Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2005

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 01.12.2004
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD5DS3EUPP789ČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2002 s účinnosťou od 01.12.2004 na základe 607/2004


§ 2
Vymedzenie oblastí

(1)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydávať aproximačné nariadenia podľa Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv2) v oblasti
a)
colného práva,
b)
bankového práva,
c)
vedenia účtov a daní obchodných spoločností,
d)
duševného vlastníctva,
e)
ochrany pracovníkov na pracovisku,
f)
finančných služieb,
g)
ochrany spotrebiteľa,
h)
technických predpisov a noriem,
i)
využitia jadrovej energie,
j)
dopravy,
k)
pôdohospodárstva,
l)
životného prostredia.
(2)
Aproximačným nariadením nemožno upravovať medze základných práv a slobôd,3) štátny rozpočet a ďalšie veci, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky upravujú alebo majú upraviť zákony. Aproximačné nariadenie nemožno vydať ani vtedy, ak by sa jeho prijatím mal vytvoriť nový štátny orgán.
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Aproximačným nariadením podľa tohto zákona možno ukladať povinnosti.4)
(2)
Podrobnosti o veciach upravených aproximačným nariadením môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy5) alebo Národná banka Slovenska.
(3)
Z aproximačného nariadenia musí vyplývať, že ide o nariadenie podľa tohto zákona. Aproximačným nariadením možno prevziať texty príloh právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie odkazom na právne záväzné akty, najmä ak tieto texty príloh obsahujú vzory tlačív, zoznamy inštitúcií alebo technické údaje.
(4)
V prílohe aproximačného nariadenia musí byť uvedené presné označenie vykonávaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo vykonávanej medzinárodnej zmluvy a údaj o tom, kde sú tieto právne akty uverejnené alebo kde boli oznámené.
(5)
Všeobecná časť dôvodovej správy k aproximačnému nariadeniu musí obsahovať doložku zlučiteľnosti návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie a tabuľku zhody návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie. Na ostatné náležitosti dôvodovej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.6)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore