Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21/2007 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 12.01.2007
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD84 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21/2007 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 21/2007 s účinnosťou od 01.04.2011 na základe 39/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 196 písm. j) sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

Čl. III

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

1.

V § 2 písm. h) sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

2.

V § 3 ods. 3 písm. k) sa za slovom „tranzit“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ...

4.

V § 6 ods. 1 sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

5.

V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo obchodu medzi členskými ...

6.

Nadpis pod § 19 znie: „Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej ...

7.

§ 19 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:

„(1) Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ ...

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

8.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „dovážať“ vkladajú slová „alebo obchodovať medzi členskými štátmi“.

9.

Vypúšťa sa odkaz 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 2.

10.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

11.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „dovoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

12.

V § 19 ods. 4 sa za slovo „vývoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

13.

V § 19 ods. 5 sa za slovo „vyvážať“ vkladá čiarka a slová „obchodovať medzi členskými štátmi“.

14.

V § 19 ods. 6 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

15.

V nadpise pod § 20 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

16.

V § 20 ods. 1 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

17.

V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

18.

V § 21 ods. 2 sa za slovo „vývoze“ vkladá čiarka a slová „obchode medzi členskými štátmi“.

19.

V § 21 ods. 3 písm. g) sa za slovo „látka“ vkladajú slová „alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členskými ...

20.

V § 21 ods. 3 písm. i) sa za slovo „dovozu“ vkladá čiarka a slová „obchodu medzi členskými štátmi“.

21.

§ 30 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

22.

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva ...

23.

V § 31 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii“.

24.

§ 33 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

25.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva ...

26.

V § 34 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii,“.

27.

V § 35 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „a dovoz“.

28.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgány štatistiky a“.

29.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a ...

30.

V § 42 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obchode medzi členskými štátmi s nimi“. ...

31.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007 Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 ...

Čl. IV

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písmeno h) znie:

„h) nakladaním 1. s jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, ...

2.

V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Každý, kto dováža špeciálne materiály a zariadenia, je ...

3.

V § 5 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „dovoz alebo“.

4.

Nadpis pod § 14 znie: „Dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení“. ...

5.

V § 14 sa v prvej vete za čiarku vkladá slovo „vývoz“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „dovozu a“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 9 ods. 4 písm. c), § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 26/2002 ...

7.

V prílohe č. 2 časti B v nadpise sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

8.

V prílohe č. 2 časti B písmeno b) znie:

„b) druh a množstvo jadrových materiálov, ktoré majú byť dovezené alebo vyvezené, druh a množstvo špeciálnych ...

9.

V prílohe č. 2 časti B písm. c) sa za slová „z ktorého majú byť“ vkladajú slová „jadrové materiály“.

10.

V prílohe č. 2 časti B písm. g) sa vypúšťajú slová „špeciálnych materiálov a zariadení“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov ...
 • 2)  Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992), ...
 • 4)  Čl. 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 4a)  Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 11 zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 7)  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 8)  Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 10)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 11)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 12)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 13)  Čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 14)  Čl. 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 15)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 16)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 17)  Čl. 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 18)  Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 19)  Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 20)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ...
 • 21)  § 50a Občianskeho zákonníka,§ 289 až 292 Obchodného zákonníka.
 • 22)  § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 22a)  § 17 zákona č. 218/2007 Z. z.
 • 23)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o ...
 • 24)  Čl. 10 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 25)  § 3 ods. 11 a § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 26)  Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z.
 • 27)  Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 28)  Časť 3 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 29)  Príloha č. IV nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 30)  Čl. 21 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 31)  Článok 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 33)  § 13 zákona č. 10/1996 Z. z.
 • 34)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon ...
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 36)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992.
 • 37)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 38)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 199/2004 Z. z.
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 41)  Zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore