Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2005

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 01.12.2004
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD5DS3EUPP789ČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2002 s účinnosťou od 01.12.2004 na základe 607/2004

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

K predpisu 607/2004, dátum vydania: 25.11.2004

3

Dôvodová správaA. Všeobecná časťVládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. sa predkladá z dôvodu potreby aktualizácie ustanovení zákona č. 19/2002 Z. z. pre obdobie po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

V predkladanom vládnom návrhu zákona sa tiež zavádza aproximačný odkaz, ktorý je novým inštitútom v slovenskej legislatívnej praxi. Týmto sa umožní predkladateľovi právneho predpisu jednoducho odkázať, v aproximačnom nariadení, na text prílohy právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie a tým prebrať tieto ustanovenia do slovenského právneho poriadku. Vo veľkej väčšine prípadov pôjde o prílohu smernice alebo rozhodnutia. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

Prerokovanie vládneho návrhu zákona Radou hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nie je potrebné.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a schválení vládou Slovenskej republiky bude materiál predložený Národnej rade Slovenskej republiky ako vládny návrh zákona na ďalší legislatívny postup.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie1. Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z..

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:a) Návrh zákona svojou problematikou:

nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení,

nepatrí medzi krátkodobé priority Národného programu pre prijatie acquis commmunautaire,

nepatrí medzi priority odporúčané v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu únie (tzv. Biela kniha),

nie je prioritou aproximácie práva podľa screeningu,

nepatrí medzi úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004.

4. Problematika návrhu zákona:

b) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

d) nie je upravená v práve Európskej únie

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

bezpredmetné.6. Gestor (spolupracujúce rezorty):bezpredmetné.

7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie (špecifikácia úrovne a spôsobu expertnej účasti, napr. konzultácie a pod.):

Bez účasti expertov.

B. Osobitná časťČl. IK bodu 1 –Ustanovuje sa možnosť vlády vydávať aproximačné nariadenia vlády na základe medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR. Nadobudnutím platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii zanikol dôvod na vykonávanie Európskej dohody o pridružení.K bodu 2 – Rovnako ako v bode 1 sa aktualizuje text tým, že sa vypúšťa textácia týkajúca sa asociačnej dohody.K bodu 3 – dopĺňa sa nová oblasť, oblasť životného prostredia, v ktorej bude možné vydávať aproximačné nariadenia, nakoľko aj v tejto oblasti, vzhľadom na charakter aktov, ktoré ju upravujú, je vhodné vydávať aproximačné nariadenia.K bodu 4 – Zavádza sa aproximačný odkaz, ktorý je novým inštitútom v slovenskej legislatívnej praxi. Týmto sa umožní predkladateľovi právneho predpisu jednoducho odkázať na prílohu právneho aktu ES/EÚ, v samotnom aproximačnom nariadení (vo veľkej väčšine prípadov pôjde o prílohu smernice alebo rozhodnutia) a takto prebrať tieto ustanovenia do slovenského právneho poriadku, ktoré by si inak vyžiadali doslovné prekopírovanie týchto ustanovení, ak si ich náležité prebratie vyžaduje ich doslovný prepis do aproximačného nariadenia. Výhody z takéhoto postupu sú nasledovné:-nebude už potrebné reagovať na vnútroštátnej úrovni na zmeny príloh, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú značnú frekvenciu,

-pretože niekedy sa preberajú až niekoľko stostranové prílohy, nebudú už naďalej viazané personálne kapacity na ústredných orgánoch štátnej správy zbytočnou prácou,-nebude naďalej vznikať nebezpečenstvo chýb, ktoré vznikajú mechanickým prepisovaním ustanovení príloh a recipienti právnych noriem budú získavať informácie priamo zo zdroja bez sprostredkovania na vnútroštátnej úrovni.K bodu 5 – Keďže všetky právne akty ES/EÚ budú uverejnené, resp. oznámené v Úradnom vestníku EÚ aj v slovenskom jazyku, naďalej už nie je potrebné poukazovať na preklady, už len z toho dôvodu, že pre recipienta právnych noriem už nie sú relevantné a boli by mätúce. Dopĺňa sa požiadavka odkazu na Úradný vestník EÚ tak, ako sa to už v legislatívnej praxi realizuje. Čl. II Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na dĺžku legislatívneho postupu.Bratislava, 30. jún 2004

Mikuláš Dzurinda, v. r.

predseda vládySlovenskej republikyDaniel Lipšic, v. r.podpredseda vládya minister spravodlivostiSlovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore