Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. 201/2007 účinný od 01.05.2007

Platnosť od: 26.04.2007
Účinnosť od: 01.05.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Základné práva, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. 201/2007 účinný od 01.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 201/2007 s účinnosťou od 01.05.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...

1.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej ...

2.

§ 11 znie:

„§ 11 Návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti prípravný orgán cirkvi alebo ...

3.

V § 12 písmeno d) znie:

„d) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území ...

4.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“. ...

5.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a zrušenie registrácie cirkvi alebo náboženskej ...

6.

§ 23 sa vypúšťa.

7.

§ 24 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore