnom rozsahu a nebolo možné získať relevantné informácie na zistenie
2
skutočného stavu a dodržiavania povinností pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi.
K bodu 13
Navrhuje sa zriadenie registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
Týmto návrhom dôjde k zmene spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Prevádzkovatelia zariadení oznamovali príslušné údaje okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, v územnej pôsobnosti ktorého sa daná prevádzka nachádza. V zmysle navrhovaného nového paragrafu budú prevádzkovatelia zariadení oznamovať údaje prostredníctvom registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Tento register bude slúžiť na registráciu prevádzkovateľov, zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac a sú kontrolované na únik, na vedenie evidencie a oznamovanie stanovených údajov. Prevádzkovatelia budú mať komfortnejší spôsob oznamovania a prístup k svojim údajom a dôjde k sprehľadneniu a lepšej spracovateľnosti získaných informácií.
K bodu 14
Navrhuje sa oprava nesprávne používaného pojmu „elektronická forma“ a vo všetkých ustanoveniach zákona sa nahrádza pojmom „elektronická podoba“.
K bodu 19
Zmena sa uskutočňuje v nadväznosti na 24. novelizačný bod. Vypustená tretia veta sa vkladá do navrhovaného § 6b.
K bodu 23
Navrhuje sa úprava podmienok a požiadaviek na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu, ktoré vydáva ministerstvo. Všeobecné požiadavky sú sčasti ustanovené v nariadeniach Komisie, avšak vzišla potreba ustanoviť náležitosti priamo a podrobnejšie rozpracované priamo v zákone. Novými paragrafmi sa táto nezrovnalosť odstráni. Ustanovujú sa podrobnosti žiadosti o vydanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, povinnosti, ktoré musia tieto orgány v rámci svojej činnosti plniť ako aj prípady, kedy ministerstvo poverenie zmení, zruší a kedy takéto poverenie zaniká.
K bodom 25 a 26
Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k vydávaniu poverení na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Ministerstvo bude vykonávať hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré bude kontrolovať v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Vydané poverenia zároveň bude môcť zmeniť alebo zrušiť, ak dôjde porušeniu povinností ustanovených nariadeniami Komisie a zákonom.
K bodu 27
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 28
3
Rozširuje sa štátny dozor, ktorý bude vykonávať SIŽP, a to o kontrolu činnosti hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Tie bude kontrolovať v spolupráci s ministerstvom. Tiež sa precizujú právomoci SIŽP pri výkone odborného štátneho dozoru.
K bodu 29, 30, 31, 32 a 33
V nadväznosti na ustanovenie nových povinností boli v tomto smere náležite doplnené aj správne delikty za porušenie týchto povinností.
K bodu 34
Navrhuje sa nové znenie § 13 ods. 2 v nadväznosti na zmenu dolných hraníc súm pokút ako aj doplnenie nových správnych deliktov, resp. zmena ich zaradenia pod príslušnú pokutu.
K bodu 35
Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.
K bodu 36
Navrhuje sa úprava v texte zákona používanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti s jej zavedením v novelizačnom bode 10.
Čl. II
Ustanovuje sa delená účinnosť tohto zákona. Ustanovenia vzťahujúce sa na register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.
V Bratislave 17. apríla 2019


Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore