Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021


Platnosť od: 11.11.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo, Štátna správa, Právo EÚ, Cenné papiere, Dane z príjmu, Všeobecné súdnictvo, Daň z pridanej hodnoty, Právo duševného vlastníctva, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Colné právo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné, Notárstvo, Colné orgány, Advokácia, Colná správa, Verejný ochranca práv, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 312/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 312/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetkua o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných

a)
v trestnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o zaistení majetku v rámci medzinárodnej spolupráce justičných ...
b)
pri správe daní,
c)
pri preukazovaní pôvodu majetku,1)
d)
pri vykonávaní medzinárodných sankcií.2)
(2)

Tento zákon ďalej upravuje správu majetku zaisteného podľa odseku 1 okrem zaistených vecí, ktoré sú ...

(3)

Na postup príslušného orgánu sa použijú ustanovenia § 3 až 9, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4) ...

§ 2
Všeobecné ustanovenia
(1)

Majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú veci podľa Občianskeho zákonníka, živé zvieratá, práva alebo ...

(2)

Príslušným orgánom sa na účely tohto zákona rozumie orgán verejnej moci, ktorý vydal rozhodnutie o zaistení ...

(3)

Dotknutou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej majetok bol alebo má byť zaistený.

(4)

Správou zaisteného majetku sa na účely tohto zákona rozumie súhrn činností, ktorými sa vykonávajú oprávnenia ...

(5)

Rozhodnutím o zaistení majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj rozhodnutie o zabezpečení majetku ...

(6)

Nezúčastnenou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, ...

§ 3
Všeobecné opatrenia
(1)

Príslušný orgán, ktorý vydal rozhodnutie o zaistení majetku, vykoná úkony nevyhnutné na výkon rozhodnutia ...

(2)

Príslušný orgán upovedomí o rozhodnutí o zaistení majetku osoby a orgány, o ktorých je mu známe, že ...

(3)

Príslušný orgán zašle rozhodnutie o zaistení majetku bezodkladne orgánu alebo osobe, ktoré podľa osobitných ...

(4)

Ak je na prevod práva k zaistenému majetku alebo na vznik práva k zaistenému majetku potrebný zápis ...

§ 4
Vylúčenie majetku

Výkonu rozhodnutia o zaistení majetku nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť exekúciou.7)

§ 5
Vylúčenie vecí z výkonu rozhodnutia o zaistení majetku na návrh
(1)

Príslušný orgán rozhodne na návrh dotknutej osoby alebo osoby, o ktorej výživu a výchovu je dotknutá ...

(2)

Na návrh osoby, ktorá namieta svoje vlastnícke právo k veciam, ktoré boli zaistené, rozhodne príslušný ...

(3)

Odkladný účinok opravného prostriedku proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 nemožno vylúčiť.

Postup pri zaisťovaní
§ 6
Zisťovanie majetku podliehajúceho zaisteniu
(1)

Na zistenie rozsahu a umiestnenia majetku dotknutej osoby môže príslušný orgán vypočuť dotknutú osobu, ...

(2)

Ak nejde o výkon rozhodnutia o zaistení majetku vydaného pri vykonávaní medzinárodných sankcií, príslušný ...

a)
zamestnávateľa a výšku peňažného plnenia alebo iného plnenia z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného ...
b)
dohliadaný subjekt finančného trhu,8) v ktorom má dotknutá osoba účet v banke alebo pobočke zahraničnej ...
c)
finančné prostriedky v hotovosti,
d)
dlžníka, voči ktorému má dotknutá osoba pohľadávku, jej výšku a lehotu splatnosti,
e)
hnuteľnú vec vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve dotknutej osoby a miesto, kde sa táto hnuteľná vec ...
f)
nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve dotknutej osoby a miesto, kde sa táto nehnuteľnosť ...
g)
ďalšie majetkové práva a iné majetkové hodnoty vrátane virtuálnej meny dotknutej osoby a údaje potrebné ...
(3)

Príslušný orgán vyzve dotknutú osobu na predloženie nového vyhlásenia o majetku, ak zistí, že sa majetkové ...

(4)

Príslušný orgán zisťuje majetok podliehajúci zaisteniu aj využitím úradných evidencií o majetku.

§ 7
Zisťovanie a zaisťovanie hnuteľných vecí
(1)

Príslušný orgán je oprávnený na účely výkonu rozhodnutia o zaistení majetku nariadiť osobnú prehliadku ...

(2)

Dotknutá osoba je povinná umožniť príslušnému orgánu prístup na miesta, v ktorých sa má vykonať prehliadka ...

(3)

Príslušný orgán spíše hnuteľné veci, ktorých sa rozhodnutie o zaistení majetku týka, a ak nie sú hnuteľné ...

(4)

Príslušný orgán priberie na vykonanie súpisu hnuteľných vecí nezúčastnenú osobu.

(5)

Príslušný orgán upovedomí dotknutú osobu a jej manžela alebo inú blízku osobu9) dotknutej osoby o tom, ...

(6)

Príslušný orgán doručí právoplatné rozhodnutie o zaistení majetku osobám, o ktorých mu je známe, že ...

(7)

Príslušný orgán vyhotoví zápisnicu o vykonaní prehliadky podľa odseku 1, ktorej súčasťou je aj súpis ...

§ 8
Zisťovanie a zaisťovanie cenných papierov, zaknihovaných cenných papierov a peňažných prostriedkov
(1)

Príslušný orgán podá na účely zaistenia zaknihovaného cenného papiera príkaz na registráciu pozastavenia ...

(2)

Ak boli pri postupe podľa tohto zákona nájdené peňažné prostriedky v cudzej mene alebo vyššia čiastka ...

(3)

Vkladné knižky, vkladové listy a iné formy vkladov, akcie, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere alebo ...

(4)

Ak ide o vkladové listy, akcie, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere alebo iné listiny, ktorých predloženie ...

§ 9
Zisťovanie a zaisťovanie nehnuteľností
(1)

Ak sa príslušný orgán dozvie, že dotknutá osoba je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa má vzťahovať ...

(2)

Na návrh príslušného orgánu je súd oprávnený na účely výkonu rozhodnutia o zaistení majetku nariadiť ...

(3)

Príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností zapíše bezodkladne na základe vykonateľného ...

Správa zaisteného majetku
§ 10
Úrad
(1)

Zriaďuje sa úrad, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou. Úrad je zapojený finančnými vzťahmi na ...

(2)

Úrad je orgánom štátnej správy pre správu majetku podľa tohto zákona.

(3)

Sídlom úradu je Bratislava.

(4)

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva ...

(5)

Predpokladom vymenovania do funkcie riaditeľa úradu je štátne občianstvo Slovenskej republiky, spôsobilosť ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(7)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa úradu vyhlasuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; ...

(8)

Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá riaditeľ úradu.

§ 18
Spoločné ustanovenia
(4)

Za porušenie povinností podľa § 6 až 9 môže príslušný orgán uložiť dotknutej osobe poriadkovú pokutu ...

(7)

Na účely tohto zákona možno spracúvať a úradu sprístupniť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum ...

(8)

Policajný zbor je povinný poskytnúť pri vykonávaní prehliadky alebo obhliadky ochranu osobám povereným ...

§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)

Tento zákon sa použije na správu majetku zaisteného na základe rozhodnutia o zaistení majetku vydaného ...

(2)

Úrad začne vykonávať svoju činnosť od 1. augusta 2021. Prvé výberové konanie na funkciu riaditeľa úradu ...

§ 20

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 5a sa za slová „(§ 171 a 172),“ vkladajú slová „legalizácie výnosu z trestnej činnosti (§ 233 až ...

2.

§ 33 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zhabanie časti majetku.“.

3.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne ...

4.

V § 35 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Súd pri ukladaní ochranného opatrenia prihliadne aj na ...

5.

V § 40 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

6.

V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Od potrestania páchateľa trestného činu možno upustiť, ak trestný čin spáchala osoba z donútenia ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

7.

V § 40 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.

8.

V § 50 ods. 4 sa za slová „inak rozhodne,“ vkladajú slová „a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby,“. ...

9.

Slová „legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

10.

V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „trestného činu podielnictva podľa § 231 ods. 2, 3 alebo 4 alebo § ...

11.

V § 59 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Do konkurznej podstaty patrí majetok v dlžníkovom bezpodielovom ...

12.

V § 60 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.

13.

V § 60 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
ktorá je výnosom z trestnej činnosti.“.

14.

V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

15.

V § 73 ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1 písm. c)“.

16.

V § 83 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) nepatrí páchateľovi a je výnosom z trestnej činnosti, d) nepatrí páchateľovi a bola určená alebo ...

17.

Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83a Zhabanie časti majetku (1) Súd môže uložiť zhabanie časti majetku páchateľovi, ktorého odsudzuje ...

18.

V § 86 ods. 1 písm. f) sa slová „podplácania podľa § 332 alebo § 333 a nepriamej korupcie podľa § 336 ...

19.

V 128 ods. 1 druhá veta znie: „Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ...

20.

V § 128 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej ...

21.

V § 130 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

22.

§ 130 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Výnosom z trestnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie a) vec, ktorá bola získaná trestným ...

23.

V § 131 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Nenáležitou výhodou sa na účely tohto zákona rozumie plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

24.

§ 131 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie nehmotné alebo hmotné chránené zariadenie, ...

25.

§ 134 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie odseku 2 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s vyhláseným ...

26.

V § 179 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „alebo“.

27.

V § 179 ods. 3 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

28.

V § 179 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
spoločným konaním najmenej dvoch osôb.“.

29.

V § 189 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

30.

V § 189 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

31.

V § 189 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
spoločným konaním najmenej dvoch osôb.“.

32.

V § 199 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

33.

V § 199 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

34.

V § 199 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
spoločným konaním najmenej dvoch osôb.“.

35.

V § 199 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

36.

V § 200 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

37.

V § 200 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

38.

V § 200 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
spoločným konaním najmenej dvoch osôb.“.

39.

V § 200 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

40.

V § 201 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

41.

V § 201 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

42.

V § 201 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
spoločným konaním najmenej dvoch osôb.“.

43.

V § 201 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ...

44.

Doterajší text § 201b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

45.

V § 202 odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

46.

§ 202 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

47.

§ 219 vrátane nadpisu znie:

„§ 219 Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku (1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, ...

48.

§ 231 a 232 sa vrátane nadpisu nad paragrafom 231 vypúšťajú.

49.

§ 233 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Legalizácia výnosu z trestnej činnosti § 233 (1) Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je ...

50.

Za § 233 sa vkladá § 233a, ktorý znie:

„§ 233a (1) Kto z nedbanlivosti ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva vec väčšej ...

51.

V § 234 ods. 1 písm. a) sa za slová „podľa § 233“ vkladajú slová „alebo § 233a alebo trestný čin financovania ...

52.

V § 247 odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

53.

V § 247a ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

54.

V § 247a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
závažnejším spôsobom konania“.

55.

V § 247b ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

56.

V § 247b sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
závažnejším spôsobom konania“.

57.

V § 247d odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

58.

Za § 326 sa vkladá § 326a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 326a Ohýbanie práva (1) Kto ako sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca rozhodcovského súdu pri rozhodovaní ...

59.

§ 336 vrátane nadpisu znie:

„§ 336 Nepriama korupcia (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, ...

60.

Za § 336b sa vkladajú § 336c a 336d, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 336c znejú:

„Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody § 336c (1) Kto ako verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa ...

61.

V § 368 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

62.

V § 368 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb, alebo e) a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.“. ...

63.

Za § 438h sa vkladá § 438i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Pri posudzovaní splnenia podmienok ...

64.

Príloha sa dopĺňa bodmi 29 a 30, ktoré znejú:

„29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet zákona Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, ...

2.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry, ...

3.

V § 10 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 23 sa označujú ako odseky 7 až 22.

4.

V § 10 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

5.

Slová „legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

6.

V § 10 ods. 19, § 115 ods. 1 a § 117 ods. 1 sa za slová „legalizácie výnosu z trestnej činnosti“ vkladajú ...

7.

§ 14 sa dopĺňa písmenami p) a r), ktoré znejú:

„p) trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona, r) trestný čin prijatia a poskytnutia ...

8.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a prokuratúrou Spory o právomoc medzi Európskou ...

9.

V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo časť majetku“.

10.

V § 50 ods. 1 sa slová „Ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej ...

11.

V § 50 odsek 2 znie:

„(2) Pri zaistení nároku poškodeného sa primerane použijú ustanovenia § 95 až 96g. Časti majetku určené ...

12.

V § 55 ods. 7 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak bola škoda spôsobená nezákonným ...

13.

V § 58 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak je to potrebné na posúdenie ...

14.

V § 59 ods. 1 tretej vete sa za slová „stranu zápisnice“ vkladajú slová „alebo autorizovať podľa osobitného ...

15.

V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zápisnicu v elektronickej podobe osoby podľa odseku 1 autorizujú podľa osobitného predpisu o elektronickej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

16.

V § 62 odsek 1 znie:

„(1) Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ...

17.

V § 65 ods. 8 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

18.

Štvrtý diel prvej časti štvrtej hlavy vrátane nadpisu znie:

„Štvrtý diel Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie Prvý oddiel Vec dôležitá pre trestné konanie § ...

19.

V § 111 ods. 1 sa slová „elektronický platobný prostriedok alebo inú platobnú kartu, alebo predmet spôsobilý ...

20.

V § 112 ods. 1 prvá veta znie: „Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo ...

21.

V § 113 ods. 9, § 114 ods. 7, § 115 ods. 7 a § 118 ods. 7 sa slová „sa súčasne aj v tejto veci vedie“ ...

22.

V § 119 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) výnosy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu,“. ...

23.

V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
majetkové pomery na účely odňatia výnosov z trestnej činnosti.“.

24.

V § 119 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Majetkové pomery, vyhotovovanie majetkového profilu a vyhľadávanie, dokumentovanie a preverovanie ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

25.

§ 163 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozsudok senátu obsahuje aj pomer hlasov, akým bol prijatý výrok o vine, výrok o treste a výrok ...

26.

V § 170 odsek 6 znie:

„(6) Ak rozsudok senátu nebol vo výroku o vine, vo výroku o treste alebo vo výroku o ochrannom opatrení ...

27.

V § 190 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o sťažnosť proti uzneseniu, ku ...

28.

V § 196 ods. 1 druhá veta znie: „Prokurátor a policajt o podanom trestnom oznámení bez meškania upovedomia ...

29.

V § 200 ods. 4 a 5, § 201 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b), § 202 ods. 2 a 3 a § 230 ods. 2 písm. h) ...

30.

V § 202 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Skrátené vyšetrovanie o prečinoch trestného činu legalizácie ...

31.

V § 211 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „prostriedku“, slová „elektronických peňazí alebo inej platobnej ...

32.

V § 215 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „ktorý je prečinom a“ a za slová „sexuálneho zneužívania“ ...

33.

Doterajší text § 229 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Prerušenie trestného stíhania nie je prekážkou pre rozhodnutie podľa § 97 a 98, ani prekážkou konania ...

34.

V § 277 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

35.

Za § 277 sa vkladá § 277a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 277a Zmena samosudcu alebo zloženia senátu (1) Ak sa zmenil samosudca alebo sa zmenilo zloženie senátu ...

36.

V § 331 ods. 2 sa slová „zločine, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica ...

37.

V § 423 sa slová „konkurznému súdu, v ktorého obvode má sídlo súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni,“ ...

38.

V § 425 ods. 1 a § 428 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a je obava, že výkon tohto trestu bude zmarený alebo ...

39.

V § 425 ods. 1 sa za slová „podľa § 50 ods. 2 a 3,“ vkladajú slová „§ 89a a 90,“ a slová ,,§ 94 až 96“ ...

40.

V § 428 ods. 2 a § 461 ods. 2 sa slová „§ 94 až 96 a § 425 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 94 až 96g, ...

41.

V § 433 sa za slovo „majetku“ vkladá čiarka a slová „výkonom trestu prepadnutia veci alebo výkonom ochranného ...

42.

Nadpis štvrtej časti druhej hlavy štvrtého dielu znie: „Výkon zhabania veci, výkon zhabania časti majetku ...

43.

V § 461 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a je obava, že výkon tohto ochranného opatrenia bude zmarený alebo ...

44.

§ 461 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Proti rozhodnutiu o zaistení veci je prípustná sťažnosť.“.

45.

Za § 461 sa vkladá § 461a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 461a Výkon zhabania časti majetku (1) Len čo sa stal rozsudok, ktorým bolo uložené zhabanie časti ...

46.

Nadpis § 550 znie: „Zaistenie a odovzdanie veci“.

47.

V § 550 ods. 1 sa slová ,,vykonať zaistenie veci a jej následné odovzdanie do cudziny“ nahrádzajú slovami ...

48.

Za § 550 sa vkladá § 550a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 550a Zaistenie a vrátenie peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky (1) Ak ...

49.

Nadpis § 551 znie: „Zaistenie majetku, veci alebo inej majetkovej hodnoty“.

50.

V § 551 odsek 1 znie:

„(1) Na žiadosť cudzieho orgánu môže súd na návrh prokurátora rozhodnúť o zaistení majetku, veci alebo ...

51.

V § 551 ods. 4 sa vypúšťa slovo „predbežné“ a slová „podmienok uvedených v medzinárodnej zmluve“ sa ...

52.

Za § 567p sa vkladá § 567q, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567q Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Veci, ktoré boli vydané, odňaté ...

53.

Príloha sa dopĺňa bodmi 19 a 20, ktoré znejú:

„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých ...

Čl. IV

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 34a ods. 3 písm. b) sa slovo „podielnictva“ nahrádza slovami „legalizácie výnosu z trestnej činnosti“. ...

2.

Za § 57g sa vkladá § 57h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2021 Za bezúhonnú osobu podľa § 34a ods. ...

Čl. V

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 50 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c sa vypúšťa.

2.

§ 55lb sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na účely elektronickej úradnej komunikácie pri výkone pôsobnosti Európskej prokuratúry na území ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46b až 46d znejú:

„46b) § 3 písm. l) a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

46c) § 14 a 15 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

46d) § 16 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prokuratúry“ vypúšťa čiarka a slová „európskeho delegovaného prokurátora ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V rozsahu, v akom osobitný predpis2) neustanovuje inak, sa generálna prokuratúra považuje za služobný ...

3.

V § 9b ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účely tohto zákona sa európsky delegovaný prokurátor ...

4.

V § 15 ods. 2 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

5.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) prokurátor dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora alebo európskeho prokurátora ...

6.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) oznámiť a preukázať služobnému úradu v požadovanom rozsahu informácie a údaje potrebné na splnenie ...

7.

V § 131 ods. 1 sa za slovo „úraz“ vkladajú slová „alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...

8.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení, ktoré sa vzťahujú na prokurátorov, sa ...

9.

V § 258a sa za slová „delegovaného prokurátora“ vkladajú slová „dočasne pridelených podľa § 9b ods. ...

Čl. VIII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 1 písm. t) sa na konci pripájajú tieto slová: „zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe ...

Čl. X

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V konkurze podľa § 107a ods. 1 platí prvá veta rovnako ...

2.

V § 58 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o konkurz podľa § 107a ods. ...

3.

V § 58 ods. 3 sa slová „Odporovať možno“ nahrádzajú slovami „Ak odsek 4 neustanovuje inak, odporovať ...

4.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V konkurze podľa § 107a ods. 1 možno odporovať právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, ktoré ...

5.

V § 59 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o konkurz podľa § 107a ods. ...

6.

V § 59 ods. 4 sa slová „Odporovať možno“ nahrádzajú slovami „Ak odsek 5 neustanovuje inak, odporovať ...

7.

§ 59 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) V konkurze podľa § 107a ods. 1 možno odporovať zvýhodňujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené ...

8.

V § 60 ods. 2 sa za slovo „dlžníkom“ vkladajú slová „alebo o mrhanie majetkom“.

9.

V § 60 ods. 3 sa slová „Odporovať možno“ nahrádzajú slovami „Ak odsek 4 neustanovuje inak, odporovať ...

10.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V konkurze podľa § 107a ods. 1 možno odporovať ukracujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené od ...

11.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V konkurze podľa §107a ods. 1 má na účely uplatnenia práva odporovať právnemu úkonu dočasný správca ...

12.

Za § 107a sa vkladajú § 107aa a 107ab, ktoré znejú:

„§ 107aa (1) Konkurzu podľa § 107a ods. 1 podlieha aj majetok tretej osoby, pri ktorom možno odôvodnene ...

13.

Za § 206j sa vkladá § 206k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206k Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2021 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. XI

Zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa použije vo vzťahu k Dánskemu kráľovstvu a Írskej republike. Vo vzťahu k iným členským ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní ...

2.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je Slovenská republika vykonávajúcim štátom, na účely osobitného predpisu o uznávaní príkazov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/1805.“.

3.

V § 4 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Rozhodnutie Rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti (Ú. v. EÚ L 348, ...

Čl. XII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 13 ods. 7 sa slová „ods. 2 až 13“ nahrádzajú slovami „ods. 2 až 14“.

2.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

3.

V § 19 ods. 2 sa slová „písm. f) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až p)“.

Čl. XV

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 2 a § 7 ods. 1 sa za slovo „tresty“ vkladajú slová „a ochranné opatrenie“.

2.

V § 3 sa za slová „podľa § 213,“ vkladajú slová „neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku ...

3.

V § 7 ods. 3 sa za slová „vine a treste“ vkladajú slová „alebo ochrannom opatrení“ a za slovo „trest“ ...

4.

V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ochranného opatrenia“.

5.

Nadpis tretej časti znie:

„TRETIA ČASŤ TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIE“. “. ...

6.

Nadpis § 10 znie: „Druhy trestov a ochranného opatrenia“.

7.

Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Za spáchaný trestný čin podľa § 3 a za podmienok podľa § 83a Trestného zákona môže súd uložiť právnickej ...

8.

Nadpis § 11 znie: „Zásady ukladania trestov a ochranného opatrenia“.

9.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú aj na ukladanie ochranného opatrenia; popri ochrannom opatrení ...

10.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Zhabanie časti majetku Súd uloží právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania časti majetku za ...

11.

V § 26 ods. 1 sa za slovo „trestu“ vkladajú slová „alebo ochranného opatrenia“.

12.

Príloha sa dopĺňa bodmi 19 a 20, ktoré znejú:

„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých ...

Čl. XVII

Zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa použije vo vzťahu k Dánskemu kráľovstvu a Írskej republike. Vo vzťahu k iným členským ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní ...

2.

V § 2 písm. a) sa za slovo „majetku“ vkladajú slová „alebo časti majetku“.

3.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je Slovenská republika vykonávajúcim štátom, na účely osobitného predpisu o uznávaní príkazov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/1805. 1b) Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1805.“. ...

4.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „majetku“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 58 a 59 Trestného zákona. § 13 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb ...

5.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zhabanie časti majetku.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 83a Trestného zákona.“.

6.

V § 4 ods. 3 písm. a) až c) sa za slová „zhabanie veci“ vkladajú slová „alebo časti majetku“.

7.

V § 4 ods. 4 sa slová „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

8.

Nadpis § 6 znie: „Dispozičné právo s prepadnutým a zhabaným majetkom alebo vecou alebo časťou majetku ...

9.

V § 6 ods. 1 sa za slová „alebo vec“ vkladajú slová „alebo časť majetku“.

10.

V § 10 ods. 1 písm. c) a g) sa za slová „majetok alebo vec“ vkladajú slová „alebo časť majetku“.

11.

V § 10 ods. 1 písm. h) sa za slová „zhabania veci“ vkladajú slová „alebo časti majetku“.

12.

V § 11 ods. 2 sa slová „výkone trestu prepadnutia veci a výkone zhabania veci“ nahrádzajú slovami „výkone ...

13.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slová „majetku alebo veci, ktorej“ vkladajú slová „alebo časti majetku, ...

Čl. XVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I § 11 až 17 a § 18 ods. 1 až 3 a ods. 5 a 6, ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 312/2020 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ...
 • 4)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový ...
 • 5)  Napríklad § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 6)  Napríklad § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 8)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...
 • 14)  § 20 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Zákon č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 18)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 101/2010 ...
 • 19)  Napríklad § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore