Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68125
Dôvodové správy: 1734
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.06.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.09.2017


Platnosť od: 31.01.1991
Účinnosť od: 01.09.2017
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD30 DS12 EU PP178 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 2/1991 s účinnosťou od 01.09.2017 na základe 183/2017


§ 4

(1)
Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú
a)
uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií,
b)
doložené zoznamom zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. a), ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, okrem kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. d); zoznam zamestnávateľov obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa podľa osobitného prepisu.4aa)
(2)
Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá
a)
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie; kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre časť odvetvia, ak sa na uzatvorení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre časť odvetvia dohodli zmluvné strany. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahuje označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Označením odvetvia podľa druhej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu4aa) na úrovni divízie. Označením časti odvetvia podľa druhej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu4aa) na úrovni skupiny.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany.
(2)
Kolektívna zmluva je záväzná tiež pre
a)
zamestnávateľa združeného v organizácii zamestnávateľov,
1.
za ktorého bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia združená v odborovej organizácii, ktorej vyšší odborový orgán kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril,
2.
ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností tohto zamestnávateľa na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, a ak pre tohto zamestnávateľa nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
b)
zamestnancov, za ktorých uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný odborový orgán alebo príslušný vyšší odborový orgán,
c)
odborový orgán, za ktorý uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný vyšší odborový orgán.
(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, ak zamestnávateľ požiada zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s pristúpením súhlasia. Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa oznámia ministerstvu pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa prvej vety v lehote najneskôr do 15 dní od pristúpenia tohto zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa na žiadosť ministerstva oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(4)
Príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za zamestnancov, ktorí nie sú odborovo organizovaní.
(5)
Príslušný odborový orgán je povinný oboznámiť zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.
(6)
Zmluvné strany (§ 2 ods. 2) sú povinné uchovávať kolektívnu zmluvu a rozhodnutie rozhodcu, ktoré sa jej týka, najmenej päť rokov od skončenia obdobia, na ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi
a)
organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, a
b)
vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie,
1.
v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka, že združené odborové organizácie boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia, sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) menej ako 24 mesiacov, alebo
2.
ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 9a ods. 1.
(2)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorých spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(3)
Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená,
a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
b)
od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni príslušného kalendárneho mesiaca.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
zobraziť paragraf
§ 7a

Ustanovenie § 7 ods. 3 sa nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa,
a)
pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
b)
ktorý je v úpadku4ad) ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
c)
ktorý je v likvidácii4ae) ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
d)
u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa4af) ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
e)
ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bolo zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
f)
ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím4ag) z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bolo zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),
g)
ktorého postihla mimoriadna udalosť,4ah) ktorej následky ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) trvajú,
h)
ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b); to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného zamestnávateľa a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov.
zobraziť paragraf
§ 9
Ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa ich týkajú

(1)
Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vrátane zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) a rozhodnutie rozhodcu, ktoré sa jej týka, je zmluvná strana na strane zamestnávateľov povinná odovzdať na uloženie ministerstvu do 15 dní odo dňa podpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám. Rovnako sa postupuje pri zmene kolektívnej zmluvy. Zmluvná strana je povinná zaslať ministerstvu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a jej zmeny aj v elektronickej podobe v lehote podľa prvej vety.
(2)
Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je uzavretá podľa § 4 ods. 1, sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky požiada ministerstvo.
(3)
Ministerstvo je povinné na žiadosť a za ustanovený poplatok4a) poskytnúť žiadateľovi rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
zobraziť paragraf
§ 9a
Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zverejnenie oznámenia o jej uzatvorení

(1)
Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine, a musí obsahovať
a)
názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
b)
označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,
c)
doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b), a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2, ak nejde o spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(2)
Ak oznámenie podľa odseku 1 neobsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v lehote podľa prvej vety, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie podľa odseku 1 odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak
a)
do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov,
b)
v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b), a to počas jej účinnosti, najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b),
c)
o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd podľa § 9b ods. 5 písm. a), a to počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 7 písm. a).
(3)
Ak oznámenie podľa odseku 1 obsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo
a)
bezodkladne zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie v Obchodnom vestníku spolu s údajmi podľa odseku 1 písm. a) a b) a zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle; zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje stanovisko,
b)
overí, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
(4)
Na účely overenia splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo požiada podľa osobitného predpisu4ai) o údaje o počte zamestnancov v rozsahu potrebnom na overenie splnenia tejto podmienky dostupné ku dňu doručenia oznámenia podľa odseku 1 podľa ich poslednej aktualizácie; vychádza pri tom zo zoznamov zamestnávateľov odovzdaných na uloženie podľa § 9 ods. 1. Ak podľa osobitného predpisu4ai) nie je možné poskytnúť ministerstvu údaje podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch pracovných dní počet svojich zamestnancov.
(5)
Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových zväzov4aj) majú právo v komisii založenej na tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“), ktorú zriadi ministerstvo, vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným v oznámení podľa odseku 1, k stanovisku podľa odseku 3 písm. a) a k údajom získaným podľa odseku 4. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ak ministerstvo na základe údajov uvedených v oznámení podľa odseku 1 a údajov získaných podľa odseku 4 zistí, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa odseku 1
a)
je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
b)
nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku a oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle.
(7)
Ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a)
o zrušení oznámenia podľa odseku 6 písm. a) súdom, ak súd rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. a),
b)
o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak súd rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. b).
(8)
Odseky 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
zobraziť paragraf
§ 9b

(1)
Oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 je preskúmateľné súdom.
(2)
Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom je
a)
zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b) okrem zamestnávateľa podľa § 7a, ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a),
b)
zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo zamestnanec zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b), ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. b).
(3)
Zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) môže v konaní zastupovať organizácia zamestnávateľov združujúca zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b), ktorej je členom. Zamestnanca podľa odseku 2 písm. b) môže v konaní zastupovať odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b).
(4)
Žalobca musí žalobu podať v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku podľa § 9a ods. 6 písm. b).
(5)
Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia. Súd oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zruší, ak
a)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
b)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. b) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
(6)
Na konanie o preskúmaní oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 6 sa použije prvá časť, druhá časť, prvá hlava tretej časti a piata časť Správneho súdneho poriadku; to neplatí, ak druhá veta a odseky 1 až 5 ustanovujú inak. Ustanovenia § 185 až 189, § 447 a 482 Správneho súdneho poriadku sa nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 10a
Výber sprostredkovateľov a rozhodcov a overovanie ich odbornej spôsobilosti

(1)
Ministerstvo vyberá sprostredkovateľov a rozhodcov na základe žiadosti občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) alebo na návrh štátnych orgánov, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov odborových orgánov.
(2)
Sprostredkovateľom alebo rozhodcom môže byť občan, ktorý
a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
je bezúhonný,
d)
má skončené vysokoškolské vzdelanie,
e)
je odborne spôsobilý.
(3)
Bezúhonný občan na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Občan preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov4b)nie starším ako tri mesiace.
(4)
Odborne spôsobilý občan na účely tohto zákona je občan, ktorý má odborné vedomosti najmä z pracovnoprávnej oblasti a sociálnej oblasti a má schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti a rozhodcovskej činnosti.
(5)
Termín výberu sprostredkovateľov a rozhodcov a overenia ich odbornej spôsobilosti oznamuje ministerstvo v dennej tlači najmenej štyri týždne pred ich začatím.
(6)
Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov a rozhodcov vždy po uplynutí troch rokov a o výsledku overenia odbornej spôsobilosti vyhotoví záznam.
(7)
Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov uskutočňuje výberová komisia, ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členmi výberovej komisie sú zástupcovia štátu, zástupca zamestnancov a zástupca zamestnávateľov.
(8)
Ministerstvo zapíše sprostredkovateľa do zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcu do zoznamu rozhodcov na obdobie troch rokov; o vykonaní zápisu vydá sprostredkovateľovi a rozhodcovi písomné potvrdenie, ktoré ich oprávňuje riešiť kolektívne spory.
(9)
Zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov obsahujú meno a priezvisko sprostredkovateľa alebo rozhodcu, miesto trvalého pobytu, pracovné zaradenie a odborné zameranie.
(10)
Zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov zverejní ministerstvo v dennej tlači a zašle ho na vedomie reprezentatívnym združeniam zamestnávateľov a reprezentatívnym združeniam odborových zväzov.
(11)
Ministerstvo vyčiarkne sprostredkovateľa alebo rozhodcu zo zoznamu sprostredkovateľov alebo zo zoznamu rozhodcov, ak sprostredkovateľ alebo rozhodca
a)
prestal spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2,
b)
o to sám požiada,
c)
zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho alebo
d)
bez vážneho dôvodu odmietne vykonať sprostredkovateľskú činnosť alebo rozhodcovskú činnosť.
(12)
Ministerstvo písomne oznámi sprostredkovateľovi alebo rozhodcovi jeho vyčiarknutie zo zoznamu sprostredkovateľov alebo zo zoznamu rozhodcov, ako aj reprezentatívnym združeniam zamestnávateľov a reprezentatívnym združeniam odborových zväzov.
(13)
Sprostredkovateľ alebo rozhodca určený ministerstvom v konkrétnom spore môže do siedmich dní odo dňa určenia oznámiť, že je predpojatý; ministerstvo určí bez zbytočného odkladu iného sprostredkovateľa alebo rozhodcu.
(14)
Činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu je nezastupiteľná.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.