Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 199/2010 účinný od 01.10.2010

Platnosť od: 08.05.2010
Účinnosť od: 01.10.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD25DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 199/2010 účinný od 01.10.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 199/2010 s účinnosťou od 01.10.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 12 ods. 1 písm. m) sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.

2.

V § 77 ods. 4, 6 a 7 sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.

3.

V § 78 sa slová „65 rokov“ nahrádzajú slovami „70 rokov“.

4.

Za § 113ab sa vkladá § 113ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ac Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2010 Vysoké školy zosúladia svoje vnútorné ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore